Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meditatie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Meditatie

Ons staat de sterke Held terzij!

5 minuten leestijd

En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen, tot de voleinding der wereld. Amen.

“En ziet, Ik ben met ulieden!”

Dit is een woord, een belofte van de Heere Jezus Christus. Hij zegt dit tot Zijn discipelen, en in hen tot Zijn kerk van alle eeuwen. Eerst heeft Hij dat heerlijke woord gesproken: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde!” Vervolgens gaf Hij Zijn jongeren de opdracht: “Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb!” En dan voegt Hij eraan toe, tot hun troost en bemoediging: “En ziet. Ik ben met ulieden al de dagen, tot de voleinding der wereld!”

En ziet, Ik ben met ulieden! O ja, Hij gaat wel van hen heen naar de hemel, wat Zijn mensheid betreft. Maar vanuit de hemel zal Hij de Trooster zenden, Die nooit meer van hen zal scheiden. En daarom: naar Zijn Godheid, genade, majesteit en Geest zal Hij nooit meer van Zijn kerk wijken.

En ziet, Ik ben met ulieden! Dit is voor Zijn kerk genoeg. Volkomen genoeg! Immers, dit zegt haar Koning, Wien gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Dit belooft Hij, Die haar kocht met Zijn eigen bloed. Dit is een woord uit de mond van Hem, Die de Waarheid Zelf is, Die zo getrouw als sterk is.

En ziet, Ik ben met ulieden! Dan moge de kerk in deze bedeling een klein kuddeke zijn en blijven, een verachte fakkel, een belegerde stad, een nachthut in de komkommerhof; geen nood! Want ziet: Ik ben met ulieden! Al de dagen! Geen dag uitgezonderd!

Dan mogen alle duivelse machten zich inspannen om die verachte, gehate kerk weg te vagen, om alle christelijke invloeden te doen verdwijnen, dit woord, deze waarheid blijft daar staan, vaster dan graniet: “En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen!

Alles, wat in de poorten der het wordt beraadslaagd om de kerk des Heeren te overweldigen, zal niet gelukken. Want wie zal haar scheiden van de liefde van Christus?

Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? Gelijk geschreven is: want om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft!

Ja, zo spreekt, zo roemt het geloof, dat leeft bij en uit het woord van Christus: “in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.”

Hebt goede moed! Ja, de kerk heeft er zo’n vaste grond voor. Aan haar is de toekomst! Wanneer ze toch eens meer in het geloof mocht zien op Christus-Overwinnaar, hoe zou dan de verlammende vrees wijken.

Ik denk aan de roeping van Gideon om Israel te verlossen van de Midianieten. We lezen daarvan in Richteren 6. De Engel des Heeren verschijnt aan Gideon, en zegt: “De HEERE is met u, gij, strijdbare held!” En dan het antwoord van Gideon: “Och, mijn Heer! zo de HEERE met ons is, waarom is dit alles ons dan wedervaren? En waar zijn al Zijn wonderen, die onze vaders ons verteld hebben, zeggende: Heeft ons de HEERE niet uit Egypte opgevoerd? Doch nu heeft de Heere ons verlaten, en heeft ons in der Midianieten hand gegeven.” Maar de HEERE zeide tot hem: “Omdat Ik met u zal zijn, zo zult gij de Midianieten slaan als een enige man!” Omdat Ik met u zal zijn! En we weten de uitkomst van de strijd. Gideon verslaat met zijn driehonderd mannen dat machtige leger van de Midianieten.

Omdat Ik met u zal zijn!

En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen, tot de voleinding der wereld! Heeft de kerk des Heeren dan geen vaste grond om te roemen: “Ons staat de sterke Held terzij, die God ons heeft beschoren! Vraagt gij Zijn Naam, zo weet, dat Hij de Christus heet; Gods eengeboren Zoon; Verwinnaar op de troon; de zege is Hem beschoren!”

En ziet, Ik ben met u! Mag dit woord, mag deze belofte van Christus ook voor ons persoonlijk gelden? Och, van nature hebben we de Heere tegen, omdat wij tegen Hem zijn.

Omdat wij onszelf en de zonde liefhebben in onze vijandschap tegen God en tegen alles wat van God is, zijn wij kinderen des toorns en liggen wij onder Gods vloek.

Zalig, als dat onze schuld en onze nood werd, als vrucht van Gods bekerende genade.

Zalig, wanneer we door de Heilige Geest overreed, de wapenen van verzet en vijandschap mochten laten vallen en het ons diepste verlangen werd om te mogen delen in Gods gunst, in Zijn verzoende gemeenschap. Dan zijn we voorwerpen van Gods vrijmachtig welbehagen. Dan wordt de Christus voor ons noodzakelijk, gepast en beminnelijk. Dan geldt ook voor ons Zijn heerlijk woord: “Ik ben met u, al de dagen!”

De Heere is met ons, overal waar Hij ons roept; in elke weg waarin Hij ons leidt; onder het kruis, dat Hij ons oplegt; in de diepte, waarin Hij ons doet dalen.

In heel de weg van de waarachtige bekering, in heel de weg waarlangs God Zijn kinderen leidt, in al de beproevingen, in al het lijden, in alle zielenood, in al de zwakheid van de Zijnen is de Heere met hen. Daarom zullen ze wel worden gelouterd, maar niet bezwijken.


En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen!
Hij, de Heer’ der heren
Doet ons triomferen,
Hij geducht in macht,
Slaat elk gunstig gade,
Die op Zijn genade
In benauwdheid wacht.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 mei 1996

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Meditatie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 mei 1996

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken