Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een vreemd’ling hier beneên (3)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Een vreemd’ling hier beneên (3)

8 minuten leestijd

De vorige keer hebben we vanuit de eerste brief van Petrus gezien hoe wezenlijk het vreemdelingschap is voor een christen. Het vreemdelingschap is een direct gevolg van het nieuwe leven dat God gegeven heeft. Het vorige artikel hebben we afgesloten met de eis van de Heere om als vreemdelingen te leven in deze wereld. God roept tot bekering. Die eis blijft voluit gehandhaafd. De Heere roept u en mij net als Abraham weg uit deze wereld om in deze wereld als vreemdeling te leven. Maar de Heere wekt ons er niet alleen toe op. Wat Hij eist, wil Hij ook geven. Het vreemdelingschap is voor de mens van nature een onmogelijkheid. Maar het is een gave verbonden aan het nieuwe leven dat de Heere werkt.

Ook in de brieven van Paulus zien we onlosmakelijke verbondenheid tussen het echte geloof in Christus en het vreemdelingschap. Het vreemdelingschap is een gave die geschonken wordt aan hen die de Heere Jezus zijn ingelijfd door het geloof.

In Filippenzen 3:20 schrijft Paulus: “Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus”.

Het woord dat hier wordt weergegeven met ‘wandel’ kan ook worden vertaald met burgerschap. Het burgerschap van de gelovige is niet meer op de aarde, maar in de hemel. Dat is zijn eigenlijke vaderland. Dat burgerschap van de gelovige is in de hemel, omdat Christus daar is. Het vreemdelingschap is de gerichtheid op Christus. Wie van Christus geworden is, zoekt Hem en is gericht op Hem. Het leven van een ware gelovige wordt gestempeld door Christus. Paulus schrijft in deze brief: “Het leven is mij Christus, en het sterven mij gewin” (1:21). Het leven is voor hem Christus. Deze Christus is in de hemelen. Vandaar dat het burgerschap van Paulus en van allen die Christus toebehoren in de hemelen is. Hun leven is gericht op de Zaligmaker, Die hen gekocht heeft met de dure prijs van Zijn bloed. Wanneer Christus ons leven geworden is, zou ons leven dan niet staan in het teken van Hem, Wiens eigendom we geworden zijn?

Het vreemdelingschap is maar niet een aantal gewoonten en gebruiken er op na houden die opvallen in deze wereld, maar het vreemdelingschap is vrucht van de gemeenschap met Christus, Die in de hemelen is. Door Zijn Woord en Geest onderhoudt Hij die gemeenschap. Dat is de kern van het vreemdelingschap.

In Kolossenzen 3:1-3 lezen we: “Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God”. Wie door het geloof één geworden is met Christus, is met Hem gestorven en opgestaan. Vanuit deze geloofsgemeenschap met Christus wekt Paulus de gelovigen in Kolosse er toe op om te zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is. Christus is boven. Dat is de reden waarom het volk van de Heere hier op aarde vreemdeling is.

Het vreemdelingschap is de toetssteen voor ons of we Christus kennen of niet. In het vreemdelingschap wordt het verlangen van het hart naar Christus en Zijn gemeenschap zichtbaar. Het vreemdelingschap is de manier waarop de ziel laat merken dat zij naar Christus verlangt. Hebt u de Heere Jezus nodig gekregen? Gaat uw hart naar Hem uit? Hebt u ontdekt dat Hij alleen het leven is? Buiten de Heere Jezus is immers alleen maar de dood. Bent u tot Hem gevlucht als de Zaligmaker die u alleen redden kan van uw zonde en uw ongerechtigheid? Is Hij voor u de Enige. Die u redden kan van uw grootste nood? Als de Heere Jezus voor u de parel van grote waarde geworden is, dan zoekt u Hem en is uw hele leven gericht op Hem.

In het kennen van de Heere Jezus Christus door het geloof is trap en mate. Maar hoe klein of zwak die geloofskennis van Christus ook is, het geloof zoekt Hem, Die boven is. Dan is het als met die bloedvloeiende vrouw: “Indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden ”. Wie gelooft in Christus, vlucht tot Christus en zoekt Hem. Dan gaat de richting van ons hart uit naar Hem, Die in de hemel is.

Hoe kan een iemand die aan deze Zaligmaker verbonden is, niet gericht zijn op Hem? Als deze Christus u verlost heeft uit het verderf, kunt u Hem dan vergeten Die u deze verlossing onverdiend en uit pure genade alleen, gegeven heeft? Als in deze Christus de schatten van heil en genade te vinden zijn, zou uw leven dan niet bepaald worden door alles in Hem te zoeken en te vinden wat nodig is tot zaligheid? Waar de Heilige Geest de geloofskennis van de Heere Jezus werkt, leert Hij almeer alles te zoeken en te vinden in Hem. Hij leert de zaligheid buiten mijzelf te zoeken in Hem. Hij laat mij zien hoe waardeloos mijn eigen gerechtigheid is. Hij leert mij dat ook deze wereld mij niet kan redden. Hij maakt plaats voor Jezus als volkomen Zaligmaker. Deze volkomen Zaligmaker zit nu aan de rechterhand van de Vader en deelt uit van Zijn onnaspeurlijke rijkdom. Door Zijn Woord en Geest deelt Hij uit met Zijn milde doorboorde Middelaarshanden aan. Gericht zijn op Hem is de lege hand ophouden om alles van Hem te ontvangen. Dat is gemeenschap met Christus: diep afhankelijk zijn van Zijn gevende Handen en meer en meer waarde in Hem gaan ontdekken. Hij is een volkomen Zaligmaker voor een volkomen verloren zondaar.

Het vreemdelingschap is het werk van de Heilige Geest die onze harten opwaarts in de hemel verheft, waar Christus is. Wie de gemeenschap met de Heere Jezus kent door het geloof, kent de heerlijkheid en de schoonheid van deze Zaligmaker. Zou je dan niet meer van die gemeenschap met Hem willen ondervinden? Zou je er niet veelmeer van willen proeven en smaken van Zijn liefde? Lang niet altijd is die gemeenschap met de Heere Jezus levendig, wat kunnen onze zonden en onze aardsgezindheid ons in de weg staan om die gemeenschap te beoefenen. Wie van Gods kinderen kent niet die momenten of perioden dat hij in het Woord Christus Die in de hemelen is, mag omhelzen en mag beleven dat Hij nabij is. Maar wie kent tegelijkertijd niet die andere momenten en perioden, dat we die geloofsbevinding niet hebben. Maar het gemis van Hem, doet Hem zoeken in Zijn Woord en richt het hart op Hem, Die aan de rechterhand van God de Vader zit. Het geloof richt zich op Hem, ook al zie en voel ik Hem niet. Het is een vasthouden van de Onzienlijke. Die in Zijn Woord belooft heeft dat Hij met Zijn genade en Geest nooit meer van ons 2al wijken.

Bent u zo’n vreemdeling die vervuld is met de liefde tot Christus, omdat Christus met Zijn liefde uw hart heeft verbroken? Kennen we de liefde van Christus heel persoonlijk? Heeft die liefde ons hart geraakt? Deze Zaligmaker. Die in de hemelen is, wordt u keer op keer verkondigd, aangeboden en voorgesteld. Hij komt tot u en jou in Zijn Woord, als de bereidwillige Zaligmaker. Hij heeft zijn leven gegeven tot in de dood. Voor vijanden, die zich tegen God verzetten. Het is Zijn onpeilbare zondaarsliefde dat Hij Zichzelf tot in de dood heeft gegeven. Zijn leven is het zoenoffer dat u alleen kan bevrijden van de eeuwige dood.

Heeft de Heilige Geest uw ogen geopend voor die onuitputtelijke liefde van Christus? Als dat werkelijk zo is, dan kan het niet anders of uw hart is vervuld van Christus en van Zijn liefde. Dan is er trekkracht van de band tussen u en Hem. U kunt Hem niet meer missen. U zoekt Hem. Uw hart trekt naar Boven, waar Hij is, die door Zijn Woord en Geest nabij wil zijn. Het geloof dat zich richt op Christus, Die boven is, richt op het Woord waarin Hij te vinden is. Nergens richten we ons meer op de hemel waar Christus is, dan als we Hem zoeken en zien in Zijn Woord. Want de Geest sticht en onderhoudt de gemeenschap met Christus door het Woord. In Christus hebben we de gemeenschap met God.

Wanneer wij die band met Christus niet hebben, zijn we geen vreemdelingen op deze aarde. We kunnen dan misschien voor het oog van deze wereld nog wel de naam van een christen dragen. Een vreemdeling op de aarde is verbonden aan Christus. Christus is het leven en de enige hoop van een christen. Is Christus uw leven? Nog niet, want wordt het dan tijd dat u Hem zoekt om Zijn eigendom te mogen worden.

Wie zijn burgerschap en wandel in de hemel en heeft, is niet alleen een vreemdeling, maar leeft ook als een vreemdeling hier op aarde. Wat de Schrift zegt over het leven als een vreemdeling willen we D.V. een volgende keer overdenken.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 juni 1997

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Een vreemd’ling hier beneên (3)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 juni 1997

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken