Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbesprekingen

7 minuten leestijd

Hart en huis, Bijbels dagboek 1994, jaargang 27. De prijs is ƒ 12,30, Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, Leiden. Medewerkers zijn Ds. G.S.A. de Knegt, Ds. DJ. Budding, Ds. D. Rietdijk (kort geleden overleden) en Ds. A. van Heteren.

Voor uitdeling zijn sterk gereduceerde prijzen vastgesteld die op aanvraag bij de Uitgever beschikbaar zijn. Voor elke dag treffen we een korte meditatie aan, een te lezen Schriftgedeelte en een te zingen Psalmvers. Er is elk jaar grote belangstelling voor, het zal nu ook zijn weg wel weten te vinden.

De Heidelbergse Catechismus, met uitgeschreven Bijbelteksten, uitgave Gereformeerde Bijbelstichting Leerdam, 240 blz., ƒ 9,75.

In deze uitgave staat de catechismustekst telkens op de linkerpagina en de bijbehorende verwijsteksten zijn uitgewerkt op de pagina ernaast. Bovendien zijn de vragen en antwoorden zo ingedeeld dat het leren erdoor vergemakkelijkt wordt. Het boekje is uitgevoerd in een handzaam formaat en zal zeker zijn weg wel weten te vinden wat het onderwijs op de catechisatie en op scholen betreft. Ook in het gezin kan het zijn diensten bewijzen.

Gedachte van dr. H.F. Kohlbrugge over de Heidelbergse Catechismus, 57 korte meditaties, samengesteld door H. Natzijl, 60 blz., ƒ 6,90, Uitgeverij den Hertog B.V., Houten.

Voorin staat de bekende uitspraak van Kohlbrugge op zijn sterfbed uitgesproken: “De Heidelberger, de eenvoudige Heidelberger, houd daaraan vast, kinderen.” De Heidelbergse Catechismus had een bijzondere waarde voor Kohlbrugge. Een bescheiden bloemlezing (die altijd iets subjectiefs heeft) uit de gedachten van Kohlbrugge over de Heidelberger wordt ons hier geboden. Vrije genade wordt benadrukt. De mens wordt zalig zonder dat hij er zelf ook maar iets toe bijdraagt. Niet alleen voor jongeren, maar ook voor ouderen geschikt als eerste kennismaking met de gedachten van Kohlbrugge over de Heidelbergse Catechismus.

Prof. G. Wisse, De vreugde Uws heils, practicale verhandeling over Psalm 51:14a, vijfde druk, 47 blz., ƒ 9,90, Uitgeverij den Hertog B.V., Houten.

We vinden in dit geschriftje een uiteenzetting van wat we terugvinden in de Dordtse Leerregels aangaande de volharding der heiligen in hoofdstuk 5. Het gevoel der genade kan Gods kind menigmaal door eigen schuld kwijt zijn, maar de genade zelf nooit. De Heere laat niet varen de werken Zijner handen. De Heere Zelf komt weer terug in het leven der Zijnen nadat zij diep gevallen zijn. De weg waarin dat plaatsvindt, de manier waarop de vreugde des heils weer ondervonden mag worden, wordt duidelijk en practicaal beschreven.

L.M.P. Scholten, Moeilijke woorden in de Psalmen, 68 blz., ƒ 4,75, Uitgave Gereformeerde Bijbelstichting, Leerdam.

Bekende Psalmverzen met moeilijke woorden worden vaak gedachteloos gezongen. Men verstaat dan niet wat men zingt of men maakt er in de gedachten heel iets anders van dat de berijming van 1773 heeft bedoeld. Dat is uiteraard geen goede zaak. We dienen te begrijpen wat we zingen. Deze brochure is bedoeld om daar wat aan te doen. Het is immers een geboden zaak te begrijpen wat er gezongen wordt. We willen een voorbeeld geven. Zo zingen wij in Psalm 78:3 “God vordert dat de naneef eeuwenlang van kind tot kind dit onderwijs ontvang’.” Maar wat is nu eigenlijk de “naneef’ uit dit bekende Psalmvers?

We kunnen dan achterin de brochure Psalm 78:3 opzoeken en vinden daar dan als betekenis vermeld: “nakomeling”. Er wordt verwezen naar blz. 11 van de brochure waar de zaak nader uiteen wordt gezet. Daar lezen we dat geen achterneef wordt bedoeld maar nazaat of nakomeling. Nog een voorbeeld. We zingen in Psalm 122:3 “Nooit moet naar nijd of twist verkloeken.” In deze regel betekent verkloeken niet “sterker maken”, maar het heeft hier de betekenis van “overwinnen”. Tenslotte nog een voorbeeld uit Psalm 51:1 waar we zingen “Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden.” Daar betekent “verschonen”: vrijspreken van schuld, rechtvaardig verklaren. Het boekje bevat de artikelen die eerder in Standvastig, het blad van de Gereformeerde Bijbelstichting zijn verschenen. Maar nu zijn die artikelen behoorlijk uitgebreid. Het gebruik van het boekje wordt vergemakkelijkt door de zeer uitvoerige woordenlijst achterin van circa duizend woorden, gerangschikt per Psalmvers. Ter inleiding is beknopt de geschiedenis van de totstandkoming van de berijming van 1773 beschreven. Er wordt veel goeds geboden voor weinig geld. Moge dit boekje ertoe bijdragen dat de berijming van 1773 beter wordt verstaan. Een bruikbaar boekje voor kinderen, ouders en leerkrachten op school.

Joh. de Rijke, Gerard Wisse, een profetisch prediker, 316 blz., ƒ 49,95, Uitgave R.D.U. b.v., Boskoop.

De auteur is predikant van de Ned. Herv. Kerk te Vlissingen. In het lijvige boekwerk wordt niet alleen het leven van prof. Wisse beschreven. Vooral aan de werken van prof. Wisse wordt veel aandacht gegeven. Zijn publieke optreden wordt belicht. De betekenis van Wisse als prediker, als verdediger van het christelijk geloof en als kanselredenaar wordt behandeld. Getracht wordt de boodschap van Wisse weer te geven zoals die vernomen kan worden uit zijn tijdredes, artikelen, pastorale geschriften en apologetische werken. Naast de vele werken van Wisse zijn kerkeraadsnotulen geraadpleegd en zijn zijn collegedictaten ingezien. De brieven van en aan Wisse zijn buiten beschouwing gelaten. Het eerste deel van het boek is historisch van opzet. De levensloop en levensgang van prof. Wisse wordt getekend. Het tweede deel is thematisch van opzet en tekent Wisse als predikant, daarna als pastor en vervolgens als apologeet. Dan volgt een hoofdstuk over de opvattingen van Wisse over de religie, de bevinding, de mystiek en de kerk. In het laatste hoofdstuk wordt het karakteristieke van de persoon en het werk van Wisse beschreven. Ook wordt naar voren gebracht wat Wisse ons vandaag nog te zeggen heeft. Achterin vinden wij een lijst van geraadpleegde literatuur met enkele archiefstukken en bijlagen. We mogen wel spreken van een gedegen en waardevol boek dat niet gesloten mag blijven wanneer men zich met de persoon en de betekenis van prof. Wisse wil bezighouden.

Een jaar lezen in Mattheüs, Markus en Lukas, Bijbels dagboek, J.C. Ryle, 365 blz., ƒ 32,50, Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, Leiden.

Enige tijd geleden verscheen bij dezelfde uitgever een dagboek van de hand van J.C. Ryle over het Johannes Evangelie. Dit dagboek is blijkbaar zo goed ontvangen dat de uitgever nu met een dagboek is gekomen samengesteld uit het werk van Ryle over de bijbelboeken Mattheüs, Markus en Lukas. Het boek verscheen in 1982 in het Engels van de hand van Robert Sheehan. Het is vertaald in het Nederlands door J.W. van der Lee. De liefhebbers van het gedachtegoed van Ryle zullen naast het dagboek samengesteld uit het Evangelie naar de beschrijving van Johannes ook dit dagboek ter hand nemen.

Een eeuw Christelijke-Gereformeerd, Aspecten van 100 jaar Christelijke Gereformeerde Kerken, dr. W. van ’t Spijker, drs. J.N. Noorlandt, ds. H. van der Schaaf (redactie), 348 blz., ƒ 50,-, Uitgeversmaatschappij Kok, Kampen.

In opdracht van de Generale Synode van 1989 is dit boek verschenen. Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt stilgestaan bij het historische moment van het voortbestaan in 1892 en de geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerken na 1892. De geschiedenis zoals die zich na de jaren zestig heeft ontwikkeld wordt buiten beschouwing gelaten vanwege de te geringe afstand met die tijd. Dan is het moeilijk een objectief en zuiver beeld te tekenen. In het tweede deel van het boek worden aspecten van het kerkelijke leven belicht in bijdragen van verschillende auteurs. Het boek geeft veel informatie over het kerkelijke leven van onze kerken. Op blz. 118 wordt terecht neergeschreven dat het probleem in de samensprekingen tussen de Chr. Geref. Kerken en de Vrijgemaakte Geref. Kerken ligt in de “bevindelijke prediking”. Op blz. 129 binden wij een kaartje van Nederland met aangegeven de percentages Chr. Gereformeerden per regio. Interessant om kennis van te nemen. Op blz. 305 wordt aandacht besteedt aan “Bewaar het Pand.” Een omschrijving van ds. M. Vlietstra wordt op deze bladzijde weergegeven: “Het meditatieve-stichtelijke-bevindelijke element komt in Bewaar het Pand meer tot uiting dan in De Wekker.” Op de pagina’s 162-165 geeft dr. W.H. Velema een tussenbalans die met name ingaat op de prediking in onze kerken. Achterin het boek staan verschillende registers. Het verdient aanbeveling dit boek ter hand te nemen wanneer men zich in het wel en wee van de Chr. Geref. Kerken en haar geschiedenis wil verdiepen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 november 1993

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 november 1993

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken