Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gods heerlijke deugden (12)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Gods heerlijke deugden (12)

8 minuten leestijd

De serie artikelen over Gods deugden zou ik af willen sluiten met de overdenking van één der heerlijkste deugden, namelijk die der eeuwige zondaarsliefde. God is liefde. Daar is een volmaakte en eeuwige liefde van de Vader tot de Zoon, en van de Zoon tot de Vader. Vader en Zoon hebben de Heilige Geest volmaakt lief; de Heilige Geest heeft de Vader en de Zoon lief. Die eeuwige liefde strekt zich echter ook uit naar zondaren.

God heeft Zijn liefde getoond in het zenden van Zijn Zoon naar deze gevallen wereld, niet om de wereld te veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden mocht worden.

Deze liefde is zo groot en zo wonderlijk dat zij een ware wederliefde oproept in het hart van een mensenkind, die van nature geneigd is om God en zijn naaste te haten! Als er liefde in het hart van een mens is tot de Heere, is dat enkel en alleen vrucht van Zijn liefde, uitgestort in het hart. “Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening van onze zonden”, 1 Joh. 4:10.

We zien iets van de grootte van Gods liefde, als we bedenken WAT Hij gegeven heeft. Hij heeft Zijn Eniggeboren Zoon gegeven. Zijn énige Zoon; Zijn eeuwige Zoon. Het liefste dat Hij had heeft Hij gegeven. De Heere heeft vele kinderen, maar Christus is Zijn Eniggeboren Zoon, van eeuwigheid!

Groot nu is Gods liefde dat Hij Zijn Zoon heeft gegéven, overgegeven. Gezonden, wég gezonden, uitgezonden naar een vijandige wereld! En dat om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Verloren in zonde en schuld! O wonder van Liefde!

Abraham toonde zijn liefde tot de Heere in het offeren van zijn zoon. De Heere toont Zijn liefde tot zondaren in het offeren van Zijn Zoon! In een preek van Spurgeon las ik het volgende verhaal. ‘Het volgende verhaal toont ons hoe dol ouders op hun kinderen kunnen zijn. In het verre oosten was er eens een familie die met de hongerdood werd bedreigd. De radeloze ouders wisten niet meer hoe ze zichzelf en hun vier zonen in het leven moesten houden. De enige oplossing was dat één van de zonen zou worden verkocht als slaaf. Maar wie van de vier zou dat wezen? De oudste kwam niet in aanmerking. O nee, natuurlijk niet; hij was hun eerstgeborene, hun oudste! De tweede zoon leek echter zo veel op zijn vader, dat de moeder beslist weigerde om hém te verkopen. De derde jongen was echter sprekend de moeder, zodat de vader zei dat hij nog liever wilde sterven dan díe zoon als slaaf te verkopen. De jongste dan ? Maar ach, dát was hun Benjamin, hun oogappel, hun lieve jongen. De ouders kwamen tot de slotsom dat het dan maar het beste was om samen te sterven. Dat leek hun beter toe dan één van hun kinderen af te staan’.

Maar alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft...

Er wordt wel eens gezegd: Als God echt liefde is, waarom gebeurt er dan zoveel narigheid in de wereld? Men is dan blind ten eerste voor het feit dat de wereld niets dan narigheid verdiend heeft, vanwege de zonde, maar ook voor hetgeen God gedaan hééft voor deze verloren wereld. Want een ieder die in de Gift Gods gelooft, heeft het eeuwige leven, hier en nu al!

De liefde des Heeren blijkt niet alleen uit die wondere daad der liefde, de zending van Zijn Zoon, maar blijkt ook uit de prediking aangaande de Zoon, Die de Weg, de Waarheid en het Leven is. Door de prediking van Jezus Christus en Dien gekruisigd, welke plaats vindt in deze van God afgevallen wereld, worden zondaren getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Is dat geen liefde? Zondaren worden verlost van het verderf en gekroond met goedertierenheid. Dat alles als een bewijs van eeuwige zondaarsliefde.

De liefde van de Heere komt ook uit in de Zelfovergave van de Heere Jezus. Hij gaf Zichzelf. Nu, in de prediking ook. Hij gaat nóg rond om het verlorene te zoeken. Hij past het verworven heil toe door Woord en Geest. O wonderlijke liefde van de Zaligmaker! O wonderlijke liefde van de Heilige Geest, Die het mensenhart tot Zijn woning maakt en het leven vernieuwt door Zijn kracht. Is dat geen liefde?

Als God liefde is, waarom is er dan zoveel narigheid in de wereld? Al weer die vraag. Maar wat doen wij er aan, om die narigheid te verwijderen? Niets. Maar God doet er alles aan. In de zending van Zijn Zoon wordt de wederoprichting aller dingen al voorzegd. Er zal een nieuwe aarde komen, waar gerechtigheid wonen zal. Is dat geen liefde? De Heere had de wereld ook aan haar lot kunnen overlaten! Intussen wordt dit alles bij het licht van Gods Woord en door het werk van de Heilige Geest geleerd en verstaan. Dan wordt alles een wonder. Want ik ga mezelf leren kennen. Het voorwerp der liefde zou het onderwerp van Gods toorn moeten zijn! Die in het hart uitgestorte liefde, vernedert, het verbreekt de natuurlijke vijandschap. Het veroorzaakt ook ware wederliefde. Met wederliefde gaat ook altijd smart gepaard over het weinige van die wederliefde en het teveel aan eigenliefde. Maar eenmaal zullen zij toch allen God eeuwig en volmaakt liefhebben met geheel hun hart en met alle krachten.

De lengte en breedte en hoogte en diepte van die Liefde is niet te peilen. Het oog des geloofs ziet de Eniggeborene ter helle neerdalen. Hij roept uit: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gi j Mi j verlaten? Opdat deugnieten en rebellen, hoeren en tollenaren, stinkende zondaren en albedervers tot kind Gods aangenomen zouden worden. O, als mijn verstand zulks vatten wil, staat het verrukt, met eerbied stil!

Ook als de Heere er licht over geeft dat Zijn liefde een eeuwige liefde is. Een liefde zonder begin. Wie kan dat ooit peilen ? Een liefde zonder eind. O, wie kan dat ooit verstaan ? Hier vindt Gods kind stof tot aanbidding. Hoe meer hij zichzelf leert kennen, hoe groter de Heere wordt!

Wordt die liefde des Heeren altijd gevoeld en beleefd ? Dat is een andere zaak. Maar die liefde Gods is en blijft een eeuwige liefde. In de weg van vernedering wort al meer verstaan: “Ja, Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde; daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid”. Jer. 31:3.

In de weg der bekering voor God wordt die liefde gesmaakt. God betuigt door Zijn Woord en Geest dat Hij ons lief heeft. Een zoekende ziel mag er naar staan. Vraag maar veel of de Heere Zich, óók in Zijn liefde, aan u wil openbaren.

Wanneer wij spreken over Gods liefde voor zondaren, mogen we niet voorbijgaan aan een bijzonder middel, waaruit Gods liefde tot Zijn volk blijkt, namelijk de kastijding. “Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij”. Hebr. 12:6. Dat onderwerp is echter veelomvattend. Graag zou ik daar in een andere serie artikelen wat van willen zeggen. Maar dit kan wel vast gezegd worden, dat kastijding bij het kindschap hoort. God is een echte Vader. Hij bemint Zijn kinderen zeer. En daarom moet Hij ze ook kastijden. ‘Opdat ze Zijner heiligheid zouden deelachtig worden’. Maar nogmaals, daarover een andere keer meer.

Zo hebben we in de afgelopen maanden iets proberen te zeggen van verschillende van Gods volmaakte eigenschappen. Wat is het een wonder van vrije genade dat de Heere Zich laat kennen. Hij openbaart Zich door Woord en Geest. Hij maakt gebruik van de middelen. Maken ook wij daar getrouw gebruik van? Want God te kennen is niet alleen groot, het is ook noodzakelijk! Anders zullen we een ‘onbekende God’ ontmoeten. En die God zal het ons aanzeggen: Ga weg van Mij, Ik heb u nooit gekend. Haasten we ons toch om ons levens wil!

Gods kind zal bij het sterven veel onbekends tegemoet gaan. Hoe zal het gaan in de doodsjordaan? Waar zal mijn ziel dan zijn? Hoe zal dat alles zijn? Maar: hij zal geen onbekende God ontmoeten! Hij zal een God ontmoeten, Die hij heeft leren kennen in Zijn goedheid, onveranderlijkheid, heiligheid, verdraagzaamheid, almacht. alwetendheid, en liefde. In Zijn onbezweken trouw, in Zijn vrije gunst, die eeuwig Hem bewoog.

Wat een zaligheid zal dat wezen. En zij zullen vervolgen de Heere te kennen. Daar is geen eind aan!

Maar daar zal bovenal die eeuwige zondaarsliefde bewonderd en bezongen worden! En het zal zingen in ons hart: ‘Ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijn God’!

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 juli 1997

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Gods heerlijke deugden (12)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 juli 1997

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken