Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het boek Openbaring

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het boek Openbaring

9 minuten leestijd

1. Veel verwarring

Er zijn helaas heel wat opvattingen over het laatste Bijbelboek. Opvattingen die elkaar weerspreken. Ook in het verleden is dit het geval geweest. Ten deze geldt ook: Er is niets nieuws onder de zon. Er zijn al heel wat verklaringen over het laatste Bijbelboek geschreven. Ook in onze dagen is het een en ander verschenen. De inhoud van deze geschriften is niet eensluidend. Misschien zijn er bij u ook weleens vragen gerezen bij het lezen van het boek Openbaring. Wat moeten we bijvoorbeeld denken van het duizendjarig rijk? Hoe dienen wij de binding van satan te verstaan? Wat wordt aangegeven met de slag bij Armageddon? Zo zouden we nog wel wat vragen kunnen opschrijven. Nu we in het algemeen enkele dingen willen opmerken aangaande het verstaan en de betekenis van het boek Openbaring doen we dat niet met de gedachte dat we hiermee het laatste en beslissende woord neerschrijven. Maar omdat we steeds te maken krijgen met afwijkende opvattingen over het laatste Bijbelboek, kan het toch nuttig zijn enkele regels aan het papier toe te vertrouwen. Het is een goede zaak ons bezig te houden met Schriftonderzoek. Hieronder valt ook het laatste Bijbelboek. Maar wie zich in zijn onderzoek van Gods Woord beperkt tot het laatste Bijbelboek, is toch wel heel eenzijdig bezig. Het zicht op het ene nodige zou daardoor verduisterd kunnen worden. Allerlei vraagstellingen kunnen dan zo belangrijk worden, dat we aan het ene nodige niet of nauwelijks meer toekomen. Alle tijd en aandacht wordt dan besteed aan deze zaken, terwijl er geen gelegenheid meer overblijft over de meest noodzakelijke dingen na te denken en bezig te zijn met eeuwigheidsbe-langen. Voor dit gevaar dient ieder op zijn hoede te zijn, die zich gegrepen voelt door een bepaalde zaak, of dit nu het duizendjarig rijk is of dat het nu Israël is. Gaan we het laatste Bijbelboek onderzoeken, dan mogen wij niet stoppen na Openbaring 3. Het is een goede zaak de inhoud van de brieven aan de zeven gemeenten van Klein-Azië te onderzoeken. Maar de Bijbel stopt niet bij Openbaring 3! Ook van de overige hoofdstukken geldt dat zij onderzocht en bepreekt dienen te worden. We zouden niet graag wat toevoegen aan de Bijbel of wat afdoen van de Bijbel. Maar als de hoofdstukken 4 t/m 22 uit het boek Openbaring stelselmatig niet bepreekt en/of zelfs niet gelezen worden, maken wij er ons in de praktijk dan toch niet schuldig aan af te doen van Gods Woord? Moeten we dan niet denken aan Openb. 22 : 19 waar geschreven staat: ”En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is”? Er is veel verwarring over de uitleg en de interpretatie van deze hoofdstukken. De een is deze mening toegedaan, de ander huldigt een andere opvatting. Er valt in dit verband te denken aan chiliastische opvattingen in het verleden en in het heden. Kort geleden deed de Gereformeerde Bond een waarschuwing uitgaan tegen de toekomstvisie van Verwoerd. Er kan inderdaad en terecht heel wat tegen zijn opvatting ingebracht worden. Het zou te ver voeren dit allemaal aan te tonen in dit artikeltje. We zouden u aan willen raden bij het onderzoek van Gods Woord naast de kanttekeningen, die een rijkdom aan verklaringen bevatten een of meerdere boeken te raadplegen die een evenwichtige kijk op de zaken bieden.

2. Evenwichtige benadering

We denken bijvoorbeeld aan een boek van Dr. W. Hendriksen, die hoogleraar Nieuwe Testament is geweest aan het Calvin College in Grand Rapids, getiteld: “Visioenen der Voleinding”. Een verklaring van het boek Openbaring. Het is oorspronkelijk in het engels geschreven. In 1952 verscheende eerste nederlandse vertaling. In 1988 de tweede. In het engels luidt de titel van het boek ”Meer dan overwinnaars”. Het boek is weten- schappelijk verantwoord en toch eenvoudig. Het zal voor het gemiddelde geïnteresseerde gemeentelid niet te moeilijk zijn om de stof te volgen. Op eenvoudige, duidelijke en verantwoorde wijze worden de zaken uiteengezet. Er wordt steeds verwezen naar Gods Woord. De uitleg wordt op de Heilige Schrift gebaseerd en ook toegepast op het heden. Een duidelijke gids temidden van de grote verwarring die er alom heerst. In grote lijnen hebben wij het met instemming mogen lezen. Het kan onder de zegen Gods tot troost en steun zijn voor de strijdende Kerk op aarde. Hier kan winst mee worden gedaan bij de bestudering en het onderzoek van het boek Openbaring. Doel van het boek Openbaring is de strijdende Kerk in haar worsteling tegen de machten van het kwade te troosten. In dit boek vinden wij het volgende overzicht van het boek Openbaring: “Thema: De overwinning van Christus en Zijn kerk over satan en zijn helpers. I. De strijd op aarde: De kerk door de wereld vervolgd. De Kerk wordt gewroken, beschermd en tot overwinning geleid (Hoofdstuk 1-11). 1. Christus temidden van de zeven kandelaren (1-3). 2. Het boek met zeven zegelen (4-7). 3. De zeven oordeelsbazuinen (8-11). Drie onderdelen dus. II. De diepere geestelijke achtergrond. De Christus (en de Kerk) vervolgd door de draak (satan) en zijn helpers. Christus en Zijn Kerk overwinnen (hoofdstuk 12- 22). 4. De vrouw en het mannelijk kind vervolgd door de draak en zijn helpers (de beesten en de hoer) (12-14). 5. De zeven schalen met gramschap (15,16). 6. De val van de grote hoer en de beesten (17-19). 7. Het oordeel over de draak (satan) gevolgd door de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, het nieuw Jeruzalem (20-22). Dat is vier onderdelen.” Het boek Openbaring wordt dus in zeven gedeelten gedeeld. Elk van die zeven gedeelten omspant de gehele tijd tussen de eerste komst van Christus en Zijn tweede komst. Deze tijdsduur wordt telkens vanuit een ander gezichtspunt beschouwd. Terecht wordt gesteld dat het boek Openbaring een eenheid vormt. De beginselen van het menselijk leven en van Gods wereldbestuur worden er al klaarder in geopenbaard. Bij de verklaring van het boek Openbaring dient beseft te worden dat de Apocalypse is geworteld in toenmalige omstandigheden. Daarom moeten we ons de vraag stellen: Hoe hebben de eerste lezers van het boek Openbaring het laatste Bij belboek verstaan? Het boek Openbaring heeft in die tijd ten doel gehad de vervolgde kinderen Gods te sterken. Er was immers vervolging. Openbaring bevat een antwoord op de schreiende nood en wil onderwijs en troost bieden. De lijnen naar het heden worden getrokken. Aan de orde komt de slag bij Armageddon. Als de wereld onder leiding van de satan, antichristelijke overheden, antichristelijke religie - de draak, het beest en de valse profeet - wordt verzameld tegen de Kerk voor de laatste strijd en als de nood op het hoogst is; als God kinderen, van alle kant verdrukt, om hulp roepen, dan zal plotseling Christus verschijnen om Zijn volk te verlossen. Die laatste verdrukking en verschijning van Christus op de wolken der heerlijkheid om Zijn volk te verlossen, dat wordt door de schrijver als Armageddon opgevat. Het heeft ook in onze tijd veel te zeggen. Want in dit gebeuren wordt getekend hoe de Heere als de nood voor Zijn Kerk het hoogst is en Zijn kinderen zwaar verdrukt worden, plotseling Zijn macht openbaart ten behoeve van Zijn volk en de vijanden overwint. Het doden van 185.000 soldaten van Sanherib is een voorafschaduwing van Armageddon. Ook de overwinning van de Maccabëen kan als zodanig gezien worden. De lijn kan zelfs getrokken worden naar het kleine Holland dat verlost werd van de Spaanse verdrukker. Ook een afschaduwing van Armageddon. Wat betekent het binden van de satan gedurende duizend jaren? Het binden van de satan begint met de eerste komst van Christus. Tijdens Zijn omwandeling heeft Christus duivelen uitgeworpen. Hieruit valt af te leiden dat de macht en de invloed van de satan over de misleide menigten beperkter begon te worden. In Joh. 12 : 20-32 wordt het uitwerpen van de satan in verband gebracht met het feit dat niet alleen joden, maar ook heidenen zouden toegebracht worden. Binding en uitwerping van de satan worden in verband gebracht met het werk van de zending onder de volkeren. Onder de binding van de satan dient verstaan te worden dat gedurende heel de Nieuwtestamentische bedeling, die begint met de eerste komst van Christus en zich uitstrekt tot kort voor de wederkomst, de invloed van de satan op aarde beperkt wordt, zodat hij niet in staat is de uitbreiding van de kerk onder de heidenen door het werk van de zending te voorkomen. De satan wordt in deze periode belet de vijanden dusdanig aan te drijven, dat de zendingbedrijvende kerk verwoest zou worden. Satans macht is beperkt en zijn invloed is gebreideld. De duivel kan wel veel, maar een ding is hem gedurende deze periode onmogelijk: De kerk als zendingsinstituut te vernietigen. De uitverkorenen uit alle delen der wereld worden toegebracht. Tot aan de einden der aarde wordt het Evangelie gepredikt. De Heere volvoert Zijn welbehagen, dwars tegen alle tegenstand in. Wat de satan ook probeert, Hij kan dit werk Gods niet verhinderen. Na de duizend jaren wordt de satan voor een korte tijd ontbonden. Dit betekent een korte en tevens zeer zware verdrukking voor de Kerk des Heeren. Maar dan zal plotseling Christus ten gerichte verschijnen en Zijn vijanden verslaan. Dit is Zijn ene en enige komst ten gerichte. Satan, beest en valse profeet gaan samen ten onder. Er is maar een algemene opstanding. Deze enige en algemene opstanding vindt plaats op de jongste dag. Nergens in de Bij bel lezen wij van een opstanding van de lichamen der gelovigen, die na duizend jaren gevolgd wordt door een opstanding van de lichamen der ongelovigen. Het boek van Hendriksen, waaruit wij enkele dingen samenvattende naar voren hebben gebracht, biedt verantwoorde stof in een tijd vol verwarring. Laten wij bij het onderzoek van het laatste Bijbelboek niet allerlei verwarrende geschriften en boeken ter hand nemen, maar geschriften en boeken die op verantwoorde wijze uitleg geven. Moge de Heere er Zijn zegen over gebieden, Zijn Woord openen voor het hart en het hart voor Zijn Woord, tot bemoediging, vertroostingen waarschuwing in onze dagen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 mei 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Het boek Openbaring

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 mei 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken