Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bevestiging en intrede Ds. J.P. Boiten te Sliedrecht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Bevestiging en intrede Ds. J.P. Boiten te Sliedrecht

11 minuten leestijd

Ds. M.C. Tanis bevestigde Ds. J.P. Boiten vrijdag 30 juni j.l. tot 2e predikant van de gemeente van SliedrechtBethel. De tekst was Johannes 15:5 het laatste gedeelte: “Want zonder Mij kunt gij niets doen.”

In het inleidende woord werd gesteld dat de tekst verschillende reakties oproept. Er zijn er die de tekstwoorden voor kennisgeving aannemen. In de praktijk is de mens immers tot veel in staat. De techniek en de medische wetenschap hebben een hoge vlucht genomen. Men meent God niet nodig te hebben. Ook Petrus meende zelf veel te kunnen doen. Toen beleefde hij niet zijn algehele afhankelijkheid. Er zijn er ook die de afhankelijkheid voor bepaalde momenten reserveren. Bijvoorbeeld voor het sterven. Maar de Heere laat Zijn Woord staan. Ik ben en spreek de waarheid. De tekst vormde een levensles voor de discipelen. Die les werd gegeven niet in het eerste jaar van hun omwandeling met de Zaligmaker, maar na drie jaar geestelijk onderwijs.

Een levensles.

1. Een beschamende les.

2. Een onderwijzende les.

3. Een verzekeringgevende les.

1. Een beschamende les

Het is erg dat wij de Heere Jezus nodig moeten hebben. In het paradijs was er een direkte levende relatie met de Schepper. De mens was naar het evenbeeld Gods geschapen. Hij was profeet, priester en koning. We weten wat er plaatsvond. Daar zijn wij allen bij betrokken, we zijn er één mee. Zijn wij dan alzo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja wij. Buigen wij het hoofd? Er staat niet: Ja zij. Allen zijn geneigd God en de naaste te haten. Dit geldt van Petrus, van Johannes, van Sliedrecht-C., van de kerk van Nederland, van alle ambtsdragers. Onbekwaam tot enig goed. Gods Woord zegt: Hetzij dat gij eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods. Ligt het ons zwaar? U bent niet veilig in de bunker van onmacht. Als de Heilige Geest gaat werken wordt liefde in het hart uitgestort. Dan kun je met je onmacht niet meer werken. De onmacht wordt schuld. De vraag rijst: Hoe moet het? God is het waard gevreesd te worden. Hoe moet het waar de Heere mij gesteld heeft? Hoe moet het in het ambtelijke leven? Predikanten gaan om met zielen die bekeerd moeten worden. Er moet geestelijke leiding gegeven worden. Zalig die bij het toenemen der dienstjaren mag belijden: Onbekwaam, maar niet onbevoegd.

2. Een onderwijzende les

De tekst spreekt van “doen”. De allerhoogste Profeet, Die de knecht des Heeren is, heeft dit gesproken. In het paradijs was de mens geroepen tot arbeid. Ook na de val kreeg de mens een taak en plaats. De goedheid Gods in Christus schittert in het feit dat de Heere het dagelijkse werk zegent. In het Oude Testament worden ons verschillende takken van arbeid getekend. Er wordt geschreven over de heilige dienst en over ambtsdragers die komen tot de tent der samenkomst. De Heere laat werken. Op het gebed mag bemerkt worden dat de Heere een plaats geeft. In de gemeente mag ’s zondags gewerkt worden. Dit geldt predikant en gemeentelid. Opmerkelijk is dat er in zondag 38 negenmaal een werkwoord staat. Je mag dus heel wat doen op zondag. God betaalt goed uit. Zijn zaak gaat nooit failliet. Augustinus heeft gezegd: “Zonder God kunnen wij niets doen, zonder ons wil God niets doen.” De vraag kan gesteld worden: Hoe zal het gaan met de nieuwe dominee? De tekst zegt dat het met de Heere zal gaan. De dominee is niets. De Heere is de ware Wijnstok. Wat een predikant mag zijn is alleen genade. De ware Wijnstok betekent de oprechte, niet-beschamende Wijnstok. Israel had als wijnstok stinkende vruchten voortgebracht. De Heere draagt er zorg voor dat er ook vruchten zullen zijn ter ere Gods. De levenssappen vloeien toe vanuit de wijnstok en worden door de ranken ook aangezogen. In zichzelf is een rank hol, leeg en arm. Christus is de ware Wijnstok. Hij leeft om te geven. De levende rank wil ontvangen. Zoals een kind zich te goed mag doen aan voeding, mag een rank zich te goed doen aan Christus. Denk ook aan het bekende beeld van vogeltjes die hun bekjes wijd opensperren om voedsel te ontvangen. Denk ook aan Psalm 81. In de rank is geen reservoir. Zoals de Israelieten elke dag manna ontvingen, zo dient de rank dagelijks gevoed te worden vanuit de wijnstok. Altijd leeg in zichzelf, maar gelovig vertrouwend op Christus. Zo wordt de naam Jezus groot en rijk.

3. Een verzekeringgevende les

Er komt vrucht, bij de Heere vandaan. Waarom wilt u geestelijk leven hebben? Waarom wil u dominee zijn? Bent u het ermee eens dat u een rank bent en blijft? De vrucht is niet voor de rank bestemd. De ware rank kent bloesem en vruchtafzetting. Het geheim daarvan ligt in deze woorden: “Gij in mij en Ik in u.” De rank is aangewezen op de wijnstok om vrucht te geven. De wijngaardenier verheugt zich over de trossen. In veel vrucht dragen wordt de Vader verheerlijkt. Met het oog op eigen leven is er sprake van verootmoediging, vernedering en onwaardigheid. Door de bezielende kracht des Heiligen Geestes is er gebed en gesprek. Het Koninkrijk Gods komt. De Heere geve het rijk. De afhankelijkheid worde beleefd. Er zij gebed:

Heere, dat ik vruchten mag dragen. Op zondag en in de week. In het verleden mocht er vrucht zijn, dat het zo blijve.

Na de bevestiging deed Ds. J.P. Boiten intrede met Coll. 1:28 “Denwelken wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus.”

In de inleiding sprak Ds. Boiten uit dat hij door de goedheid des Heeren als herder en leraar aan de gemeente verbonden was. Er mag geroemd worden in de leiding, trouw en goedheid Gods. Er was verbondenheid aan Schiedam, de Heere heeft losmaking gegeven en deed het beroep aannemen. Er werd een vergelijking gemaakt met de discipelen die door de Heere gedwongen werden naar de overzijde te gaan. Zo moest ik naar u komen. Het is geen eigen keuze. Het is de leiding Gods. De Heilige Schrift laat zien wat de taak van predikanten is.

De dienst der verkondiging.

1. Wie hij verkondigt (de inhoud).

2. Hoe hij verkondigt (de wijze).

3. Waartoe hij verkondigt (het doel).

1. Wie hij verkondigt

Christus Jezus wordt verkondigd. Hij moet altijd centraal staan. De vraag kan gesteld worden: Wie spreekt er niet over Hem? Het antwoord daarop luidt: Ketters en dwaalleraren. De tekst zegt: “Denwelken wij verkondigen.” In vs. 27 staat: “Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid.” Hij is een grote verborgenheid. De kontekst zegt een verborgenheid van alle eeuwen. Het behoort tot de dienst van Paulus en alle predikers deze verborgenheid bekend te maken. Dit in tegenstelling tot de dwaalleraars te Colosse. Paulus is een uitdeler van de verborgenheden Gods. Wat is die verborgenheid? Christus onder u. Dat zijn mensen van nature zonder God en buiten het verbond. “Onder u” wil dan zeggen: zoals door u in geloof omhelsd. De beloofde Messias is ook voor heidenen, voor goddelozen. Door het geloof woont Christus in hart en leven. Verborgenheid wil eigenlijk zeggen mysterie. Het ziet op de rijkdom van barmhartigheid. Het kwam uit in de vrucht van geloof en bekering. Zo wordt hier ook de taak van de nieuwe predikant getekend. God heeft in Christus zaligheid bereid. Er is genade voor de grootste der zondaren.

Rijkdom dient voor armen uitgestald te worden. Alleen in Christus is er behoud. Buiten Hem is een eeuwig zielsverderf. Hebt u behoefte aan Christus? De taak van een prediker is meer dan Jezus in het algemeen prediken. Het gaat in de tekst over Christus voor Zijn Kerk. Is Christus onder u, ja in u? Is die verborgenheid geopenbaard? Dat is een wonder. Dan gaat Gods almacht open. Niemand kan immers zichzelf verlossen. Het wordt uitgeroepen: Waarom was het op mij gemunt? Christus wordt gepredikt als de Hoop der heerlijkheid. Christus aan het vloekhout is Sions betalende Borg. Is Hij uw hoop op de heerlijkheid? Dwaalleraars leren dat een mens er zelf wat bij moet doen. Paulus ontkent dit. Alleen Jezus Christus en die gekruisigd. Is het uw behoefte dat deze Christus verkondigd wordt? Christus wordt aan verbrokenen verkondigd. Aan gevangenen wordt gepredikt dat Christus in vrijheid stelt. Onder alle omstandigheden dient Christus verkondigd te worden. De Christus der Schriften. Is die verborgenheid nog gesloten voor u? Is het uw vraag: Hoe leer ik Hem kennen? Het antwoord luidt: Door de prediking. De dwaalleraars leerden dat het via een andere weg ging. “Denwelken wij verkondigen”. Wie zijn die wij? Dat zijn Epafras, Petrus en anderen. Ook Ds. Tanis en Ds. Boiten. Wie Christus leert kennen krijgt de verkondiging lief.

2. Hoe hij verkondigt

Hoe die dienst vervuld wordt. De tekst zegt: “vermanende.” Onbekeerden gaan verloren. Dit geldt ook naamchristenen, schijn-christenen en zondags-christenen. Het klinkt in de prediking: Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Het is dood of leven. Vermanen betekent letterlijk op het hart drukken. Dit dient ernstig en bewogen te geschieden door de prediker.

De tekst spreekt ook van “leren”. Er dient onderwijs gegeven te worden uit de Heilige Schrift. Er dient meer Godskennis, zelfkennis en Christus-kennis te komen. Vermanen en leren horen bijeen. Het negatieve en het positieve horen bij elkaar net als op een gewone school. Er staat in de tekst: “in alle wijsheid”. Dat is geen wijsheid van de mens, maar dat is de wijsheid Gods in Christus Jezus. In Christus zijn alle schatten van wijsheid. De dienaren vermanen en leren uit Hem. Ik hoop onkundigen te ontmoeten. Dat de dwaasheid der prediking tot wijsheid worde. Er staat verder: “een iegelijk mens”. Het geldt alle creaturen. Het betreft Joden en heidenen, arm en rijk. Allen zijn in Adam verloren en hebben hetzelfde nodig, namelijk in Christus geborgen te worden. Genade moet persoonlijk worden toegepast. Er dient aandacht te zijn voor persoonlijke omstandigheden. De dwaalleraren wezen ten oprechte op ascese. Neem de prediking, waarin het gaat om de volle Christus, ter harte. Een kind zegt: als ik groot ben, als ik volwassen mag worden. Zo dient de Kerk naar het volmaakte te staan.

3. Waartoe hij verkondigt

Waartoe die dienst vervuld wordt. Er dient groei in kennis en genade te zijn. Er is veel wat de groei belemmert. Er is sprake van strijd en diepe wegen. Er moet veel aangeleerd en afgeleerd worden. In een weg van ootmoed al onvolmaakter in zichzelf worden. Dat zo de verkondiging geschieden mag. De gelovigen zijn reeds volmaakt in Christus. Er is geen sprake van werken om tot de volmaaktheid te komen zoals de dwaalleraars dat stelden. Het is een buiten Christus niets doen, niet zoeken, geen steun zoeken.

Christus heeft het uitgesproken: “het is volbracht.” Daarmee hangt het woord “volmaakt” uit onze tekst samen. Het volbrachte Borgwerk is de enige grond van behoud. Dit brengt met zich mee een afsnijdende en afbrekende prediking en de verkondiging van de algenoegzame Zaligmaker. Het uitzicht is: volmaakt in kennis en liefde. Hem volmaakt dienen. Eenmaal als een reine Bruid voor God gesteld worden.

Zalig die naar volmaaktheid uitziet. Dan is het de lust van het hart de deugden en weldaden Gods te verkondigen. Roemen in de God van zaligheid en vrije genade. Een roemen in het welbehagen Gods.

Er volgden toespraken door B. Korporaal (loco-burgemeester) namens de burgerlijke overheid, door Ds. R. Kok namens de classis en de zustergemeente en oud. L. v.d. Heuvel namens kerkeraad en gemeente van Sliedrecht-Bethel. Na afloop was er gelegenheid Ds. en mevr. Boiten een hand te drukken.

We wensen de beide predikanten met pastoraal medewerker oud. De Jong in de grote gemeente van Sliedrecht Gods onmisbare zegen toe. De Heere gedenke ook kerkeraad en gemeente in al wat nodig is. Dat bovenal zondaren getrokken mogen worden uit de duisternis en overgebracht tot Gods wonderbaar licht en dat anderen nader onderwijs zouden mogen ontvangen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 juli 1995

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Bevestiging en intrede Ds. J.P. Boiten te Sliedrecht

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 juli 1995

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken