Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Veertig jaar werkzaam in de ambtelijke dienst

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Veertig jaar werkzaam in de ambtelijke dienst

Bij het jubileum van Ds. M.C. Tanis

11 minuten leestijd

Dagen van gedenken liggen voor Ds. M.C. Tanis, zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen achter de rug. Donderdag 28 oktober was de dag van het 40 jarig huwelijksjubileum, dat in eigen familiekring werd herdacht. Op zaterdag 6 november was het veertig jaar geleden, dat Ds. Tanis in het ambt van dienaar des Woords bevestigd werd. De gemeente van Sliedrecht en veel anderen buiten die gemeente hebben in de blijdschap daarover mogen delen. Tot die anderen behoren toch zeker ook allen, die zich verbonden weten met de uitgave en doelstelling van Bewaar het Pand. We zouden niet graag achtergebleven zijn om onze broeder met de zijnen te feliciteren!

Het was goed geregeld. Je kunt hier wel zeggen: kan het anders bij het jubileum van iemand, die zelf in alles een goede regeling voorstaat? In de week van het ambtsjubileum waren de mogelijkheden voor de gemeente zelf. Er was een besloten samenkomst op vrijdag 5 november voor de gemeente en de verenigingen. De dag daarop was er gelegenheid voor de leden om persoonlijk te feliciteren.

Het was daarbij een voorrecht, dat er voor hen, die zich in ander verband met Ds. Tanis verbonden weten, een aparte middag was op zaterdag 13 november om van hun belangstelling blijk te geven. Het is een druk bezochte receptie geworden. Het gaf een beeld van de plaats, die onze broeder in Sliedrecht, ook buiten de kerkelijke gemeente, in het bredere kerkelijke leven en in allerlei organisaties door Gods goedheid ontvangen heeft. De zalen bij de kerk, die in de tijd van onze broeder tot stand zijn gekomen, boden daartoe een ruime en goede gelegenheid.

Er was een grote belangstelling. We zagen er velen uit de gemeenten, die onze broeder in de loop van jaren gediend heeft, zoals ook uit de gemeenten, waaraan hij door de prediking of andere arbeid verbonden is geworden. Er was meeleven van het bestuur van de burgerlijke gemeente, waar de familie Tanis al zolange tijd woont. De burgemeester zelf was aanwezig. Ook van het plaatselijk ziekenhuis waren er vertegenwoordigers. Uit het bredere kerkelijke leven waren enkele professoren present. Veel predikanten toonden hun belangstelling. De aanwezigheid van de voorzitter der Tweede Kamerfractie van de SGP, ir. B.J. v.d. Vlies, honoreerde de verbondenheid van Ds. Tanis met de beginselen van Gods Woord voor het staatkundige leven. Ook ontbrak de belangstelling niet van de zijde van de reformatorische scholengemeenschap binnen het bestuur waarvan onze broeder ook al jaren een leidinggevende functie heeft. We kunnen hier nog noemen: vertegenwoordigers van de Spaanse Evangelische Zending. Hij is al lange tijd voorzitter van de Raad van Bestuur.

Een receptie is onder ons een geschikte plaats van ontmoeting. Zo was het ook ditmaal. Er was een goede sfeer. De verbondenheid met allen, die binnen de kerk en de samenleving begeren te leven naar Gods Woord en de belijdenis werd gevoeld. Dan gaat het niet alleen om een uiterlijke band maar ten diepste om de band van de vreze des Heeren.

Het voornaamste

Het is goed dat er gelegenheden zijn om een dienaar des Woords bij een jubileum te feliciteren. Bij een jubileum blijft echter het belangrijkste: het wonder, dat de Heere werkzaam deed zijn in de ambtelijke dienst.

De denk terug aan het 25-jarig ambtsjubileum van onze broeder. Het was op maandag 6 november 1978. Zelf was ik niet in staat de herdenkingsdienst bij te wonen. Door een ongeluk was ik enkele weken “buiten dienst”. Ik kon echter in het huis van een familielid in Sliedrecht de preek horen via de kerktelefoon. Gepreekt werd toen over Psalm 119:65: “Gij hebt Uw knecht goed gedaan naar Uw Woord”. Het wonder klonk toen door: Gods knecht geworden te zijn. Dat is alleen zo door Gods genade. En die genade is vrucht van Gods verkiezing. De Heere heeft David geroepen en gezalfd. Daar durfde David niet aan te denken. Hij was de minste uit het huis van zijn vader. Hij werd niet meegeteld. Toen werd getuigd door onze broeder Tanis, dat diezelfde God ook hem geroepen had, persoonlijk en ambtelijk. Uit eigen leven mocht hij daarvan spreken. Over het wonder van genade aan hem bewezen en dat de Heere riep tot Zijn dienst om als een wachter op Sions muren gesteld te worden.

Ook na weer 15 jaar werd hetzelfde wonder verkondigd. Op 7 november, de zondag direct na het jubileum, is de herdenkingsdienst gehouden in eigen kerk en voor eigen gemeente. Ds. Tanis heeft voor ditmaal gepreekt over 2 Corinthe 4. De tekst was 2 Corinthe 4:1, 5 en 7: “Daarom, dewijl wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid die ons geschied is, zo vertragen wij niet (1) Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus, de Heere; en onszelf dat wij uw dienaars zijn om Jezus’ wil (5) Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God, en niet uit ons (7)”.

Thema en verdeling was: Werkzaam in de ambtelijke dienst

1. de genade van de Heere

2. de opdracht van de Heere

3. de roem in de Heere.

Wat een rijke genade van de Heere 40 jaar werkzaam te mogen zijn in de ambtelijke dienst in de Kerk des Heeren!

Woord en Kerk

In de veertig jaren dat broeder Tanis heeft mogen dienen was er de geestelijke verbondenheid aan het Woord des Heeren én aan de Kerk des Heeren. Gods dienstknechten zijn geen volmaakte mensen. Er is altijd zoveel, dat niet voor God kan bestaan. Niettemin zal het voor ieder, die van God Zelf tot Zijn dienst geroepen is, de hartelijke begeerte, de lust worden, dat die verbondenheid in heel hun ambtelijke arbeid doorklinkt. Dat werkt de Heere door Zijn genade in hun hart en leven. Dan gaat het niet om het dienen van zichzelf, niet om het dienen van mensen maar om het dienen van de enige Koning.

Het is uitgekomen in de gemeenten, die onze broeder mocht bearbeiden. Het kwam openbaar in het breed-kerkelijk leven, waarin hij een grote plaats heeft mogen ontvangen. Meer dan éénmaal was hij praeses van de Generale Synode. Het werd ook gezocht in het werk dat hij deed terwille van de voortgang van het Evangelie van vrije genade in meer dan een verband. We kunnen hier denken aan het werk voor de evangelisatie in België en de evangelieverkondiging in Spanje.

Geestelijke verbondenheid aan Gods Woord! Daar mag van getuigd worden in eigen leven. De Heere heeft dat waar gemaakt. Met eerbied spreekt Ds. Tanis altijd nog over Ds. W.F. Laman, die door Gods genade in zijn leven gebruikt is. Onder zijn prediking werd de band aan het Woord Gods zo bijzonder ervaren. Het is dan ook geen wonder geweest, dat deze dienaar hem op 6 november 1953 in het ambt bevestigd heeft om zijn eerste gemeente Urk te dienen. Ook horen we de waardering doorklinken in de levensschets na het overlijden van Ds. Laman,die door onze broeder geschreven is. Het ging echter niet om de mens maar om het werk Gods, dat Hij door Zijn ontfermende genade besteedt aan arme zondaren. Het werk Gods verbindt aan Gods Woord, aan God Zelf, zoals Hij door Zijn Woord spreekt.

Het is opmerkelijk dat de eerste artikelenserie van de hand van Ds. Tanis in ons blad ook gewijd was aan het Woord des Heeren. Het was al in de beginjaren van ons blad. Nog voordat hij samen met Ds. H.C. v.d. Ent een plaats kreeg in onze commissie, 20 januari 1969. Al in 1967 kwam de artikelenserie over “De schat der Kerk”. We lazen ze dezer dagen nog eens door. “Dat woord is de rijkste en schoonste schat op aarde”. In het vierde artikel wordt over de prediking van dat Woord geschreven. “De Kerk heeft een rijke opdracht van de Heere ontvangen. Het onfeilbare Woord van God moet gepredikt worden. Het bevel klinkt “Predikt het Woord”. Daar komt ook uit wat de inhoud van de prediking is”. Wet en Evangelie moeten gebracht worden. Wie ze van elkander scheidt, kweekt mensen, die óf alleen sidderen, beven voor God en geen stap verder komen óf er komen mensen, die gaan geloven in “onze goede Heere” en roemen in God zonder “Geesteswerk”. Het zijn woorden die meer dan 26 jaar geleden geschreven zijn maar nu nog zijn waarde houden, die ook de plaats van allen bepalen, die door verwarring en verstarring heen vandaag hun weg begeren te gaan! Ook wil ik niet voorbijgaan wat aan het eind staat over Woord en Geest. Hoe de Heilige Geest dat Woord toepast, het hart ontdekt door middel van dat Woord, leert roepen uit de diepte maar ook het oog opent voor de Christus der Schriften.

Die verbondenheid aan Gods Woord betekent ook verbondenheid aan de Kerk des Heeren. Ook dat kunnen we lezen in dezelfde artikelenserie. Er zou geen Kerk van God op aarde zijn als het Woord Gods er niet was als middel der genade. “Het Woord is niet uit de Kerk geboren..maar de Kerk uit Het Woord. Het Woord heeft de Kerk uit de dood tot het leven geroepen”. We kunnen hier zeggen dat het loslaten van de band tussen het Woord des Heeren en de Kerk des Heeren óf tot kerkelijke hoogmoed brengt óf tot kerkelijke vrijbuiterij. Dat Ds. Tanis van het laatste afkerig is, behoeft niet gezegd te worden. Hij weet daar op zijn eigen wijze tegenin te spreken. Wie alles van de afgelopen veertig jaar op het kerkelijk erf heeft meegemaakt van dichtbij en verder-af, zal het erkennen dat er lering in dit opzicht is geweest... Maar ook van het eerste: kerkelijke hoogmoed, is hij afkerig. Er is door de jaren verbondenheid geweest met allen, die de waarheid van vrije genade liefhebben en beleven. Bij zijn intrede in Urk werd behalve door student F. Bakker ook het woord gevoerd door Ds. A. Vergunst, de nu al meerdere jaren overleden predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Er was én is herkenning van degenen die op dezelfde grondslag staan en van wie dat ook uitkomt in de praktijk. Zo is er samenwerking binnen allerlei kring.

Sliedrecht

De gemeente Sliedrecht wordt al veel jaren door broeder Tanis gediend. Het lijkt nog zo kort geleden dat er intree werd gedaan met Romeinen 6:23 “Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere”. Het staat nog levend in mijn herinnering. Ondertussen zijn ruim 24 jaren voorbijgegaan! De gemeente is uitgebreid. In het jaarboekje van 1969 staat als zielental aangegeven: 1540. In dat van 1993: 1950. Het kerkgebouw is meer dan één keer vergroot. Het is voor onze lezers geen onbekend gebouw. Er is ondertussen een pastoraal medewerker in ouderling P. de Jong gekomen tot bijstand in het herderlijk werk.

Belangrijker is het dat het Woord Gods mocht voortgaan in prediking, catechesatie, pastorale bezoeken. De Heere heeft door middel van dat Woord willen werken. Groot is het daarvoor gebruikt te zijn geworden. Als het getuigd mag worden dat de prediking dienstbaar geweest is tot ontdekking van eigen gemis en schuld, ook tot openbaring van het werk van Christus. De roem is in de Heere! Het was de laatste gedachte in de herdenkingspreek. Een dienstknecht draagt de schat in aarden vaten. De schat van het Evangelie van vrije genade in een aarden vat. Het is alles te danken aan de Heere, Die krachten gaf, wijsheid en genade tot de ambtelijke bediening. Dat betekent ook dat het voor de toekomst alleen van Hem te verwachten is. Er is veel dat aangrijpt als we de toestand van de kerk vandaag zien. Toch er is verwachting voor al Zijn getrouwe dienaren. Zij behoeven niet in moedeloosheid te denken, dat er niets van terecht komt. ’t Is in de Handen van de Koning der Kerk, waardoor Hij ook Zijn dienaren bekrachtigt om in getrouwheid te arbeiden. Van harte wil ik aan het eind onze broeder Tanis met zijn vrouw en nageslacht feliciteren met de 40 jaar dienst, die de Heere gegeven heeft. We weten ook hoe zijn vrouw hem in zoveel tot een hulp is geweest Er was en is een geopend huis en een goede ontvangst. Velen weten er met mij van te spreken! De Heere geve Zijn zegen voor de toekomst en verbinde ons door Zijn genade tot heil van Zijn Kerk.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 november 1993

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Veertig jaar werkzaam in de ambtelijke dienst

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 november 1993

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken