Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Barendrecht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Barendrecht

Afscheid van ds. J. Veenendaal.

7 minuten leestijd

Deze gemeente is in de loop der jaren van een kleine gemeente tot een grote uitgegroeid. Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan is er een mooi gedenkboek verschenen, waaraan we indertijd in ons blad aandacht hebben geschonken. De Heere heeft de arbeid van de predikanten die er in de loop der jaren vóór ds. J. Veenendaal gestaan hebben willen zegenen. Er werden zondaren bekeerd en er werden er versterkt in het geloof. Het vroegere kerkgebouw werd verschillende keren verbouwd om meer zitplaatsen te verkrijgen. Enkele jaren geleden kwam er een nieuw kerkgebouw tot stand. Daarin had op woensdag 20 juni 1990 het afscheid plaats van ds. Veenendaal in verband met zijn vertrek naar Katwijk aan Zee. Vroeger waren er andere predikanten geweest, die eerst te Barendrecht stonden en in aansluiting daarmee te Katwijk aan Zee. Dat zijn de predikanten P. van der Bijl en D. Slagboom. Ds. H.C. van der Ent, die in Barendrecht geboren en getogen is, heeft ook vele jaren Katwijk gediend. Daaruit blijkt wel de nauwe geestelijke verbondenheid tussen beide gemeenten.

De afscheidsdienst begon om 7.30 uur n.m. Het kerkgebouw was nagenoeg gevuld met gemeenteleden, belangstellenden en genodigden.

Na votum en groet zongen we Ps. 77 : 7. Een ouderling las de 12 artikelen en Handelingen 20 : 17-38. Daarna zongen we Ps. 146 : 1. Ds.

Veenendaal las de tekst voor, namelijk Handelingen 20 : 32. Daarop ging hij voor in gebed, waarin vele noden voor de Heere werden neergelegd. Onder het zingen van Ps. 102 : 9, 10 en 12 werd gecollecteerd.

Ds. Veenendaal begon zijn preek met een herinnering aan zijn komst in Barendrecht. Hij heeft hier acht jaren in Gods gunst mogen arbeiden. De Heere heeft een bijzondere tijd gegeven. Het woord mocht een kracht Gods tot zaligheid zijn. De Heere wilde onzer gedachtig zijn. Aldus de prediker. Nu wordt de gemeente vacant. De Heere mocht willen gedenken. Hij roept naar Katwijk. De prediker wil een troostboodschap meegeven. Hij spreekt over Paulus afscheid van de gemeente van Efeze en wijst op 1. een bijzondere overgave, 2. een gezegende opbouw, 3. een rijke vertroosting.

Paulus heeft tijdens zijn derde zendingsreis onder de zegen des Heeren drie jaren te Efeze mogen arbeiden. De strijd werd hem niet bespaard. In Efeze was de verering van de afgod Diana. Paulus is nu op weg naar Jeruzalem. Hij ontbiedt de ouderlingen. Hij bepaalt bij zijn arbeid en spreekt van verleden, heden en toekomst. Hij was een verootmoedigd man, zocht de eer van God in de verkondiging van het evangelie.

Spreker heeft getracht hier te brengen de prediking van de bekering tot God en het geloof in de Heere Jezus Christus. Het is ook zijn bede geweest dat de Heere onder de jeugd wilde werken. Hij heeft met tranen vermaand en de weg des levens mogen verkondigen. Paulus kon zeggen: ik ben vrij van uw bloed. Dat is ook de begeerte van spreker geweest.

Banden en verdrukking zijn Paulus aanstaande. Spreker moet naar Katwijk aan Zee, maar weet niet wat hem daar ontmoeten zal. De vorst der duisternis heeft het altijd gemunt op het Woord van vrije genade. Men gaat de woorden van de Heere Jezus Christus verdraaien tot hun eigen verderf.

Paulus’ oog is ook voor de toekomst op de Heere gericht. Hij mag de gemeente teruggeven aan God. Van Hem is de Kerk. De gemeente is veilig in Gods handen. Men moet zijn weg op de Heere wentelen en op Hem vertrouwen, Hij zal het maken. Het gebed moet tot de Heere zijn, of Hij de gemeente voor Zijn rekening wil nemen.

Zo wil spreker ook: de Heere zij met u; dat bij zorgen het oog des geloofs op de Heere geslagen moge worden, dat de Heere moge gedenken.

Paulus beveelt hen Gode en den woorde Zijner genade. Dat heeft Christus tot inhoud. Zo is het Woord een kracht Gods tot zaligheid. De gemeente van Efeze is er niet slechter op geworden. Het Woord blijft. Paulus draagt de gemeente aan God over.

De Heere is machtig om op te bouwen. Ze hoeven niet te wanhopen. Volgens de Kanttekeningen betekent dit, dat de Heere zal vermeerderen in gaven en getal. Spreker denkt dat de betekenis is, dat de Heere vermeerderen zal in de genade en kennis van de Heere Jezus Christus. De Heere zal het voleindigen, tot op de dag van de Heere Jezus Christus. De Heere gaat onderwijzen. Goed doet geen nut ten dage der verbolgenheid. Het is nodig om te gaan verstaan, dat een zondaar zalig wordt op kosten van Imma-nuël. Men moet sterven om eeuwig te leven. Hij Die machtig is zal er ook in doen delen, het kennen van Christus en Zijn genade. Het gaat er om in Hem gevonden te worden. Paulus mocht Hem prediken. Ook spreker mag dat evangelie prediken. Hij wijst op Abraham en diens geloof.

Er zijn geroepenen uit de doodstaat, wedergeborenen. Hun wordt een erfdeel geschonken. De Heere maakt heilbegerig. De duivel wil van de erfenis afhouden, maar zij worden in de kracht Gods bewaard. Ze mogen ook van de erfenis genieten. Dan is de wereld niets, de hemel alles. Gods kinderen zijn zalig in hope. De Heere geeft weinig in handen. Hij wil de bedelaarsgestalte.

De kerk is er nog. Gods kinderen krijgen hoop op de zaligheid. Spreker wijst op Christus en Zijn werk. Hij heeft Zichzelven overgegeven voor de Zijnen. We mogen elkaar opwekken om te zoeken er deel aan te krijgen, met gebogen knieën. Gods volk is geluk kig in Hem Die hen gekocht heeft met Zijn bloed en hen bewaart.

Spreker getuigt van de goede verhouding in de kerkeraad. De Heere zij met u. Ds. Veenendaal spreekt ook de jeugd aan. Hij geeft hen over in de hand des Heeren. Hij kan het welmaken.

De prediker komt aan het einde van zijn afscheidswoord. Het was te merken hoezeer hij aan Barendrecht verbonden was geweest. Het valt hem moeilijk om te scheiden. Er werd met veel aandacht geluisterd.

We zingen Ps. 69 : 14. Ds. Veenendaal gaat voor in dankgebed, waarna we nog zingen Ps. 105 : 1.

Hierna spreekt ds. Veenendaal vele aanwezigen toe, het college van burgemeester en wethouders, ambtgenoten, kerkeraad en gemeente enz., enz.

Ds. A. Baars van Middelharnis spreekt een woord van dank namens de classis en als consulent. Ouderling A. Kooiman deed dit eveneens op gevoelvolle wijze. Op diens verzoek zingen we staande de scheidende dienaar Ps. 20 : 1 toe.

Ds. Veenendaal spreekt nog woorden van dank. We zingen Ps. 133 : 1 en 3. Daarna legt de dienaar de zegen des Heeren op de gemeente. En daarmee is deze plechtige dienst ten einde.

De gemeenteleden krijgen nog gelegenheid om van ds. Veenendaal en zijn gezin afscheid te nemen. Aan de genodigden wordt in een zaal nog een kop koffie aangeboden. Daar ontmoetten veler elkaar. Zij ook konden voor hun heengaan de hand van ds. Veenendaal en zijn echtgenote drukken.

Buiten was het guur weer en velen hadden vertraging door verkeersopstoppingen. In Gods huis was het goed. De Heere maakte het ook in deze dienst wel.

Op 4 juli a.s. zal D.V. de bevestiging en intrede te Katwijk aan Zee plaats vinden. Het is de bedoeling dat ds. Van der Ent een verslag voor ons blad gereed maakt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 juni 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Barendrecht

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 juni 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken