Bekijk het origineel

Voor de jeugd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Voor de jeugd

Nehemia 99

9 minuten leestijd

“Voorts hebt Gij hun koninkrijken gegeven en volken, en hebt hen verdeeld in hoeken....”

Beste jongelui!

Ik heb voor ditmaal maar een halve tekst opgeschreven en zou j ullie willen verzoeken, om zelf je bijbel er maar bij te nemen, en het vervolg voor jezelf te lezen. Want daar is schier geen einde aan, als alle gedachten, die tijdens het lezen voor de geest komen, aan het papier zouden moeten worden toevertrouwd.

Het begint al met het woordje “voorts”. We hebben gehoord hoe God het volk geleid heeft in de woestijn, 40 jaren lang, en hoe Hij hun Zijn Geest gegeven heeft om hen te onderwijzen. We hebben in dat verband ook gewezen op de uitstorting van de Heilige Geest, wat met de Pinksterdagen weer herdacht is geworden. Die Geest moge ook jullie onderwijzen bij het lezen van Gods getuigenis dat eeuwig zeker is. Want alles verandert steeds weer in deze wereld, maar Gods Woord blijft hetzelfde. God verandert ook nooit. En de mensen zijn naar hun wezen ook nog precies zoals vroeger. Er zijn er die zeggen dat het tegenwoordig veel erger is. Degenen echter die zo praten kennen de geschiedenis niet en ik ben bang dat zij ook vreemdelingen zij n in hun eigen hart. Wie geen vreemdeling is in zijn eigen hart, kan in de “oude” bijbel het “moderne” leven getekend vinden. Ja, hij kan er zichzelf in uitgetekend vinden. Wat dan gezien wordt, is niet bepaald verheffend. Het wordt geen beeld wat men met een zekere trots kan laten zien. Integendeel! Het is veeleer een gestalte waarover men zich alleen maar schamen kan. Doch er is een volk dat weigert schaamrood te worden. Zo staat het ook in de bijbel. En dat is niet tot eer van dat volk geschreven. Het is een getuigenis van “geestelijke blindheid”. Want zodra de ogen geopend worden, voor wie en wat men in werkelijkheid is, begint het aangezicht met schaamte bedekt te worden.

Voorts.... Na het verhalen van de geschiedenis van het volk in de woestijn, wat we in vogelvlucht hebben zoeken te volgen, wordt daar op dat plein bij de Waterpoort te Jeruzalem de boetedoening voortgezet. Nehemia gaat verhalen hoe dat volk zich gedragen heeft na al de bemoeienissen die God met dat volk gehouden had. Je zoudt denken dat het de Heere wel zou vrezen, altijd in Zijn wegen zou wandelen. Wegen, die heilig zijn en goed. Doch wie dat meent, vergist zich zeer. De geschiedenis laat het zien. Want het is eigenlijk niets anders dan een herhaling van de schuld die men iedere keer weer vermeerderde. Want koningen werden overwonnen. Het land werd als een erfenis aan de stammen uitgedeeld. Het was een land vloeiende van melk en honing. Vele nakomelingen zijn er geboren. Het volk breidde uit in menigte. De weldaden die God dat volk bewees waren groot en veel.

En wat deed het volk, iedere keer weer? Elke weldaad die God aan het volk gaf, werd met misdaden beloond. In plaats dat men de Heere er voor dankte, gaf men de eer aan de afgoden, alsof die “dode dingen” hen zo beweldadigd hadden.

De houding van het volk, die eigenlijk maar met één woord “ondankbaarheid” is weer te geven, gaf God oorzaak om Zich voor goed van dat volk af te maken. Want, met eerbied gezegd, alles wat God deed, was boter aan de galg gesmeerd. Met andere woorden: Alle weldaden waar God dat volk steeds weer mee tegen trad, werden gebruikt om de Weldoener in het aangezicht te slaan. God kreeg daardoor voldoende reden om dat volk voor goed van de aardbodem te doen verdwijnen. Dat Hij dit niet deed, is een bewijs van Zijn onbegrensde eenzijdige liefde.

Ik denk in dit verband aan wat ik eens meemaakte in militaire dienst, tijdens de mobilisatie. Mogelijk heb ik het al meer verteld. Want als je veel schrijft, is het gevaar aanwezig dat je wel eens in herhaling valt. Op zichzelf is dat natuurlijk niet zo erg. Pau-lus schijnt daar ook wat mee te doen gehad te hebben, als hij in een van zijn brieven schrijft: Hetzelfde aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Laat ik het daar dan ook maar op houden, al moeten jullie natuurlijk niet datgene wat Paulus heeft geschreven, op één lijn gaan stellen met hetgeen ik dan verhalen wil. Paulus woorden zijn natuurlijk oneindig veel hoger te waarderen dan de mijne. Doch het zij zo. In de mobilisatie dan kwam ik met een jongen in aanraking die niet geloven kon dat God liefde is. Dat was op z’n minst een fabel, als God ook al zou bestaan, waar hij in feite ook niets van geloven wilde, volgens zijn eigen woorden.

Nu moet je van dat soort tegenstanders niet benauwd zijn. Je moet wel weten watje hen moet antwoorden, als ze op een dergelijke wijze zich tegenover je stellen.

Ik wees hem op het feit dat er ontzettend veel gevloekt wordt. Dat gebeurde toen. Het gebeurt ook nu. Het gebeurt altijd. God zegent mens en beest. Hij ontsluit Zijn hand ontfermend en milddadig, opdat Zijn gunst al wat er leeft, verzadigt. De dank die Hij dan ontvangt is een stroom van vloeken, die dagelijks en ook des nachts, van de aarde naar de hemel stijgen. Ik stelde mijn weerpartij de vraag, wat hij namelijk zou doen, als hij God was en de hele wereld dagelijks uit zijn hand zou moeten leven. Als je dan niets anders dan een stroom van vloeken als erkentenis kreeg, zou je door blijven gaan om “goed” te doen?

Zijn antwoord was duidelijk: Als hij zo bejegend zou worden, dan stierven alle mensen als ratten. Zo was zijn kommentaar. Mijn antwoord was. Eh dat doet God nu niet. Weet je hoe dat komt? Hij moest mij het antwoord schuldig blijven. Ik heb het hem toen maar gegeven. Dit komt omdat God liefde is. Daarom laat hij ons nog leven. Daarom heeft Hij destijds Israël verdragen. Daarom verdraagt Hij nu nog de gehele wereld. Daarom verdraagt Hij ook mij en jou (jullie).

Hebben jullie dat wel begrepen? Want de duivel had heel graag gewild dat God dat afkerige volk van de aardbodem zou doen verdwijnen. Dan had namelijk nooit de Christus kunnen geboren worden. Dan zou de duivel het nooit verloren hebben. Wel God. En dat is niet mogelijk. God heeft dat volk gespaard, opdat eenmaal Hij geboren zou kunnen worden, Die de werken des duivels verbreken zou. Dat is Zij n Eniggeboren Zoon, Die de Satan de kop vermorzelen zou. En die ook, door Zijn dood de schuld van het volk verzoenen zou. Opdat een ieder die in Hem gelooft, het eeuwige leven hebben zou.

Dat is eigenlijk het hele geheim van het laten bestaan van het volk Israël.

Daarin ligt ook het geheim van het bestaan van de kerk anno 1990. Ja, van de kerk van alle eeuwen. Daar begrijpt de wereld niets van. Een onvernuftig man weet daar niet van en een dwaas verstaat dit niet. Maar die door Gods goede Geest geleid wordt, die leert deze dingen verstaan. Het zijn de heilge-heimen die God, naar Zijn vreeverbond, Zijn volk en kinderen bekend maakt (Ps. 25 : 7 ber.).

Al heeft het volk, gedurende z’n verblijf in Kanaan zich dus vele malen waardig gemaakt dat de Heere het van de aardbodem verdelgen zou, Hij deed het niet. Dat wil niet zeggen dat Hij dat volk altijd maar straffeloos liet begaan. Het mocht soms lange tijden er de schijn van hebben, op Zijn tijd liet Hij ervaren dat Hij er toch ook nog was. Want als de maat vol was, ja overliep, dan werd dat volk met plagen bezocht. Dat is menigmaal gebeurd. Het is allemaal te lezen in Nehemia 9. Hij sloeg dat volk dan niet omdat Hij dat zo graag deed, docht opdat zij ook eens leren zouden, dat zondigen geen goedkope zaak is. Op zondigen staat de prijs van het leven. De ziel die zondigt, die moet sterven. Dat is een vaste regel in het koninkrijk Gods. Velen zijn dan ook in hun zonden omgekomen, voor eeuwig. En dat naar recht. Men had het verdiend. Anderen zijn wel gekastijd, doch tot hun nut. Het heeft hen tot bekering geleid. Als dat gebeurde dan keerde men weder tot God. Dan beweende men z’n verleden, om in het heden om genade te smeken. En die werd hun dan ook verleend. Doch altijd weer alleen omdat de Heere Jezus Christus er tussen stond, de Middelaar Gods en der mensen, Die toen nog komen moest, en Die nu gekomen is. Dat is het wonder van de vrije genade, die je overal in de bijbel tegenkomt. Er is een rest, die door de oordelen heen, toch altijd is behouden gebleven. Niet omdat zij beter waren, doch omdat de Heere Zich ontfermt over degenen die Hij wil.

Dat wonder van de vrije verkiezing Gods is een zaak die het gehele bestaan van het volk Israël tekent. Ja, daar heeft de kerk van alle eeuwen zijn bestaan aan te danken. Als er geen verkiezing was, zou er nooit een mens hebben kunnen zalig worden. Doch nu er een verkiezing is, kunnen er mensen zalig worden. Daarom kunnen jullie ook zalig worden. Laat daarom het leerstuk der verkiezing voor jullie geen steen des aanstoots zijn, noch een rots der ergernis. Dat zoekt de duivel er van te maken. Het is veeleer een baken in zee, dat ervan getuigt dat er bij God verlossing is, voor de grootste der zondaren. Wie het zo mag zien, gaat de verkiezing als een groot wonder zien. Want hij leert dat hij niet waard is dat God naar hem omziet. Want hij is gans en al verwerpelijk. Hij heeft de dood duizendmaal en meer verdiend. Hij zou het met God eens moeten zijn als Hij voor eeuwig verstoten werd. En daar God dit niet doet, wordt het de zodanigen elke dag een wonder dat zij nog leven mogen. En die tijd wordt dan uitgebuit om God, als Rechter om genade te bidden. En: Wie Hem dan aanroept in de nood, Die vindt Zijn gunst oneindig groot. Want wie Hem nederig valt te voet, zal van Hem Zijn wegen leren. Hij wordt door Gods goede Geest geleerd, dat God een gaarne vergevend God is, voor een ieder die zijn zonde belijdt en laat. Hebben j ullie dat ook al geleerd? Het is groot als je daar, al is het misschien aarzelend, “ja” op mag zeggen. Ik hoop het voor jullie.

Jullie aller vriend,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 juni 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Voor de jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 juni 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken