Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbespreking

7 minuten leestijd

Ark boeken / VVHS-BKV 6.

13. Samen horen door Truus van der Roest. Dit boek bevat meditaties voor vrouwengroepen. De schrijfster zegt in een Woord vooraf o.a.: “Vooral bij christenvrouwen groeit vandaag het bewustzijn dat hun inbreng terwille van het voortbestaan van de wereld nodig is. Dat die inbreng echter om een voortdurende bezinning vraagt, wordt zeker in deze tijd steeds duidelijker. (....) Samen horen.... Het bevestigt op een vaak verrassende manier je persoonlijk geloof in God. Maar het maakt je ook duidelijk, dat je naast Hem elkaar ook nodig hebt. Pas daardoor kom je als vrouwen immers tot de door Hem gewilde “Saamhorigheid”. Wellicht dat deze gids daarbij een hulpmiddel kan zijn. Om de daarin aangereikte gedachten wat meer te laten aansluiten bij de huidige omgangstaal, is bij de samenstelling ervan gekozen voor het gebruik van de Groot Nieuws Bijbel. Maar natuurlijk kan ook een andere bijbelvertaling gebruikt worden.”

Bij de liederenkeuze heeft zij gebruik gemaakt van het Liedboek voor de Kerken. Maar de oude, vertrouwde Johannes de Heerbundel kan ook worden gebruikt. Zo zegt zij. Tenslotte spreekt zij de hoop uit dat het boekje bepaalde aspecten van het vrouwzijn opnieuw belichten, vragen beantwoorden en stimuleren tot een verantwoorde aanpak van de taak, die elke vrouw in de wereld heeft, zal.

Uit het bovenstaande blijkt wel dat de schrijfster andere gedachten naar voren brengt dan wij horen wanneer de Schriften worden geopend. We krijgen de indruk dat de vrouwen die zij aanspreekt naar haar uitgangspunt allemaal kinderen des Heeren zijn. Dat de mens God kwijt is en alleen door de werking van de Heilige Geest in Christus wordt ingelijfd en door Hem weer tot God terug gebracht wordt, lezen we in dit boekje niet. Het spreken van Heer en niet van Heere betreuren we. Er zou meer zijn te noemen, maar laat dit genoeg zijn. We willen ook nog een positieve zijde laten zien. De schrijfster zegt ook dingen waar we van harte mee kunnen instemmen en dat willen we uitdrukkelijk naar voren brengen. We zouden gewild hebben dat we het boekje in alle opzichten hadden kunnen aanbevelen.

Het boek is keurig uitgegeven, telt 143 blz. en 24 meditaties en kost ƒ 17,50.

Maria ter Laar, door Mies Vreugdenhil.

Uitgeverij De Groot Goudriaan - Kampen.

Op de achterzijde van de band wordt de inhoud van dit boek in het kort weergegeven. Daarvan nemen we het volgende over: “Maria ter Laar is achttien jaar. Als baby werd zij geadopteerd. Maria heeft net het HAVO-diploma gehaald en wil gaan werken. Zij heeft altijd een hekel gehad aan school omdat zij geplaagd werd. Zij vindt zichzelf dik, onhandig en tuttig. Maar daarin gaat nu verandering komen! Vooral dat dik-zijn moet verdwijnen. Maria wil echter zo graag slank worden, dat zij een afkeer van eten krijgt. Haar vermageringskuur wordt ziekelijk: zij lijdt aan anorexia nervosa. Met de hulp van haar ouders, de diëtiste, de psycholoog Philip en vooral van de jongen die zij ontmoet heeft, Gert, weet Maria haar ziekte te overwinnen. Een heerlijke vakantie met vriendin Wies en haar ouders is de eerste stap in een nieuwe toekomst. Na terugkomst is Maria 4 kilo aangekomen, vindt zij werk als tandarts-assistente en......krijgt zij een terugval.

Maar haar vriend Gert vangt haar op.”

Het is een boek dat van het begin tot het einde boeit vanwege de inhoud en de wijze waarop de schrijfster over Maria en haar problemen enz. vertelt. De strekking van het boek is heel goed en het kan anderen die met dergelijke problemen zitten tot zegen zijn. We kunnen dit een Christelijk boek noemen, maar in dit opzicht had de schrijfster wel wat dieper mogen graven. Overigens kunnen we dit boek van harte aanbevelen.

Het boek telt 155 bladzijden en kost gebonden ƒ 19.90.

Het Hogepriesterlijk gebed

door Maarten Luther.

Uitgeverij Den Hertog b.v. - Houten.

Dit boek bevat een verklaring van Johannes 17. Luther heeft daarover preken gehouden. Hij had zelf geen gelegenheid ze voor de drukker klaar te maken. Hij vond zijn vriend en medewerker Cruciger bereid om de tekst op papier te zetten en de druk ervan te bewerkstelligen. Het is wel zeker dat Cruciger zelf regelmatig onder deze preken gezeten had en wellicht had hij reeds aantekeningen gemaakt. Een andere medewerker van Luther, Georg Rörer, had dat in elk geval wel gedaan. Verder is het mogelijk dat Luther een aantal aantekeningen tot zijn beschikking had, waarvan Cruciger een dankbaar gebruik heeft kunnen maken. Al is de tekst niet van Luther zelf, we kunnen er hem toch in beluisteren. In de tekst van dit boek is niet meer de oorspronkelijke vorm van preken herkenbaar. Cruciger heeft van het boek één geheel gemaakt. Het lijkt veelleer een commentaar. Tekst voor tekst wordt Johannes 17 uitgelegd.

Het bovenstaande ontlenen we aan de Inleiding van drs. K. Exalto, die het boek in het nederlands vertaalde. In deze Inleiding haalt de vertaler een aantal aspecten van Luthers uitleg naar voren, die z.i. fundamenteel zijn voor het verstaan van het geheel.

Dit boek heeft geen aanbeveling van ons nodig. Het is een diepgaande verklaring van Johannes 17. We willen volstaan met het aanhalen van een gedeelte van de verklaring van vers 6b: Zij waren Uwe, en Gij hebt ze Mij gegeven.

”Zo is dan door de Heere Christus met één slag verbrijzeld heel die zware aanvechting, met al dat gedisputeer over een verborgen goddelijke verkiezing, waarover velen zich zo angstig maken, waarmee zij zich zozeer aftobben dat zij er wel gek van zouden kunnen worden, terwijl het allemaal niets uithaalt dan alleen dit, dat de duivel alle kans gegeven wordt om hen door wanhoop naar de hel te slepen. Beseft toch, dat al dit gedisputeer, al die influisteringen over Gods verkiezing van de duivel komen. Wat er in de Schrift over te lezen staat heeft allerminst de bedoeling om arme en aangevochten zielen, die hun zonden gevoelen en die daarvan gaarne verlost zouden zijn, bang te maken en te verschrikken, maar bedoelt veeleer ze daarmee te troosten. Zich hierover zorgen te maken, dat laten wij over aan hen die het Evangelie missen of die naar Christus’ stem niet willen luisteren. U zult echter moeten weten dat er hier op aarde geen vaster troost bestaat dan deze die Christus Zelf hier u toont en meedeelt, te weten: U bent Gods eigen lieve kind omdat u behagen schept in Zijn Woord en uw hart voor Hem openstaat! Als Christus zacht en vriendelijk voor u is, weet dan dat het de Vader Zelf is Die u troost. Niet Gods toorn, maar enkel Zijn vaderlijke liefde en barmhartigheid zijn uw deel. Hij laat zien dat Hij u gegeven heeft aan de Heere Christus. Houd het daarbij, en laat u niet iets anders wijsmaken. Zoals Hij Zich door Christus aan u laat zien en openbaart, daar moet u het bij houden! Hij heeft Zich juist op deze wijze aan u geopenbaard, opdat u naar niets anders zoudt omzien, en u geen zorgen zoudt maken over wat er van eeuwigheid over u besloten is, maar opdat u al wat God wil en al wat Hij tot uw zaligheid besloten heeft, zou kennen en aanschouwen in Zijn Woord!”

Tot zover Luther. Zie de bladzijden 72 en 73. Op bladzijde 67 lezen we; Ziehier dan hoe Christus ons wil openbeuren. Dat moet natuurlijk zijn: opbeuren.

Het boek telt 141 bladzijden en kost gebonden ƒ 23,90.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 april 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 april 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken