Bekijk het origineel

Sprekende plaatsen 11.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Sprekende plaatsen 11.

7 minuten leestijd

De Schotse hoofdstad is een plaats vol bezienswaardigheden. Gebouwen, kastelen die spreken, en niet te vergeten kerken en zelfs begraafplaatsen. De St. Gilles Kathedraal is een kerk met een hele geschiedenis. Historisch gezien de hoofdkerk, de voornaamste in de stad. De grote reformator John Knox heeft preken gehouden in deze kerk. Naast deze kerk is ook de Greyfrairs kerk van betekenis geworden. De geschiedenis van de kerk is nauw verbonden met de geschiedenis van de stad en met die van Schotland. Een belangrijk gebeuren vond in deze kerk plaats. 28 februari 1638 werd in deze kerk het nationaal verbond ’Covenant’ gesloten. Het was een verbond om de ware godsdienst in Schotland te handhaven en te bewaren. Na het heengaan van John Knox, in 1572, was Schotland een calvinistisch land met een presbyteriaanse kerkvorm. Deze ontwikkelingsgang was een doorn in het oog van koning Jacobus IV. Hij stelde alles in het werk om hier verandering in aan te brengen. Ten dele gelukte hem dit. Zijn opvolger Karei I ging nog verder. Bij hem werd duidelijk merkbaar de haat tegen het Calvinisme. Hij stond zeer sympathiek tegenover de Rooms Katholieke kerk en Rome’s leer. En waar mogelijk was kwam de invloed van Rome namelijk in kerk en staat. Dit gebeuren haalde heel wat los bij de Bijbelgetrouwen. De Presbyterianen, de Calvinisten zagen overduidelijk dat het de koning te doen was om hen aan de kant te zetten. Zij gingen in hun godsdienstig leven belemmerd worden en de vrees voor verboden groeide met de dag. Men dacht ook aan de tijd, waarin de Heere rijk had gezegend. Het was de tijd, waarin de Heere gediend werd in eenvoud en getrouwheid overeenkomstig Zijn Woord. Het was de tijd, waarin men stond in een verbond met de Heere. Nu meende men dat die tijd opnieuw aangebroken was. Er moest komen een nationaal verbond. Een document werd opgesteld door ds. Henderson en Lord Johnston. Woensdag 28 februari 1638 waren 60.000 Schotten bijeen. De kerk van Greyfrairs te Edinburgh en de er omheen liggende begraafplaats waren overvol. Het doel van het samen zijn was om het document “het nationaal verbond” te ondertekenen. Na gebed door ds. Henderson en een indringend woord van de graaf van London werd men in de gelegenheid gesteld om het document te tekenen. Velen plaatsten hun handtekening. Er waren er zelfs die de pen doopten in hun eigen bloed en bij hun naam voegden de woorden: “tot in de dood”. Een gedeelte van het document willen we u laten lezen: “Ondergetekenden, edelen, predikanten en burgers, overwegende dat meermalen in het verleden maar bijzonder in deze tijd, de ware hervormde godsdienst, in gevaar is, belijden wij hierbij en verklaren wij plechtig voor God, voor Zijn engelen en voor de wereld, dat wij met ons hele hart instemmen met de hiervoorgenoemde godsdienst en dat wij besluiten die alle dagen van ons leven onophoudelijk aan te hangen en te verdedigen en dat wij zullen arbeiden met alle wettige middelen om de zuiverheid en de reinheid van het Evangelie weer terug te krijgen. En omdat wij geen zegen van God kunnen verwachten.... zonder onze instemming en belijdenis, verenigen we die met ons leven en onze gesprekken zoals het christenen betaamt die hun verbond met God hernieuwd hebben. Wij beloven daarom dat wijzelf, onze volgelingen en allen die onder ons staan zowel in het openbare leven ais in onze gezinnen en in onze persoonlijke omgang ons binnen de grenzen van de christelijke vrijheid zullen bewegen en goede voorbeelden zullen zijn van volkomen godzaligheid, eenvoud en rechtmatigheid en van elke andere plicht die we God en mensen schuldig zijn. En opdat het verbond ongeschonden nagekomen mag worden roepen we de levende God tot Getuige. Hij, Die weet dat dit onze oprechte wens en ons ongeveinsd besluit is bidden we de Heere ernstig om ons door de Heilige Geest tot dit doel te leiden”.

De plaats waar het Convenant ondertekend is wordt in de kerk aangegeven. Eén van de originele documenten is ook in de kerk aanwezig.

Van de dag op zich is o.m. het volgende bekend. Er was geen wanorde onder de aanwezigen. Mén gedroeg zich naar behoren. Een aanwezige schreef: “Rijk en arm zwoeren met opgeheven handen in de naam van de levende God trouw te zullen zijn aan het verbond. De Geest des Heeren vervulde het huis des gebeds, wekte de genegenheden op, deed de harten smelten bij mannen en vrouwen, edelen en onedelen, zodat zij geruimen tijd stil stonden met hun handen uitgebreid tot God, totdat Henry Rollock, nauwelijks in staat om te spreken, God aanriep en allen samenbond in hemels gebed en lof”.

U zult kunnen begrijpen, dat de vervolging niet uitbleef. Velen werden gevangen genomen en stierven als martelaar. Op de “Grassmarket” vlakbij de kerk bevindt zich de plaats waar veel martelaren terechtgesteld zijn. Er is een monument geplaatst. Hierop staat te lezen: “Op deze plaats stierven veel martelaren en covenanters van het protestantisme.

Op de begraafplaats rond de kerk, kun je zien waar de covenanters gevangen gezeten hebben. Ze waren blootgesteld aan weer en wind, want de gevangenissen hadden geen dak. Op deze begraafplaats liggen ook veel martelaren begraven. Op een verzamelgraf staat een gedenkteken waarop het volgende te lezen staat: Er was geen reden waarom zij des doods schuldig waren. Maar zij werden allen trouw, standvastig en vurig bevonden. Getuigend voor de rechten van Christus, hun Koning, welke waarheden verzegeld werden door het hoofd van de beroemde Guthry en tot Renwick’s bloed toe (Ds. James Guthry was één van de eerste martelaren en ds. James Renwick één van de laatste. U weet hij was 28 jaar). Van 27 mei 1661 toen de edele Markies van Argyle terechtstond tot 17 februari 1688, toen James Renwick als martelaar stierf, werden te Edinburgh ongeveer honderd edelen, vooraanstaande personen, predikanten en anderen, edele martelaren van Jezus Christus terechtgesteld. De meeste van hen liggen hier”.

Onder déze tekst staan de volgende Bijbelteksten: Openbaring 6 : 10, 11: “En zij riepen met grote stem zeggende: Hoelang o heilige en waarachtige Heerser oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op aarde wonen? En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven en hun werd gezegd, dat zij nog een kleine tijd rusten zouden totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij ”. Openbaring 7 : 14: “En ik sprak tot hem: Heere gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen en zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het Lam”. Openbaring 2 : 10: “Vreest geen der dingen die gij lijden zult. Ziet de duivel zal enigen van ulieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Zijt getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens”.

U zult kunnen begrijpen, dat ook deze plaats spreekt en stil maakt. Het doet bidden: “maak mij getrouw tot het einde en laten bezoekers van de kerk en van dit kerkhof door het lezen van de teksten tot bekering komen”.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 mei 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Sprekende plaatsen 11.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 mei 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken