Bekijk het origineel

De gezonde gelovige (2)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De gezonde gelovige (2)

6 minuten leestijd

Th. Shepard’s ambtelijke bediening ónmogelijk gemaakt

Op 16 december 1630 wordt Th. Shepard ontboden bij aartsbisschop William Laud. Hij verbiedt Shepard de uitoefening van zijn ambt in het bisdom Londen. De inhoud van de prediking riep verzet op. William Laud was een zeer hoogkerkelijk denkend man. De Kerk van Engeland, zonder pausdom en aflaat weliswaar, met een remonstrantse leer en veel vormendienst, was voor hem de kerk.

Laud heeft de zaak van Christus onnoemelijk veel schade aangedaan, onder het bewind van Olivier Cromwell is hij op 10 januari 1645 onthoofd.

Nadat Th. Shepard de uitoefening van zijn ambt was verboden, keerde hij terug naar zijn geboorteplaats Towcester.

Hij werd huisprediker en leraar bij Sir Richard Darley, een edelman te Buttercrambe, in de North Riding van Yorkshire. In 1632 trad hij in het huwelijk met Margaret Tauteville. Vervolgens vertrok hij naar Heddon bij Newcastle in Northumberland. Ook daar wordt hem verboden zijn ambt uit te oefenen vanwege zijn puriteinse opvattingen.

De bisschop van Durham, Morton verbiedt hem het preken en catechiseren. Op allerlei manieren wordt het Shepard onmogelijk gemaakt zijn ambt te vervullen. Hij besloot daarom naar de Engelse koloniën in Nieuw Engeland, Noord Amerika te vertrekken in de hoop daar in vrijheid te kunnen werken. Immers hij wist zich van God geroepen om het evangelie van vrije genade te verkondigen.

In 1634 vertrekt hij per schip naar Boston in Noord Amerika. Door een zware storm werd het schip echter teruggedreven naar Engeland, zodat hij zich genoodzaakt zag met zijn gezin voorlopig in Engeland onder te duiken.

Naar Amerika

Opnieuw wordt een poging ondernomen om naar Amerika te gaan. Deze poging lukt. Op 3 oktober 1635 komt hij veilig aan. De zeereis was echter zeer beproevend geweest, vooral voor zijn vrouw. In februari 1636 sterft zij waarschijnlijk aan een longontsteking. Shepard bleef achter met zijn zoontje.

Th. Shepard wordt vervolgens herder en leraar te Newtown, waar voorheen de bekende Th. Hooker had gestaan.

In 1636 werd bij de “Algemene Raad” van de kolonie Massachusets een plan ingediend tot het stichting van een universiteit. Th. Shepard en een vermogend man John Harvard waren de drijvende krachten achter dit plan.

In Cambridge is deze universiteit gesticht. In 1639 stierf John Harvard. In zijn testament vermaakte hij zijn boekenbezit en de helft van zijn vermogen aan de pas gestichte universiteit. Uit erkentelijkheid kreeg de naamloze universiteit de naam van “Harvard-Universiteit”. Nog steeds is deze naam een begrip in de wetenschappelijke wereld, echter niet met betrekking tot de puriteinse theologie.

De Heere zegende op een rijke wijze de ambtelijke bediening van Shepard te Cambridge. Het antinomianisme, dat in de Amerikaanse koloniën veel aanhang had, kreeg in Cambridge geen enkele kans.

Dit was te danken aan de bijbelse evenwichtige prediking van Shepard. Th. Shepard was een groot bewonderaar van Johannes Calvijn. Hij was een voorstander voor studiebeurzen voor studenten, die zelf de studie niet konden betalen. Hij bevorderde het Hoger Onderwijs en ook de zending onder de indianen had zijn belangstelling. Zijn vriend John Eliot stichtte de eerste zendingspost voor dit werk.

Een leven vol van lijden

Het leven van Th. Shepard werd gekenmerkt door het: “Wij moeten door vele verdrukkingen ingaan in het Koninkrijk der hemelen.” Wij schreven reeds over het sterven van zijn eerste vrouw. Ook had hij reeds een zoontje verloren. In 1637 trad hij voor de tweede keer in het huwelijk met Johanna Hooker, een dochter van ds. Th. Hooker. Vier kinderen werden uit dit huwelijk geboren. Twee kinderen stierven reeds jong. Tevens moest hij in het jaar 1647 zijn tweede vrouw missen. Th. Shepard trouwde voor de derde keer. Sterk is Th. Shepard nooit geweest. Tijdgenoten beschrijven hem als een “arme zwakke en bleke man”. Hij is niet oud geworden: op 25 augustus 1649 stierf hij te Boston. Dat Th. Shepard niet vergeten is, is te danken aan zijn schriftelijke nalatenschap. Want onder de puriteinse schrijvers neemt ook Th. Shepard een belangrijke plaats in.

Th. Shepard als schrijver

Shepard heeft veel geschreven. Tijdens zijn leven verschenen heel wat boeken van zijn hand en na zijn dood werden nog enkele uitgegeven. Vermoedelijk is zijn eerste werk geweest: The Sincere Convert, ten onrechte vertaald met: De ware bekering. Convert betekent immers bekeerde, bekeerling. In de jaren 1654 tot en met 1664 verscheen er in ons land jaarlijks een druk van dit werk. Ook in 1964 verscheen nog een herdruk van dit boek. Het onlangs herdrukte “De Gezonde Gelovige” is eigenlijk een vervolg op “De ware bekering”. Bekend in ons Nederlandse taal zijn: “Enige uitgelezen gevallen opgelost”, Der heiligen Kleinood, Overdenkingen en geestelijke bevindingen en tenslotte “De gelijkenis van de tien maagden”. Al deze werken en werkjes zijn de moeite van het lezen waard.

De Gezonde Gelovige is verdeeld in twaalf hoofdstakken, die weer zijn ondergebracht in drie hoofddelen. Het eerste hoofddeel met vijf hoofdstukken gaat over de verlossing van een zondaar door Christus macht.

Shepard toont aan dat, zoals de mens zelf de grote oorzaak is van zijn eeuwig verderf, Jezus Christus alleen de oorzaak is van verlossing en zaligheid.

Wij zullen voorlopig stilstaan bij het eerste hoofddeel belicht vanuit Mattheüs 18:11: “De Zoon des Mensen is gekomen om zalig te maken dat verloren was.”

Het eerste hoofdstuk toont aan, dat gelijk de grote oorzaak van het eeuwige verderf des mensen de mens zelf is, zo ook de dadelijke verlossing des mensen in Jezus Christus.

Het tweede hoofdstuk handelt over de eerste daad van Christus’ macht ter verlossing namelijk; de overtuiging van zonde.

Het derde hoofdstuk handelt over de verbrijzeling van het hart onder het gevoel van de zonden.

Het vierde hoofdstuk handelt over de verootmoeding vanwege de zonde.

Het vijfde hoofdstuk handelt over het werk des geloofs in het verlossen en zaligmaken van zondaren.

Th. Shepard begint met zijn onderwijs waar God begint in het zaligen van zondaren om niet door de verlossing, die in Christus is.

Het tweede hoofddeel is verdeeld in zes hoofdstukken. De betekenis en de vruchten van het geloof, de rechtvaardiging, de verzoening en vrede met God, de aanneming tot kinderen en de heiligmaking, de vrije toegang tot God in het gebed en tenslotte de heerlijkmaking.

Het derde hoofddeel handelt over het leven der dankbaarheid.

Al met al hoofdstukken, die van grote betekenis zijn voor het gezonde leven des geloofs tot eer van God en tot troost van onze arme ziel.

Wordt vervolgd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 januari 1993

Bewaar het pand | 12 Pagina's

De gezonde gelovige (2)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 januari 1993

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken