Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbesprekingen

6 minuten leestijd

M. Golverdingen v.d.m., DS. G.H. KERSTEN, Facetten van zijn leven en werk, 384 blz. f. 44,50, uitgeverij Den Hertog B.V.-Houten. Ruim twintig jaar geleden is een eerste druk van dit boek verschenen. Omdat er geen Kersten-archief is, is het niet mogelijk een volledig beeld van ds. G.H. Kersten te geven. Er is daarom niet gekozen voor een strikt chronologische opzet, maar voor het schetsen van een aantal facetten uit zijn leven en werk. Op blz. 10 kunnen we lezen hoe de derde druk is herzien en uitgebreid. Zo zijn de hoofdstukken 8 t/m 13 geheel nieuw. Het boek leest vlot en bevat veel illustraties. De grote betekenis van ds. G.H. Kersten voor de opbouw van gereformeerd kerkelijk leven, gereformeerd onderwijs en gereformeerde politiek wordt getekend. Het oprichten van een Theologische School en het ontstaan van de SGP komen uiteraard uitvoerig aan de orde. Zijn zitting nemen in de Tweede Kamer riep bezwaren op in eigen kring. Grote betekenis heeft hij ook gehad als dienaar des Woords. Hij bracht een schriftuurlijk- practicale prediking die naar twee zijden corrigerend werkte: aan de ene zijde koos hij positie tegenover een dor intellectualisme en aan de andere zijde tegenover een afstemmen op het gevoelsleven. Op blz. 274 wordt gesteld dat wij de visie van ds. Kersten op Nederland als het Israel van het Westen niet in alles behoeven te delen. Ook worden er vraagtekens gezet bij het optreden van Kersten in de eerste jaren van de bezettingstijd. In de prediking heeft ds. Kersten duidelijk gewezen op het enige fundament: Jezus Christus. Aan het eind van het boek vinden we een bijlage met diverse brieven van ds. Kersten die van aantekeningen zijn voorzien. Tenslotte volgt een beknopte bibliografie, een overzicht van de predikanten in de Gereformeerde Gemeenten, noten, literatuur en een register van persoonsnamen. Een lezenswaardig, waardevol boek, zeker voor hen die zich willen verdiepen in de geschiedenis van politiek en kerk.

Dr. H. Florijn, J. Mastenbroek, GERRIT HENDRIK KERSTEN, Grenswachter en gids van de Gereformeerde Gemeenten, 216 blz., f.45,--, Uitgeverij de Groot Goudriaan-Kampen. Ds. A. Moerkerken heeft een “Ten geleide” geschreven. Daarin schrijft hij over de prediking van ds. Kersten: “Tenslotte is zijn prediking mij lief geworden vanwege het tere evenwicht, dat hij wist te bewaren tussen enerzijds het besef, dat buiten de Middelaar geen zaligheid is, en anderzijds de overtuiging, dat reeds de eerste traan, uit de ware droefheid naar God geschreid, een vrucht is van het werk des Geestes. Nooit wordt hij een harde drijver der bewuste rechtvaar-digheidmaking, maar nooit ook geeft hij zielen rust op gemoedelijke gronden buiten Christus.” In het woord vooraf van dr. H. Florijn en J. Mastenbroek staat dat het een goede gedachte leek 45 jaren na het overlijden van ds. Kersten dit boek samen te stellen. Het boek bevat de volgende hoofdstukken: Levensloop van ds. G.H. Kersten, grenswachter en gids van de Gereformeerde Gemeenten, Dr. H. Florijn. Ds. G.H. Kersten als prediker, Ds. F. Mallen. Geen water bij de wijn, Ds. G.H. Kersten als politicus, Dr. W. Fieret. Ds. G.H. Kersten als polemicus, Drs. J.J. Grandia. Ds. G.H. Kersten als kerkhistoricus, H. Hille. Ds. G.H. Kersten en het onderwijs, Drs. J. Schipper. Van en over ds. G.H. Kersten, Dr. H. Florijn. Tenslotte volgt een register van persoonsnamen en personalia van de medewerkers. In het hoofdstuk over ds. Kersten als polemicus komen de zogenaamde driever-bondenleer en de leeruitspraken van 1931 uitgebreid aan de orde. Ds. Mallan geeft in zijn bijdrage o.a. herinneringen weer aan een catechisatieles die onverwacht door hem moest worden gegeven. Onder de bespreking kwam ds. Kersten binnen, maar student Mallan moest gewoon doorgaan. Een inhoudsvol boek, waarin vanuit verschillende gezichtspunten en op persoonlijke titel veel uit het leven en werk van ds. Kersten naar voren komt.

Ds. Tj. Boersma, MIDDENIN DE EINDSTRIJD, Een praktische uitleg van Openbaring, 220 blz., f.27,50, Uitgeverij De Vuurbaak Bameveld. Achterin het boek zijn bij elk hoofdstuk gesprekspunten te vinden, die het spreken en nadenken over de inhoud vergemakkelijken. Wat de literatuuropgave betreft misten we de oudvaders zoals Brakel en schrijvers uit later tijd zoals ds. E. van Meer, ds. F. Mallan en ds. J. van Amstel. Het boek is actueel, maar zou aan waarde hebben gewonnen wanneer een en ander van genoemde schrijvers verwerkt zou zijn.

Ds. C. den Boer, 1 KORINTHE 12-16, deel 3, 291 blz., f.37,90. Uitgeverij Kok Voorhoeve-Kampen. Ook dit derde deel over de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe is voorzien van kanttekeningen, voetnoten en tekstverwijzingen. Na ieder hoofdstuk zijn gespreksvragen opgenomen. Ook dit deel is zodoende geschikt voor persoonlijke bijbelstudie en voor gebruik op verenigingen.

Van de vereniging tot opbouw en bewaring van het gereformeerde leven “Schrift en Getuigenis” ontvingen wij een 6e brochure ter gelegenheid van het 25 jarig-bestaan van deze vereniging getiteld: “Om het Woord Gods en het getuigenis van Jezus”. Aangetoond wordt dat het noodzakelijk was en is een dam op te werpen tegen de nieuwe theologie binnen de Gereformeerde Kerken. Wie het wil lezen dient f.3,50 te storten op giro 1599800 tnv Schrift en Getuigenis te Delft o.v.v. “brochure 6”.

Dr. J. Douma, SEKSUALITEIT EN HUWELIJK, deel 6 uit de serie ethische bezinning die uit 15 delen bestaat en nu compleet is. Het boek bevat 168 blz. en kost f.27,50. Uitgeverij van den Berg Kampen. Douma schrijft over seksualiteit zoals die binnen het huwelijk beleeft mag worden. De negatieve visie van Augustinus wordt bestreden. Ontsporingen komen aan de orde en kenmerken van het huwelijk worden gegeven. Gezinsvorming wordt besproken. We zijn het niet met alles eens en zeker niet met de visie van de auteur op het Hooglied (blz. 62 en 63). Dit neemt niet weg dat het boek veel stof geeft tot nadenken, afwegen en standpuntbepaling in onze tijd.

Dr. H.F. Kohlbrugge, HEBREEEN 1-6, Schriftverklaringen, 238 blz., f.23,90, Uitgeverij den Hertog B.V. -Houten. In de verantwoording schrijft de uitgever dat datgene wat van Kohlbrugge is bewaard gebleven aan verklaringen over de Brief aan de Hebreeën in drie delen zal worden uitgegeven. Het eerste deel is nu uitgekomen. Er is geput uit het “Amsterdamsch Zondagsblad tot Getuigenis der Waarheid”. De spelling is hedendaags. Liefhebbers van Kohlbrugge zullen dankbaar zijn voor deze uitgave.

Ds. G. Gunnik, VREDE DOOR VRIJSPRAAK, bijbelstudie over de brief van Paulus aan de christenen te Rome, 112 blz., f. 14.75, Uitgeverij De Vuurbaak Bameveld. Een bundel bijbelstudies met gespreksvragen en verwijzing naar andere literatuur. Allereerst bestemd voor jongeren die in verenigingsverband de brief aan de Romeinen willen bestuderen. In de literatuurlijst misten wij de naam van A.F.N. Lekkerkerker. De bundel zal vooral in eigen kerkelijke kring (Gereformeerde Kerk vrijgemaakt) gebruikt worden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 februari 1994

Bewaar het pand | 10 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 februari 1994

Bewaar het pand | 10 Pagina's

PDF Bekijken