Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Evangelische groeperingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Evangelische groeperingen

10 minuten leestijd

Het kan niet ontkend worden dat zogenaamde evangelische groeperingen een zekere aantrekkingskracht uitoefenen, met name op jonge mensen uit diverse kerken. Deze aantrekkingskracht gaat ook de Christelijke Gereformeerde Kerken niet voorbij. Er worden jongerendagen belegd, waar ook jeugd uit onze kerken aanwezig blijkt te zijn. Hoe moeten wij hier tegenover staan? Moet alles zonder meer veroordeeld worden wat wij aantreffen binnen de evangelische groeperingen? Of moet alles zonder meer goedgekeurd worden? Er dient onzes inziens goed onderscheiden te worden. Wat goed is mag niet kwaad genoemd worden en wat kwaad is mag niet goed genoemd worden. Wat overeenstemt met Gods Woord en Wet mogen wij immers niet afkeuren. Maar wat strijdig is met Gods Woord mogen wij niet goedkeuren. Er zijn positieve kanten en er zijn negatieve kanten. Beide moet eerlijk gezegd worden.

1. Positieve kanten

Positief is dat er een duidelijk geluid wordt gehoord op ethisch gebied. Het geluid uit de evangelische hoek is wat dat betreft helaas vaak duidelijker dan uit de kerkelijke hoek. Duidelijk wordt positie gekozen tegen zaken als abortus en euthanasie. Er wordt duidelijk protest aangetekend tegen het beëindigen van het ongeboren leven in de moederschoot en tegen het beëindigen van het oude, zieke, hulpbehoevende en demente leven. Er wordt gewaarschuwd tegen genetische manipulatie, het knutselen aan de erfelijkheid. Op dit gebied dreigen er immers grote gevaren. Huiveringwekkend dat er zelfs over gedacht wordt een kruising tot stand te brengen tussen mens en dier. Het valt zonder meer te waarderen dat hiertegen de waarschuwende vinger wordt opgeheven. Er wordt Bijbels gedacht en gesproken over zaken van huwelijk en sexualiteit. Het monogame huwelijk, het huwelijk van één man en één vrouw, wordt verdedigd, op grond van Gods Woord. Andere samenlevingsvormen worden veroordeeld, niet vanuit de hoogte, maar omdat Gods Woord het verbiedt. Homosexualiteit wordt veroordeeld omdat Gods Woord het veroordeelt. Het heeft zonder meer iets aantrekkelijks dat men duidelijk durft uit te komen voor zijn standpunt. Vooreen Bijbels standpunt. Het Schriftgezag wordt gehandhaafd. Wat de Heere heeft geopenbaard heeft vandaag niets van zijn geldingskracht verloren. Al veranderen de opvattingen van mensen, Gods Woord verandert niet. De normen in de Bijbel gegeven mogen niet aangepast worden aan onze gewijzigde gedachten en voorstellingen. De gedachten en voorstellingen van de mens uit de 20e eeuw dienen genormeerd te worden aan het Woord Gods. Al onze meningen en handelingen dienen getoetst te worden aan de Bijbel. Zij dient een licht op het pad en een lamp voor de voet te zijn. Vrijmoedig komt men uit voor eigen mening, omdat het gegrond is op de Heilige Schrift. Hoeveel tegenstand er ook is, men spreekt duidelijk, men voelt zich gedrongen dit te doen. Er wordt veel aan persoonlijk Bijbelonderzoek gedaan. Verjaardagen moeten er vaak voor wijken als er een avond Bijbelstudie is. Als familie dan op bezoek wil komen wordt het gezegd: ”Wij hebben vanavond Bijbelstudie.” De verjaardag wordt dan uitgesteld. Zou het geen voorbeeld voor veel kerkmensen zijn? Er wordt zogenaamde stille tijd gehouden. Tijd voor Bijbelonderzoek, meditatie en gebed. Laten we hier niet schamper over doen. Komt het onder ons niet voor dat men zonder het lezen van Gods Woord naar het werk gaat? Dat men er de moeite niet voor neemt iets eerder op te staan teneinde een hoofdstuk uit de Bijbel te kunnen lezen? Hoe weinig tijd wordt er onder ons vaak niet genomen voor onderzoek van Gods Woord, onderzoek van de belijdenisgeschriften, onderzoek van de geschriften uit de tijd van de Reformatie en de Nadere Reformatie? Is het dan niet beschamend te bemerken hoeveel tijd daar in evangelische groeperingen voor wordt uitgetrokken? Er kunnen heel wat positieve zaken opgesomd worden. Voor een eerlijke beeldvorming mogen we daar ook niet aan voorbijgaan. We mogen niet doen alsof er niets positiefs valt te melden. Dan zouden we geen recht doen aan datgene wat binnen de evangelische groeperingen wordt aangetroffen. We kunnen er in bepaalde opzichten nog van leren. Is er onder ons niet veel lauwheid met daartegenover dikwijls een grote mate van betrokkenheid bij de evangelische groeperingen? Maar een juiste en evenwichtige beoordeling houdt in dat we ook eerlijk de negatieve zijden onder ogen dienen te zien.

2. Negatieve kanten

Niet elke evangelische groepering is gelijk aan de andere. We willen dus echt niet alles over één kam scheren. Maar over het algemeen gesproken is het zo dat er op leerstellig gebied nogal wat bedenkelijke zaken naar voren gebracht worden. Terecht wordt ook in deze kringen gesteld dat de mens zondig is. Vervolgens wordt onder woorden gebracht dat Christus op deze aarde gekomen is om te lijden en te sterven. Ook daar mag niet aan getornd worden. Verzoening door voldoening. Het wordt gepredikt: “Christus is voor uw zonden gestorven, Christus heeft u lief. Maar nu moet u uw hart voor Hem openzetten, u moet Hem gaan gehoorzamen.” Typerend voor de leerstellige opvattingen (of liever: misvattingen) in deze kringen is de uitdrukking: “Ik koos voor Jezus, ik heb Jezus aangenomen, ik heb mijn hart voor Hem opengezet.” Bekering zou dan zijn dat de mens kiest voor God. Het hangt in meerdere of mindere mate van de mens af of de bekering tot stand komt of niet. Dit is onbijbels en in strijd met de belijdenis der kerk. Dit is ten diepste remonstrants. De doodstaat van de mens wordt niet voldoende gehonoreerd. Er is een veel te optimistische mensbeschouwing. Het klinkt niet door wat we lezen in de Dordtse Leerregels, hfdst. 2, par. 14: ”Zo is dan het geloof een gave Gods; niet omdat het aan de vrijen wil des mensen van God wordt aangeboden, maar omdat het den mens metterdaad wordt medegedeeld, ingegeven en ingestort; ook niet daarom, dat God alleen de macht om te geloven zou geven, en daarna de toestemming of het daadwerkelijk geloven van den vrijen wil des mensen verwachten; maar omdat Hij, Die daar werkt het willen en het werken, ja alles werkt in allen, in den mens teweeggebracht beide, den wil om te geloven en het geloof zelf.” Er wordt weinig of niets vernomen in hun prediking van de onwil en de onmacht van de mens. Er klinkt te weinig verwondering door over het werk Gods in het hart van een zondaar. Te weinig wordt gehoord: “Door U, door U alleen, om ’t eeuwig welbehagen.” De Heere is de Eerste en de Laatste in het leven van Zijn kinderen. Er is van nature immers niemand die God zoekt. Het is alleen aan de Almachtige toe te schrijven wanneer een zondaar naar God gaat zoeken en vragen. De voorstelling van zaken in evangelische kringen wekt vaak de indruk dat de mens nog heel wat doen kan en doen wil. Het wordt te weinig gehoord dat het vrije genade is. Het wonder is er uit, de mens wordt aan het werk gezet. Het Evangelie is het Evangelie van vrije genade. Waar aan de mens mogelijkheden en krachten worden toegekend, terwijl Gods Woord dat niet doet, moeten wij positie kiezen tegen zo’n voorstelling van zaken. Het moderne remonstrantisme dient ontmaskerd te worden. De blijheid en opgewektheid in evangelische kringen blijkt met name jongeren aan te spreken. Ook hier moeten we een critische kanttekening plaatsen. Waar de Heere door Woord en Geest het hart gaat bearbeiden werkt Hij schuldverslagenheid. Er komt droefheid over de zonde naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Dan geen aannemen van Jezus, maar een gesteld worden voor een heilig en rechtvaardig God. Dan geen blijdschap, maar zielenood, een geknield liggen in banden van de dood. Er wordt zoveel geroemd in vermeende vrijheid, zonder ooit iets van gebondenheid gevoeld en beleefd te hebben. In een ontdekkende, schuldigstellende, afsnijdende weg gaat de Heere door Zijn Geest oog geven voor Christus en Zijn Borgwerk. Het is zo waar wat de ouden zeiden: De eerste Adam niet geleerd, de tweede niet begeerd. Wie geen schuld kent, heeft geen Borg nodig. Denk ten deze aan het woord door de Zaligmaker gesproken dat de gezonden de Medicijnmeester niet van node hebben, maar zij die ziek zijn. Christus is niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.

Moeten we ook geen bedenkingen hebben tegen het gebruik van allerlei electronische muziekinstrumenten? De sfeer is vaak werelds. Het gevoel van de mens wordt beïnvloed zodat hij mede hierdoor gedrongen wordt voor Jezus te kiezen. Heel de sfeer die wordt opgeroepen zet tot zo’n keuze aan. Wordt er zo wel recht gedaan dat de Heere juist door de prediking van Zijn Woord, door de toepassende werking des Heiligen Geestes, de waarachtige bekering wil werken naar Zijn welbehagen?

3. Waar wij ons wel en niet voor schamen moeten

Op ethisch gebied valt de opstelling van evangelische groeperingen te waarderen. Ik schaam mij er niet voor dat duidelijk te stellen. Ik schaam me er wel voor dat de kerken in ons vaderland in het algemeen gesproken vaak onduidelijk en vaag zijn op dit gebied. Ik schaam mij ervoor dat er soms onbijbelse standpunten in de kerken toegelaten of zelfs verdedigd worden. Dit houdt echter niet in dat dan alles wat binnen evangelische groeperingen gevonden wordt zonder meer goedgekeurd mag worden. Zo is er bijvoorbeeld een conservatieve stroming binnen de roomse kerk die in ethisch opzicht ons zeer verwant is. Maar de leerstellingen van deze stroming kunnen wij niet voor onze rekening nemen. Zo valt er op leerstellig gebied heel wat aan te merken op evangelische groeperingen. Het positieve op ethisch gebied, de tijd die men besteedt aan Bijbelstudie etc. maken dit niet goed. Veel kerkmensen zouden zich moeten schamen als zij eerlijk bij zichzelf nagaan hoe weinig tijd zij besteden aan onderzoek van Gods woord en geschriften daarop gegrond. Maar remonstrantse geluiden en een remonstrantse voorstelling van zaken dient eerlijk onder ogen gezien te worden en afgekeurd te worden. Daar zouden we ons niet alleen voor moeten schamen, maar net als onze vaderen tegen moeten strijden en waarschuwen. Er zij evenwel geen schaamte voor het Evangelie van vrije genade. Geen schaamte voor het Evangelie waarin het doorklinkt dat er niets van de mens in aanmerking komt en dat het alles Gods werk is. Moge onze houding zijn als die van Paulus. We lezen in Rom. 1 : 16: “Want ik schaam mij het Evangelie van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.” Er zou schaamte moeten zijn over het feit dat bij alle rechtzinnigheid in de leer zo weinig beleefd wordt van het Evangelie als een kracht Gods tot zaligheid. Maar een te weinig beleven van het Evangelie van vrije genade binnen de kerken voortgekomen uit de reformatie mag er niet toe brengen dat wij het onschriftuurlijke en remonstrantse bij anderen over het hoofd gaan zien. Zowel bij anderen als bij onszelf dient de vinger gelegd te worden bij de wonde. Eerlijk moet gesignaleerd worden wat niet goed is en wat wel goed is. Dat bewaart voor eenzijdigheid in onze beoordeling van onszelf en van anderen. Dat bewaart voor hoogmoedige veroordeling van anderen met voorbijzien van eigen gebreken. Dat bewaart ook voor een zonder meer alles goedkeuren in anderen omdat er bij ons zoveel gebreken zijn. Laten we ons, ondanks alles wat er niet goed is binnen de kerken, toch nooit schamen voor het Evangelie van vrije genade. We willen besluiten met de volgende woorden uit 1 Joh. 4 : 1: “Gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn.”

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 augustus 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Evangelische groeperingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 augustus 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken