Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Boekbesprekingen

10 minuten leestijd

Ds. C. Smits, De Heidelbergse Catechismus, 749 blz., ƒ 119,50, Uitgeverij den Hertog Houten.

De nu uitgegeven Catechismusverklaring is uitgesproken in de zestiger jaren, toen Ds. Smits nog Chr. Geref. predikant was en nog helder van gedachten was, zoals Ds. F. Mallen in het voorwoord schrijft. Ds. Smits heeft nog wel toestemming verleend voor deze uitgave, maar heeft het zelf niet meer mogen beleven. In 1994 overleed hij op de leeftijd van 95 jaar. Ook Ds. A. van der Meer heeft een voorwoord geschreven. De stijl van de preken is duidelijk herkenbaar. Ds. Smits was wars van gemaakte vroomheid en gevoelsgodsdienst waarmee men de eeuwigheid niet zal kunnen aandoen. Christus staat in het middelpunt van de prediking. Noodzakelijk is de kennis van Christus en de nauwe geloofsvereniging met Hem. We treffen vermaningen aan tegen de tijdgeest. Het keurig uitgegeven boek is goed bruikbaar voor leesdiensten en uiteraard ook voor persoonlijk gebruik. Moge op deze wijze het leerboek der Kerk nog tot onderwijs gesteld worden.

Thomas Boston, De viervoudige staat, 463 blz., ƒ 67,50 (na 31 dec. ƒ 75,-), Uitgeverij den Hertog Houten.

Een goede zaak dat dit doorwrochte, inhoudsvolle, leerrijke boek opnieuw uit het Engels is vertaald door S. Houtekamer. Zodoende is het in ieder geval meer toegankelijk gemaakt voor het opkomende geslacht. Bij de vertaling is gebruik gemaakt van de vierde druk die verscheen in 1744. Boston leefde van 1676-1732. De volledige titel van het boek luidt: De menselijke natuur in haar viervoudige staat van oorspronkelijke rechtvaardigheid, algehele verdorvenheid, begonnen herstel en volkomen gelukzaligheid of volkomen rampzaligheid. Het boek wordt gevormd door de weergave van preken die de schrijver heeft gehouden in de gemeente. Toen Boston in 1730, twee jaar voor zijn dood, een exemplaar van de tweede druk in handen kreeg, legde hij het in verwondering open voor het aangezicht des Heeren en bad of er een zegen aan verbonden mocht zijn tot overtuiging en bekering van zondaars, en tot stichting van heiligen, voor de tijd dat hij in leven was, en voor de tijd dat hij in het stof zou liggen. We sluiten ons van harte aan bij deze wens en bede.

Thomas Boston, Die gevangenen vrijheid schenkt, 160 blz., ƒ 29,50, Uitgeverij den Hertog Houten.

Het inhoudsvolle boek bevat tien preken over Jesaja 61:1 en is nu voor het eerst uit het Engels vertaald door M. Krijgsman. Moge de lezing van dit boek gebruikt worden om gevangenen te bevrijden en gebondenen in de ruimte te stellen.

Dr. H F. Kohlbrugge, Hebreeën 1013, Schriftverklaringen, 256 blz., ƒ 26,90, Uitgeverij den Hertog BV Houten. Het derde deel en laatste deel van de Schriftverklaringen over de Hebreeënbrief is nu uitgekomen. Er is geput uit het “Amsterdamsch Zondagsblad tot Getuigenis der Waarheid”. De preken uit de 12 twaalftallen zijn niet opgenomen in deze keurig verzorgde uitgave. De spelling is hedendaags. Liefhebbers van Kohlbrugge zullen dankbaar zijn voor deze uitgave.

We ontvingen het Jaarboek LCJ 1996. Het is het zevende jaarboek dat verschenen is met waardevolle informatie over de LCJ (Landelijke Commissie Jeugdcontacten Christelijke Gereformeerde Kerken). We treffen artikelen aan n.a.v. het gehouden jeugdappèl in 1996. Verder het jaarverslag LCJ 1995/96 en een overzicht van de verschenen schetsen. Dan de programma’s van de jeugdcontacten voor het seizoen 1996/97 en een lijst van aangesloten jeugdverenigingen en tenslotte een organisatiemodel van de LCJ. Een kleine opmerking: De omslag had ik liever wat anders gezien.

Dr. H. Florijn (red.voorz.), Oude paden. Kerkhistorisch tijdschrift, 1996 aflevering 1. ƒ 37,50 per jaar, losse nummers ƒ 9,95, Uitgeverij de Groot Goudriaan in samenwerking met Kok Tijdschriften.

Doel van het nieuwe tijdschrift is de kerkgeschiedenis van de bevindelijken in de negentiende en twintigste eeuw te beschrijven. De medewerkers richten zich op de (voor)geschiedenis van de rechterflank van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland en sommige vrije gemeenten. De inhoud zal bestaan uit biografische schetsen, lokale kerkhistorische observaties, regelmatig terugkerende columns en interviews. De eerste aflevering gaat over de studententijd van Ds. Steenblok, over Ds. L. Gebraad (voorganger in Chr. Geref. Tholen geweest), Ds. B. Huisman en nog enkele kleinere bijdragen. We hebben het keurig uitgevoerde en goed leesbare blad met belangstelling gelezen en verwachten dat het ingang zal vinden ook onder de lezers van ons blad.

Dagboeken

We ontvingen het bekende dagboekje “Voor hart en huis” 1997 (jaargang 30). Medewerkers zijn: Ds. J.B. Zippro (Geref. Gem.), Ds. G.S.A. de Knegt (Herv.), Ds. D.J. Budding (Herv.) en Ds. A. van Heteren (Chr. Geref.). Dit jaar is voor het eerst een grote letter-uitgave te verkrijgen voor ƒ 17,95, wat een goede zaak is daar veel oudere lezers moeite hebben met kleine letters. Voor de gewone uitgave zijn uitdeelprijzen van toepassing.

Ook ontvingen wij “Honigdroppels” 1997 (jaargang 114) in twee uitvoeringen: blok en schild en in boekvorm (in geplastificeerde uitvoering). Schild en boek hebben dezelfde mooie illustratie. De prijs is voor beide uitvoeringen ƒ 17,45. Veel diakonieën en kerkenraden geven rond de jaarwisseling een dagboek aan bejaarden en zieken. Ook voor gezinsgebruik zijn ze geschikt. De twee dagboeken zien er keurig uit en zullen hun weg zeker weten te vinden onder onze lezerskring. Ze zijn uitgegeven bij uitgeverij J.J. Groen en Zoon Leiden.

Leven en Licht, Bijbels dagboek 1997. Een dagboek voor jongeren en ouderen. Kort en kernachtig is de bijbelse boodschap verwoord. Medewerkers: Ds. P. den Butter, Ds. C. Harinck, Ds. W. Harinck, Ds. G.C. Kunz, Ds. L.W.Ch. Ruigrok en Ds. A. van der Weerd, ƒ 14,95, uitgeverij den Hertog Houten.

Naast andere dagboeken zal ook dit dagboek zijn weg wel weten te vinden.

L.J. van Valen, Herauten van het kruis, 374 blz., ƒ 52,50, Uitgeverij den Hertog - Houten.

In dit keurig verzorgde boek wordt het leven en werk van de gebroeders Ralph en Ebenezer Erskine beschreven. Velen zullen hun preken in de boekenkast hebben staan en naar ik hoop ook geregeld lezen. De Erskines hebben gearbeid in Schotland in de 18e eeuw. Zij mochten door genade in-en voorleven wat zij voorstonden. Het leven en werk van de Erskines wordt getekend tegen de achtergrond van de toenmalige tijd en theologie. Zij mochten het Evangelie verkondigen in een tijd dat het verlichtingsdenken steeds meer opgang maakte. Er was in hun dagen kerkelijke en theologische strijd, met name de Marrow-strijd. De verhouding tussen overheid en kerk was ook een heet hangijzer in hun dagen. De staat kreeg toenemende macht in kerkelijke zaken. De prediking van de Erskines was theocratisch getoonzet. Zij zien de overheid als ‘voedsterheer’ van de kerk.

Uiteindelijk liep deze theocratische gedachte uit op de Secesslon (afscheiding) van 1733. De Erskines namen een grote plaats in in deze eerste afgescheiden kerk van Schotland. Iets uit het boek willen wij weergeven. Op blz. 48 lezen wij dat pas drie jaar na zijn bevestiging tot predikant Ebenezer Erskine het Evangelie van Gods genade persoonlijk leerde verstaan. “Ebenezer Erskine kwam in het stof terecht voor Gods aangezicht en moest alle waardigheid en verdienste verliezen en gewillig inruilen voor de gerechtigheid van Jezus Christus, tot behoud van zijn ziel.” Het is een goede zaak kennis te nemen van de inhoud van dit boek om de preken en de theologie van de Erskines beter te mogen verstaan.

D. Martyn Lloyd-Jones, Verklaring van de Brief aan de Romeinen, deel 1,407 blz., ƒ 79,50.

In dit eerste deel van een serie uit zes delen wordt het eerste hoofdstuk van de Brief aan de Romeinen behandeld. Vertaler is dhr. A. Bor uit Ede.

Zijn verborgen omgang vinden, 150 blz., ƒ 34,90. Uit het Engels vertaald door P.J. de Gier.

Een aantal preken uit de Psalmen waarin we de psalmdichters in het hart kijken.

Eeuwige redding, 191 blz., ƒ 32,50. Vertaald door M.D. Verweij-van den Heuvel.

In dit boek treffen we preken aan over Johannes 17:1-5. Het is het eerste deel van een serie van vier over het hogepriesterlijk gebed.

Het hart van het Evangelie, 223 blz., ƒ 49,90. Vertaald door drs. M.F. van Binnendijk. Dit boek bevat preken over Mattheüs 11. Al deze boeken zijn uitgegeven bij drukkerij de Groot Goudriaan - Kampen.

Er zijn de laatste tijd heel wat boeken van Lloyd-Jones in Nederlandse vertaling verschenen. Er is blijkbaar vraag naar. De preekstijl is eenvoudig, direct en actueel. Hij leefde van 1899-1981. Vele jaren is hij predikant geweest van de Westminster Chapel in Londen. Daar trok hij grote aantallen mensen. Hij zette zich af tegen het modernisme en benadrukte de noodzaak van de verzoening in Christus. Hoe zag Lloyd-Jones zichzelf? Een bekende uitspraak verwoordt dit voortreffelijk: “I am a Bible-calvinist, not a system-calvi nist”. Het gezag van de Bijbel is altijd doorslaggevend voor hem, terwijl hij veel put uit de tradities van de reformatie, de puriteinen en de grote opwekkingen. De Bijbel heeft altijd het laatste woord. Hoewel we van tijd tot tijd graag zouden zien dat er wat dieper op bepaalde zaken zou zijn ingegaan mogen we toch wel neerschrijven dat er vele goede dingen in de geschriften van Lloyd-Jones worden aangetroffen.

Jodocus van Lodenstein, Hem tot Koning; keurstoffen, 155 blz., ƒ 34,90, Uitgeverij de Groot Goudriaan - Kampen.

De auteur werd in 1620 uit aanzienlijke ouders te Delft geboren. Hij studeerde theologie onder Voetius te Utrecht en onder Coccejus te Franeker. Hij stond achtereenvolgens te Zoetermeer, Sluis en Utrecht. Daar maakte hij de bezetting door de Fransen mee. Het gaf Jodocus van Lodenstein, die tot de Nadere Reformatie behoorde, veel verdriet dat de bloeitijd van de Gereformeerde Kerk voorbij was. In 1748 zijn de nu weer uitgegeven preken voor het eerst verschenen. De preken zijn nu in onze taal en onze spelling overgebracht zonder van de wezenlijke inhoud iets af te doen. Foutjes zijn gecorrigeerd. De preken zijn ernstig, waarschuwend, bestraffend en liefdevol vermanend. Lodenstein wijst op de vergankelijkheid van het aardse bestaan en staat een stipte levenswijze voor. Wereldmijding klinkt in zijn preken door. Hij roept op tot bekering, bemoedigt en vertroost waar nodig is. In een preek over Hand. 17:30 lezen wij op blz. 52 het volgende: “Dus, bekeerd te worden uit de duisternis te komen. Het is een Ander tot Hoofd te krijgen, Die Koning laten zijn.” Vandaar de titel van dit boek dat het waard is gelezen en overdacht te worden.

Drs. B. Oosterom, Kernteksten uit de eerste brief van Johannes, 72 blz., ƒ 14,90.

Ds. J.H. Velema, Kernteksten uit Jozua, 83 blz., ƒ 14,90.

Ds. C. Snoei, Kernteksten over Zending, 78 blz., ƒ 14,90.

Ds. H. Veldhuizen, Kernteksten over de gemeente, 72 blz., ƒ 14,90.

Ds. J.E. de Groot, Kernteksten uit Handelingen, 66 blz., ƒ 14,90.

Al deze deeltjes zijn uitgekomen bij uitgeverij de Groot Goudriaan- - Kampen in de serie Schriftwerk, handreiking voor persoonlijk meditatie en gemeenschappelijk Bijbelstudie. Iedere auteur tracht op eigen wijze wezenlijke zaken te verwoorden. Geschikt om te gebruiken op verenigingen of Bijbelkringen. Toegevoegde vragen vergemakkelijken het gesprek over de behandelde zaken.

A P. Bijl. Een Prince van Oraengien, 240 blz., ƒ 39,90, Uitgeverij de Groot Goudriaan - Kampen.

De auteur tekent in dit boek een portret van Willem van Oranje. Hij doet dit door gebruik te maken van getuigenissen van tijdgenoten, vooral van mensen uit de directe omgeving van Willem van Oranje. Bovenal wordt Willem van Oranje zelf aan het woord gelaten vanuit zijn eigen brieven en verantwoordingen. Het keurig verzorgde boek is rijk geïllustreerd met een reeks van oude gravures en fraaie pentekeningen van J.H. Isings. Het is geen boek dat vluchtig doorgelezen kan worden. We hebben een schat aan informatie aangetroffen. Wie belangstelling heeft voor de geschiedenis van ons vaderland en bijzonder voor Willem van Oranje moet dit boek niet ongelezen laten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 november 1996

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 november 1996

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken