Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nieuwe kerk Werkendam

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Nieuwe kerk Werkendam

8 minuten leestijd

Vrijdagavond 3 februari j.l. werd het nieuwe kerkgebouw van de Chr. Geref. Kerk te Werkendam in gebruik genomen. Door welluidend klokgelui van het drietal klokken werd men genodigd deze bijzondere dienst bij te wonen. Gezongen werd Psalm 122:1. Daarna sprak de voorzitter van het stichtingsbestuur de heer J.M. Ver-helst. Hij wees erop dat alles anders had kunnen zijn gezien het dreigende water. Hij legde jong en oud de vraag voor of zij uitgezien hadden naar de ingebruikname van het nieuwe kerkgebouw. Vervolgens werd gezongen Psalm 150:1. Daarna sprak dhr. D. Vroegindeweij, architect. Na meer dan dertig jaar was dit de eerste kerk die hij heeft mogen realiseren. Hij prees de zelfwerkzaamheid en noemde met name dhr. Egas die veel heeft mogen doen om alles tot stand te brengen. Hij wees erop niet te eindigen in een gebouw of in de bouwers. Hij sprak de wens uit dat de noodzaak van de vernieuwing van het leven gepredikt zou worden in dit nieuwe kerkgebouw. Vervolgens sprak dhr. J. den Besten namens aannemer en onderaannemers. Hij liet zich waarderend uit over de grote hoeveelheid zelfwerkzaamheid en wenste Gods zegen toe. Na hem sprak dhr. A.G. Dolislager, wethouder van de gemeente Werkendam. Hij vond het opmerkelijk dat in een tijd van kerkverlating in de kern Werkendam in korte tijd twee nieuwe kerken zijn verrezen. Daarna sprak Ds.M. Karens namens de plaatselijke kerken. Hij sprak de wens uit dat in dit nieuwe kerkgebouw het eeuwenoude Woord Gods zou mogen klinken. Het Woord van dood en leven, Adam en Christus, een rijke Christus en een arme zondaar en hoe die twee bijeenkomen, hoe een mens alles leert verliezen buiten Christus. Na Hem sprak Ds. A. v.d. Weerd namens de classis Dordrecht. In zijn woorden kwam naar voren dat het geen alledaagse zaak is dat een nieuwe kerk in gebruik wordt genomen. Tenslotte sprak Ds. A. van Heteren als oud-predikant van de gemeente en wees er ondermeer op dat een kerkgebouw het schoonste is als de klanken van Gods Woord, de zuivere klanken van vrije genade gehoord mogen worden. Hij overhandigde aan oud. Verhelst nieuwe Bijbels voor de kerkeraadsbanken. Hierna werden door de verenigingen enkele geschenken overhandigd. Door dhr. A.A. Egas werd een dankwoord uitgesproken. Wat begon als een plan tot verbouw van de pastorie en renovatie van het oude kerkgebouw heeft uiteindelijk geresulteerd in een nieuw kerkgebouw met zalen en pastorie. Met name aan de zelfwerkers werd dank gezegd. Vervolgens vond de overdracht van het kerkgebouw aan de kerkeraad plaats door dhr. L. Versluis, lid van het stichtingsbestuur. Onder het zingen van Psalm 119:65 werd de binnengedragen kanselbijbel geopend. Na stil gebed, votum en zegengroet, Schriftlezing (2 Kronieken 7:1-11), geloofsbelijdenis, zingen van Psalm 138:3, gebed en zingen van Psalm 84:1,5 en 6 (kollekte) volgde de prediking “En de heerlijkheid des HEEREN vervulde het huis” (2 Kron. 7:1b). Ds. K. Visser riep in herinnering hoe de kanselbijbel in het oude kerkgebouw was gesloten. Het gebed was toen dat de Heere met ons zou optrekken. Dat is geen vanzelfsprekende zaak, want wie zijn wij?

Evenwel was het de begeerte van Salomo en is het ook onze begeerte dat de Heere in het midden zij. Salomo moest de tempel bouwen. Die tempel werd in gebruik genomen. De ark des verbonds werd binnengedragen door de priesters. Veel dieren werden geslacht. In het verleden was de ark in de strijd tegen de Filistijnen gebracht, maar de Heere was er niet. Zou de Heere nu komen? De wolk die gezien werd was teken van de tegenwoordigheid Gods. Het herinnerde aan de uittocht en de ingebruikname van de tabernakel. We lezen dat Salomo voor het altaar stond en bad. We beluisteren daarin het afbidden van oordelen, want het volk was een zondig en hardnekkig volk. Salomo pleitte op het offer. Hij sprak het uit: Dat Uw ogen dag en nacht open zijn over dit huis. Als nu Salomo zijn gebed voleind had daalde er vuur van de hemel en verteerde het brandoffer en de slachtoffers. En de heerlijkheid des HEEREN vervulde het huis. Die heerlijkheid des HEEREN is een verterend vuur. Het is nodig dat dit gepredikt wordt. Geen mens kan bij Hem wonen. Het is een wonder dat Salomo en het volk niet werden verteerd. Een wonder dat de offers verteerd werden. De heerlijkheid des HEEREN spreekt ook van Zijn weldadigheid en genade. Waaraan heeft de mens het verdiend gespaard te worden? De heerlijkheid des HEEREN is geopenbaard op Golgotha. De offers van het Oude Testament riepen om het bloed van de Zaligmaker. In het lijden en sterven van Christus zien wij de verterende toom Gods. Alleen op grond van dat offer werden Salomo en het volk niet verteerd. Ds. Visser verwees naar Mozes die de achterste delen van God had gezien, iets had gezien van de heerlijkheid des HEEREN zoals ook nu door het volk daar iets van werd waargenomen. Het volk wist uit het verleden wat de heerlijkheid des HEEREN was. Het was immers gezegd dat het volk in de woestijn de volgende dag des HEEREN heerlijkheid zou zien. Zij vonden de volgende dag het manna. Ook wist het volk uit het verleden van de wrekende zijde van de heerlijkheid des HEEREN. Korach, Dathan en Abiram waren levend ter helle gevaren. Recht en genade was gepredikt. En de priesters konden niet ingaan in het huis des HEEREN want de heerlijkheid des HEEREN had het huis des HEEREN vervuld. In het Oude Testament lag er een verborgenheid over de heerlijkheid des HEEREN. Hoe is het mogelijk dat God in het midden zou zijn? Dit duurde tot Christus geopenbaard werd in de tijd. De profeten hebben een tipje van de sluier opgelicht. We lezen in het Nieuwe Testament: “En het Woord is vleesgeworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.” Het was een wonder dat de herders door de heerlijkheid des Heeren omschenen werden. Moge die heerlijkheid dit Godsgebouw vervullen. Dit wordt werkelijkheid in de bediening des Woords en der sacramenten en in de ambten. Dat de Heere met Zijn Heiligen Geest afdale. Recht en genade zijn in Christus geopenbaard. Er is genade voor de grootste der zondaren. Die genade dient te worden toegepast door de Heilige Geest aan het hart. Sta daarnaar! Alleen door genade wordt u een tempel van den Heiligen Geest. Recht en genade is nodig, voor het eerst en steeds weer.

U kunt geen gemeenschap hebben met God tenzij de heerlijkheid des HEEREN Zich openbare. Dit houdt de Heilige Geest aanvankelijk verborgen. De openbaring hiervan is een verrassing, een wonder. De Heere is een verterend vuur in de rechtvaardiging. Onze bevinding en ons gebed vormen geen grond, daar kunt u nooit in rusten. Al armer in zichzelf. Zo wordt het geleerd dat het buiten de mens in het offer van Gods Zoon ligt.

De Heere is ook een verterend vuur in de heiliging. De heiliging is een gave Gods. Maar het geldt ten deze: Uit u geen vrucht in der eeuwigheid, uw vracht wordt uit Mij gevonden. God heeft de goede werken voorbereid, zij liggen in de verdienste van Christus besloten. Het is genade indien de Heere kracht geeft om te strijden. Het is eveneens genade wanneer er gebeden mag worden.

Onbekeerden, u gaat misschien weinig naar de kerk. Misschien bent u vele malen in het oude kerkgebouw geweest. U zult beven als de heerlijkheid des HEEREN komt. Dat er een heilige onrast geboren werd.

Kinderen Gods, de heerlijkheid des HEEREN dient zich al meer te openbaren. Het gezicht van Mozes vertoonde een heerlijke glans. Dat die heerlijkheid openbaar kome in het breken met de zonden en in gunning naar de wereld toe. Eens zal de aarde vervuld zijn met de heerlijkheid des HEEREN. Amen.

Gezongen werd Psalm 102:16. Het dankgebed werd uitgesproken. Tenslotte werd Psalm 72:11 staande gezongen waarna de zegen werd opgelegd.

Er was gelegenheid tot het bezichtigen van het complex. Vele bekenden ontmoetten elkaar. Ook de oud-predikan-ten H.C. van der Ent en M. Vlietstra waren aanwezig.

Moge de Heere rijkelijk wonen en werken in dit nieuwe kerkgebouw tot waarachtige bekering en tot verdere leiding en onderwijzing op de weg des levens.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 februari 1995

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Nieuwe kerk Werkendam

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 februari 1995

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken