Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Arbeid in toekomstperspectief

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Arbeid in toekomstperspectief

5 minuten leestijd

De Reformatorisch Maatschappelijke Unie, Postbus 900, 3900 AX Veenendaal, tel. 08385-43030 (RMU) is een organisatie van werkgevers, werknemers en zelfstandigen. De Unie heeft als doel vanuit de grondslag (Gods Woord en de daarop gebaseerde Drie Formulieren van Enigheid): bezinnend bezig te zijn over allerlei maatschappelijke vraagstukken; samenwerking te bevorderen tussen werkgevers, werknemers en zelfstandigen; bijstand te verlenen aan leden die in hun arbeidssituatie in problemen komen; de sociale en economische belangen te behartigen van de leden.

De RMU geeft aan deze doelstellingen onder meer gestalte door het werken met jaarthema’s. “Arbeid in toekomstperspectief’ is de 5e brochure in een reeks. Voor dit boekje vragen we in dit artikel de volle aandacht.

J.W. Overeem, voorzitter RMU, zegt in een kort Voorwoord, dat het hoofdbestuur een werkgroep heeft ingesteld met de opdracht een discussienota samen te stellen over “Arbeid in toekomstperspectief’. En dat deze nota beoogt mensen, die al of niet bij het arbeidsproces betrokken zijn, de mogelijkheid te bieden om vanuit verschillende invalshoeken met elkaar na te denken over het grote goed “arbeid”.

De voorzitter van de werkgroep, drs. J. Mulder, schreef een lezenswaardige inleiding, waaruit we een en ander ovememen.

“Arbeid”, aldus drs. Mulder, “ is lange tijd een schaars artikel geweest. Gelukkig is daar de laatste jaren verandering in gekomen. Het aantal mensen dat geen werk heeft daalt steeds verder. Wie echter denkt dat nu het lek boven water zit, vergist zich.

Misschien wordt nu pas echt duidelijk wat in de afgelopen jaren werkelijk is gebeurd. Het blijkt namelijk moeilijk te zijn mensen aan het werk te krijgen die hun arbeidsplaats, om welke reden dan ook, hebben verloren en dientengevolge zijn aangewezen op ons sociale zekerheidsstelsel. Het aantal mensen dat recht meent te hebben op een uitkering is veel groter geworden dan het aantal dat er behoefte aan heeft. We moeten ons de vraag stellen op welke manier daar verandering in is aan te brengen. Onze sociale voorzieningen komen anders in gevaarlijk financieel vaarwater en dat mogen we de mensen die van deze voorzieningen gebruik moeten maken, niet aandoen. We moeten eens schoon schip durven te maken en niet meer met vage maatregelen komen, anders vaart het schip van staat op de klippen”.

Drs. Mulder schrijft dan over de WAO-problematiek als schrijnend voorbeeld. Het aantal arbeidsongeschikten steeg in 1990 met 37.000 tot 881.600; dat is 14% van de beroepsbevolking. Er is aan uitkeringen een bedrag van 23,8 miljard gulden mee gemoeid! Wat is daaraan te doen? Drs. Mulder stelt verschillende vragen. Hij zegt: “Aan het werk. Dat lijkt het recept voor de komende jaren, want er zijn te weinig mensen die werken. (....)

Kortom: de krapte op de arbeidsmarkt aan de ene kant en de te hoge aantallen uitkeringsgerechtigden aan de andere kant vragen dringend om herbezinning”.

Verder wijst drs. Mulder op Gewetensbezwaren. Er zijn mensen die in gewetensconflicten komen door zaken die tegen hun overtuiging ingaan. “Wat zal voor deze mensen de toekomst met zich brengen?” zo vraagt drs. Mulder. Arbeidstijdverkorting en vervroegde uittreding hebben een zinvolle bijdrage geleverd aan de bestrijding van de werkloosheid. Gezien de toenemende vraag naar arbeidskrachten is het op zijn minst de vraag of de regelingen uit financieel en organisatorisch oogpunt niet moeten worden heroverwogen. Aldus drs. Mulder.

Een andere zaak waarvoor hij de aandacht vraagt is de Europese eenwording. Hij eindigt alsvolgt:

“Tenslotte

Zo komen er veel vragen op ons af die betrekking hebben op de deelname aan het arbeidsproces in de toekomst. Deze discussienota probeert een aanzet te geven om met elkaar eens na te denken over verschillende aspecten die de arbeid raken. De problematiek is breed en ingewikkeld. In deze discussienota wordt een aantal aspecten aan de orde gesteld. Binnen de vooraf vastgestelde omvang moesten keuzes worden gemaakt. Anderen zouden misschien andere keuzes hebben gemaakt, maar over smaak valt niet te twisten. We beginnen in hoofdstuk 1 met een verkenning van het begrip arbeid. Wat is het doel van de arbeid?

Wat zegt de Bijbel daarover? Vervolgens gaan we in op de problematiek van de werkgelegenheid en de werkloosheid (hoofdstuk 2), de arbeids-omstandig-heden (hoofdstuk 3), de arbeidsvoor-ziening en scholing (hoofdstuk 4), arbeidsovereenkomsten (hoofdstuk 5), gewetensbezwaren (hoofdstuk 6) en de Europese regelgeving (hoofdstuk 7). Aan het eind worden enkele stellingen geformuleerd die aanleiding zouden kunnen zijn voor discussie of voor nader onderzoek. We spreken de wens uit dat deze discussienota een zinvolle bijdrage mag zijn om mensen ervan te overtuigen dat arbeid een Goddelijke roeping en opdracht is, tot eer van God, tot heil van onze naaste en ter voorziening in ons levensonderhoud”.

De werkgroep geeft in overweging aan de hand van de stellingen met elkaar te discussiëren over het thema “Arbeid in toekomstperspectief’.

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk genoeg dat we hier te maken hebben met een voor velen belangrijke discussienota.

De brochure telt 70 bladzijden. Zij is in de handel gebracht door Buijten en Schipperheijn te Amsterdam. Zij is niet alleen bij de RMU, maar ook bij de boekhandel verkrijgbaar. De prijs is ƒ 12,90.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 december 1991

Bewaar het pand | 10 Pagina's

Arbeid in toekomstperspectief

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 december 1991

Bewaar het pand | 10 Pagina's

PDF Bekijken