Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbesprekingen

6 minuten leestijd

John Warburton, De kinderen Uwer knechten, 118 blz., ƒ 17,50, Uitgeverij Lumen Mundi, Waddinxveen.

Het boek bevat brieven van John Warburton en een levensbeschrijving van zijn zoon John Warburton. In de brieven van de vader aan zijn zoon ligt onderwijs. Over het werk van een prediker lezen wij bijv. op blz. 15 “Ik ben bezig twee zaken te leren, bijna vijftig jaren, de ene is dat ik zonder den Heere niets doen kan en de andere dat ik alles vermag door Christus die mij kracht geeft. Tot zover ben ik gekomen mijn kind en geen haarbreedte verder - door de Genade Gods, ben ik die ik ben - en geloof het, het zal zo blijven tot aan het einde toe.” Op de achterflap staan twee fouten: Trouw-bridge moet zijn Trowbridge en bevestigd moet bevestigt zijn. Overigens is het een lezenswaardig boek herdrukt in de oude spelling.

Ds. J. van Amstel, Prediking en pastoraat, 176 blz., ƒ 29,95, Uitgeverij de Groot Goudriaan, Kampen.

Het boek is bedoeld als toerusting voor ambtsdragers. Het is uitgebreider dan een eerder verschenen boekje van de auteur getiteld “Toegerust” (tot het ambtelijk werk). Bij het doorlezen constateerden wij enkele foutjes zoals bijv. op blz. 105 waar “verdwijnsel” “verschijnsel” moet zijn. Veel behar-tenswaardige zaken worden door de schrijver naar voren gebracht, wat niet inhoudt dat we van tijd tot tijd geen vraagtekens geplaatst hebben of graag een wat bredere uitwerking hadden gezien.

Terecht klinkt er een waarschuwing tegen een prediking waarin het lijkt dat zo ongeveer heel de gemeente uit ware gelovigen bestaat die alleen nog wat moeten toenemen in het leven der heiligmaking (blz. 59). Duidelijk wordt gesteld dat er onderscheidenlijk gepredikt dient te worden omdat er rechtvaardigen en goddelozen in de gemeente zijn (blz. 60v).

Moge het boekje een handreiking zijn tot het op de juiste wijze verrichten van ambtelijk werk.

Kom en zie, deel 2 “Opzoekende liefde”.

In dit deel schrijft Ds. M. Baan over “De voorbeschikking”, Ds. J. Koppelaar over “Het verbond” en Ds. P.Molenaar over “De roeping/verkondi-ging”

Deel 3 “Geloof en bekering”. Ds. P. van der Kraan schrijft over “De rechtvaardiging”, Ds. W.H.B. ten Voorde over “Het geloof en de bevinding” en Ds. W.J. op ’t Hof over “De sacramenten”.

Deel 4 “Volharden tot het einde”.

Ds. K. Exalto schrijft over “De heiliging”, Ds. W. van Vlastuin over “Het Koninkrijk Gods” en Ds. J.C. den Toom over “De laatste dingen”.

Het chiliasme wordt behandeld. Eerlijk wordt in het voorwoord gezegd dat er verschil van mening over bestaat onder de medewerkers van de serie. De delen bevatten resp. 184, 175 en 196 blz., de prijs van deel 2 bedraagt ƒ 29,95, de delen 3 en 4 kosten ƒ 32,50. Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, Leiden. Met het verschijnen van deze delen is de serie “Kom en zie” compleet. Twaalf predikanten uit verschillende richtingen binnen de Ned. Herv. Kerk bieden in vier delen een begrijpelijke uiteenzetting van de gereformeerde geloofsleer. De serie is eenvoudig geschreven en biedt veel stof tot verdieping in de gereformeerde geloofsleer.

Drs. K. van der Zwaag e.a., Gewetensvrijheid, 73 blz., ƒ 19,75, Uitgeverij Den Hertog B.V., Houten.

De ondertitel luidt: “Bijbels en staatkundig gereformeerd aspect van een grondrecht.”

In dit boekje komt uit dat gewetensvrijheid haar grenzen kent. Het geweten mag niet het laatste woord hebben, maar dient genormeerd te zijn aan Gods Woord. De spanning tussen gewetensvrijheid en godsdienstvrijheid komt aan de orde. Ook wordt aangetoond dat het huidige geweten losgemaakt wordt van Gods Woord als laatste bron en norm.

Gewetensvrijheid op het gebied van arbeidsovereenkomsten wordt behandeld. Het boekje kwam tot stand in samenwerking met de Guido de Brèsstichting Studiecentrum SGP, als publicatie nr. 16 en biedt veel stof tot nadenken en meningsvorming over gewetensvrijheid.

Dr. Chr. Fahner (red.), drs. W. van Laar, Ds. C. Snoei, dr. J.J. Visser, Volken in beweging, 88 blz., ƒ 16,95, Uitgeverij Oosterbaan & Le Cointre, Goes.

Het boek handelt over heilsverwachting en messianisme bij de volken. Afrika, Latijns-Amerika en Europa worden besproken. Er wordt met kennis van zaken geschreven. Wie te maken heeft met zending doet er goed aan dit informatieve boek te lezen.

J.H. Mauritz en W. Visser, Leer mij Uw weg, 72 blz., ƒ 12,50, Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten, Woerden. Het boekje handelt over de vragen rond Gods leiding in ons leven. Behandeld wordt ondermeer: De voorzienigheid Gods, geen noodlot en kruisdragen. Het is geschreven voor jongeren en biedt richtinggevend materiaal tot nadenken.

Ds. M. Golverdingen, Opdat onze kinderen het weten, 68 blz., ƒ 6,50, Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten, Woerden.

Het boekje bevat korte vragen voor kleine kinderen vooral ten dienste van gebruik in het gezin. De auteur staat voor ogen de huiscatechisatie door de ouders te bevorderen. Een goed streven en een bruikbaar boekje.

J. Bout, Een getuige van het Licht, 226 blz., ƒ 34,50, Uitgeverij den Hertog B.V. Houten.

Het keurig uitgegeven boek handelt over het leven van Matthew Henry. Velen van ons zullen zijn Bijbelverklaring kennen en wellicht ook van tijd tot tijd raadplegen. Matthew Henry leefde van 1662-1714. In het boek wordt het persoonlijk-bevinde-lijk leven van Henry vertolkt. Persoonlijk heeft Henry mogen putten uit het Woord Gods en hij mocht een middel zijn voor anderen. Voor de samenstelling van het boek zijn Engelse bronnen geraadpleegd, waaronder een levensbeschrijving van de hand van William Tong, collega en vriend van M. Henry. Henry getuigde van zichzelf dat de Heere hem had opgezocht toen hij lag gewenteld in zijn bloed, in een hopeloze staat weggeworpen op het vlakke des velds en buiten Christus voor eeuwig verloren. Hij is van onder de wet onder de heerschappij van de genade gebracht en mocht het vreemdelingschap doorleven in een nauwe omgang en zeer nabij leven met God. Hij wist zich gezonden om te getuigen van het Licht der wereld. In prediking en geschriften heeft hij de heilgehei-men van het Woord Gods mogen ontvouwen. Hij begeerde verharde zonda-ren te overtuigen, onbekeerden te winnen voor Christus en het volk van God te vertroosten en op te bouwen. M. Henry schreef overdenkingen bij zijn veijaardag. Om u een indruk te geven citeren we een gedeelte van blz. 131 wat hij geschreven heeft toen hij 49 jaar werd: “Ik heb nu mijn zevende periode vol mogen maken. Voor het eerst heb ik de pijn gevoeld van nierstenen. Nu begrijp ik dat de dood zijn werk in mij begint te doen en mogelijk zal hij in korte tijd zijn werk verrichten. Wat dat betreft, Gods wil moet geschieden! Laat ik slechts geduldig zijn! Ik treed nu het jubeljaar, het vijftigste jaar van mijn leven in, het einde van mijn levenstijd nadert. Laat ik op mogen wassen om eeuwig te leven.” Hij leefde dicht bij de dood zodat zijn stervensuur hem niet onverwachts is overvallen. Het boek bevat ook diverse bijlagen en registers wat de waarde en de bruikbaarheid vergroot. Illustraties verluchten het geheel. Een boek dat het zeker waard is gelezen te worden door jong en oud.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juni 1995

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juni 1995

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken