Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Boekbesprekingen

9 minuten leestijd

Mevr. mr. M.G. van Vulpen e.a., Hart tegen hard, 54 blz., ƒ 14,90, verkrijgbaar bij de RMU en bij de boekhandel, uitgave Buijten en Schipperhein te Amsterdam.

De bijbelse eis tot verzoening en vergevingsgezindheid in het oplossen van een verstoorde arbeidsverhouding worden behandeld. Hoe kunnen conflicten worden voorkomen en opgelost. Arbitrage wordt als middel gezien. Het RMU-standpunt inzake conflictoplossing biedt waardevolle handreikingen tot oplossing van verstoorde arbeidsverhoudingen.

Dr. C. Trimp, Het leerambt niet verspelen! De uitstraling van de Schrift in de bediening van het Woord. Kamper Bijdrage XXXII, 48 blz., ƒ 14,90, Uitgeverij de Vuurbaak - Bameveld.

Dit boekje bevat het uitgewerkte afscheidscollege van Trimp. Vanuit het klassieke conflict tussen Luther en Erasmus in de jaren 1524/1525 worden enige moderne probleemstellingen belicht met achterin de afscheidstoespraak tot de studenten. Erasmus stelde dat het Woord veel ontoegankelijke plaatsen bevat. Wie daarin wil binnendringen, zal al snel als in een gevaarlijke grot door toenemende duisternis overvallen worden. Erasmus wil de prediking reduceren tot een morele wegwijzing. Luther daarentegen gaat uit van de klaarheid van de Schrift (claritas scripturae). “De Schrift is een helder schijnend licht en de prediking is de uitstraling van dat licht.” Tegenover Erasmus stelde Luther dat het zich niet laat denken dat God een duistere Schrift aan ons gegeven zou hebben. Vanuit Luthers beschrijving van de preekopdracht worden lijnen getrokken naar onze tijd. De klaarheid van de Schrift is in onze dagen bij velen vervangen door de lantaarn van de interpretatie, eigenlijk een soort moderne toverlantaarn. De homiletiek van dr. G.J.D. Dingemans “Als hoorder onder de hoorders” wordt als voorbeeld genoemd en afgekeurd. De gereformeerde homiletiek in de twintigste eeuw kan sterke impulsen ontlenen aan Luther.

Jongeren en Sacramenten, Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten, 72 blz.,/10,-.

In dit boekje schrijven Ds. J. Driessen en Ds. J.B. Zippro over de Heilige Doop. Ds. C. Harinck over het doen van belijdenis en Ds. W. Harinck over het Heilig Avondmaal. Tevens wordt ingegaan op vragen van jongeren over deze zaken. Er wordt veel behandeld: Overdoop, kinderdoop, volwassendoop, de doop voor eigen rekening nemen. Terecht wordt op blz. 54 gesteld dat het niet begint met Heilig Avondmaal: “Het begint niet met het Avondmaal. Jonge mensen zijn weleens teveel gericht op het Avondmaal. Waar begint het dan mee? Met de vraag: Wat moet ik doen om zalig te worden! En niet met de vraag: hoe kan ik de eerstvolgende keer aan het Avondmaal gaan! En dan volgt later dat andere vanzelf.” Uit het gedachtengoed binnen de Gereformeerde Gemeenten wordt in kort bestek materiaal tot bezinning over belangrijke onderwerpen geboden.

Dr. J.H. van de Bank, De leiding van des Heeren liefde met Dina van den Bergh, aantekeningen, dagboek en brieven met inleiding en toelichting, 228 blz., ƒ 52,50, Uitgeverij den Hertog B.V. - Houten.

De auteur van dit keurig uitgevoerde, inhoudsvolle, geïllustreerde en wetenschappelijk verantwoorde boek is verbonden aan de theologische faculteit van de Utrechtse Universiteit. Voetnoten geven aan wat wordt aangehaald uit de berijming van Datheen of uit de gedichten van bijv. Lodenstein. In 1993 is dr. v.d. Bank het handschrift in Amerika op het spoor gekomen. Dina van den Bergh heeft een wonderlijke genezing ondervonden (blz. 174). Het boek bevat aantekeningen van door haar beluisterde preken van diverse predikanten. Haar hoofdzonde was vooruitlopen (blz. 16, 17 en 66). De Franse inval (1747-1750) in ons land wordt vermeld en hoe Dina daaronder gesteld was. Wat was zij verblijd toen een telg uit het geslacht van oranje stadhouder werd: Willem IV. Het beeld dat Dina van zichzelf, van de vromen en van haar tijdgenoten tekent is niet zo best. We lezen op blz. 117: “O hoe diep bevond ik mij hier in de schuld, ja ik moest betuigen: ‘ik (was) de trouwelooste, o mijn schuld alleen (al) maakte alles verbeurd. En ook de zonden der vromen in ’t algemeen en van deze en gene in ’t bijzonder verootmoedigden mij zeer. O, ik zag hoeveel bannen dat er in Israel waren, terwijl toch Juda God getrouw moest zijn. O, hoe weinig verborgen leven en gesteldheid is er bij Gods volk, wat een diepte van zorgeloosheid en oppervlakkigheid is er niet bij Zion, wat een geesteloos en onheilig bestaan, een leven naar de eeuwen dezer wereld en een mededoen naar de zondige gewoonten wordt er bij des Heeren kinderen, die (toch) de steunstels van het land moesten zijn niet gevonden.” We hebben het boek met belangstelling gelezen. Een autenthiek biografisch verhaal van iemand die dicht bij de Heere leefde.

Dr. W.J. Ouweneel, Godsverlichting, De evocatie van de verduisterde God - een weg tot spiritualiteit en gemeente-opbouw, 282 blz., ƒ 39,50, Uitgeverij Buijten en Schipperhein - Amsterdam.

De term Godsverduistering is indertijd geïntroduceerd door H. Berkhof. Het boek van Ouweneel geeft allereerst een diagnose van de Godsverduistering. Ouweneel stelt dat de gemiddelde christen net zo geseculariseerd is als de gemiddelde Nederlander.

Hij noemt de voorbeelden van sociale zekerheid, voedselvoorziening, ziekten en gezinsvorming. Vervolgens beschrijft de auteur verschillende pogingen of therapieën om God weer op te roepen (evocatie) en wegen die uit de impasse kunnen brengen: opwekking, spiritualiteit en gemeenteopbouw. Een boek dat ook vragen oproept. De auteur wijst het confessionalisme als therapie af, maar de vraag moet dan toch gesteld worden: Wat is de waarde van de confessie? Ook zaken die in reformatorische kring algemeen onderschreven worden, worden door Ouweneel anders beoordeeld zoals: het dragen van rokken en jurken door vrouwen en meisjes, het dragen van een hoed in de eredienst door vrouwen en meisjes en het T.V.- bezit (blz. 111 en 112). Duidelijk blijkt uit het boek dat de auteur een leerling is van Dooyeweerd. Het boek bevat een literatuurlijst, een personenregister, een zaakregister en een tekstregister, wat de bruikbaarheid vergroot.

Een waardevol boek vanuit evangelische hoek dat zijn nut kan bewijzen wanneer we met onderscheid weten te lezen.

Samuel Rutherford, Lieflijk licht voor blinden, 126 blz., ƒ 24,50, uitgeverij de Groot Goudriaan - Kampen.

De bekende Schotse theoloog en prediker Rutherford leefde van 1600-1661. Hij is vooral bekend vanwege zijn brieven. Voor ons ligt een vertaling van een niet volledig tractaat over de genezing van de twee blinden opgetekend in Mattheüs 9:27-31. Ruim vijftig jaar na het sterven van Rutherford verscheen het voor het eerst. Vertaler is A.R Bijl. De verhandeling bevat behartenswaardig practicaal onderwijs. Zo lezen wij bijv. op blz. 105: “De maat en de trappen van het genadewerk in een en dezelfde ziel kunnen buitengewoon sterk afwisselen. Op het ene moment kan er een sterk en krachtig blazen van de Heilige Geest zijn en vlak daarna een zwak, flauw en nauwelijks waarneembaar ademhalen. We zien dat duidelijk bij David, die soms hoogtijdagen had van volle gemeenschap met God, maar ook tijden dat God minder opvallend in hem werkte. Dat blijkt duidelijk als we Psalm 31 met Psalm 63 vergelijken.”

Grietje van Drune, De Wondervolle Wegen, 110 blz., ƒ 19,90, Uitgeverij den Hertog B.V. - Houten.

Grietje van Drune (1860-1912) was gehuwd met W. Andeweg. In dit boekje worden haar geestelijke ervaringen beschreven waarbij ook het kerkelijke leven in Barendrecht aan het einde van de 19e eeuw aan de orde komt. Er rezen moeilijkheden aangaande het lezen van oude schrijvers (blz. 80) en de bediening van het sacrament van het Heilig Avondmaal. Grietje bedankte voor haar lidmaatschap van de Gereformeerde Kerk (blz. 88). Omstreeks 1900 verhuisde Grietje van Drune naar Rotterdam. Daar leerde zij Ds. C. Pienemam kennen. Daarna verhuist ze naar Lisse waar ze onder het gehoor van Ds. Jac. Overduin komt. Het viel op dat Bijbelteksten niet altijd correct worden geciteerd. Zo lezen wij “doen” in plaats van “spreken” op blz. 27. Wie historische belangstelling heeft en zich wil verdiepen in de leiding Gods in het leven van Grietje van Drune doet er goed aan dit boek te lezen.

MIVO werkmateriaal voor +16 verenigingen, Redactie E. van Heil, Woerden. Uitgave Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten, Postbus 79, 3440 AB Woerden, tel. 03480-18587.

Drie schetsen kregen we toegezonden: Rouwverwerking, Racisme en Vreemdelingschap of maatschappelijk betrokkenheid. De wonderlijke wereld van de Amish. Zeker bruikbaar in verenigingsverband. De schets over de Amish (die we zelf ook gezien hebben) geeft veel stof tot nadenken over onze huidige leefwijze.

Kosten: ƒ 2,50 per stuk.

Infoschets 3 Algemene wet gelijke behandeling, drs. P. van Vugt, 23 blz., ƒ 4,- —LVSGS/SGP-jongeren.

De auteur gaat in op de inhoud en de strekking van de wet. Wanneer is er sprake van discriminatie en op welke terreinen is de wet van toepassing. Behandeld wordt wat de AWGB voor kerkgenootschappen, het personeelsbeleid en het aanbod van goederen en diensten voor bedrijven betekent. De botsing van grondrechten komt aan de orde. Afgesloten wordt met de SGP fvvisie op de AWGB.

Infoschets 4 Werkloosheid, drs. J.J. Grandia, 19 blz. ƒ 4,- -LVSGS/SGP jongeren.

De actuele stand van zaken wordt belicht. Verschillende vormen van en oorzaken van werkloosheid worden behandeld. Op blz. 15 wordt het verkiezingsprogramma van 1994 geciteerd: “er voor kostwinners een beleid van positieve discriminatie moet worden gevoerd.” Een goede zaak van beide schetsen kennis te nemen. Elk jaar verschijnen er 4. Bij een jaarabonnement (ƒ 16,-) komen de verzendkosten voor rekening van LVSGS/SGP-jongeren, Laan van Meerdervoort 165, 2517 AZ ’s Gravenhage.

B. Florijn, Opstellen over de Christelijke Opvoeding, ƒ 7,95 per deel, Uitgeverij ADOS - Staphorst.

Deel I De Christelijke opvoeding. Deel II De opvoeders: huwelijk en gezin. De opstellen zijn letterlijke weergaven of bewerkingen van lezingen te Leersum en Staphorst gehouden. Er worden principiële grondlijnen getrokken op godsdienstig en pedagogisch gebied. Diepe ernst klinkt door. God wordt in Zijn heiligheid en de mens in zijn verdorvenheid getekend. Uitgebreide voorbeelden worden gegeven. Veel behartenswaardigs wordt aangereikt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 augustus 1995

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 augustus 1995

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken