Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbespreking

8 minuten leestijd

Op al jouw wegen door ds. B. van der Heiden e.a.

Uitgave van de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten.

Kort geleden kwam er een boekje onder bovenstaande titel uit. Het telt 128 bladzijden en bevat een twintigtal artikelen, die vroeger in het jeugdblad “Daniël” van de Gereformeerde Gemeenten hebben gestaan en voor deze uitgave enigszins zijn omgewerkt.

Het boekje is vooral bestemd voor jongeren, maar heeft tot ouderen ook nog wel wat te zeggen. Al zou het alleen maar zijn om te zien dat er ook in onze dagen nog veel gedaan wordt voor onze jongeren om hun de rechte weg te wijzen. De artikelen zijn geschreven door verschillende predikanten van de Gereformeerde Gemeenten en anderen die de jeugd een goed hart toedragen. Uiteraard spreekt het ene artikel meer aan dan het andere en heeft de ene lezer meer belangstelling voor een bepaald artikel dan de ander. Deze of gene zou ook kunnen vragen: waarom is er geen artikel opgenomen over dit of dat onderwerp, of: had dit of dat niet wat uitgebreider kunnen worden behandeld? Ik meen dat we het gebodene niet zo moeten benaderen, maar dat we dankbaar mogen zijn voor wat hier geboden wordt. Er komt hier een toon in naar voren die we in andere werkjes voor de jeugd niet of veel te weinig horen. Hier wordt gesproken over de noodzaak van de bekering, van de wedergeboorte, van het ware geloof enz. Ook worden er allerlei onderwerpen behandeld waar jongeren en ouderen in onze dagen mee in aanraking komen.

In een inleidend woord schrijft J.H. Mauritz o.a. het volgende:

“In dit boekje gaat het over de belangrijke vragen van het leven. Over de dingen die op jouw levensweg van blijvende waarde zijn. Dit boekje wil jou bepalen bij de vraag of de Bijbel het voor het zeggen heeft op al jouw wegen. Dan gaat het in de eerste plaats over de verhouding tot de Heere. De persoonlijke vragen van wedergeboorte, bekering en geloof. Maar.... op al jouw wegen kom je ook de grote en kleine vragen van het leven tegen. Ik hoop dat je ook daar niet aan voorbij zult gaan. God vraagt van jou om je leven in Zijn dienst te besteden. En wat is het een voorrecht als op je weg door dit leven jouw oog op de Heere gevestigd mag zijn. We gaan van nature altijd eigen gekozen wegen. Vraag daarom naar de Heere en Zijn weg in jouw leven. ‘HEERE, leer mij Uw weg’ (Ps. 27 : 11a).”

Het boekje kost ƒ 16,50. Het ziet er goed verzorgd uit. Het is niet in de boekhandel te verkrijgen, maar bij de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten te Woerden. Postbus 79, 3440 AB Woerden.

Het verlossende Woord door ds. G. Spilt. Ark boeken - VVHS/BKV.

Dit is een dagboek bij de Bijbel. De schrijver heeft gekozen ‘voor aansluitende lezingen als een wandeling langs bloemperken, die de planten blijven voeden uit eigen bodem’. In het Oude Testament wordt de bewogen geschiedenis van Jozef, de woestijnreis van het volk Israël, de omzwervingen van David behandeld, uit de ‘dichterlijke boeken’ een aantal Psalmen en het boek Prediker en de profetieën van Jesaja. In het Nieuwe Testament gaat het om de evangelieën naar Mat-102 theüs en Johannes en enkele brieven van Paulus. Ds. Spelt zegt zelf: “Op deze dagelijkse wandelingen mogen wij het verlossende Woord van God horen en volgen, als op een veelbiedende en veelbelovende tocht met telkens nieuwe vergezichten over de bloemperken heen.”

De meditaties zijn eenvoudig en begrijpelijk geschreven. De schrijver zegt veel goede dingen, maar we missen een bepaalde diepgang. Hoe zien we onze lezers? Onze verhouding tot de Heere is verbroken. Hoe krijgen we de Heere weer tot ons deel? Wat is er nodig om getroost te kunnen leven en zalig te kunnen sterven? Onze Heidelbergse Catechismus spreekt nog altijd van de noodzaak van het kennen van drie stukken tot zaligheid. Dat kan nooit genoeg onder de aandacht worden gebracht. De mens is er zo blind voor en wil in het algemeen niet weten van de noodzakelijkheid van de vernieuwende werking van de Heilige Geest.

We willen ter illustratie een voorbeeld noemen. Op 18 januari heeft de schrijver het over de armen aan wie het evangelie verkondigd wordt. Zie Mattheüs 11 : 1-15. De schrijver zet boven de meditatie: Voor armen het evangelie. Inderdaad. Maar wie zijn die armen, die de Heere Jezus op het oog heeft? De Heere Jezus liet later Johannes aan een gemeente schrijven: Gij zijt rijk.... en ge weet niet dat gij zijt arm....

Het boek is keurig uitgegeven, gebonden in tweeërlei uitvoering. In beide uitvoeringen telt het 392 pagina’s. De gewone uitgave heeft een formaat van 13,5 x 21 cm. en kost ƒ 24,75. De andere uitgave heeft letterlijk dezelfde tekst en is er speciaal voor slechtzienden in het formaat 21 x 29,7 cm. Daarvan is de prijs ƒ 39,75.

De stem der genade in het klaaghuis door James Smith.

Uitgeverij Romijn & Van der Hoff b.v. - Gorinchem

Een andere titel is: Des zondaars medgezel in tijden van ziekte en droefheid. Op de titelpagina lezen we ook, dat het boek naar de 29e druk uit het engels is vertaald en dat dit de vierde Nederlandse uitgaven is. Van de schrijver zelf vermeldt de band op de achterzijde dat hij predikant in Engeland was en welke werken hij geschreven heeft. Het zou fijn zijn geweest wanneer de schrijver op een uitvoeriger wijze was geïntroduceerd. Dat zien we ook wel in andere gevallen. Bekendheid kan een middel zijn tot het scheppen van een sfeer van vertrouwen in een schrijver en in wat hij schrijft.

In het Voorbericht zegt Smith dat hij op dringend verzoek en pas na jaren overgegaan is tot het schrijven van dit werk. “Zowel” —aldus de schrijver — “het gunstige gevolg, waarmee mijn andere werken bekroond zijn als de hoop om nuttig te wezen tot de bekering van zondaren tot God heeft mij hiertoe aangemoedigd. Mogen velen stof hebben om God te danken, dat “De stem der genade in het klaaghuis“ in het licht kwam en moge de God van genade, Die het alleen kan doen gedijen, Zijn krachtdadige zegen over dit werkje gebieden. Het is bestemd voor de bedroefden; het heeft ten doel overtuiging, berouw, geloof en vrede in God teweeg te brengen. De hoofdstukken zijn kort, opdat zij de zwakken niet vermoeien; eenvoudig, opdat de meest ongeleerde ze versta; en puntig, opdat zij indruk maken op iedere lezer. Dit werkje is geschikt om zowel door de lijders in hun eenzaamheid gelezen, als door hen die de kranken bezoeken meegenomen te worden om er iets uit voor te lezen. De behandelde onderwerpen zijn van het hoogste gewicht, waarom het boekje, ofschoon in de eerste plaats voor bedroefden geschreven, ook nuttig is voor gezonden en voorspoedigen”.

Het boek bevat 46 meditaties van ongeveer drie bladzijden of wat langer over allerlei teksten. Paulus schreef in een van zijn brieven: wetende de schrik des Heeren bewegen de mensen tot het geloof. Zo schreef ook Smith. Dat blijkt o.a. duidelijk uit wat hij schreef in het laatste artikel. We nemen het slot over:

“Maar lezer, stel eens dat u niet zalig zou worden, dat u voor eeuwig verloren ging, dat u in de hel uw ogen open zou doen, smart lijdende in de vlammen! Op wie zult u de schuld werpen? Zult u kunnen zeggen dat uw zaligheid een onmogelijkheid was? Een onmogelijkheid? En is er dan geen krachtdadigheid in het bloed van Christus? Zijn de uitnodigingen van het Evangelie niet vrij en algemeen? Bent u niet verzekerd geworden, dat u welkom, hartelijk welkom zou zijn voor de troon der genade? God zal zeggen: “Het heeft u bedorven”. De Heiland zal zeggen: “Gij wilde tot Mij niet komen, opdat gij het leven mocht hebben”. De leraars zullen zeggen: U wilde niet luisteren en keurde uzelf de zaligheid onwaardig. De engelen zullen zeggen: Wij waren getuigen van uw zorgeloosheid en uw voorliefde tot de tijdelijke dingen. De duivelen zullen zeggen: U geloofde ons liever dan God; u volgde ons in plaats van de Zaligmaker. Allen, allen zullen zeggen: Uw verdoemenis is rechtvaardig. “Keer weder en bekeer u, zo zal de ongerechtigheid u niet tot een aanstoot worden”, want Christus is bekwaam en gewillig. Indien u niet zalig wordt, zal uw verderf uw eigen schuld zijn, en eeuwig zult u er uzelf van beschuldigen”.

Het boek telt 193 bladzijden en kost gebonden ƒ 24,90.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 september 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 september 1990

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken