Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Boekbesprekingen

8 minuten leestijd

Drs. M.A. Buitink-Heijblom, FEMINISME, een bijbels-kritische benadering, 136 blz., ƒ 26,50, Uitgeverij Kok Voorhoeven, Kampen.

In dit boek komt aan de orde wat feministische theologie is, de plaats van de vrouw bij verschillende volkeren en de visie op de vrouw in de kerkgeschiedenis. Vervolgens komen themata aan de orde waarin feministen verschillen van de traditionele visie.

Als de liturgie aan de orde komt streven feministen ernaar “mannelijke” Psalmen te vervangen door vrouwvriendelijker liederen. De schrijfster wijst in haar evaluatie patriarchalisme en feminisme af en pleit voor een derde weg: gehoorzaamheid aan God. Voor een eerste kennismaking met de geschetste problematiek is het boek geschikt. Onzes inziens zou het niet onverdienstelijk zijn als diverse onderwerpen meer zouden worden uitgediept, bijv. de visie op de vrouw in de kerkgeschiedenis.

On. Wemer, VECHTEN MET JE TRANEN, Rouwverwerking, verdriet en troost, 96 blz., ƒ 17,50, Uitgeverij De Vuurbaak, Bameveld.

De schrijver weer uit eigen ervaring wat verdriet is en geeft waardevolle aanwijzingen en stelt wezenlijke vragen als het gaat over verdriet en rouw en het meeleven met en het bezoeken van rouwdragenden. Het is een practisch geschrift. Zo lazen we bijv. op blz. 33 “Eenzaam, maar niet alleen. Hoe dikwijls wordt dit tegen een verdrietige gezegd als excuus om deze niet te bezoeken?”

Dr. W.H. Velema, EEN LEVENDE GEMEENTE, Met het oog op gemeente-opbouw, 144 blz., ƒ 19,90, Uitgeverij Kok Voorhoeve.

Dit geschrift is een bijdrage aan het denken over gemeente-opbouw. Het is een practisch boek waarin het ideaal van de gemeente wordt getekend. Het is geschreven vanuit het verlangen dat ieder lid van de gemeente zijn taak vervult. Rake opmerkingen worden gemaakt. Zo trof het ons wat staat op blz. 90 dat ieder gemeentelid minstens eenmaal per week met iemand die Jezus niet kent over Hem moet spreken. Is helaas de werkelijkheid niet heel anders?

W.H. Velema, “Geloof en gevoel”, 94 blz., ƒ 17,95. Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, Leiden 1992.

In dit boekje geeft de auteur wat het gevoel betreft een heldere analyse van onze tijd. In onze dagen wordt aan het gevoel autonomie toegekend. Dat wil zeggen dat het gevoel zichzelf tot norm is. Je mag dan geen kritiek hebben op het gevoel van anderen. Een mens zou zichzelf moeten kunnen zijn. Terecht stelt de auteur dat je daarmee in feite alle kritiek op een ander uitsluit. Op pag. 22 stelt de auteur dat een mens in alles verantwoording aan God schuldig is. Dus ook het gevoelsleven moet genormeerd worden naar Gods wil en woord. Op pag. 86 wordt gesteld dat het gevoel onder tucht van het geloof dient te staan. Hoe moet er dan met onjuiste gevoelens van anderen worden omgegaan? Op pag. 79 lezen we dat het geloofsgehalte en de Woord-betrokkenheid gepeild dienen te worden. Op pag. 40 lezen wij: “Het komt hierop neer dat een karikatuur van het evangelie (in prediking en pastoraat) een bedreiging voor een gezonde ontwikkeling van het geloofsleven is. Omgekeerd verzet het gevoel, dat in dienst van de zonde uit is op zelfhandhaving, zich tegen het geloof. Als werk van het vlees staat dat gevoel tegen de Geest. De Geest wil het gevoel zuiveren en in dienst van God stellen”.

De auteur schrijft ook over depressie en depressiviteit. Het onderscheid tussen zondige eigenliefde en gezonde zelfaanvaarding komt aan de orde. Van de plaats van het gevoel in de preek lazen we op pag. 85 dat het gevoel in de preek geen dominerende, maar een dienende taak heeft. Er zou nog heel wat meer te citeren zijn uit dit goede, inhoudsvolle boekje dat in kort bestek (soms te kort?) een hedendaagse problematiek behandelt in het licht van Gods Woord.

Dr. W.H. Velema, LICHTENDE Ds. C. den Boer, 1 Korinthe I-VI, deel 1, 213 blz. f. 29.90. Uitgeverij Kok Voorhoeve-Kampen.

Ds C. den Boer is studieleider van de Theologische Hogeschool vanwege de Gereformeerde Bond in de Nederlands Hervormde Kerk. Al eerder verschenen van zijn hand boeken over de brieven van de apostel Paulus. Nu verscheen het eerste deel over de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. Het boek is voorzien van kanttekeningen, voetnoten en tekstverwijzingen. Na ieder hoofdstuk zijn ook gespreksvragen opgenomen. Het boek is zeker geschikt voor persoonlijke bijbelstudie en voor gebruik op vereningingen.

In de serie vertellingen bij de Bijbel verschenen twee nieuwe deeltjes van de hand van ds. C.J. Meeuse. Het eerste draagt de titel “Van achter de schapen” en handelt over het leven van David voordat hij koning werd. Het bevat 47 pag. en kost f. 10,50. Het tweede is getiteld “Opgestaan uit de dood” en gaat over de opstanding van de Heere Jezus. Dit boekje bevat 42 pag. en kost eveneens f. 10,50. De illustraties zijn van Arie van der Spek. De boekjes zijn verschenen bij uitgeverij Den Hertog B.V. Houten. De boodschap van de Bijbel wordt op eenvoudige wijze doorgegeven. Deze boekjes zijn zeker geschikt om de kinderen heen te wijzen naar de Bijbel en zo de Bijbel leren te verstaan.

Drs. P. Eikelboom, ds. A. Elshout, drs. R. van Kooten, T. Vogelaar, SAMEN HET HUWELIJK IN, 140 blz., f.24,95, Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, Leiden 1992.

Dit boekje is uitgekomen in de serie Praktisch & Pastoraal. Deze serie wil op begrijpelijke wijze praktische voorlichting geven over levensvragen en problemen. In elk deeltje van de serie wordt feitelijke informatie gegeven, pastorale bezinning geboden en praktische adviezen verstrekt. De serie richt zich op een breed publiek binnen de gereformeerde gezindte, waaronder ambtsdragers, huisartsen, docenten, werkers en vrijwilligers in de gezondsheidszorg en de verzorgende beroepen, evenals die in een van deze richtingen een opleiding volgen. De redactie wordt gevormd door G. van den Berg, Directeur NPV; drs. A.A. Teeuw, verpleeghuisarts; dr. J. van der Wal, directeur GLIAGG “De Poort”. Meerdere delen in de serie zijn al verschenen, andere delen zijn in voorbereiding.

In het “Woord vooraf” komt aan de orde de noodzaak van een goede voorbereiding op en groei in het huwelijk.

Het eerste hoofdstuk is van wijlen ds. A. Elshout en geeft een bijbelse onderbouwing van het huwelijk als inzetting van de Heere.

In het tweede hoofdstuk stelt drs. R. van Kooten dat de gezamelijke godsdienstoefening tot het hart van het christelijke huwelijk behoort.

In het derde hoofdstuk behandelt drs. R. van Kooten de vraag wat de plaats van het gezin in de gemeente zou kunnen en moeten zijn.

In het vierde hoofdstuk behandelt maatschappelijk werker T. Vogelaar het belang van relaties voor het gezin.

In het vijfde hoofdstuk behandelt drs. P. Eikelboom gezinsvorming en seksualiteit.

In het zesde hoofdstuk behandelt T. Vogelaar allerlei practische zaken die het dagelijkse reilen en zeilen in een gezin betreffen.

In het zevende en laatste hoofdstuk geeft ds. A. Elshout een bezinnend gedeelte voor hen die reeds (enige tijd) gehuwd zijn.

Aan het slot van deze korte weergave van de inhoud van het boek willen we een enkele opmerking maken. Hoewel het een goede zaak is dat de seksualiteit uit de sfeer van de heimelijkheid is weggehaald, is de auteur van hoofdstuk 5 onzes inzien toch niet geheel ontkomen aan een te gedetailleerd ingaan om de seksuele omgang als zodanig. Ook wat hij schrijft over het voorkómen van een zwangerschap zal niet door ieder op elk punt met volle instemming worden gelezen.

Concluderend mogen we schrijven dat er in dit boek veel stof tot bezinning wordt gegeven en dat er naast datgene waar we niet geheel achter kunnen staan, toch veel goeds in dit boek is te vinden.

Rik Valkenburg: TEN DAGE MIJNER BENAUWDHEID. Uitgave De Banier-Utrecht, 76 pag. f. 17,50.

Rik Valkenburg voerde een gesprek met Mevr. Riet Jansen-van Essen uit Woerden. In dat gesprek vertelde zij hem van haar ervaringen als psychiatrisch patiënte: haar ziekte, haar genezing en haar werk als hulpverlener nadien. Die ervaringen worden nu gepubliceerd. Er staan wel goede opmerkingen in dit boekje. Behartigenswaard is bijvoorbeeld wat gezegd wordt over het onbegrip van familieleden en kennissen ten aanzien van psychiatrische problemen, waardoor het lijden van de patiënt soms verergerd wordt. Maar de enkele goede opmerking die gemaakt wordt is onvoldoende om dit boekje aan te bevelen. Eerlijk gezegd vind ik het een oppervlakkig boekje. Ik bedoel dit zowel in godsdienstig als in medisch opzicht. Godsdienstig vind ik het oppervlakkig omdat de Heere er nauwelijks echt in voorkomt. En medisch vind ik het oppervlakkig omdat in het geheel niet duidelijk wordt waaraan de patiënt nu eigenlijk leed. En wat de genezing betreft - door gesprekken met buurvrouwen? Hier plaats ik een vraagteken. En dat de patiënt daarna - zonder enige verdere opleiding en toerusting - als een soort therapeute aan het werk is gegaan - ik vind het maar riskant.

Als over depressie en depressiviteit geschreven wordt dient het wel goed en deskundig te gebeuren. Het is een veel te teer en delicaat onderwerp.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 januari 1993

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 januari 1993

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken