Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kruis dragen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kruis dragen

7 minuten leestijd

l.

Toespraak gehouden op de mid-dagsamenkomst van Bewaar het Pand te Sliedrecht op zaterdag 6 april 1991

Tekstwoorden Romeinen 28-30

“En wij weten, dat degenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar Zijn voornemen geroepen zijn.

Want die Hij tevoren gekend heeft, die heeft Hij ook tevoren verordineerd den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen.

En die Hij tevoren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.”

Inleiding

Het leven van de Kerk des Heeren op aarde naar haar eeuwige bestemming wordt nogal eens beschreven onder het beeld van een reis.

De pelgrims des Heeren vanuit stad Verderf op reis naar het hemelse Jeruzalem. Op deze reis is de Kerk, Kerk onder het kruis. Wie zijn kruis niet draagt, en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn (Lukas 14:27). De Kerk des Heeren wordt dus tot kruisdragen geroepen. Dat roept het beeld op van de veroordeelde, die met de dwarsbalk van zijn eigen kruis op weg is naar de plaats van executie.

In deze ontledigende en ontluisterende gang zag de Heere Jezus het aardse leven van de Zijnen getekend.

S. Rutherford schrijft in één van zijn godsdienstige brieven, dat Gods kinderen als vreemdelingen op aarde zich hebben te vergenoegen met een rokende herberg, een slechte maaltijd, een hard bed en een razende en stuurse waard.

Kruisdragen. En toch geldt ook van dit kruisdragen wat de apostel Jakobus schrijft: Acht het voor grote vreugde mijn broeders wanneer gij in velerlei verzoekingen (beproevingen) valt. Wetende dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt. Doch de lijdzaamheid hebbe een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk (Jakobus 1:2 t/m 4). Johannes Calvijn ziet de navolging van Christus als een kruisgang. En het kruis is voor hem de vaste uitdrukking voor lijden, vervolging, benauwdheid en verdrukking.

In de Heilige Schrift trof hij de waarde, de zin en de zegen van het kruisdragen, van het lijden aan: “Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden” (Filipp. 1:29).

Romeinen 8 bepaalt ons ook bijzonder bij het kruisdragen. Alle dingen worden teruggebracht naar Gods eeuwige Raad en Voorzienigheid, zodat zij hun oorsprong hebben in een bewuste oorzaak en heengeleid worden naar een van eeuwigheid vastgesteld doel. Dit is Gods heilsplan: “Een volk dat door lijden heen en in heilige levenswandel straks in volle glorie aan Christus gelijk zal zijn”. Gelijkvormig worden aan het beeld van de Zoon. Daarmee is het einddoel gegeven van Gods wegen met Zijn Kerk. Daarbij is de keten der zaligheid onverbreekbaar. Paulus legt daar bijzondere nadruk op, dat de Kerk des Heeren alleen door lijden tot heerlijkheid zal worden geleid. Daar hoeft geen enkele twijfel over te bestaan. God geeft Zijn Kerk geen twee hemels, één hier beneden en één hierboven. De hemel daalt wel eens af op aarde, als Gods kinderen Gods gemeenschap in Christus mogen ervaren in het geloof.

Johannes Calvijn en Samuël Rutherford leggen een nauw verband naar aanleiding van onze tekstwoorden tussen de gelijkvormigheid aan de verheerlijkte Christus waaraan voorafgaat de gelijkvormigheid aan de lijdende Christus.

Heel het leven van Gods kinderen is gericht op de uiteindelijke overgang en doortocht uit de gestadige dood naar het gestadige leven.

Vanuit het vreemdelingschap naar het eeuwige vaderland. In het dragen van het kruis gaat het om de doding van ons vlees, maar tegelijkertijd krijgt de gemeenschap met Christus tastbare gestalte.

Met Gods hulp en onder inwachting van Zijn zegen spreek ik tot u over Het dragen van het kruis door de christen

1. de herkomst, 2. de zin, 3. de vreugde en 4. de richting.

1. De herkomst

“Want die Hij tevoren gekend heeft, die heeft Hij ook tevoren verordineerd den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen”.

Waarom moet alles voor degenen die God liefhebben ten goede medewerken en staat hun verkrijging van het volmaakte heil vast? Omdat waar is wat in vers 29 en 30 wordt gezegd. Zij zullen gelijkvormig worden aan het heerlijk lichaam van Christus. Maar hieraan vooraf gaat de gelijkvormigheid aan de lijdende Christus.

Calvijn vindt dat onze tekstwoorden beslissend zijn voor het antwoord op de vraag naar de herkomst van het kruis: “God heeft besloten en verordend, dat zij die Hij tot Zijn kinderen wil maken, ook het beeld van Christus Zijn Zoon zullen dragen. Christus is het oerbeeld waarnaar al Gods kinderen worden gevormd en herschapen. De genadige aanneming tot Gods kindschap, waarin ons heil bestaat is onlosmakelijk met het andere Raadsbesluit van God verbonden, dat bepaalt dat wij het kruis zullen dragen. Niemand kan een erfgenaam des hemels worden die niet tevoren aan de eniggeboren Zoon van God gelijkvormig is gemaakt” (Rom. 8:29).

Allen, die in het voetspoor van Christus mogen en moeten gaan moeten zich voorbereiden tot een hard, inspannend en onrustig leven, dat met vele en verschillende soorten van rampen is vervuld (Inst. III, 8, 1).

Het kruis is oefenmateriaal in Gods handen. Dat was het voor de oudste Broeder-Zijn Eerstgeborene ook. En wat Hij bij Christus aanving zet Hij bij het gehele gezin voort (Inst. III, 8, 1).

Het kruis komt van God naar Zijn Welbehagen. De gemeenschap met Christus verbindt ons onmiddellijk met het kruis, en het kruis wortelt ons almeer in de gemeenschap met Christus.

Hoe scherper wij gaan zien dat de gemeenschap met Christus en kruis-dragen onafscheidelijk bij elkaar horen des te gewilliger zullen wij ons kruis opnemen.

Geen kroon zonder kruis. Geen overwinning zonder strijd. Geen evangelie zonder ergernissen.

Laat ons bedenken dat het uiterlijk aanzien van de Kerk zo verachtelijk is, opdat haar rechte schoonheid van binnen te beter mocht uitblinken; dat de Kerk hier op aarde niet anders is dan een schip dobberend op de golven, opdat zij in de hemel haar vaste plaats mag hebben; dat zij hier voor het oog der wereld er verminkt en vervallen bij ligt, opdat zij voor God en Zijn engelen onaangetast en sterk mag staan, dat zij naar het vlees wel ellendig is, maar dat niettemin haar gelukzaligheid in de Geest bewaard is.

Wie Christus en Zijn weldaden deelachtig is geworden krijgt óók het kruis als geschenk.

Wie in het geloof alle goederen van Christus deelachtig is geworden moet inzien dat voor hem is weggelegd dat zijn gehele leven de dood van Christus gelijkvormig worde (Fil. 3:10).

Zo mag het lijden Gods kind niet overvallen. Zij moeten namelijk bereid zijn met Christus medegenoten des kruises te worden, en zich naar Zijn voorbeeld vormen en als trouwe metgezellen Zijn voetstappen drukken.

Zo benadrukt Calvijn in het dragen van het kruis in deze tegenwoordige wereld de eenheid tussen Christus en Zijn gemeente.

“Verschrikkelijk was het beeld van smaad en schande dat zich bij Christus dood vertoonde. Het verduisterde niet alleen Zijn heerlijkheid, maar ontnam deze geheel aan onze gezichtskring. Maar wij mogen daarom niet alleen aan Zijn dood blijven hangen, maar men moet tegelijk de vrucht in ogenschouw nemen die de Opstanding met zich mee brengt. Dan zal niets in de weg staan dat Zijn heerlijkheid overal oplicht”! (op Joh. 12:24).

Katwijk aan Zee,

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 mei 1991

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Kruis dragen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 mei 1991

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken