Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbesprekingen

9 minuten leestijd

Dr. J. Haitsma, Isaäc Da Costa, 160 blz., ƒ 29,95.

Het boek is verschenen in de serie “Vergeten eerstelingen”, monografieën over Messiasbelijdende Joden. De vraag kan gesteld of een boekje over Isaac Da Costa in deze serie thuishoort. De schrijver heeft deze vraag onderkend en geeft in zijn inleiding een verantwoording. Het is hem gebleken dat de meeste kerkmensen heel weinig van de bekende Da Costa weten en dat hij als zodanig toch door velen vergeten is. Er is veel bronnenmateriaal en er is al veel over Da Costa geschreven, zodat de schrijver zichzelf beperkingen heeft opgelegd. In het kort wordt geschreven over het leven van Da Costa: afkomst, jeugd, studententijd en bekering tot het christendom. Er is een hoofdstuk gewijd aan zijn bekende werk “Bezwaren tegen den geest der eeuw.” Ook het conflict met dr. H.F. Kohlbrugge wordt aan de orde gesteld. Dr. Haitsma is van mening dat datgene wat hen verbindt meer is dan datgene wat scheiding tussen hen maakt. Ook is geschreven over de bijbellezingen die Da Costa hield. Aandacht wordt gegeven aan de zienswijze van Da Costa wat kerk en staat betreft. Zijn gedichten komen aan de orde. Het sterven van Da Costa wordt beschreven. Tenslotte wordt geschreven over de betekenis van Da Costa voor vandaag. Op blz. 159 wordt de schriftelijke nalatenschap weergegeven en op blz. 160 literatuur over Da Costa. Het boek is geschikt als kennismaking met de persoon, het werk en de betekenis van Isaac Da Costa.

John Bunyan, Het water des levens, 72 blz., ƒ 15,90, Uitgeverij de Groot Goudriaan, Kampen.

Het boekje, dat is vertaald door drs. G.W.L. Verburg-Balke, heeft als uitgangspunt Openbaring 22:1. Er worden waardevolle dingen gezegd over het water des levens, zijn omvang, zijn oorsprong en hoedanigheid. De staat van dit water wordt uitstekend genoemd, de omvang overvloedig, zijn oorsprong heerlijk en zijn hoedanigheid bijzonder goed. Het kan tegen alle ziekten ingezet worden; het geneest blindheid, doofheid, stomheid (blz. 66). Op de laatste bladzijde van het boekje treffen wij deze ernstige woorden aan: “Maar wat betekent dit allemaal voor een dode wereld - voor hen die de dood liefhebben? Zij spelen met hun ijdelheden zoals jongens hun tollen in de lucht gooien, totdat hun voet uitglijdt en zijzelf in de afgrond vallen.”

M. Quist, Zoekt dagelijks, 382 blz., ƒ 18,95, Uitgeverij Den Hertog B.V., Houten.

Een dagboek voor kinderen vanaf omstreeks negen jaar. Voor iedere dag van het jaar is een stukje geschreven naar aanleiding van een Bijbels onderwerp. Iedere maand wordt een nieuw onderwerp aan de orde gesteld. Enkele onderwerpen willen we noemen: de dieren in de Bijbel, wonderen van de Heere Jezus, bloemen, planten en bomen in de Bijbel, gelijkenissen, Elia en Elisa. Achterin enkele meditaties op bepaalde feestdagen. Het boekje zal zijn weg wel weten te vinden.

Drs. K. van Meyeren, Kernteksten uit de eerste zendbrief van Petrus, 91 blz., ƒ 14,90, Uitgeverij de Groot Goudriaan, Kampen.

In een aantal bijbelstudies wordt de eerste zendbrief van Petrus behandeld. In de gespreksvragen die toegevoegd zijn worden actuele zaken niet gemeden. Zo is er bijvoorbeeld een vraag of staken geoorloofd is. Het viel ons op dat dezelfde vraag op blz. 33 en op blz. 68 staat waarin wordt gevraagd naar de betekenis van de uitdrukking dat de enige Bijbel die velen lezen het levensboek van een christen is. Het boekje is geschikt voor persoonlijk gebruik en in verenigingsverband.

Drs. N.C. van Velzen, Tot onze troost, 67 blz., ƒ 12,50, Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, Leiden.

Blijkbaar is het eerste bundeltje teksten “Tot Zijn gedachtenis” goed aangeslagen, want nu is er een tweede bundeltje verschenen met citaten, korte meditaties, gedichten en gebeden verzameld door drs. Van Velzen, om gebruikt te worden rondom het Heilig Avondmaal. Achterin het boekje wordt aangegeven waar de stukjes vandaan komen en wordt heel beknopt iets meegedeeld over de geciteerde auteurs. Een enkel citaat willen we geven. We lezen op blz. 20 “Het past geen enkele christen om droevig te zijn, als zijn zaken overdwars lopen. O, let dan toch niet zo op uw kruisen, dat ge uw zegeningen zoudt vergeten.” Op blz. 36 lezen we de volgende regels in een gebed: “Barmhartig God, wil ons recht ootmoedig maken. Maak ons hart tot een dal van ootmoedigheid. Geef ons Uw hoogheid en eigen nederigheid te erkennen.” Ook dit boekje zal zijn weg wel weten te vinden.

Drs. M. van Campen, Kernteksten uit de zendbrief aan de Filippenzen, 92 blz., ƒ 14,90, Uitgeverij de Groot Goudriaan, Kampen.

In een aantal bijbelstudies wordt de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen behandeld. Iets uit de inhoud willen we weergeven. Zo hebben wij met instemming gelezen dat op blz. 18 met nadruk wordt gesteld dat niemand eigener beweging begint met God te zoeken. De Heere is altijd de Eerste in het leven der Zijnen. Op blz. 45 treffen wij de volgende vraag aan: “Ergens las ik de volgende stelling: “Veel christen-jongeren zijn in hun gedrag meer uit op verdienen dan op dienen.” Wat vindt u van deze stelling? Gaat hij alleen voor jongeren op? Hou zouden christenen in onze tijd concreet elkaar en anderen kunnen dienen?” Wordt ons hier geen spiegel voorgehouden? Het boekje leent zich voor persoonlijk gebruik en voor het verenigingswerk.

Sicco Tjaden, Het verborgen leven voor de Heere, 159 blz., ƒ 19,50, Uitgeverij den Hertog B.V., Houten. Deze heruitgave is verzorgd door F.A. van Lieburg. Sicco Tjaden leefde van 1693 tot 1726. Hij is predikant te Nieuwe Pekela geweest. Tjaden studeerde theologie van 1709 tot 1714 en werd in het begin van 1720 predikant. In het Latijn heeft hij zijn ervaringen aan het papier toevertrouwd, vooral uit de tijd dat hij als proponent wachtte op een beroep. Na zijn dood zijn deze aantekeningen in het Nederlands vertaald door een bevriende predikant en in 1727 voor het eerst uitgegeven. De oorspronkelijke titel luidde: Eenige aantekeningen en alleen-spraken, betreffende meest het verborgen leven voor den Heere, van den eerwaarden en godzaligen heere Sicco Tjaden, getrouw leraar van Jesus’ gemeente in de Nieuwe Pekel-A”.” Het werkje heeft een overwegend stichtelijke, bevindelijke inhoud. Het is de eeuwen door meerdere malen herdrukt. De heruitgave die voor ons ligt is wat taal en stijl betreft aangepast aan het hedendaags Nederlands. Vergeleken met de oorspronkelijke uitgave zijn de vijftien brieven van Tjaden en een preekschets over Psalm 42 vers 12 weggelaten. We hebben het boekje met belangstelling gelezen. Om u een indruk te geven van de aard van de inhoud vermelden we wat Tjaden schrijft op blz. 109 over geestelijke dodigheid. “Een grote en duurzame traagheid tot de voorgeschreven plichten, niet alleen tot plichten van dagelijks beroep, zoals studeren en dergelijke, maar vooral tot geestelijke plichten, als daar zijn: het onderzoek van het hart, gebeden, dankzegging enzovoort.

In het doen van die plichten vindt men die zoetigheid niet meer als tevoren, maar men doet ze als iets dat men niet durft na te laten. Onder het bidden was het met mij dikwijls dat ik mijn hart verloor of niet vinden kon. Ook had ik zo vaak niet als tevoren, en als het gebeurde, het was zonder aanhouden en als met haast, onder een gedurige omzwerving van het hart op wat anders. En zo was het ook onder het gehoor van Gods Woord. Ja als ik in de eenzaamheid ging wandelen moest ik weer naar huis keren, omdat ik niet onder de indruk kon komen van God en van mijzelf. En zo ik iets ontving, het was niet duurzaam: ik was het al spoedig al weer kwijt.” Van Lieburg heeft met de heruitgave van het lezenswaardige boekje een dienst bewezen aan hen die de oude druk niet kunnen lezen. Achterin is een register van personen en plaatsen opgenomen.

Drs. P.P. van Dorp-Stolk en W. Visser, Adoptie, 96 blz., ƒ 18.50, Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, Leiden.

In de serie “praktisch en pastoraal” verscheen dit boekje bedoeld als een christelijke handreiking bij beslissing, procedure en opvoeding. Er wordt feitelijke informatie gegeven, pastorale bezinning geboden en praktische adviezen ontbreken niet. Adoptie komt veel voor. Sinds 1956 zijn er al meer dan 20.000 adoptiekinderen in Nederlandse gezinnen geplaatst. Deze kinderen zijn afkomstig uit alle delen van de wereld en zijn meestal jonger dan twee jaar. Ook wordt vermeld dat (slechts) 20% van de ongewild kinderloze echtparen overgaat tot adoptie. Kinderloosheid en de vragen die dat met zich meebrengt worden in dit boekje behandeld. De geschiedenis van de adoptie wordt belicht. De gang van zaken om tot adoptie te komen wordt besproken alsook het dopen van adoptiekinderen, waar verschillend over gedacht wordt. Vervolgens komt de ontwikkeling en de opvoeding van adoptiekinderen ter sprake. De adoptie van een gehandicapt kind wordt niet vergeten.

Het laatste hoofdstuk van het boek gaat over de pastorale begeleiding van adoptiekinderen en het uitzien naar geestelijke adoptie. Een boekje dat veel informatie geeft aan hen die overwegen tot adoptie over te gaan of tot adoptie over willen gaan of gegaan zijn alsmede voor allen die hiermee te maken krijgen.

Honigdroppels 1994, jaargang 111, Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, Leiden. De prijs is ƒ 17,10 zowel voor het blok en schild als de boekvorm. Ook dit dagboek is geschikt om uit te delen door diaconieën aan zieken en bejaarden alsook voor huiselijk gebruik, waarvoor ook gereduceerde prijzen gelden. “Honigdroppels” bestaat al vele jaren en zal ook nu naar verwachting weer door velen gelezen worden.

M.J. Ruisen, De Christinnereis, 123 blz., ƒ 23,95, Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, Leiden.

Het boek bevat een bewerking van de Christinnereis van John Bunyan. De auteur is groepsleerkracht op een basisschool in Goes. Het boek heeft zijn ontstaan te danken aan het dagelijkse werk van de auteur. Op een verantwoorde wijze wordt de inhoud van de Christinnereis voor de jeugd weergegeven in vijftien hoofdstukken. Rino Visser heeft tien tekeningen in dit boek vervaardigd. Aan het einde van elk hoofdstuk zijn gespreksvragen opgenomen die het nadenken over de stof ten goede komen. Het boek bedoelt geen vervanging te zijn van de oorspronkelijke uitgave van de Christinnereis. De schrijver spreekt in zijn voorwoord de hoop uit dat zijn boek een aansporing mag zijn voor de oorspronkelijke uitgave ter hand te nemen.

We willen dit alleen maar onderschrijven en hopen dat beide boeken in onze gezinnen gelezen mogen worden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 november 1993

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 november 1993

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken