Bekijk het origineel

Generale Synode Zierikzee (1)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Generale Synode Zierikzee (1)

8 minuten leestijd

Na de opening op vrijdag 1 september vergadert de Generale Synode 1995 in plenaire zittingen op DV 26-29 september, 17-20 oktober en 7-10 november. Naast enkele zaken uit de rapporten willen we een verslag geven van punten uit de discussie. Opdat dit belangrijke werk voor de toekomst van onze kerken gedragen moge worden door het gebed.

Bidstond

Voorafgaande aan de Generale Synode 1995 te Zierikzee werd op donderdagavond 31 augustus de bidstond gehouden waarin voorging de praeses van de vorige synode ds.J.Westerink te Bunschoten. In de voorzang werd met ’s HEEREN knechten gezongen Ps.135:1.12 om in Zijn dienst Hem te mogen eren.

Na votum en groet werd gezongen Ps.84:5.6. Gelezen werd Psalm 20. Met de woorden van Nicea werden de grote daden des HEEREN beleden, waarna gezongen werd Ps.86:4. Na gebed en kollekte die bestemd was voor de Theologische Universiteit te Apeldoorn hieven we met Ps.20:1.3.5 onze klacht ten hemel vanwaar de gezalfde Koning op het smeken Zijn bijstand niet zal doen ontbreken. Daarna werd gepreekt over het voorgelezen Schriftgedeelte.

De psalm spreekt van een biddend volk dat staat rondom een koning die ten strijde trekt. Er is ten eerste een nood, die tot het gebed uitdrijft. Ten tweede is het een gebed tot de HEERE, tot Wie het gebed zich richt. Ten derde is er de verhoring waarvan het gebed getuigt.

Vele psalmen klimmen op vanuit de diepte tot de hoogte van de verwondering. Hier wordt gebeden vanuit de benauwdheid tot de HEERE zoals een vluchtend kind wordt opgetild. Zo vlucht het volk van God wanneer ze worden aangevallen door de vijanden naar het huis van God om te bidden. Gods volk was vaak in de strijd. Soms waren er vijanden die Gods werk stuk wilden maken. Toen heeft David in geloof Goliath bestreden. Vaak ging echter het volk in gerustheid hun weg alsof het vanzelfsprekend was dat de Heere met hen zou zijn.

Gebed

In Psalm 20 ontbreekt echter enerzijds die sterke geloofsovertuiging en anderzijds die vanzelfsprekendheid dat het wel goed komt. In de psalm klinkt de aanhoudende gebedsworsteling om verhoring van de klachten, om behoud door de HEERE. Hier zijn mensen die ontdekt zijn wat er achter zit. Ze zijn de geestelijke situatie gaan taxeren. De oorlogs dreiging is een gevolg van het feit dat het volk de HEERE heeft verlaten. Ze hebben het benauwd gekregen onder de vraag of de HEERE voor of tegen hen strijdt.

Zo staan ze bij het brandoffer. Het is verdiend dat de HEERE Zich verborgen houdt. Wij hebben God op het hoogst misdaan.

Het bijzondere is dat de koning één is met zijn schuldige volk. Het volk weet het dat deze ambtsdrager de kracht van het gebed kent. En zo staat het volk biddend rond de koning.

Vele vijanden bedreigen ook vandaag de kerk. Ze dringen van buiten af huisen slaapkamer binnen. Maar ook van binnen uit bedreigen ons kerkverlating, ontrouw, moeiten om ambtsdragers te vinden, onderlinge verdeeldheid, jaloezie, praten over elkaar. Is de HEERE nog wel in ons midden?

Verhoring

In deze psalm klinkt naast het diepe besef van Gods heiligheid de intense verwondering dat God in de Heere Jezus Christus de Gezalfde Koning gegeven heeft. Waar we werkelijk klagen dat we buiten Hem zijn, worden we door de Heilige Geest uitgedreven naar Hem. Hij heeft ze gekend naar Zijn welbehagen. Bij het offer delgt Hij ze niet uit. De HEERE roepen ze aan omdat Zijn Naam het zegt. En God ontfermt Zich op het gebed van een rechteloze zondaar.

Dan gebeuren er wonderen. Er komt verwachting. De toon van het gebed verandert. De Heilige Geest geeft zicht op de HEERE. ‘Als nu weet ik, dat de HEERE Zijn Gezalfde behoudt’ Hij zal al Zijn welbehagen doen. Hij zal strijden. Zijn vijanden zullen vallen. Zijn volk zal staan. Zo kunnen we tot het werk ingaan. Voortdurend biddend, in diepe afhankelijk van de HEERE: We verwachten het alleen maar van U.

Na de preek werd gezongen Ps. 146:3 en tot Jakobs God voorbede gedaan voor het synodale werk. Na het zingen van het gebed Ps. 138:4 of de getrouwe HEERE Zijn werk zou willen voleindigen, werd de dienst met de Aäronitische zegen afgesloten.

De eerste zitting

De leden van de Synode werden de volgende dag verwacht in de monumentale Nieuwe Kerk. Ds. J. Oosterbroek liet zingen Ps. 119:3.17 en las uit Openb.3:7-13 de brief aan Filadelfia. In zijn welkomstwoord memoreerde hij dat het de eerste maal was dat de Synode hier gehouden werd. De ontsluiting van Schouwen-Duiveland in 1964/65 heeft grote gevolgen gehad.

Getekend werd de geschiedenis van de plaats van vergaderen. Sinds de 10e eeuw staat er reeds een kerk in Zierikzee gewijd aan de schotse prediker Livinus. De groeiende welvaart liet toe grotere kerken te bouwen. Het gebouw waarin de Synode vergadert dateert van 1848. Wegens financiële lasten is het in 1977 overgedragen aan de Stichting Oude Zeeuwse Kerken.

De Chr. Ger. Gemeente van Zierikzee is in 1836 ontstaan. Ds.P.J.Wessels die van 1873-1903 te Zierikzee gestaan heeft, is het middel in Gods hand geweest dat de gemeente trouw is gebleven aan het beginsel van de Afscheiding van 1834 en niet is meegegaan met de Vereniging in 1892. Vele predikanten met praktisch bevindelijke en geestelijke instelling hebben de gemeente gediend. God heeft hen uit ons midden weggenomen, opdat zij God zouden dienen dag en nacht in Zijn tempel. Genoemd en herdacht met enkele ogenblikken stilte werden de overleden ambtsdragers en diverse leden van deputaatschappen. Gezongen werd Ps. 103:8.9.

Kracht

Tot slot richtte ds.J.Oosterbroek zich met het voorbeeld van Filadelfia tot de Synode met de oproep om trouw te blijven aan het Woord. ‘Houdt wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.’ Dat gaat niet in eigen kracht, maar alleen door de kracht van de Koning van de Kerk. Onder Zijn wakend oog verricht de Synode haar werk.

In Filadelfia leefde men in een aardbevingsgebied op de rand van een afgrond. Voortdurend was men bezig om weer op te bouwen wat een aardbeving vernietigd had. Het was niet zo aantrekkelijk om daar te wonen. De gemeente bestond niet uit grote maar gewone mensen. Ze werden vervolgd om de belijdenis van de vrije genade in de Heere Jezus Christus. Door het werk van de Heilige Geest werden mensen aan hun schuld en verlorenheid ontdekt. Niet uit hen maar van de Heere werd een weg ontsloten waar geen weg meer was. Zij hadden kleine kracht, maar leefden daar in diepe afhankelijkheid van de Heere. Door de levende band van het geloof zijn ze aan het Woord verbonden geraakt. Bij alle wisselvalligheid is er vastheid bij de Heere. Moge zo de arbeid van de Synode verricht worden.

In tien stemmingsronden werden daarna verkozen in het moderamen: ds.M.C.Tanis (praeses), ds. J. Westerink (scriba-1), ds.D.Quant (scriba-2), ds.P.d.Butter (assessor). Ook de hoogleraren worden uitgenodigd om aan de moderamen tafel aan te zitten. Na toespraak van de praeses die voor de derde maal geroepen wordt om leiding te geven wordt staande met de Openlijke Verklaring instemming betuigd met de belijdenis.

Na moderamen beraad en dankwoorden aan Zierikzee wordt o.a. besloten om te vergaderen van 9.00-12.15, 13.45-17.15 en 19.00-21.00 uur. Na het toezenden van een telegram met zegenbede aan H.M. Koningin Beatrix worden twee coupletten van het Wilhelmus gezongen.

Besprekingen

De deputaten rapporten en ingekomen stukken werden over zeven commissies verdeeld. Zij moeten de komende weken onder advies van één van de hoogleraren ter voorbereiding van de besprekingen een beoordeling geven in hun commissie rapport.

De acta 1992 werden onder grote dank aan ds.P.d.Butter vastgesteld.

Drie kleine rapporten werden afgehandeld.

Handelingen van het moderamen van de vorige Synode werden goedgekeurd. Zij verzorgden het besluitenboekje, de Acta, overlegden met de roepende kerk Zierikzee.

Zij waren tevens Deputaten voor de vertegenwoordiging van de kerken. Zij onderhielden bij gelegenheden contact met het Koninklijke Huis en beantwoordden enkele ingekomen stukken. Op de uitnodiging van het project Nieuwe Bijbelvertaling zijn zij gelet op het besluit van de GS. 1992 art.255 niet ingegaan.

Het rapport van Deputaten voor het Jaarboek melden dat er ruim 6000 exemplaren verkocht werden. Enkele redactionele vernieuwingen werden door gevoerd. Nota werd genomen dat in de bespreking werd verwezen naar de nieuwe opzet van het Jaarboek van de Ger.Gem.

Tenslotte vermelden Deputaten voor de uitgave van de Kerkorde dat er nog ruim 500 exemplaren van de nieuwe editie voorradig zijn.

Rond 16.00 uur kan de eerste zitting met dankgebed van prof. dr. J. v. Genderen worden afgesloten. Intensieve weken van beoordeling van de rapporten wachten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 september 1995

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Generale Synode Zierikzee (1)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 september 1995

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken