Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbesprekingen

9 minuten leestijd

Wij ontvingen het tweede deel van “Het Troostboek”, de Heidelbergse Catechismus door Ds. J. v.d. Vlies.

Het boek bevat twaalf preken over de zondagen 7-14 en kost ƒ 22,50 excl. verzendkosten.

Opnieuw zijn wij getroffen door de direkte aanpak van de stof. De eerste preek gaat over zondag 7 vraag en antwoord 20 “Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam verdoemd zijn geworden?

Neen zij, maar alleen degenen, die Hem door een waar geloof worden ingelijfd en al Zijn weldaden aannemen.

Ds. J. v.d. Vlies is in de weergave van de vragen en de antwoorden volstrekt origineel. Daarin komt ook uit de veelkleurige rijkdom van de gaven, die God ook aan Zijn kinderen en knechten verleent.

Een paar voorbeelden uit deze preek, die met vele voorbeelden uit de andere preken kunnen worden vermenigvuldigd, maar leest uzelf en koop deze bijzondere verklaring van de Catechismuszondagen. U zult er geen spijt van hebben.

“Ingelijfd worden in Christus door een waar geloof is uitgelijfd worden, dat wil zeggen geamputeerd, uitgesneden moeten worden uit het lichaam des doods, uit de eerste Adam, willen wij ingelijfd worden in Jezus Christus.”

“De inlijving is, dat wij met Christus verenigd worden. In de ervaring van Gods kinderen lijkt het weleens of de weldaden vooraf gaan aan deze grote zaak, maar van Gods kant is de zaak zo, dat wij eerst verenigd worden met Christus, Daaruit volgen de weldaden zoals een bruid die getrouwd wordt door de hemelse Bruidegom pas gemeenschap van goederen krijgt door het huwelijk.”

“Ingelijfd, dat wil zeggen, dat wij door Christus als een arme zondaar zodanig aan Zijn hart worden gedrukt, zodanig voor Zijn rekening genomen worden, dat al het Zijne het onze is: Al het Mijne is uwe. Dan is er zo’n innige vereniging van Gods kant, dat Christus Jezus totaal en finaal onze Borg, onze Middelaar, onze Bruidegom wordt.”

“Aannemen, het is niets anders dan een bedelaar die zijn hand niet hoeft te prijzen voor de gave, die erin geworpen is. Het is barmhartigheid van de Heere.”

Ds. J. v.d. Vlies signaleerde ook de ernstige gevaren binnen onze kerken in de samensprekingen met de Nederlands Gereformeerde Kerken.

In dezelfde preek schrijft hij het volgende en omdat het tot op de dag van vandaag aktueel is en blijft neem ik het helemaal over.

“Wij weten allen dat er naar aanleiding van de samenspreking met de Nederlands Gereformeerde Kerk een stuk op tafel gekomen is over het geloof. Het is nog maar kort geleden dat die zaak weer opgerakeld werd over het geloof. Laat ik maar heel eerlijk zijn en heel duidelijk gemeente. Dan krijgt u art. 24 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis voorgehouden in dat stuk. En wanneer wij de Nederlandse Geloofsbelijdenis niet kennen zit daar een geweldig gevaar in. Wij lezen namelijk in artikel 24 “Dat dit waarachtig geloof, in de mens gewrocht zijnde, door het gehoor van het Woord Gods en de werking van de Heilige Geest, hem wederbaart en maakt tot een nieuwe mens en doet hem leven in een nieuw leven, en maakt hem vrij van de slavernij der zonde enz.”

Wat ligt daar een gevaar in, wanneer wij één ding niet in ogenschouw nemen, namelijk, dat art. 24 wel spreekt over de wedergeboorte, maar niet over de levendmaking. Ik wil u waarschuwen, artikel 24 spreekt over de doorgaande wedergeboorte of heiligmaking. Maar willen wij weten waar het geloof vandaan komt in zijn onafhankelijke geschonkenheid van God, dan moeten wij terug naar art. 22. “Wij geloven, dat, om ware kennis dezer grote verborgenheid te bekomen, de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof hetwelk Jezus Christus met al Zijn verdiensten omhelst, Hem eigen maakt, en niets anders meer buiten Hem zoekt”.

Het geloof en de doodstaat van de mens, wat is er een verzet tegen. Het gaat er dus om, ik wil het u nog één keer duidelijk zeggen, dat er in art. 24 dat ons onder de neus wordt geschoven over het geloof, dat het daar niet gaat over de wedergeboorte als levendmaking, maar over de wedergeboorte als heiligmaking.

Ook in zondag 13 waarin het gaat over het kindschap Gods om Christus wil komen zaken aan de orde, die wij echter niet meer horen vanaf vele kansels in onze kerken. Daarom nogmaals: koop en les, het is meer dan de moeite waard.

U kunt deze uitgave ook weer bestellen bij:

De fam. J. Bassa, Hoogstraat 7, 2965 AJ Nieuwpoort, tel. 01843-1242 t.z.t. 0184-601242.

Mevr. W. v.d. Vlies, Oranjelaan 3, 3971 HD Driebergen, tel. 03438-18970 t.z.t. 0343-518970.

Katwijk aan Zee,

Drs. A. van de Beek, Geschiedenis van Israel in het Oude Testament, 83 blz., ƒ 17,50, Uitgeverij Kok Voorhoeve.

Het boek geeft een goed overzicht van de geschiedenis van Israel in het oudtestamentische tijdvak. We vinden korte informatie over Egypte, Mesopotanië, Syrië/Palestina en KleinAzië. De aartsvaders worden behandeld, etc. Op pag. 9 wordt gesteld dat de chronologie een probleem is: Bepaalde jaartallen staan vast, maar over andere bestaat onzekerheid. Bij het lezen over opgravingen en dergelijke werden wij getroffen door de volgende zinsnede op blz. 35: “Allereerst moeten wij ervan uitgaan dat de waarheid van de Schrift geen bevestiging behoeft. Zij is waar in zichzelf als Woord van God.

Daarnaast mag dankbaar gebruik gemaakt worden van vondsten die ons de Schrift beter doen verstaan. Alleen moet men erg voorzichtig zijn met de duiding van vondsten. Het is niet altijd wat men denkt dat het is.” Op blz. 68 vinden wij een chronologisch overzicht van de koningen van Israel en Juda. Het laatste hoofdstuk gaat over de tijd tussen Oud en Nieuw Testament. Achterin het boek een literatuurlijst, kaarten en overzichten. De inhoud van het boek kan zeker dienstbaar zijn aan theologische vorming en toerusting van gemeenteleden.

Prof. dr. Johan Bouman, In gesprek met Moslims, 110 blz., ƒ 19,95, Uitgeverij J.J. Groen en Zoon Leiden.

De auteur die ondermeer tien jaar hoogleraar Islamwetenschappen te Beiroet is geweest, schrijft met grote kennis van zaken. Hij is ook betrokken bij gesprekken tussen joden, christenen en moslims en heeft verschillende publicaties over de Islam op zijn naam staan. De auteur stelt dat de Islam geen randverschijnsel is, maar de grootste uitdaging voor het christelijke geloof en de christelijke ethiek. Tegenover de crisis van de christelijke theologie en de westerse moraal staat een sterke islamitische geloofszekerheid en een agressief zendingsbewustzijn.

Er wordt geschreven over Gods eenheid, zonde, vergeving en verzoening. Aan de orde komt hoe de Bijbel en de koran spreken over Abraham en Jezus. Wie te maken heeft of krijgt met Moslims doet er goed aan kennis te nemen van dit helder geschreven boek.

Drs. A.G. Knevel (red.), Om het hart van het christelijk geloof, 152 blz., ƒ24,50, Uitgeverij Kok Voorhoeve, Kampen in samenwerking met Evangelische Omroep Hilversum, deel 13 uit de serie “Bijbel en praktijk”.

Het boek bevat een bezinning op de geloofsbelijdenis van Nicea. De uitgave bevat teksten van de radiolezingen, uitgebreid met literatuurverwijzingen en noten. Diverse auteurs hebben hun medewerking verleend. Op eenvoudige manier worden de dingen beschreven zonder tekort te doen aan de wezenlijke inhoud van de zaken. Een van de medewerkers is Drs. G.A. van Veelen, predikant bij de broederschap van Pinkstergemeenten. Een vraag die opkwam luidde: Hoe zouden de hoofdstukken over de Heilige Geest er hebben uitgezien als Van Veelen deze geschreven zou hebben? Aan moderne dwalingen wordt niet voorbijgegaan. In kort bestek wordt op bevattelijke wijze veel geboden.

Ds. G.F. Gezelle Meerburg, Levenslessen, 126 blz., ƒ 14,90, Uitgeverij J. de Koning, Ridderkerk.

Het boek bevat een levensbeschrijving van Ds. G.F. Gezelle Meerburg en een vijftal preken over Jesaja 28:15-18, Lukas 12: 54-57, Jeremia 17:9, Jesaja 42:16 en Jesaja 66:2b. Wegens het op aandrang van zijn gemeente niet meer laten zingen uit de bundel van Evangelische Gezangen, werd hij als predikant ongeschikt geacht voor het leraarsambt in de Ned. Herv. Kerk en werd 24 november 1835 als predikant afgezet. Een goede zaak van de preken van deze afgescheiden predikant die in Almkerk heeft mogen arbeiden kennis te nemen.

Matthew Henry, Edelgesteenten, 120 blz., ƒ 18,50, Uitgeverij den Hertog

B.V. Houten.

Uit het Engels vertaald door J. de Jager. Rond 35 thema’s zijn kemachtige gedachten uit de geschriften van M. Henry gerangschikt die betrekking hebben op vele terreinen van het leven (eerder uitgegeven in 1875 te Londen). Moge het lezen van dit boekje aanleiding zijn tot het lezen van de geschriften van M. Henry, waarin vele edelgesteenten verborgen liggen.

Andrew Gray, Grote en Dierbare Beloften, 160 blz., ƒ 23,50, Uitgeverij den Hertog B.V., Houten.

Gray leefde van 1633-1656. Op 20-jarige leeftijd werd hij predikant en voor zijn 23e jaar werd zijn wens naar vereniging met zijn Meester vervuld. Vijf preken handelen over 2 Petrus 1:4, een over Hand. 26:18 en drie preken over 2 Kor. 13:5. Uit het feit dat de zesde druk voor ons ligt blijkt dat er behoefte is deze preken te lezen.

Prof. J. Kamphuis, Juda’s hallel, 206 blz., ƒ 25,75, Uitgeverij Oosterbaan & Le Cointre B.V. Goes.

De auteur schrijft inhoudelijk en qua stijl op een wijze die in zijn kring gebruikelijk is over het loven van God in de gemeente. Het boek bevat ontegenzeggelijk goede zaken. Zo lezen wij van het psalmzingen in de huisgezinnen. De vraag mag wel gesteld worden: Hoe is dat in onze gezinnen? De auteur maakt gebruik van de Nieuwe Vertaling maar zegt eerlijk dat wat 2 Tim. 3:16 betreft de Statenvertaling correct is (blz. 11).

Met onderscheid gebruikt valt er zeker een en ander uit dit boek te leren.

Prof. dr. K. Schilder, Profeten en Evangelisten, 260 blz., ƒ 28,-, Uitgeverij Oosterbaan & Le Cointre Goes.

Het boek is een bloemlezing uit de Schriftoverdenkingen van prof. dr. K. Schilder en heeft zeker waarde als een eerste kennismaking met het gedachtengoed van prof. Schilder.

Drs. M.A. van den Berg, Kernteksten uit Maleachi, 76 blz., ƒ 14,90, drs. M. van Campen, Kernteksten uit de zendbrief aan de Kolossenzen, 90 blz., ƒ 14,90, dr. B.J. Wiegeraad, Kernteksten over Noach, 71 blz., ƒ14,90.

De drie deeltjes kwamen uit in de serie Schriftwerk. Uitgeverij de Groot Goudriaan-Kampen. De deeltjes bieden stof voor persoonlijke meditatie en gemeenschappelijke Bijbelstudie.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 juli 1995

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 juli 1995

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken