Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbesprekingen

13 minuten leestijd

Ark boeken / VVHS-BKV 4.

10. Je leven lang gedoopt door G. Spilt.

De schrijver zegt in zijn Woord vooraf: “Wat dat betekent, probeert dit boekje aan te geven. Eerst door iets over de doop te vertellen aan een kind. Ook voor volwassenen is dat misschien wel het duidelijkst. Dan proberen wehet klassieke doopformulier van de kerken der Hervorming in Nederland weer te geven, in een taal die wat begrijpelijker is gemaakt en met enkele verduidelijkingen hier en daar. Daarna lezen we uit een van de psalmen en uit de verhalen die Jezus vertelde, wat het betekent dat de He(e)re God een verbond met ons heeft gesloten, het verbond waarvan de doop een teken is en een garantie. Daarbij zijn de citaten en de gedichten meer dan bladvulling, dat zult u wel merken.”

We vinden in dit boekje goede dingen, maar we missen het uitgangspunt van het formulier omtrent de doodstaat van de mens en de noodzaak van de wedergeboorte en de nieuwe levensopenbaring door de Heilige Geest. We zouden meer kunnen noemen, maar we willen alleen nog opmerken, dat we het gebruik van de Staten-vertaling missen, dat het Liedboek wordt gebruikt en dat gesproken wordt van Here en niet van Heere.

Het boekje is mooi uitgegeven, het telt 40 bladzijden en kost ƒ 6.90.

11. Vensters naar het licht door J.J. Poort.

De schrijver is bekend. Dit boekje is een bloemlezing uit drie oudere bundeltjes, die al uitverkocht zijn, aangevuld met nog niet eerder in boekvorm verschenen verhalen, alle uitgegeven door de stichting Elisabethbode te Lochem. De verhalen zijn kort. Een of andere gebeurtenis, een herinnering enz. gaven aanleiding om een verhaal te schrijven. De verhalen zijn soms zeer treffend, met allerlei toepassingen, die o.i. meestal nogal oppervlakkig aandoen. Ook valt het op dat ds. Poort in dit boekje de naam Heere als Here schrijft. Wat elders niet het geval is, in elk geval niet altijd. Laten we het goede erin ter harte nemen en met een onderscheidend oordeel zo’n boekje lezen. We zouden nog veel liever aan het adres van schrijvers willen zeggen: zoekt positief te zijn, naar Gods Woord; het gevaar voor misleiding is zo groot. Het boekje telt 90 bladzijden en kost ƒ 12,50.

Dagboeken-serie “Leven”.

Uitgeverij J.J. Groen en Zoon - Leiden.

Het gaat om vier dagboeken, namelijk: Jong Geleerd, En toch leren, De weg leren en In de leer. Zie het artikel: Kinder- en jeugddag-boekenproject “Leren” in dit nummer.

We hebben alle boekjes doorgenomen. Onze algemene indruk is dat we hier te maken hebben met een geslaagde poging om dagboeken voor de jeugd samen te stellen en uit te geven. Dat wil niet zeggen dat alles wat hier geboden wordt ons aangesproken heeft. Maar we willen er rekening mee houden dat jeugdigen anders lezen dan ouderen. Het blijft echter ook waar, dat wij allen hetzelfde nodig hebben. Daarom zouden we de noodzaak van de waarachtige bekering tot God graag wat meer hebben zien beklemtoond. In onze tijd gaat men zo gemakkelijk aan wedergeboorte en bekering voorbij. En wat te denken van deze uitspraak: Zo heeft de Heere Jezus de zonden van alle mensen gedragen en Gods toorn gestild op Golgotha! Zie: Jong geleerd op 8 augustus. De vraag kwam bij ons op, juist met het oog op zulke uitspraken, wat de taak is van een redactiecommissie. Wie is voor zo’n uitspraak verantwoordelijk?

Van Chr. Geref. zijde is meegewerkt in Jonge geleerd door ds. A.G. Boogaard, de dames J. den Butter en A. Verrips en de heer A.D. Aarnoudse,

En toch leren door drs. G.J. Capellen en de heren M.H. Baan, A. Noordergraaf en C.P. de Bok,

De weg leren door drs. D. van Meeuwen en de predikanten ir. J. Slagboom, H.C. van der Ent en M.C. Tanis,

In de leer door de predikanten A. Baars, P. van Zonneveld, P. den Butter en J.P. Boiten. De prijs van de boeken is respectievelijk ƒ 14,95, ƒ 16,95, ƒ 16,95 en ƒ 24,95. De boekjes zien er fris uit en nodigen ais het ware uit óm ze te kopen en te lezen.

Jeugd in de branding door Jan Baaijens.

B.V. Uitgeverij “De Banier” - Utrecht.

Dit is een boek voor jeugdigen en voor ouderen.

Het is allereerst bedoeld voor jeugdigen die het moeilijk hebben. Op de achterzijde van de omslag lezen we: “In dit boek wordt het innerlijk leven van de jeugd beschreven. Wellicht worden ook jouw vragen hierin behandeld. Er zijn zoveel eenzame en onbegrepen jongeren. Ze geven zich over aan zelfverwerping of vijandig gedrag. Het zijn dikwijls depressieve vluchtelingen, wanhopige vechters. Juist in deze wereld van popmuziek, verslaving, occultisme en zelfmoord wordt het bevrijdende evangelie van Jezus Christus gebracht. Jongeren komen in dit boek zelf aan het woord met vragen over geloof en bekering. Een boek dat duidelijk antwoord geeft op deze vragen en de weg wijst naar een leven van echte vrede.”

Het is ook een boek voor ouders en opvoeders, in het algemeen voor hen die met jonge mensen in de branding in aanraking komen. Ze worden hier bepaald bij moeilijkheden en strijd waarmee jonge mensen te maken kunnen hebben.

De schrijver blijkt goed op de hoogte te zijn met wat onder jeugdigen leeft. We zijn het volkomen met de schrijver eens, dat er slechts één ding nodig is, namelijk dat zij oog krijgen voor wat de Heere in Zijn Woord zegt en dat zij zich met hun ganse hart tot de Heere bekeren. Het zou goed zijn geweest wanneer de schrijver wat indringender hierop was ingegaan en dat hij wat meer benadrukt had, dat de wederbarende genade van de Heilige Geest nodig is. Zo gemakkelijk kan men er toe komen om in eigen kracht zich van zondige wegen af te keren. Dat brengt geen radicale vernieuwing mee. Alleen door Gods Geest zullen we ons van harte van de zonde afkeren en naar de Heere gaan vragen. We willen aannemen dat dit ook de bedoeling van de schrijver is geweest.

Het boek telt 176 bladzijden. Het bevat 35 hoofdstukken. We noemen alleen de eerste vier: 1. In de branding, 2. Je bent op de vlucht, 3. Hoe zie jij jezelf?, 4. Waarom ben ik zo eenzaam?

We hopen van harte dat dit boek velen tot zegen is. Het kost ƒ 24,75.

Vertellingen bij de Bijbel door ds. C. J. Meeuse.

Uitgeverij Den Hertog b.v. - Houten.

We hebben hier twee deeltjes van deze serie vertellingen voor ons, n.l. Hoe de HEERE helpt, Jozua en de verovering van Kanaän, en Jona moet naar Ninevé, De profeet Jona. De boekjes zijn geïllustreerd door Arie van der Spek.

Ds. Meeuse geeft in beide deeltjes een toelichting en schrijft:

“Dit boekje is een verhaal uit de Bijbel in de serie Vertellingen bij de Bijbel. De titel: Vertellingen bij de Bijbel wil tot uitdrukking brengen dat het hier slechts om vertellingen gaat. Daarbij is getracht om de boodschap van de Bijbel op kinderlijke wijze door te geven, maar toch niet zonder het besef, dat alleen de Bijbel het Woord van God is. Het is de bedoeling van de schrijver beslist niet met deze vertellingen een vervanging van de Bijbel voor kinderen te geven. Integendeel, de vertellingen moeten juist een heenwijzing naar de Bijbel zijn. Het verdient daarom aanbeveling ze niet te lezen in de plaats van de Bijbel, maar naast de Bijbel, zodat het kind ook bij het Bijbellezen leert luisteren. De Heere, Die gezegd heeft: “Vertelt uw kinderen daarvan, en laat het uw kinderen hun kinderen vertellen, en derzelver kinderen aan een ander geslacht” (Joël 1 : 3), mocht dit eenvoudige werk zegenen, opdat de woorden van de Heere Jezus: “Uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt Gij U lof toebereid”, ook in onze dagen vervuld worden.”

We willen ons hierbij aansluiten. Het eerste boekje telt 42, het tweede 36 bladzijden. De hele serie bestaat uit vele boekjes. De boekjes zijn uitgegeven in een mooie band en kosten per stuk ƒ 9,40.

Bunyan in Nederland door dr. G. J. Schutte e.a.

Uitgeverij Den Hertog b.v. - Houten.

Dit boek bevat opstellen over de waardering van Bunyan in ons land. Prof. dr. G. J. Schutte schreef over: John Bunyan: een levensschets; Dr. J.B.H. Alblas over: De verspreiding van Bunyans werk in Nederland; Prof. dr. A. Th. van Deursen over: Gereformeerd gemeentelijk leven in Nederland in de tweede helft van de zeventiende eeuw; Prof. dr. C. Graafland over: De achttiende-eeuwse Nederlandse gereformeerden en Bunyan; Dr. J.B.H. Alblas over: Illustratie als interpretatie: J.H. Isings als illustrator van ‘De Christenreis’ en Dr. T. Brienen over: Lezen in Bunyan.

De opstellen spreken voor zichzelf. Het is een verblijdend verschijnsel dat ook op deze wijze aandacht aan de betekenis van Bunyan besteed wordt. M.i. had wel sterker mogen zijn benadrukt, dat juist in onze Reformatorische kringen, in de Gereformeerde gezindte Bunyan hoog staat aangeschreven. Dat blijkt b.v. ook wel uit het feit, dat ds. C. Harinck, predikant bij de Gereformeerde Gemeenten twee boeken geschreven heeft over Personen in de Christen en in de Christinnereis. We kunnen ook nog wijzen op een niet lang geleden verschenen boek van drs. P. de Vries, Hervormd predikant te Opheusden, over de orde des heils bij Bunyan. Bunyan heeft nog een boodschap voor elk mens. Hij was zelf als brandpunt uit het vuur gerukt en begeert door zijn arbeid tot zegen van anderen te zijn. Zo spreekt hij nog nadat hij gestorven is.

We kunnen het boek van dr. Schutte en anderen van harte aanbevelen. Het telt 116 bladzijden en kost ƒ 19,50.

Honing uit de Rots door Thomas Willcox.

Uitgeverij Den Hertog b.v. - Houten.

De schrijver werd in 1621 geboren en stierf op 17 maart 1687. Toen was hij predikant van een Baptisten-gemeente te Londen. De geestelijke erfenis van Willcox bestaat uit dit boekje. Het is gering van omvang, maar rijk aan inhoud. Het is in Engeland vele malen herdrukt. Het vond na vertaling in het Nederlands ook in ons land goede ingang. Er kwamen verschillende herdrukken. Het is nu opnieuw uit het Engels vertaald door J. de Jager.

Het boekje bevat 51 korte overdenkingen, die veel raadgevingen bevatten.

Het telt 35 bladzijden en kost ƒ 6,50.

De profeet Jona door dr. H F. Kohlbrugge.

Uitgeverij Den Hertog b.v. - Houten.

Dit is een deeltje uit de serie Schriftverklaringen. Het bevat zeven preken, waarvan 6 over het boek Jona zelf en één over Mattheüs 12 : 40.

Kohlbrugge is onder ons geen onbekende. Daarom kunnen we kort zijn, al is er de neiging om verschillende gedeelten van dit boekje aan te halen. Kohlbrugge daalt bij zijn verklaringen af in diepten en stijgt ook op tot hoogten. Hij had een diep inzicht in Gods Woord. Daar getuigen ook deze preken van. We willen een klein gedeelte van bladzijde 68 overnemen:

“Als God in Zijn ontferming een mens aanziet, hem in Zijn Christus aanziet, dan zal die mens in de Heere, Die zijn gerechtigheid voor God is, rechtvaardig zijn, ook rondom heilig. Ondertussen blijft zulk een mens in zichzelf een goddeloze en indien hij zich boven een tollenaar verheft, dan zal hij een gruwel zijn in de ogen van Hem Die Zich niet schaamt een God van zondaren en van al wat verloren is te heten.” Echt Kohlbrugge.

Een kleine opmerking. Op bladzijde 45 zijn de 11e en 12e regel van onder gelijk. Een van beide regels dient te vervallen.

Het boekje telt 103 bladzijden en kost ƒ 15,75.

Zes en dertig nagelaten oefeningen door Wulfert Floor.

Uitgeverij Den Hertog b.v. - Houten.

Dit boek is in een voornaam formaat uitgegeven. Dat is helemaal in overeenstemming met de gedegen inhoud. De oefeningen in dit boek gaan over allerlei Schriftgedeelten uit het Oude en Nieuwe Testament. Het boek is van een inleiding voorzien, in 1884 geschreven door ds. J.W. Felix, die toen predikant te Utrecht was. De eerste druk verscheen in 1886, de volgende wellicht enige jaren later. In 1960 kwam Den Hertog met de derde druk. De drukken volgden elkaar op in 1965, 1971, 1975 en 1989. Dat heeft ons wat te zeggen.

We kunnen ons afvragen hoe het komt dat er nu nog zoveel vraag is naar de oefeningen van deze eenvoudige landbouwer te Driebergen. We kunnen een vergelijking maken met de psalmberijming van Petrus Datheen. Zijn berijming kwam uit in 1566. In die tijd verschenen er ook andere berijmingen, die volgens sommigen hoger gewaardeerd moesten worden maar het moesten verliezen van de berijming van Datheen. Dat komt omdat deze sprak naar het hart van Jeruzalem en zo waren zijn psalmen in tijden van vervolging en lijden tot troost en bemoediging. Ook Wulfert Floor wist met zijn eenvoudige woorden onder de zegen des Heeren de harten van zojn hoorders te raken en zi is hij al tijdens zijn leven velen tot zegen geweest.

We hopen van harte dat ook deze nieuwe uitgave van 36 oefeningen - er zijn er nog veel meer - voor velen tot eeuwige zegen moge zijn. Wanneer men nog geen kennis met de oefeningen van Floor heeft gemaakt zou men van deze gelegenheid gebruik kunnen maken om het boek aan te schaffen en onder biddend opzien tot de Heere te lezen. Het boek telt 428 bladzijden en kost gebonden ƒ 52,50.

Een Naam tot zaligheid onder redactie van ds. D.J. Budding en ds. W. Pieters. Uitgeverij De Groot Goudriaan - Kampen.

Dit boek bevat tien preken van de volgende Hervormde predikanten: D.J. Budding over Handelingen 4 :12, G. Hendriks over Handelingen 5 : 30-31, dr. W.J. op ’t Hof over Jesaja 54 :1, Tj. de Jong over 2 Korinthe 6:16b, L.H. Oosten over Genesis 47 : 10, W. Pieters over Ezechiël 36 : 22-23a, L. Schaafsma over Johannes 19 : 30, C. Stelwagen over Micha 2 :12 en 13, P. de Vries over Hooglied 1 : 5 en H. Zweistra over Romeinen 7 : 9.

In een Ten geleide schrijft de redactie o.a.: “Moge de Heere deze preken gebruiken als ‘slijk aan Zijn heilige vingeren’ opdat zondaren de onmisbaarheid en de dierbaarheid van de ene Naam gegeven tot zaligheid, mogen beseffen en de Koning in Zijn schoonheid mogen zien. De ogen die Hem gezien hebben, zullen niet terugzien. Integendeel, zij zullen alle dingen schade en drek leren achten om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus. De HEERE verheerlijke Zijn Naam ook door middel van deze prekenbundel!”

We willen hier het volgende aan toevoegen. De preken bevatten veel goeds. Er is een grote verscheidenheid, maar de predikers willen de Schrift laten spreken en zo vragen zij aandacht voor het Woord des Heeren. We sluiten ons aan bij het slot van het Ten geleide, iets wat ds. Budding aan het einde van zijn preek herhaalt: “God de Heilige Geest verklare die Naam bij aan- of bij voortgang in ons aller hart.” Bedoeld is natuurlijk: bij aan vang of bij voortgang.

Er is nogal verschil in lengte van de preken onderling. Dat lijkt me voor het gebruik in leesdiensten ten aanzien van sommige preken een bezwaar. Het lettertype is ook wat klein. Dat is mogelijk wel eens bezwaarlijk voor mensen die niet (meer) zo goed kunnen zien.

We vinden in deze preken bevestigd dat op sommige plaatsen van de Hervormde kansels een zuiver geluid mag worden gehoord. Daarover mogen we ons verblijden. Zo moet het ons bedroeven, dat dit van vele kansels in afgescheiden kerken niet (meer) kan worden gezegd.

Het boek is voortreffelijk uitgegeven en telt 135 bladzijden. Het kost gebonden ƒ 27,50.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 maart 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 maart 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken