Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Matthew Henry (slot)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Matthew Henry (slot)

9 minuten leestijd

Het tweede thema dat we uit de werken van Henry naar voren willen halen is het zelfonderzoek. Uiteraard hangt dit onderwerp samen met het vorige. Het zelfonderzoek heeft een plaats in de verborgen omgang met de Heere. Wie de omgang met de Heere kent, leert zijn hart en leven kennen door het Woord van God. Wanneer wij met de Heere en Zijn Woord geconfronteerd worden door de Heilige Geest, gaan we ook ons eigen hart leren kennen. Matthew Henry heeft telkens zijn gemeente opgewekt om zichzelf te onderzoeken voor Gods aangezicht. Wij moeten onself beoordelen naar de norm van God. Wij moeten naar onszelf kijken door de bril van Gods Woord. Anders krijgen we niet het juiste zicht op onszelf. Het zelfonderzoek aan de hand van Gods Woord is nodig omdat wij van nature blind zijn voor wie wij in werkelijkheid zijn. God ziet ons als zondaren, maar zo zien wij onszelf niet. God beoordeelt ons als mensen die schuldig staan, maar zo voelen wij het helemaal niet. Wij hebben niet het juiste zicht op onszelf, omdat we God niet kennen.

De Heilige Geest gebruikt het Woord van God om onszelf te leren kennen. De Heilige Geest opent door het Woord van God onze ogen voor de situatie waarin wij ons van nature bevinden. De Heilige Geest gebruikt het Woord zo dat we ons leven onder de norm van Gods Woord neerleggen en wij door dat Woord aangeklaagd en beschuldigd worden.

De bedoeling van het zelfonderzoek is geenszins om altijd maar weer in onszelf te blijven graven. Het zelfonderzoek dient een doel: de verheerlijking van Christus in ons leven. Wanneer wij onszelf onderzoeken in het licht van Gods Woord, krijgen we het juiste zicht op ons eigen leven. We gaan onszelf kennen als zondaren. In het Woord spreekt immers de heilige God die met de zonde geen gemeenschap kan hebben. In het Woord wordt Christus verkondigd, die aan het vloekhout van het kruis de straf op de zonde gedragen heeft. Het hele Woord van God veroordeelt mijn leven, opdat ik de toevlucht zou nemen tot de enige Borg en Zaligmaker Jezus Christus. Het zelfonderzoek is een middel om ons voor het eerst en opnieuw te leren steunen op de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus alleen.

Wij hebben onszelf elke dag weer te onderzoeken ook als we de Heere hebben mogen leren kennen. Zelfonderzoek aan de hand van het Woord van God bewaart ons voor hoogmoed en verootmoedigt ons door de Heilige Geest en doet schuilen bij Christus alleen.

De manier waarop Matthew Henry dit zelfonderzoek verrichtte, was een gesprek met zichzelf. Hij stelde vragen aan zichzelf en bad of de Heilige Geest hem zou leiden om de zonde en de ongerechtigheid in zijn leven op te merken. Een paar van de belangrijke vragen die Henry zichzelf stelde, waren: “Zijn de zonden aan mijn ziel bitter, is mijn hart daarover verbroken en is mijn berouw oprecht? Heeft het zien op de verbrijzelde Zaligmaker Christus mijn hart verbrijzeld? Kleef ik de Heere Jezus ernstig aan, neem ik Hem aan voor de mijne met verloochening van mijzelf en mijn eigengerechtigheid? Heb ik Christus, zoals Hij zich in het Evangelie openbaart, omhelsd, opdat Hij mijn Wegwijzer zou zijn om mij te leiden en om als mijn Zaligmaker mij te verlossen?”

De bedoeling van deze vragen is om opnieuw als een zondaar alleen op de Heere Jezus Christus te vertrouwen. Vele keren lezen we van Matthew Henry dat het zijn grootste droefheid is dat hij de Heere zo weinig gediend heeft. Dat is dan geen koude en kille constatering, maar een levende klacht die doet bidden om de krachtige doorwerking van de Heilige Geest om meer uit Christus te mogen leven. Hij verlangt elke dag weer opnieuw om in het reinigende en heiligende bloed van de Heere Jezus Christus gewassen te worden. Het zelfonderzoek wekt door de Heilige Geest een dieper en sterker verlangen naar het bloed van Christus. Wanneer hij op een oudejaarsdag het jaar overziet schrijft hij: “Weinig ben ik opgewassen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus, hoewel ik veel barmhartigheid van God ontvangen heb. Het is alleen het bloed van Christus dat alles tussen mij en mijn God moet vereffenen. Dat is het rustpunt van mijn kostbare ziel. Ik klaag niet over de Heere, maar over mijzelf en over mijn ellendig hart. En wat mijn klachten nog doet toenemen is het feit dat ik al zo vaak over mijn zonden geklaagd heb en nog niet verbeterd ben. Mijn toevlucht is tot het bloed van de Heere Jezus Christus dat van alle zonden reinigt en tot het nieuwe verbond, waarin mijn behoud ligt.” Het zelfonderzoek heeft een plaats in het geloofsleven. Uit het leven Matthew Henry kunnen we leren dat het zelfonderzoek niet beperkt dient te blijven tot de voorbereidingsweek die aan de bediening van het Heilig Avondmaal voorafgaat. Dit zelfonderzoek aan de hand van het Woord van God, dient niet om zondaren bij Christus vandaag te houden, maar juist om zondaren met hun zonde tot Christus te doen vluchten. Zelfonderzoek brengt onze zonde aan het licht opdat we door de Heilige Geest afleren op onszelf te vertrouwen en alleen Jezus’ gerechtigheid aangrijpen als de enige grond van onze zaligheid. Onderzoeken wij onszelf in het licht van het Woord van God? Misschien is juist dit onderwerp iets wal ons tegen staat.

U of jij denkt wellicht dat het een onderwerp is voor mensen die altijd maar blijven zien op hun eigen zonde en niet verder komen. Henry leert ons vanuit de Bijbel dat het een geestelijke bezigheid is van een echte christen. “Onderzoekt uzelf of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. Of kent gij uzelven niet dat Jezus Christus in u is? Tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt?” (2 Korinthe 13:5). Henry geeft een bijbelse invulling van het zelfonderzoek, waarbij het middelpunt Christus is. Het zelfonderzoek is een instrument in de hand van de Heilige Geest om zondaren grondig te ontdekken aan hun zondige aard. Wanneer de Heilige Geest dat doet en dat telkens opnieuw doet, blijft er maar één fundament over, waarop mijn zaligheid rust: Christus alleen. Het zelfonderzoek houdt Gods kind bij het hart van het Evangelie dat het God is die goddelozen rechtvaardigt om niet om de verdienste van Christus alleen.

Schuif het zelfonderzoek niet van u af. Leg uw leven neer naast het Woord van God. Bidt om de Heilige Geest, die Christus wil verheerlijken in onze harten. Zo leren wij door de Heilige Geest af te zien van al onze werken en onze eigen gerechtigheid en leren we op te zien tot het volkomen werk van Christus.

Tenslotte willen we nog even onze aandacht richten op Matthew Henry als predikant. Zijn werken die hij ons heeft nagelaten, geven precies weer wat hij met zijn prediking en geschriften beoogde. Zoals hij zelf ergens opmerkt is het zijn liefste werk om Christus te prediken. Hij is pas goed op dreef als hij de gelegenheid heeft om Christus te verkondigen en Dien gekruisigd. Matthew Henry leeft van de liefde van Christus. Die liefde van Christus dringt hem ertoe om anderen te wijzen op de Zaligmaker. Hij wil niets liever dan anderen leiden tot de Zaligmaker. Hij is bewogen met zondaren, die Christus nog niet kennen. Ook in dit opzicht kunnen ambtsdragers veel van Matthew Henry leren. Voortdurend bidt Henry of Hij een instrument mag zijn om zielen voor Christus te winnen en hen op te bouwen in het allerheiligst geloof. Een dienstknecht van God kan niet vruchtbaar werken zonder het gebed om de Heilige Geest die ons verstand verlicht. Laten alle ambtsdragers dit ter harte mogen nemen. Wij zijn diep afhankelijk van de Heere en van Zijn werk. Wij kunnen door onze preken en door onze huisbezoeken geen mensen lot bekering brengen. Hoe meer wij dat beleven, des te meer worden wij afhankelijk van de Heilige Geest. Wordt zo al ons ambtelijk werk gedragen door het gebed? Zijn we werkelijk afhankelijk in ons werk? Zonder gebed zal ons werk niet vruchtbaar zijn. In Matthew Henry zien we het werk van de Heere, die Zijn dienaren roept en bekwaamt. Tot dat werk van de Heere behoort ook het gebedsleven in het leven van Zijn dienaren. Een dienstknecht van de Heere moet dagelijks bidden om een instrument te mogen zijn “om de versteende harten week te mogen maken, verstorven harten te doen herleven, hoogmoedigen nederig van hart te leren zijn en bedroefden te vertroosten.”

Bidden we zo voordat we de preekstoel opgaan, zieken bezoeken, op huisbezoek gaan, catechisaties geven? Hoe meer we onze afhankelijkheid van de Heilige Geest belijden en beleven, hoe meer we een geschikt middel in de handen van de Heere zijn.

In enkele artikelen hebben we een paar dingen naar voren gebracht van Matthew Henry. Laat het een aansporing zijn om zijn werken te lezen en te overdenken. Ze zijn vandaag nog de moeite waard. Dankbaar mogen we zijn voor wat de Heere in hem aan Zijn kerk gegeven heeft tot op de dag van vandaag. Zijn geschriften hebben geen ander doel dan dat wij de Heilige Schrift zelf lezen en zullen verstaan. Matthew Henry is een getuige van de kracht van het Woord van God. Als uitlegger van de Schriften wekt hij ons op het Woord van God te onderzoeken en daar alle kracht en inspanningen voor te geven. “Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is.” 1 Timotheus 3:16.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 augustus 1996

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Matthew Henry (slot)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 augustus 1996

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken