Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Getuigen en overtuigen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Getuigen en overtuigen

9 minuten leestijd

Wat zegt de Heilige Schrift toch veel van de Heilige Geest. De Heere maakt het ons bekend. Zijn openbaring aangaande de Heilige Geest is veelzeggend, veelbevattend en verstrekkend. Zodat het werk van de Heilige Geest ook niet beperkt blijft tot een enkele daad, of leiding. Daar oog voor te hebben, daar bij te leven is nuttig en nodig.

Vandaar dat we ook acht behoren te geven op de gebruikte werkwoorden. In Zijn onderwijs gebruikt de Heere Jezus verschillende werkwoorden om aan te geven wat de Heilige Geest doet. Twee werkwoorden willen we overdenken, n.1. “getuigen en overtuigen”.

In Johannes 5 lezen we van getuigen. De Heere Jezus zegt: “Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Die Ik zenden zal van de Vader, namelijk de Geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen”. De Heilige Geest zal als de Geest der waarheid getuigen. Als de Geest der waarheid zal Hij van Jezus getuigen.

Het door Jezus gebruikte beeld zegt ons veel. De uitdrukking op zich is ontleend aan de rechtspraak. Nu is het opvallend wanneer we denken aan de Israëlische rechtspraak van die tijd, dat men in de rechtspraak alleen getuigen kende. Men kon zich tegen iemand keren, maar men kon zich ook vóór iemand verklaren. Natuurlijk moesten in beide gevallen de stukken op tafel gelegd worden. Men moest bewijsmateriaal bij zich hebben. Nu dit alles kan in de volle zin van het woord op de Heilige Geest toegepast worden. Jezus zegt: “Hij zal getuigen”. Hij zal spreken als iemand, die er bij geweest is. De Heilige Geest was en is altijd aanwezig. Hij is er van het begin af steeds bij geweest. Bij Gods raadsplan, bij Zijn welbehagen was de Heilige Geest betrokken. Hij was tegenwoordig. Hij kent Gods eeuwig voornemen. Hij weet van ’s Heeren bewogenheid. Gods liefde heeft de Heilige Geest ontdekt en bemerkt. Bijzonder in de zending van de Zoon. Ja, heel het heilsplan des Heeren is Hem bekend. Hij is er zelfs nauw bij betrokken. Nu zegt Jezus met nadruk in de tekst: “en Die zal van Mij getuigen”. Van Mij! Hij is de Getuige van de Zoon, van Jezus. Hij heeft weet van Jezus: “Ik kom! Ziet Ik kom: in de rol des boeks is van Mij geschreven. Ik heb lust, o Mijn God! Om Uw welbehagen te doen en Uw wet is in het midden Mijns ingewands”. Dit Messiaans getuigen is vastgelegd door de werking van de Heilige Geest in het Boek der eeuwen. De Heilige Geest is betrokken bij Jezus’ heils-gang. Hij heeft het lichaam toebereid in de schoot van Maria. De Heilige Geest daalde op Hem neder in de gedaante van een duif. Door de Geest werd Jezus geleid in de woestij n om verzocht te worden door de duivel. Heel Jezus’ leven op aarde werd beheerst en geregeerd door de Heilige Geest.

Het is ook de Geest, Die Christus Jezus rechtvaardigt door Hem op te wekken uit de doden. Lees Romeinen 8.

De Heilige Geest kan alles zeggen van Jezus Christus, want Hij kent Hem en weet alles van Hem. Hij leeft met Hem. Hij weet Zich zelfs één met Hem. En gelijk “Hem verheerlijken” tot Zijn liefdewerk behoort, zo valt ook het getuigen daaronder. Gedreven door de liefde tot de Zoon, tot Jezus Christus blijft Hij met het getuigen doorgaan tot op de grote dag. En gelijk een getuige werkt met bewijzen, met duidelijke bewijzen, zo werkt de Heilige Geest als Geest der waarheid met het Woord der waarheid. Hij getuigt in een ongelovige wereld van de waarheid omtrent Jezus Christus. Hij getuigt door het woord der waarheid tot het zondaarshart van Jezus’ werkelijkheid. Waarheid is Jezus’ gang in de staat van Zijn vernedering en in de staat van Zijn verhoging.

Op Zijn persoon kan men aan. Zijn Zelfoffe-rande is waar. Zijn bloed is waar. Zijn gerechtigheid is waar. Zijn liefde en trouw blijven. Zijn woord is waar. Door het getuigen wekt de Heilige Geest ook op, spoort Hij aan om tot Jezus Christus te gaan. Tot Hem te roepen, op Hem te hopen, Zich aan Hem toe te vertrouwen. Met de zekerheid dat dit niet tevergeefs gedaan wordt. Niet tevergeefs in leven en in sterven, want de Geest getuigt: “Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde, tot in eeuwigheid”. Ook in strijd, in aanvechting, in zielsverdriet, in verlatenheid, bij de vermeerdering van zelfskennis blijft Hij met Zijn getuigen niet achter. Wat een goedheid, wat een liefde, wat een troost en welk een kracht wordt ontvangen door het getuigen van de Geest. Door dit geheim ontstaat ook een band aan de Geest. Een band der liefde. Een band, die spreekt van geloof in de getuigende Geest.

Naast getuigen komt de Heilige Geest ook tot overtuigen. In Johannes 16 lezen we dat de Heilige Geest zal overtuigen. “De Heilige Geest zal niet slechts aanklagen. Hij zal niet alleen het wettig, overtuigend bewijs leveren, zodat de juistheid van de aanklacht en het feit van de begane zonde niet meer is te ontkennen, maar veel dieper en verder n.1. iemand innerlijk het bewijs leveren, zodat hij zelf persoonlijk inwendig geheel overtuigd is van zijn ongelijk en schuld belijdt en tot berouw en boete komt, met gehele omkering van zijn houding en persoon; of tot verbitterde wroeging zonder woorden, omdat alle tegen-argument uit de handen geslagen is”. De Heilige Geest zal door overtuigen, schuldig stellen en dringen tot erkentenis van zonde en strafwaardigheid. Zoals er staat in psalm 51: “’k Erken mijn schuld, die U tot straf bewoog; Uw doen is rein, Uw vonnis gans rechtvaardig”.

De Geest brengt tot het kennen en het erkennen. En wat blijkt dan uit Jezus’ woord, dat wij het juridische niet los mogen zien van het geestelijke. Zonde, overtreding hebben te maken met de wet met het recht, met een rechtsgeding. Vandaar dat het werk van de Heilige Geest te maken heeft met het recht, met het recht van de Drieënige God zelf. God de Heere staat niet alleen op Zijn recht, maar Hij brengt het ook tot gelding. Hij doet het aan het licht treden. Hij betrekt er bij. Hij betrekt er bij door Zijn Woord en Geest. Ja, de Heilige Geest doet dit naar de wil en het recht des Heeren bijzonder in betrekking tot Jezus Christus. Vandaar dat Jezus zegt: “En Die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel”. Joh. 16 : 8.

Van zonde, omdat zij niet geloven in Mij. Die concrete daad n.1. het niet geloven in Jezus Christus wordt tot schuld, tot zonde gerekend. Immers in het niet geloven komt openbaar de vijandschap tegenover Hem. En vijandschap is zonde, is schuld. Die vijandschap is er, omdat men niet door Hem gezaligd kan worden, met loslating en verloochening van zichzelf. Men wil zichzelf handhaven in eigen deugdzaam leven en ingebeelde vroomheid. De Heilige Geest overtuigt ook van gerechtigheid. Ik heb gerechtigheid, zegt Jezus en daarom ga ik heen tot de Vader. Ik kan voor Hem bestaan en ingaan in Zijn heerlijkheid. Ik alleen! En niemand anders. Vandaar ook Zijn vlijmscherpe woord: “tenzij Uw gerechtigheid overvloediger is dan die van de weten schriftgeleerden, gij kunt het koninkrijk Gods niet zien”.

Niemand kan ten hemel ingaan. Niemand is hemelwaardig. Een ieder is helwaardig zodat de moordenaar door de overtuigende Geest beleed: “vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan”. De strafwaardigheid, de helwaardigheid doet de Heilige Geest belijden. De Geest overtuigt ook van oordeel. Van oordeel, omdat de overste van deze wereld geoordeeld is.

Dit alles nu heeft Petrus geleid door de Heilige Geest, op de Pinksterdag verkondigd. De Pinksterpreek is vol van overtuiging en daarom ontbreekt de spits niet: “Dien gij gekruist hebt”. En die spits brak niet af op de hardheid van hun hart, maar ging als een zwaard door hun hart. Vandaar dat we lezen: “En als zij dit hoorden werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen mannenbroeders? En die levensvraag, die zielsvraag bleef niet onbeantwoord. Waar nu de overtuiging van de Geest tot ziels-, tot levensovertuiging wordt, daar wordt men door Woord en Geest naast zonde overtuigd van genade, van de genade van de Heere Jezus Christus, en wordt men tevens overtuigd van Christus’ gerechtigheid en de ontkoming aan het welverdiend oordeel.

En zo gaat het goed en zo komt het goed, naar Gods welbehagen in Christus door de Heilige Geest.

In dit verband denk ik aan het voorval beschreven door Prof. Wisse in zijn boek de heilsfeiten. Hij heeft het over het sterven van een predikant uit de vorige eeuw. Een kollega kwam bij de stervende op bezoek. Hij vroeg naar zijn geestelijke welstand. Prof. Wisse merkt tussendoor op: “ach wat wordt dit weinig gedaan. In onze dagen is alles zo bekeerd, zo wel verzekerd. Het wordt er tenminste alles zo voor gehouden. Een dominee, een ouderling, een diaken, hun vrouwen, een christelijke onderwijzer, een voorzitter van een vereniging, wel die zijn immers allemaal bekeerd. Vanzelf toch wie twijfelt daaraan! Maar deze leraar, vroeg hoe zijn vriend er bij lag. Er wat was het antwoord? “Wel broeder, ik lig hier ellendig, arm, jammerlijk, blind en naakt en.... deswege ben ik een geschikt voorwerp voor de Heere Jezus”.

Dit woord, zo schrijft Wisse, stelde in het licht, dat Ds. Groenewege te Werkendam de boodschap, die hij tijdens zijn leven had te brengen, goed had begrepen en geleerd. Zijn sterfbed bevestigde het! Dit kan ook niet anders, want de Geest der waarheid getuigt en overtuigt. En wat door de Geest wordt getuigd en waarvan Hij overtuigt wordt toegeëigend door de Geest en geloofd door het hart!

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 juni 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Getuigen en overtuigen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 juni 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken