Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Gezonde Gelovige (3)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Gezonde Gelovige (3)

9 minuten leestijd

Eerste Hoofdstuk

In het eerste hoofdstuk handelt Th. Shepard over de dadelijke verlossing van de zondaar door de kracht en werking van de Geest van Christus.

“Zonder de prijs van het bloed van Christus Efeze 1:7 en de kracht van de Geest van Christus Joh. 8:36 is er geen mogelijkheid van verlossing. Onze zonden houden ons als sterke ketenen vast, de Satan, onze Bewaarder wil ons niet laten gaan. De deuren van onze gevangenis zijn door ongeloof toegegrendeld Rom. 11:32 en daardoor wordt God en Christus buiten gehouden.

Alleen de Heere Zelf kan ons verlossen Jes. 53:1: “Aan wie is de arm des Heeren geopenbaard?”

God heeft Jezus verhoogd om Israel te geven bekering en vergeving der zonden, Hand. 5:30, 31. Jezus is vernederd om bekering en vergeving te verwerven, zo is Hij verhoogd om bekering en vergeving toe te passen.

God geeft ons in Christus de voorwaarde des Verbonds, uitgedrukt in de bekering, en de zegeningen des Verbonds, begrepen in de vergeving der zonden.

De Remonstranten schrijven de kracht tot bekering toe aan de vrijheid en het vermogen van de wil van de mens. De nuttigste vraag is echter deze: “Hoe verlost Christus ons uit die ellendige staat waarin wij gekomen zijn door eigen schuld, door onze diepe val in Adam, en maakt Hij zalig en in welke weg moeten wij zoeken verlossing te verkrijgen door de hand van Christus’ macht?”

Shepard geeft dan aan, dat er vier voorname oorzaken zijn waardoor de zondaar zichzelf ten ondergang helpt:

a. Onkunde van eigen ellende

b. Gerustheid en ongevoeligheid omtrent eigen ellende

c. Vleselijk vertrouwen op eigen plichten

d. Vermetelheid of te rusten op de genade Gods door een geloof, dat men zelf heeft gesmeed.

Daartegenover is er een viervoudige daad van Christus’ macht waardoor Hij al de Zijnen verlost en vrijstelt uit hun ellendige staat.

1. Overtuiging van zonden

2. Verbreking over de zonden

3. Verootmoediging of zelfvernedering

4. Geloof in Christus.

“Al wie op dadelijke verlossing en zaligheid van Christus hoopt laat hem genade en hulp zoeken in deze weg zonder welke hij die nooit zal vinden.

Laat hem met overtuiging beginnen en wensen dat de Heere hem/haar zijn zonden doe zien opdat hij over dezelve aangedaan en vernederd zijnde, door het geloof in staat mag wezen om Jezus Christus te ontvangen.

Het geloof wordt in ons gewrocht in de weg van overtuiging en droefheid over de zonde, niemand kan noch wil door het geloof tot Christus komen, opdat Hij zijn zonden wegnemen tenzij Hij ze eerst zie, overtuigd daarvan zij en zich beladen met dezelve gevoelt.

Alhoewel de wijze van het werk van de Heilige Geest in de bekering van de zondaar tot God verborgen is en in veel dingen zeer onderscheiden, nochtans mogen wij het veilig zover ondernemen, als de Heere Zelf ons Zijn werk verhaal en mededeelt op hoedanige wijze de Heere met de Zijnen handelt, zover en niet verder zullen wij in het verklaren van deze dingen gaan.”

Terstond valt het ons op, dat Shepard de gouden bijbelse regel wil volgen als hij handelt over de verlossing van zondaren en zondaressen door Christus’ macht. De Heilige Schrift is daarbij het uitgangspunt.

Vandaar dat wij in de uiteenzetting omtrent deze dingen ook vele Schrift plaatsen door hem zien aangehaald.

Als een wijs bouwmeester zien wij hem dan ook bouwen op het enige fundament der zaligheid Jezus Christus en Dien gekruist. Hij verzuimt echter niet aan te geven hoe wij op dit fundament door Woord en Geest worden gefundeerd.

Het Tweede Hoofdstuk

De overtuiging van zonden

De eerste daad van Christus’ macht in de verlossing van de zondaar is de overtuiging van zonden. Vier zaken worden op een indringende wijze door hem ontvouwd.

a. Gods Geest vangt de dadelijke verlossing van Zijn uitverkorenen hier aan.

b. Van welke zonde(n) de Heere een ziel eerst overtuigt.

c. Hoe de Heere dat doet.

d. Welke maat en trap van overtuiging Hij in al de Zijnen werkt.

Th. Shepard neemt zijn uitgangspunt in Johannes 16:8 en 9 v.v.: “En Die, namelijk de Heilige Geest, gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel. Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien; En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.

De Heilige Geest overtuigt dat de zondaar geen geloof heeft (vrs 9) en daarom ligt onder de schuld en heerschappij van haar zonden, Hij overtuigt van gerechtigheid en oordeel.

“Het is een werkzame en doorwrochte overtuiging, die zich openbaart in diepe vernedering en droefheid voor Gods Aangezicht. Hier begint de Heere mee en dat niet met sommigen, maar met de wereld der uitverkorenen, die geroepen worden door de bediening van Woord en Geest.

Er kan geen geloof zijn zonder gevoel van zonde en ellende en er kan geen gevoel van zonde zijn, zonder voorafgaand gezicht en overtuiging van zonde. Laat een arme zondaar liggen onder de grootste schuld, en de strengste toom van God, nooit zal het hem verontrusten voor hij het ziet en daarvan overtuigd is.” Shepard verwijst dan naar Genesis 3:7: Eerst zagen zij hun naaktheid eer zij zich ervoor schaamden. Vervolgens verwijst hij naar Hand. 2:37: “Als zij dit hoorden werden zij verslagen in hun harten.” Eerst hoorden en zagen zij hun zonden, eer hun hart daarover geraakt werd.

Uit de wet is de kennis van de zonde en het doel daarvan is de zondaar tot Christus te drijven, immers in Romeinen 10:4 staat “Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid een iegelijk die gelooft.” Als Christus nu het einde der wet is, dan is de wet het middel dat tot dit einde leidt, en dat voor allen die geloven. Ofschoon de wet ons nu tot Christus drijft door veroordeling, nochtans in orde maakt zij een aanvang met de beschuldiging. Eerst beschuldigt ze en zo overtuigt ze van zonde, Rom. 3:20, en dan veroordeelt ze. Het is dwaasheid en onrechtvaardigheid in een rechter een kwaaddoener uit te leveren en te verwijzen tot de gerechtstelling, alvorens de beschuldiging en overtuiging heeft plaats gehad, en het is wijsheid en gerechtigheid in hem om het tegendeel te doen: en daarom, de Heilige Geest tot dit einde gebruik makende van de wet, overtuigt ons eerst, gelijk ze eerst beschuldigt en ons onze zonden ten laste legt.

Het is altijd het doel van de Satan om een zondaar indien het mogelijk is te weerhouden van het gezicht en de kennis der zonden. Onwetendheid is de oorzaak van al onze ellende en de reden dat wij die niet gevoelen en trachten om eruit gered te worden. Een mens kan en wil zijn zonden niet zien en daarom is het absoluut noodzakelijk dat de Heere ons doet zien hetgeen wij niet kunnen en willen zien, namelijk dat wij verloren zondaren zijn.”

Welke is die zonde, waarvan de Heere eerst overtuigt?

“Christus overtuigt de ziel door Zijn Geest niet in het algemeen dat hij/zij een zondaar(es) is en zondig. Maar hetgeen waarvan de Geest bijzonder overtuigt is enige bepaalde zonde. Wij beschuldigen, zegt de apostel Paulus, beiden Joden en Grieken, dat ze allen onder de zonden zijn Rom. 3:9. Maar hoe overtuigt de apostel hen hiervan, zijnde toen het instrument des Geestes in dit werk van overtuiging? Lees de verzen 10 tot 18. Hij wijst op de zonden van hun natuur: daar is niemand rechtvaardig; van hun hart: daar is niemand die verstandig is; zonden van hun wil en genegenheden: daar is niemand die God zoekt; zonden van hun leven: zij zijn allen afgeweken; zonden van nalatigheid in het betrachten van goede plichten: daar is niemand die goed doet; hun harten, tongen, lippen zijn graven, bedriegelijk en vergiftig; hun mond is vol van vervloeking, en hun voeten zijn snel om bloed te vergieten etc. Dit is de staat van zowel de Joden als de Heidenen, opdat alle mond gestopt worde, als schuldig voor God, vrs 19.

In de overtuiging van de bijzondere zonden waarvan de Heere overtuigt handelt de Heere naar de verscheidenheid der mensen. Want er is veel verscheidenheid van zonden; als van karakter, aanleg en verzoekingen. De Heere overtuigt de ene mens evenwel niet altijd van dezelfde zonde(n) waarvan Hij een ander overtuigt. Maar over het algemeen maakt de Heere een aanvang met het doen bedenken en te binnen brengen van deze of gene grote zonde, en wel bijzonder iemands hoofdzonde, waardoor Gods Geest bij trappen al het overige zondige ontdekt. In Hand. 2:37 begint de Heere te overtuigen van een hoofdzonde de Messiasmoord en verachting van Christus in wiens bloed zij hun handen hadden geverfd. Ongetwijfeld gingen vervolgens herinneringen van vele anderen zonden leven. De Samaritaanse vrouw in Joh. 4 werd eerst overtuigd van haar hoofdzonde, overspel. En op de ontdekking van deze zonde, zag zij vele andere zonden.

Daarom roept zij in Joh. 4:39 uit: Komt, ziet een mens, die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. En zo handelt de Heere nog.

De prediker preekt tegen deze en die zonde, hetzij overspel, onkunde, verachting van het Evangelie, leugen, ontheiliging van de dag des Heeren. Dit is uw staat zegt de Geest tot de ziel; denk aan de tijd, de plaats, de personen, met wie u in deze zondige staat leefde; daarop begint de mens in te keren tot zichzelf en te overdenken, hoe kwaad zijn voorgaande wegen zijn geweest.”

(wordt vervolgd)

Katwijk aan Zee

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 januari 1993

Bewaar het pand | 12 Pagina's

De Gezonde Gelovige (3)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 januari 1993

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken