Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Boekbesprekingen

11 minuten leestijd

William Huntington, De liefde van Christus, verzamelde leerredenen (1), 254 blz., ƒ 45,-, Uitgeverij de Groot Goudriaan - Kampen.

Uit het Engels vertaald door mevr. G.H.C. Pas-Donker. De leerredenen zijn oorspronkelijk uitgegeven in de reeks “The Select Works of the late Rev. William Huntington, S.S. in 1856 en herdrukt in 1989 door The Gospel Standard Trust Publications. Met dit lezenswaardige boek is het eerste deel van een serie Nederlandse vertalingen van Huntingtons leerredenen verschenen. In de vertaling wordt de Statenvertaling gehanteerd behalve waar het eigene van de King James-vertaling bepalend was voor de context. De volgende leerredenen zijn opgenomen: De uitgestrektheid van de eeuwige liefde (Efeze 3:18 en 19). De muziek en het reukwerk der heiligen (Openbaring 5:8). De wijze en de dwaze maagden (twee preken resp. over Mattheüs 25:4 en 3). Het verlies en herstel van Gods beeld in de mens (twee preken over Johannes 5:17). De eeuwige ondergang van de zon (Amos 8:9). Om u een indruk te geven citeren wij uit de preek over de dwaze maanden (blz. 129): “Er is niemand zekerder of geruster dan deze dwaas. Als we proberen om hem te overtuigen, raad te geven of hem de ogen te openen, trekken we hem van zijn verheven standplaats af. U kunt evengoed proberen een zwijn om te draaien als een dwaas te overtuigen. Hij ziet zijn weg duidelijk voor zich. Hij weet waar hij heen gaat en waar zijn weg zal eindigen. ‘De weg des dwazen is recht in zijn ogen’[ (Spreuken 12:15), ook als deze verkeerd schijnt in het oog van alle andere mensen. De wijsheid leert dat het vertrouwen van deze dwaas even onwankelbaar is als zijn weg recht is. Hij wankelt niet zo snel en het ongeloof bespringt hem niet zo vaak. Dat is geen wonder, want zijn geloof wordt nooit beproefd. Hij wandelt onverschrokken voort en dat kan hij ook doen, want hij ondervindt geen tegenstand. Hij hoeft niet te strijden met de wereld, het vlees of de duivel: niet met de wereld, want zij heeft haar eigen kinderen lief; niet met het vlees, want hij stelt er zijn vertrouwen op; niet met de duivel, want hij is de werkmeester en voleinder van dit geloof en hij is niet tegen zichzelf verdeeld. Als zijn vertrouwen al eens wordt geschokt, komt dit door de slagen van de lippen van de rechtvaardigen. Soms raakt dit hem enigszins en hij is hier zeer verontwaardigd over. Hij noemt dit ‘bedroeven van de rechtvaardigen, die God niet zou bedroeven.’ Zulke mensen bouwen hem niet op, maar verwoesten Gods erfenis. Hij beschouwt dit als uitwerkingen van een boze geest, als bekrompenheid, als trots, als fanatisme en als weeën van de ziel. Om al het licht en alle overtuiging buiten te sluiten en zichzelf te verzetten tegen de waarheid en de rechtvaardigheid, raast hij totdat hij zijn tegenstander tot zwijgen heeft gebracht en strijdt met des te meer vurigheid voor de volledige verzekerdheid van zijn geloof. Hij is er in zijn hart ten volle van overtuigd dat geen wettige banden, vrees, beproeving of moeite hem ooit in beroering zullen brengen. Zijn hart is ongeschokt en hij volhardt brutaal in zijn vermetelheid. De wijze vreest en wijkt van het kwade; maar de zot is oplopende toornig en zorgeloos’ (Spr. 14:16).”

“Om de Kerk” Opstellen aangeboden aan prof. dr. W. van ‘t Spijker bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn. Onder redactie van dr. J.W. Maris, dr. H.G.L. Peels en dr. H.J. Selderhuis. Het boek telt 310 blz. en kost ƒ 49,95, Uitgeverij J.J. Groen en Zoon - Leiden. Prof. Van ‘t Spijker geniet groot aanzien. Zijn werk wordt zeer gewaardeerd. De bijdragen in dit boek zijn gerangschikt onder de subthema’s: de geschiedenis van de kerk - de eenheid van de kerk - het recht van de kerk. Sinds zijn inauguratie in 1972 heeft Van ‘t Spijker als hoogleraar Kerkgeschiedenis en Kerkrecht zich beziggehouden met de Kerk. Apel - doornse hoogleraren, alskook kerkhistorici en dogmatici van andere universiteiten hebben aan de inhoudsrijke bundel meegewerkt.

Wie geïnteresseerd is in het vakgebied van prof. dr. W. van ‘t Spijker doet er goed aan deze bundel te lezen. Achterin het boek een bibliografie en een felicitatieregister.

Ordenlich und fruchtbar,

Festschrift für Willem van ‘t Spijker, onder redactie van Dr. Wilhelm H. Neuser en Dr. Herman J. Selderhuis, 237 blz., ƒ 49,95, Uitgeverij J.J. Groen - Leiden.

Uit deze lezenswaardige bundel blijkt dat Prof. Van ‘t Spijker niet alleen in Nederland aanzien geniet, maar ook in het buitenland. Een kring vakgenoten uit verschillende landen heeft het initiatief genomen naast de Nederlandse afscheidsbundel een internationale bundel samen te stellen ter gelegenheid van de emeritering van Van ‘t Spijker. Wetenschappers op het gebied van kerkgeschiedenis en kerkrecht uit Noord-Amerika, Zuid-Afrika en Europa hebben hun bijdrage hierin geleverd, deels in de Duitse en deels in de Engelse taal.

Matthew Henry, Vergeef ons onze schuld, 71 blz., ƒ 14,90, Uitgeverij de Groot Goudriaan - Kampen.

Uil het Engels vertaald door mw. G.H.C. Pas-Donker. In dit boekje worden twee teksten behandeld: Mattheüs 6:12 “En vergeef ons onze schulden” en Lucas 11:4 “En vergeef ons onze zonden”. De verhandeling van Henry valt in twee delen uiteen: 1. Onze zonden zijn onze schulden. 2. De vergeving van onze schulden. Om een indruk te geven van de inhoud citeren we van blz. 60: “We moeten schuld belijden met een ootmoedig, nederig, boetvaardig en gehoorzaam hart. We moeten erkennen dat we schuldig staan voor God en onder de zonde liggen. Laten de mensen die zich met zonden bedekken niet verwachten dat ze voorspoed zullen hebben of zich van deze last kunnen bevrijden, want alleen die zijn zonde belijdt en laat, zal barmhartigheid geschieden. We worden aangeklaagd als schuldenaren en moeten niet volharden in het ontkennen van deze schuld en we moeten die schuld ook niet goedpraten of proberen die minder groot voor te stellen dan ze in werkelijkheid is. We moeten bereid zijn te erkennen dat we gezondigd hebben, dat we verdraaid hebben wat goed was en dat het ons niet gebaat heeft. We moeten bereid zijn te erkennen dat we ons onbillijk hebben gedragen jegens God en onszelf schade berokkend hebben, zoals schuldenaars doen.” Een lezenswaardig werkje. De prijs in onzes inziens aan de stevige kant.

Onthullende Woorden, opstellen aangeboden aan prof. dr. J. de Vuyst bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn, onder redactie van dr. J.W. Maris en dr. H.G.L. Peels, 194 blz., ƒ 29,95, Uitgeverij J.J. Groen en Zoon - Leiden.

In deze bundel hebben alle (emeriti)hoogleraren en docenten van Apeldoorn een bijdrage geleverd. De titel verwijst naar het specialisme van De Vuyst: interesse voor de apocalyptiek in het algemeen en bijzonder voor het bijbelboek Openbaring. Ook de tekst van het afscheidscollege van prof. De Vuyst is opgenomen: “Enkele inleidende opmerkingen met betrekking tot het evangelie naar Johannes.” Negen jaren heeft hij mogen arbeiden in Apeldoorn. We hopen dat het aan prof. De Vuyst gegeven wordt zich nog verder te verdiepen in het evangelie naar Johannes. Er is een felicitatie - register opgenomen. Deze bundel is een lezenswaardig en waardevol bezit voor hen die zich betrokken weten bij het werk van pro f. dr. De Vuyst en bij Apeldoorn.

Stille armoede in een rijk land,

J.R.C. Janse, LVSGS/SGP-jongeren. Deze brochure van 48 blz. is allereerst bestemd om de SGP-jongeren en - raadsleden te informeren over de toenemende stille armoede in Nederland. Ook diaconieën zullen het verschijnsel van de stille armoede steeds meer tegenkomen. Voorde diaconieën is het goed zich door middel van deze brochure op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen en zorgen op dit gebied. We hopen dat deze beknopte, maar waardevolle brochure een bijdrage mag leveren aan de leniging van materiële nood in ons vaderland. Er wordt ingegaan op het huidige stelsel van sociale zekerheid: werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid, ouderen en nabestaanden, aanvullende inkomensondersteuning en giften van diaconieën. De brochure kost ƒ 4,- (exclusief verzendkosten) en is te bestellen bij het SGP-partijbureau, Laan van Meerdervoort 165, 2517 AZ ‘s Gravenhage.

Ds. J.T. Doomenbal, Hoogten en diepten. 412 blz., ƒ 37,50, Uitgeverij de Banier - Utrecht.

Ds. Doornenbal werd geboren 29 november 1909 in Doorn en overleed op 16 april 1975 in Oene. Hij studeerde theologie in Utrecht en diende de hervormde gemeenten van Woubrugge, Kesteren en Oene. Toen hij in Oene stond schreef hij veel artikelen in de Hervormde Kerkbode van de classis Harderwijk. Gebeurtenissen, hoogten en diepten uit het kerkelijke, gemeentelijke en persoonlijke leven beschreef hij daarin. Samensteller Lulof Dalhuisen heeft de nu gepubliceerde artikelen geselecteerd, in chronologische volgorde gezet en van passende opschriften voorzien. Ook zijn enkele illustraties in het keurig verzorgde boek opgenomen. Het zal zijn weg wel vinden onder hen die Ds. Doornenbal gekend hebben en eerder verschenen boeken over hem gelezen hebben.

Jeannette Donkersteeg, Die heimwee hebben komen Thuis, 245 blz., ƒ 39,50,Uitgeverij de Banier - Utrecht. Het boek gaat over het leven van Ds. J.T. Doornenbal, De schrijfster wil door middel van deze uitgave een duidelijker licht werpen op de levensloop van genoemde predikant. Het boek is prettig leesbaar en is verlucht met vele foto’s. Voor liefhebbers van de pennevruchten van deze predikant en voor wie hem gekend hebben een boek dat zij zeker ter hand moeten nemen. De levensavond van Ds. Doornenbal was niet gemakkelijk. Hij zei daar zelf van in een preek:

“We moeten ons wel voorstellen dat we nooit boven de strijd zullen uitkomen. We moeten ons wel voorstellen dat de strijd al zwaarder word in ons leven en misschien op het eind van ons leven het allerzwaarste en dat is wel een beetje moeilijk, alleen maar: dat is het grote: dat Gods kinderen in de strijd toch niet zullen omkomen?” (blz. 2I5). Zondag 15 april 1973 ging de predikant voor het laatst voor in een belijdenisdienst. In de herfst van dat jaar ging hij met emeritaat. Een afscheidsdienst kon niet worden gehouden. 16 April 1975 overleed Ds. Doomenbal . Wie een indruk wil krijgen van al datgene wat hem wedervaren is in zijn leven kan in dit boek goed terecht.

Leer ons bidden, Ds. G.J. van Aalst, Ds. D.J. Budding, Ds. P. den Butler e.a., 167 blz., ƒ 27,50, uitgeverij ‘de Ramshoorn’ - Goes.

Dit boek is een jubileum-uitgave van de Stichting Reformatorische bezinningsavonden. Het boek verscheen toen deze avonden vijf jaren lang belegd waren. Het blijkt dat deze avonden in een behoefte voorzien. Ook jongeren uit onze kerken bezoeken deze avonden en beluisteren dan de referaten die gehouden worden. Het boek wat nu is uitgegeven bevat gehouden referaten over het gebed met vragenbeantwoording. De volgende onderweipen treffen we aan: Het gebed (Ds. D.J. Budding). Laat de Heere Zich verbidden (Ds. G.J. van Aalst). Heeft je gebed wel zin? (Ds. W. Pieters). Daniël, de voorbidder van een ontworteld volk (Ds. P. Mulder). De praktijk van het gebedsleven (Ds. H. Polinder). Waarom zou ik bidden? (Ds. L.M. Jongejan). Het gebed dat veel vermag (Ds. C. Hoogerwerf). Een gebedszaak (Ds. J. van Prooijen). De priesterlijke zegen (Ds. P. den Butter). In kort bestek wordt veel aangaande het gebedsleven geboden.

Het boek geeft een goede indruk van datgene wat geboden wordt op de SRB-avonden.

In de serie Schriftwerk verscheen een deel getiteld: Kernteksten over Jeruzalem. De auteur is dr. A. Noorder - graaf. Het boekje bevat 78 blz., kost ƒ 14,90, Uitgeverij de Groot Goudriaan - Kampen.

De stad Jeruzalem is ongeveer 3000 jaar joods sinds David de stad op de Jebusieten veroverde (omstreeks 1004 voor Christus). In een negental hoofdstukken worden tekstgedeelten behandeld die over Jeruzalem gaan. Geschikt voor persoonlijke meditatie en gemeenschappelijke bijbelstudie.

Bij de Gereformeerde Bijbelstichting verscheen een drietal Nieuwe kinderboeken. M.H. Karels-Meeuse, De verdwenen verrekijker, 76 blz., ƒ 10,50, vanaf 9 jaar. Jan van Reenen, Joris de kathedraalbouwer, 120 blz., ƒ 13,50, vanaf 12 jaar. Geesje Vogelaar-van Mourik, Het geschenk van Jef, 124 blz., ƒ 9,75, vanaf 8 jaar. Verantwoorde boeken voor de jeugd om te lezen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 maart 1997

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 maart 1997

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken