Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbespreking

8 minuten leestijd

De Bergrede I, pastoraal uitgelegd door dr. D. Martyn Lloyd-Jones.

Uitgeverij J.J. Groen en Zoon - Leiden.

We vinden in dit werk een diepgaande verklaring van de z.g. Bergrede van de Heere Jezus. Het eerste deel is kort geleden verschenen. Het telt 320 bladzijden en kost gebonden ƒ 49.- en als paperback ƒ 39.-.

Het boek is uit het engels vertaald door drs. H. de Deugd. Na de inhoudsopgave komt eerst een artikel van 7 bladzijden van drs. Joz. de Koeijer te Wilnis, met biografische aantekeningen. Dr. Lloyd-Jones werd op 20 december 1899 in Cardiff (Wales) geboren. Hij koos voor de medicijnenstudie en de daarbij behorende artsenopleiding. Hij kreeg een benoeming als hoofdassistent van de in die dagen wereldberoemde specialist Lord Thomas Horder. Er was intussen een grote verandering in zijn leven gekomen. Hij gevoelde zich geroepen om dominee te worden. In 1927 viel de definitieve beslissing. Eerst werd hij predikant in een dorpje in Wales. Daar werkte hij met veel zegen. In april 1939 nam hij, na een periode van diepe geestelijke depressie een beroep naar Londen aan. Deze tijd - aldus drs. De Koeijer - van duisternis en van dorre woestijnervaring - heeft iets weg van de voorbereidingsfase van eertijds Mozes en Paulus. Zelf verwoordde hij deze geestelijk crisis aldus:

’.... de duistenis waarin een kind van God kan verkeren is vaak de geboorteplaats van het heldere licht, dat daarna te heerlijker straalt’. Aan het einde van zijn artikel schrijft drs. De Koeijer:

“Op 1 maart 1981 komt er op Gods tijd een einde aan het zegenrijke leven van deze dienaar van het Goddelijke Woord. Jezus’ rede vanaf de berg is voor hem in vervulling gegaan, want de bidder heeft ontvangen en de zoeker heeft gevonden. Voor eeuwig en altoos!

Deze biografische inleiding reiken wij u aan, opdat u kennis zou maken met de auteur van ’De Bergrede’. Lloyd-Jones echter reikt u zijn “De Bergrede” aan, opdat u Jezus Christus als de Auteur van de Bergrede (nader) zou leren kennen....”.

In zijn Voorwoord zegt dr. Lloyd-Jones zelf dat hij zich niet langer kon verzetten tegen de druk die op hem uitgeoefend werd om deze preken, die hij grotendeels op achtereenvolgende zondagmorgens tijdens een normale dienst in de Westminster Chapel heeft gehouden, te publiceren. Hij verdedigt in dit Voorwoord zijn verklarende prediking.

Dit boek bevat 30 preken, die gaan over het eerste gedeelte van de Bergrede.

Om onze lezers enigszins een indruk te geven van de wijze waarop dr. Lloyd-Jones gepreekt heeft, ook wat de inhoud van zijn boodschap betreft, willen we in enkele artikelen gedeelten uit zijn boek overnemen.

De lezers kunnen dan zelf oordelen. We verwachten dat ze het met ons eens zullen zijn dat deze prediker ook in onze dagen nog een boodschap heeft. We willen het boek van harte aanbevelen.

Een enkele opmerking willen we nog maken. Op bladzijde 213 lezen we: De eerste zaak die we moeten overwegen is de zinsnede die Hij gebruikt: “Gij hebt gehoord, dat van (of van) de ouden gezegd is’. Klaarblijkelijk is dit: van (of van) een verschrijving en is bedoeld: van (of tot), of: tot (of van).

Door Zijne wonden is ons genezing geworden rieven van Dr. H.F. Kohlbrugge. Uitgeverij: J.J. Groen en Zoon - Leiden.

Deze brieven zijn in het Kohlbrugge-archief te Utrecht. Ze zijn doorgezien en uitgegeven dóór ds. Georg Helbig. Drs. A. de Reuver, Hervormd predikant te Delft zorgde voor een Ten geleide in deze nieuwe uitgave. Daarin schrijft deze een en ander over het leven van Kohlbrugge en diens werk. Kohlbrugge heeft honderden brieven geschreven, hij was een raadsman van velen.

Verreweg de meeste brieven van Kohlbrugge zijn nooit gepubliceerd. Drs. de Reuver acht het zeer te wensen dat deze verborgen schat weldra aan het licht wordt gebracht. Drie bundels zijn in boekvorm verschenen. De eerste in 1877. Deze werd in 1892 (1982?) opnieuw uitgegeven door Kool te Veenendaal. De tweede bundel verscheen in 1911. De derde kwam uit bij H. Veenman en Zonen te Wageningen. Dat is de bundel die nu door Groen opnieuw is uitgegeven.

Drs. de Reuver noemt de brieven van Kohlbrugge uit drieërlei oogpunt van belang. Zij scherpen in theologisch en in biografisch opzicht het beeld van Kohlbrugge aan. Zij brengen ons op de hoogte van zijn pastorale inslag en aanpak. Ze zijn van blijvende actualiteit.

Wat het materiële aangaat noemt drs. De Reuver vier karakteristieken. De brieven van Kohlbrugge zijn doordrenkt van de Heilige Schrift. Ze getuigen van het Lam Gods dat de zonde der wereld draagt. Het werk van de Heilige Geest komt erin uit. En tenslotte: het is alleen èn het is geheel Gods genade.

De brieven in deze bundel zijn gedeeltelijk gericht aan zijn moeder en andere familieleden. Aan het einde volgt een preek over Hooglied 4 :12-17, in het duits en in hollandse vertaling.

Om onze lezers een indruk te geven van de inhoud van de brieven nemen we in een apart artikel over de brief aan zijn moeder van 6 januari 1831. Hij was toen nog geen 28 jaar oud!

Het boek telt 154 bladzijden en kost gebonden ƒ 32,50.

Christus, een weg of de weg?

door Dr. J. Broekhuis.

Uitgave van de Willem de Zwijgerstichting Apeldoorn.

Natuurlijk geven we op de vraag die in de titel van deze brochure gesteld wordt naar Gods Woord dit antwoord: Christus is de Weg.

Velen zijn het daar niet mee eens. De schrijver laat ons in dit boekje van 42 bladzijden duidelijk zien wat er zo hier en daar leeft. Hij schrijft over het Hindoeïsme en over de Islam. Hij komt tenslotte tot een evaluatie en zegt dan:

“Tenslotte. We hebben als Christenen een exclusieve geloofsbelijdenis: ’Christus is de enige weg tot zaligheid en niets en niemand anders!’ Daarbij moeten we eerbied tonen voor anderen en niet vervallen in een religieus fanatisme. Maar tegelijk bedenken, dat er in de wereld meer respect bestaat voor degene, die uitkomt voor het geloof, dan voor degene die met alle winden meepraat.”

De brochure kost ƒ 8,50 en is bij de stichting te bestellen. Het adres is Postbus 10049, 7300 AP Apeldoorn.

Het doel van de stichting is verdieping en versterking van de reformatorische beginselen in ons volksleven, alsmede verlevendiging van het historisch besef en verdediging van het protestants-nationaal karakter van ons volk, gelijk dit onder invloed van de Hervorming en onder leiding van Oranje zijn stempel ontving.

Vaste donateurs ontvangen de tweejaarlijks uitkomende brochures voor de minimum bijdrage van ƒ 12,50 per jaar. Er is een lijst van reeds verschenen brochures verkrijgbaar.

Tiener op weg door drs. A.B.F. Hoek-van Kooten., B.

Uitgeverij De Groot Goudriaan - Kampen.

De ondertitel van dit boekje luidt: seksuele opvoeding voor jongens en meisjes. Zo staat het op de omslag. Op bladzijde 3 lezen we niet van opvoeding, maar van seksuele voorlichting. Uit het Woord vooraf van de schrijfster is op te maken dat bedoeld is voorlichting. We lezen daar immers: “Dit boekje is speciaal geschreven voor jonge tieners. Besproken worden: de seksualiteit, het ontstaan van nieuw menselijk leven, de ontwikkeling van meisje tot vrouw en van jongen tot man. De meeste tieners zullen van het een en ander al wel op de hoogte zijn. Toch is het goed om alles nog eens overzichtelijk bij elkaar te hebben, zodat het rustig verwerkt kan worden.”

Drs. Hoek-van Kooten schrijft op een voortreffelijke wijze over dit onderwerp. Vroeger werd niet zo openlijk over deze zaken geschreven en gesproken. De tijden zijn ook in dit opzicht anders geworden. Dat heeft een goede zijde. Daarom kunnen we verschijning van dit boekje toejuichen. De schrijfster geeft goede, principiële en deskundige voorlichting. Het is goed dat ook ouders van dit boekje kennis nemen. Die hebben hier toch ook een verantwoordelijke taak.

Het boekje telt 56 bladzijden en kost ƒ 12,75.

Duitsland, word wakker! door M. Kanis.

B.V. Uitgeverij “De Banier” - Utrecht.

Dit boek bevat een verhaal van vóór de tweede wereldoorlog. Het was toen in Duitsland zeer treurig gesteld. Er was veel werkloosheid. De joden werden gehaat en waren niet veilig meer. Hitler deed van zich horen. Zijn invloed werd steeds groter. Tenslotte kwam hij aan de macht. We lezen daarvan een en ander in dit boek. Het gaat in hoofdzaak over een gezin dat in Berlijn woont en niets van Hitler en zijn aanhang moet hebben. Maar in het gezin zelf is ook een zoon die bij een jeugdclub is.

Het eerste hoofdstuk heeft tot titel: dat lelijke jodenjong. Op een christelijke school blijkt de haat tegen joden. De volgende hoofdstukken zijn getiteld: 2. Hitler heeft veel macht, 3. Duitsland, word wakker!, 4. Een valse aanklacht. Er komt een dominee op de kansel, die zich openlijk voor Hitler verklaart, 5. De Rijksdag brandt. De brand is aangestoken. Maar wie heeft dat gedaan? Wat is er toen in Duitsland veel geleden.

Het boek gaat over zaken die ook nu onze jonge mensen wel mogen aanspreken. De schrijver zou er goed aan gedaan hebben nog wat verder met zijn verhaal te zijn gegaan. Of komt er een vervolg? Het zou ook goed zijn geweest wanneer als inleiding of als slot een kort overzicht van de geschiedenis was opgenomen.

We nemen aan da jonge mensen zulke boeken nog als in één adem zullen lezen.

Het telt 137 bladzijden en kost gebonden ƒ 16,90.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 augustus 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 augustus 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken