Bekijk het origineel

De overwinning

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De overwinning

8 minuten leestijd

Telkens lezen wij in de Bijbel deze woorden: ”En hij stierf”. Ook al mocht men een zeer hoge leeftijd bereiken, het moment van sterven kwam onafwendbaar zeker. Zo mocht Methusalach de zeer hoge leeftijd bereiken van 969 jaar. Maar ook van hem staat er opgetekend in Gods Woord: ”En hij stierf.” Dit is de werkelijkheid sinds de zondeval in het paradijs. Daar heeft de mens moed- en vrijwillig de God des levens rug en nek toegekeerd om nooit meer tot Hem terug te keren. In het paradijs ligt de oorzaak van alle sterven. Daar heeft de mens voor de dood en tegen het leven gekozen. Het was de mens gezegd: ”Ten dage als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven”. Op die ernstige waarschuwing is geen acht geslagen. De mens heeft gegeten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Het Woord Gods werd verworpen en er werd geluisterd naar de leugen van de satan. Vele malen wordt er in de Bijbel over sterven gesproken. Eenmaal wordt er van een geheel enig sterven gesproken in Gods Woord. Dat is het sterven van Christus. Het sterven van de Levensvorst. Nu u dit leest ligt de Goede Vrijdag weer achter ons. Wij zijn in de prediking bepaald geworden bij het sterven van Christus. Ook van Hem geldt: ”En Hij stierf”. Toch was Zijn sterven een heel ander sterven dan het sterven van welk mensenkind ook. Van eeuwigheid heeft Hij de bereidheid uitgesproken om te lijden en te sterven. Hij heeft de ware menselijke natuur aangenomen uit vlees en bloed van de maagd Maria door overscha- duwing des Heiligen Geestes. Hij heeft nooit zonde gedaan of gekend. Altijd volmaakt gehoorzaamd aan de Wet Gods. Nooit overtreden tegen de eerste tafel van de Wet noch tegen de tweede tafel van de Wet. Toch is Hij ook gestorven. Vrijwillig en in volkomen overgave aan Zijn Vader heeft Hij Zijn leven afgelegd. Het leven kon Hem niet ontnomen worden. Zijn vijanden. Zij vijanden waren niet bij machte Hem te doden. Dat is duidelijk gebleken bij de gevangenname. Toen vielen Zijn vijanden immers achterover. Als de Almachtige had Hij Zijn tegenstanders in de eeuwige ranpzaligheid kunnen werpen. Hij heeft dat niet gewild. Immers van eeuwigheid had Hij Zich ertoe verbonden om Zijn leven af te leggen teneinde het leven te verwerven voor des doodsschuldigen. Zijn sterven was geen nederlaag, maar een overwinning op al Zijn vijanden en de vijanden Zijner Kerk. Christus heeft het immers uitgeroepen aan het kruis: ”Het is volbracht”. Daarin ligt opgesloten dat de kop van de slang is vermorzeld geworden, zoals voorzegd en beloofd was na de zondeval. De satan, de zonde, de wereld en de dood zijn overwonnen. Ten derden dage is Christus opgewekt en opgestaan van de doden. Dood en graf konden Hem niet houden. Dit heeft rijke betekenis voor hen die de Heere mogen vrezen. Na Pasen immers is het sterven geen verleden tijd geworden. Het is nog steeds de werkelijkheid. Wat een graven worden er nog gedolven. Telkens worden er lichamen aan de schoot der aarde toebetrouwd. Soms een zeer onverwacht sterven. Plotseling midden onder de werkzaamheden uit dit leven weggenomen. Een droevig ongeval. Of een ernstige en slopende ziekte. Laten we er niet aan voorbij leven dat wij allen de naam ’sterveling’ dragen. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Niet ieder sterven is hetzelfde sterven. Het sterven van onbe- keerden is heel anders dan het sterven van Gods kinderen. Onbekeerden komen wat de ziel betreft onmiddellijk in de eeuwige rampzaligheid. Op de dag van de wederopstanding zal ook hun lichaam gaan delen in de eeuwige smart. Ook zij die nooit de Heere als Koning hebben willen erkennen en dienen. Een ontzettende dag zal dit voor hen zijn. Zij zullen niet delen in de overwinning die Christus heeft behaald op Zijn vijanden en de vijanden Zijner kerk. De eeuwige ondergang zal hun deel zijn. Het sterven van Gods kinderen is heel anders. Het is immers een afsterven van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Wat hier al meer tot een ondraaglijke last werd, zullen zij dan eeuwig kwijt zijn: de last der zonde. De zonde die zij zo moe werden, zullen zij dan nooit meer bedrijven. Wat hun vreugde werd door genade, namelijk het dienen en bedoelen van de Heere, zal dan eeuwig en volmaakt hun deel mogen zijn. Het sterven van Gods kind betekent naar de ziel een eeuwig en volmaakt grootmaken van de Heere. De overwinning naar de ziel is dan verkregen. De overwinning die Christus voor hen heeft verworven. Naar de ziel dan de zonde volmaakt en eeuwig ten onder gebracht. Wie de Heere mag vrezen, gaat in de hemel geen vreemd werk doen. In dit leven is immers al een begin gekomen van het dienen en bedoelen van de Heere. Mag u daar iets van kennen en herkennen in uw eigen hart en leven? Het sterven van Gods kinderen is een doorgang tot het eeuwige leven, omdat Christus voor hen gestorven is. Hij heeft voor hen geleden en heeft Zijn bloed voor hen vergoten. Hij heeft de volkomen overwinning voor hen verworven. Hoe meer Gods kind zichzelf leert kennen, hoe groter de verwondering in het hart over de liefde en de bereidwilligheid van de Zaligmaker. Dat Hij voor zo een zo’n weg heeft willen gaan, in zo’n weg de overwinning heeft willen verwerven. Christus de kruisdood gestorven om het leven te verwerven voor albedervers, die van nature niets anders doen dan God en de naaste haten. Wat het lichaam van Gods kinderen betreft wacht de overwinning nog. Het lichaam wordt immers aan de schoot der aarde toebetrouwd. Maar de Heere zal ook het lichaam doen delen in de overwinning die door Christus is verworven. De opstanding van Christus is een zeker pand van hun zalige opstanding. Op de dag van de wederkomst zal het lichaam van Gods kinderen opgewekt worden en met onverderfelijkheid en onsterfelijkheid aangedaan worden. Dan zal die ontelbare schare het mogen uitroepen: ”Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?” Dan heeft de overwinning van Christus dood en hel ten volle en voor eeuwig gestalte gekregen in de verheerlijking van hun lichaam. Dat is niet te danken aan enig mensenkind. Dat is alleen aan God te danken. Hij zal daar ook eeuwig de eer van ontvangen. We lezen immrs in 1 Cor. 15 : 57: ”Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus”. Het is vrije genade en onverdiende goedertierenheid. Eeuwige en volmaakte dankbaarheid zal er dan zijn vanwege de verlossing en overwinning die door Christus is verworven. Voor eeuwig verlost van de dood en de hel. De macht van dood en graf zijn voor eeuwig voorbij. De vijanden van Gods kinderen zijn geheel ten onder gebracht. Hier mag in beginsel reeds gedeeld worden in die overwinning. In dit leven is het nog ten dele. De zonde omringt nog dagelijks en de verdorven lusten van binnen blijven tot aan de laatste snik. Ook Gods kinderen moeten eens sterven en in de macht van de dood vallen. Het graf zal hen besluiten tot aan de jongste dag. Maar de overwinning wacht. Dood en graf zullen het lichaam niet altijd vasthouden. De dag komt dat hun graven geopend zullen worden, dat hun lichamen opgewekt zullen worden en zullen gaan delen in de grote overwinning die Christus heeft behaald op satan, dood en graf. Het lichaam zal gereinigd zijn van alle zonde. Lichaam en ziel zullen herenigd zijn om God eeuwig te loven en groot te maken. Onbegrijpelijk wonder van genade. De dood verdiend, voor de dood gekozen, uit eigen beweging nooit het leven begeerd en naar God gevraagd. Maar naar het welbehagen Gods het leven geschonken. Elke dag is een dag dichter bij de eeuwigheid. Waar zult u zijn in de eeuwigheid? Hoe zal het zijn met uw ziel als de dag van sterven komt? Hoe zal het zijn met uw lichaam op de dag van de wederopstanding? Stel u niet tevreden met een verstandelijke kennis en beschouwing, sta naar hartekennis en beleving. Wie hier door genade iets mag kennen van die overwinning, die tegelijkertijd strijd tegen de zonde betekent, zal eenmaal volmaakt naar ziel en lichaam in de overwinning van Christus mogen delen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 april 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

De overwinning

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 april 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken