Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbespreking

12 minuten leestijd

Ark boeken / VVHS-BKV 5.

12. Gedachten voor elke dag. Zo heten 4 kleine boekjes, met gedachten respectievelijk van Corrie ten Boom, ds. Jac. van Dijk, ds. Marinus Groenenberg en prof. dr. A.A. van Rüler, die allen tijdens hun leven een zekere bekendheid genoten. Elk boekje heeft voor elke dag, 31 dagen lang, een gedachte. De boekjes zien er goed verzorgd uit. Tussen de tekst vinden we hier en daar een uitspraak van iemand of een bijbeltekst in nieuwe vertaling en illustraties. In alle vier boekjes is sprake van Heer en Here en niet van Heere.

Met vele gedachten in het boekjes kunnen we van harte instemmen. Tegen andere gedachten hebben we ernstige bedenkingen. We willen er slechts een paar noemen, als voorbeelden. Ds. Groenenberg schrijft bij dag 15 o.a.: “Het allerbelangrijkste is niet dat wij in God geloven, maar dat God in ons gelooft, omdat Hij een ander mens van ons kan maken.” En prof. Van Rüler bij dag 8: “Wij behoeven niet te zondigen, wij kunnen er nee tegen zeggen.” In zekere zin geldt tegen alle vier boekjes het bezwaar dat daarin niet uitkomt de noodzaak van een nieuwe geboorte door Geest en Woord.

We willen ook nog bij wijze van voorbeeld enkele gedachten aanhalen, waarmee we wel kunnen instemmen. Corrie ten Boom schrijft bij dag 1: “U en ik zijn, wat wij zijn door Gods genade. Het leven van de gelovige begint met genade, het gaat voort met genade, het eindigt met genade.” De He(e)re redt! Hij behoudt! Niet: vrome mensen (want die vragen niet om behouden te worden) maar zondaren, onder wie Paulus zegt de voornaamste plaats in te nemen. Hij zegt het niet in de verleden tijd: hij was niet de eerste der zondaren - hij is de eerste. De vraag voor ons is: werd dit betrouwbare woord aangenomen? Dan geldt voor mij dat niet Paulus, maar ik de grootste zondaar ben en dat Jezus Christus mijn Zaligmaker is.”

We hebben bij het lezen van zulke boekjes onderscheidingsvermogen nodig. Ze kosten ƒ 2,25 per boekje.

De zeven kruiswoorden door prof. G. Wisse.

Uitgeverij De Groot Goudriaan-Kampen.

Prof. G. Wisse had nu al weer vele jaren geleden een belangrijke plaats in ons kerkelijk leven. Hij heeft verschillende gemeenten gediend. Ook was hij enige jaren hoogleraar aan onze theologische school, die later hogeschool werd en nu de naam van theologische universiteit draagt. Prof. Wisse heeft met andere hoogleraren een hele generatie predikanten opgeleid. De meeste van hen zijn evenals hun leermeester al heengegaan. De ouderen onder ons hebben hem gekend en jongeren zullen zeker van hem gehoord hebben. Hij blijft bekend door de vele werken die hij geschreven heeft. Het gaat nu om een stichtelijk werk, dit boek met zeven preken over de kruiswoorden. Dit werk verscheen voor het eerst ter gelegenheid van het 40-jarig ambtsjubileum als predikant. Daarna is het weer gedrukt. En nu is er een nieuwe uitgave, die door onze ds. Van der Meij is aangepast aan het tegenwoordig spraakgebruik.

Ds. Van der Meij schreef een waarderend Woord vooraf. Wisse schreef zelf in oktober 1938 in de pastorie te Driebergen aan het slot van zijn Ter inleiding: “Mijn grootste blijdschap ten deze zou zijn, als de Heere ook deze arbeid wilde gebruiken, om aan mede-zondaren voor het eerst of opnieuw iets te doen ervaren van de vrede door het bloed des kruises: ter ere van Hem, Die nu ten troon is, en Die wandelt tussen de gouden kandelaren.”

Een bijzonder woord van aanbeveling achten we niet nodig. Het doet goed dat er nog belangstelling voor zulke lectuur is. Men kope het boekje en de Heere moge het lezen en overdenken voor velen ten zegen stellen. We willen nog iets uit de eerste preek aanhalen. Daarin komt de betekenis van de kruiswoorden al sterk naar voren. Wisse schrijft als volgt:

“Jezus’ woorden op het kruis gesproken, zij vergunnen ons inderdaad in het diepste van Zijn ziel te blikken. Deze woorden staan in dienst van Zijn borgtochtelijk werk. Zij laten ons overheerlijk horen, wie en wat Hij is voor Zijn Kerk. Zij zijn het godzalig besluit van een leven, dat enkel en geheel in dienst van het verlossingsplan van de Vader staat. Als u het nog niet wist, dan zullen deze woorden u toeroepen, dat Hij is de Zaligmaker, Sions Borg en Koning. - Zij leggen ons het hart van Jezus bloot als nooit te voren. Men heeft ze dan ook wel vergeleken bij de bloesems op Aarons staf; bij de zeven bazuinstoten waarop de muren van Jericho zijn gevallen. Maar ach, het schiet alles tekort. Onvergelijkelijk hemels schoon is hun geluid en onvergelijkelijk genaderijk hun inhoud. Het zijn evangelie-woorden, die als evangelie ons enerzijds de verschrikkelijkheid van de zonde blootleggen en anderzijds het genadehart van God in Christus Jezus. Hier kunt u op allesoverweldigende wijze beluisteren wat de zonde is, en wat zij heeft veroorzaakt, maar ook op alles overwinnende wijze vernemen, wat de kracht en vrucht van genade is.

Reeds dit eerste woord heeft ten deze onschatbare waarde. Juist dit eerste woord, want het eerste, wat op deze vloekpaal zal worden geuit, doet ons in aanbidding neerzinken, waar het ons zo treffend vermeldt: de zonde is schuld voor God, door niets te vergoelijken. Zij kan alleen vergeven in de sfeer van het recht. Maar ook: deze Priester is God aangenaam, en staat met het wierookvat tussen de levenden en de doden, opdat de plaag moge ophouden. Het Vader, waarmee deze kruiswoorden aanvangen, doet ons horen: hier is het Lam, dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld, ter verzoening met God.”

Tot zover deze begaafde prediker. Het boekje verscheen opnieuw bij het begin van de lijdensweken. Deze weken zijn spoedig ten einde. Maar men kan het boek nog vóór het einde ervan in zijn bezit hebben. De prijs is ƒ 24,50.

Heel gewoon door Ien Friele-Ferwerda.

Uitgeverij A.G. Schoonderbeek - Laren.

Dit boekje bevat gedichten. De titel ervan geeft goed weer wat we in dit boekje kunnen vinden. De dichteres zegt zelf: “Ik kan vaak meer zeggen in enkele zinnnen op papier dan in heel gesprekken. Hierin kan ik me uiten en van me afschrijven. Ik ben niet literair geschoold, maar tracht in directe bewoordingen de mensen en mezelf te bereiken, ook in geestelijk opzicht”.

De dichteres is van Christelijke huize. Dat blijkt uit verschillende gedichten. Die zijn wel uitgezonden op een andere golflengte dan de onze, maar we kunnen toch waarderen de bedoeling van haar die in haar gedichten onder woorden wil brengen wat haar bezig houdt. Er is een grote verscheidenheid van gedichten.

De bundel telt 64 bladzijden, ziet er keurig verzorgd uit en kost ƒ 17,50.

Een licht in de nacht door Arjen van Hoorn.

Uitgeverij J.J. Groen en Zoon - Leiden.

“In zijn eerste gedichtenbundel ’Een licht in de nacht’ neemt Arjen van Hoorn de lezer mee op de moeizame weg die een overspannen mens heeft te gaan. De weg tot genezing leidt door diepe dalen, maar komt eindelijk bij de Trooster terecht. (....)”.

’Een licht in de nacht’ is een brok realiteit in dichtvorm, waarmee de dichter ons een blik vergunt in de strijd, die niet alleen gestreden behoeft te worden.”

Dit lezen we op de achterzijde van de omslag. De schrijver heeft deze bundel opgedragen aan Iet die hem in de moeilijkste tijd van zijn leven zo liefdevol heeft verzorgd.

Bij de beoordeling van deze bundel moeten we rekening houden met wat de dichter bezig hield. “Waar is uw God?” is de titel van een gedicht van zomer 1966. De gedichten zijn vooral uit de zeventiger jaren.

We zouden graag wat meer in de gedichten gehoord hebben de taal van Gods Woord, vooral van de Psalmen, waarin de nood en de uitredding enz. veel ingrij pender naar voren komen. Denk bijvoorbeeld van Psalm 116. Maar wellicht vinden vele lezers in de gedichten hun eigen leven terug.

Het boekje telt 48 bladzijden en kost ƒ 12,75.

De brief aan de Galaten door dr. H.F. Kohlbrugge.

Uitgeverij Den Hertog b.v. - Houten.

Dit boekje is verschenen in de serie Schriftverklaringen, die door Den Hertog b.v. wordt uitgegeven.

Kortgeleden recenseerden we het deeltje met preken van Kohlbrugge over Jona. Daarin behandelt hij het gehele bijbelboek Jona. Met het deel over de brief aan de Galaten is het anders gesteld. Kohlbrugge gaf niet over dit gehele boek preken uit. Het bevat aantekeningen op bepaalde gedeelten, verklaringen van grotendeels andere teksten en twee preken en wel over Galaten 2:19 en 20a en over Galaten 2 : 20. Een en ander is in een goede volgorde in het boekje opgenomen.

In de Verantwoording van de uitgever lezen we dat in de bekende uitgaven van Twaalf twaalftallen zeven preken voorkomen over teksten uit Galaten 3, 4 en 5.

Kohlbrugge heeft, wanneer we alles bijeen nemen, bijna over de gehele brief aan de Galaten het een en ander gezegd. We weten dat Kohlbrugge een diep inzicht in Gods Woord had. Dat komt ook in dit boek duidelijk uit. Hij wist op zijn eigen wijze de waarheid van Gods Woord Schriftuurlijk-bevindelijk naar voren te brengen. Gedachten die hij ook elders naar voren brengt vinden we hier terug. Hij roemt de vrije genade Gods in Christus.

We kunnen ook dit deeltje van harte aanbevelen. Het telt 138 bladzijden en kost ƒ 15,75.

De kenmerken der kinderen Gods door Jean Taffin.

Uitgeverij Den Hertog b.v. - Houten.

Taffin leefde van ongeveer 1529 tot 1602. Laatstelijk was hij predikant van de Waalse gemeente te Amsterdam. Hij schreef dit boek in 1586. Het werd vele malen herdrukt. Drs. Exalto heeft het boek herschreven en van een Inleiding voorzien. Het boek bevat na de inleiding en een Voorrede aan de gelovigen in Nederland, dertien hoofdstukken, waarvan de titels nogal lang zijn. Daarom noemen we er slechts enkele:

1. Over de grote en onbegrijpelijke gelukzaligheid van het eeuwige leven, hetwelk de kinderen Gods beloofd is.

4. Hoe ieder lidmaat der kerk zich behoort toe te eigenen de kenmerken daarvan, om zich van zijn aanneming en zaligheid te verzekeren.

7. De verdrukkingen mogen ons niet doen twijfelen aan onze aanneming tot kinderen, maar dienen ons veeleer daarin te sterken.

8. De verdrukkingen die ons overkomen zijn ons voorzegd en daarom behoren zij ons te versterken in de zekerheid van onze aanneming tot kinderen.

Drs. Exalto zegt in zijn Inleiding belangrijke dingen. We nemen uit het laatste gedeelte daarvan het volgende over:

“Het is niet onze bedoeling op de inhoud van dit boek in te gaan. Wel willen wij er op wijzen, dat men het moet lezen tegen de achtergrond van de tijd waarin het geschreven werd. Dan zullen allerlei passages en hele stukken, die anders wellicht vragen of zelfs bedenkingen oproepen, duidelijk en begrijpelijk worden. Wanneer Taffin er met zoveel woorden toe oproept alle leden van de kerk, naar de aard der liefde, te houden voor kinderen Gods, lijkt dat nogal gewaagd. En stellig is het gevaar niet uitgesloten dat van zulk een uitspraak misbruik wordt gemaakt. Maar men bedenke dat het arme, vervolgde christenen waren voor wie hij schreef. De kerk was nog niet zozeer een volkskerk zoals later het geval was. Bovendien heeft Taffin, zoals verderop in zijn boek blijkt, heel goed geweten dat er kaf onder het koren schuilgaat, en dat lang niet bij iedere hoorder van het Woord Gods dit zaad in goede aarde valt. Terwijl daarenboven de kenmerken die hij noemt van het kindschap Gods er waarlijk niet om liegen. De inzet bij hem is dat men zich houden mag en moet voor een kind Gods en ook anderen zo moet zien, maar dan volgt er nogal wat....! Wij willen maar zeggen: men moet het boek in zijn gehéél nemen, en zowel het een als het ander laten staan.

Al met al, het is een boek dat heel wat biedt. Men kan het lezen met de ogen van een historisch geïnteresseerde, die graag wat van Taffin wil lezen om te weten hoe de man dacht en schreef, en ook dat mag en heeft zijn nut! Men kan het echter ook lezen om er geestelijk door gevoed te worden, en dan zal men er nog meer nut van kunnen hebben.

Hier spreekt een man die in eigen familie, ja zelfs in eigen leven ervaren heeft wat verdrukkingen, wat vervolgingen zijn. Jarenlang is hij een achtervolgde en opgejaagde geweest; steeds in levensgevaar. Maar hij heeft geweten wat het is en wat het inhoudt, door Gods genade geroepen en gebracht te zijn tot het kindschap Gods. Het werk van de Geest, Die met zijn geest getuigde van dit kindschap Gods, was in hem zeer krachtig. De genade en rijkdom van dit kindschap heeft hij diep doorleefd, en de troost die daarin gelegen is heeft hij doorgegeven aan anderen. Zó zal men zijn boek dienen te verstaan. Men zal het dan kunnen lezen met dezelfde vrucht, dezelfde zegen, die reeds vele voorgeslachten er door hebben mogen ontvangen!”

Tot zover drs. Exalto. We willen ons geheel aansluiten bij de gunstige beoordeling. Een woord van aanbeveling is stellig op z’n plaats. Het boek telt 143 bladzijden en kost gebonden ƒ 23,90.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 april 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 april 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken