Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbesprekingen

10 minuten leestijd

Joh. Westerbeke, Jonge Zangers, 116 blz., ƒ 19,75, Uitgeverij “Middelburg”.

Ondertitel: Het levenseinde en de verwachting van: Gerrit van Doesburg (Alkmaar), Leuntje van Rhijn (Katwijk), Lena Adriana Lampers (Arnhem) en Adriana Alida Leeuwenburg (Barendrecht).

Deze levensgeschiedenissen zijn vele jaren geleden ook uitgegeven en bijna niet meer bekend. Nu worden ze in een wat aangepaste spelling en met een kerkelijk-historische toelichting weer onder de aandacht gebracht. Het zijn aangrijpende en ontroerende geschiedenissen. Jong en oud kunnen hier lezen hoe de Heere wonderen van waarachtige bekering gewerkt heeft in jonge levens tot eer van Zijn Naam. Wie vraagtekens zou zetten bij het vele dat soms in korte tijd wordt geleerd doet goed ter harte te nemen wat staat op blz. 64: “Wees ook niet te haastig in uw oordeel of het wel waar zou kunnen zijn, in zo een korte tijd een krachtdadige bekering, na zo lang in de zonde doorgebracht te hebben. Ik vraag u op uw geweten af, of u in uw zonden en ellenden door de Heere staande gehouden en bekeerd bent, of om uw deugden waardiger was, toen Hij naar u omzag. U zult met mij moeten bekennen: ‘Nee, het was alleen de vrije genade Gods, om de aangebrachte gerechtigheid van de Heere Jezus Christus.’ En als u op het eerste woord van vrijspraak door het geloof aan uw hart gevoeld en ondervonden, door de dood zou weggenomen zijn, zou u dan de eeuwige gelukzaligheid niet ingegaan zijn? Dat kunt u niet ontkennen en daarom benijdt het hen dan niet, die in de eerste vruchten worden weggenomen. Men ziet meestal dat zij met de meeste vergenoeging heengaan, want zij worden in de eerste blijdschap weggenomen. Raak dan het welbehagen des Heeren niet aan, want u bezondigt u daarmee.”

Joh. Westerbeke, In de voorhoven des Heeren, 152 blz., ƒ 19,75, Uitgeverij “Middelburg”.

Ondertitel: Uit het leven van Jacob ban de Velde.

De auteur is voor het samenstellen van dit boekje uitgegaan van oude brieven die hiervoor beschikbaar werden gesteld. Het zijn in hoofdzaak brieven die Jacob van de Velde zelf ontvangen heeft vanuit zijn vriendenkring. Jacob van de Velde (1837-1912) is ambtsdrager geweest in Scherpenisse en Tholen. Een lezenswaardig boek, zeker voor de oudere mensen in Zeeland. Haat in eigen huisgezin is Van de Velde niet bespaard gebleven. We lezen op blz. 69: “Op een morgen zei hij tegen één van zijn jongens: ‘Ik zou vandaag de schuur maar eens gaan teren.’ ‘Gaan teren?’ zei de ander. ‘Ik zal je lessenaar in de kerk te Tholen eens gaan teren, dan blijft je boek er aan plakken.’ Ze gingen eens zo ver, dat er één een lange zwarte jas aandeed en een hoed opzette en zo naar buiten ging. De ander riep: ‘Vader, daar komt Ds. Roelofsen!’ De oude man pakte zijn krukken en liep naar buiten om zijn vriend te verwelkomen. Maar zijn ontnuchtering was groot.” Met belangstelling heb ik ook de vele brieven gelezen die predikanten hem geschreven hebben. Zo schrijft Ds. Fransen op blz. 76 over het sterven van Ds. Van Niel. Aan hem werd gevraagd wat zijn zielsoefeningen waren. Hij gaf als antwoord: “Om de tollenaarsbede te bemediteren: O God, wees mij zondaar genadig.”

De Tempel, Alfred Edersheim, ingeleid door John J. Bimson, uitgave J.J. Groen en Zoon, 256 blz., ƒ 59,95 De auteur (1825-1889) werd in Wenen geboren als zoon van Joodse ouders. Hij werd Presbyteriaans predikant en werkte onder de Joden in Roemenië. In 1875 trad hij toe tot de Anglicaanse Kerk van Engeland. Het boek werd voor het eerst in 1874 in het Engels uitgegeven. Prachtige kleurenfoto’s zijn opgenomen. Ook vele opnamen van een maquette van de tempel van Herodes. Achterin een zaken- en een tekstregister. De auteur heeft gebruik gemaakt van Joodse bronnen bij de samenstelling van zijn boek. De archeologie stond nog in de kinderschoenen toen Edersheim zijn boek vervaardigde. De nieuwere resultaten van opgravingen zijn dus niet in zijn boek verwerkt. De auteur geeft veel informatie over de tempeldienst, de feesten, de offers die gebracht werden etc. Een goed en leerzaam naslagwerk waarin de lijnen naar Christus worden doorgetrokken. Nuttig om in onze gezinnen te hebben en voor hen die godsdienstonderwijs hebben te geven.

H. Natzijl, J. Mastenbroek, A. Bel, In beeld gebracht, 143 blz., ƒ 37,90 (na 31 december ƒ 44,90), uitgave Den Hertog-Houten. Ondertitel: Twee eeuwen kerkelijk leven. In dit boek wordt een rijk geïllustreerd beeld gegeven van de kerkgeschiedenis uit de negentiende en de twintigste eeuw. Het kerkelijk leven van de Afgescheidenen, Kruisgezinden en Ledeboerianen, de Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) en de Oud Gereformeerde Gemeenten wordt in korte trekken behandeld en het boek is van veel oude opnamen voorzien. Er zijn namelijk ongeveer 800 foto’s opgenomen. Een enkele kritische opmerking willen wij maken. Het viel ons op dat bij het overzicht van de reformatorische kerken op de blz. 12 en 13 de Ned. Geref. Kerken ontbreken, die uit de Ger. Kerken (Vrijg.) zijn ontstaan, terwijl op blz. 55 dit kerkverband wel wordt vermeld. Deze opmerking neemt niet weg dat we het een mooi kijkboek vinden wat we met genoegen hebben doorgenomen. Uiteraard wordt ook aan onze kerken vanaf 1834 aandacht gegeven.

Dagboeken

Voor de 115e maal is de kalender ‘Honigdroppels’ verschenen in twee uitvoeringen, als blok op kartonnen schild en als boek voor ƒ 17,95 (voor uitdeling gelden lagere prijzen) en voor de 31e maal is het bijbels dagboek ‘Voor Hart en Huis’ verschenen waaraan meewerken Ds. D.J. Budding (Ned. Herv. predikant te Waarder), Ds. A. van Heteren (Chr. Geref. predikant te Barendrecht). Ds. G.S.A. de Knegt (Ned. Herv. predikant te Barneveld en Ds. W. Silfhout (predikant van de Geref. Gemeente te Hendrik Ido Ambacht) voor ƒ 12,95 (voor uitdeling gelden lagere prijzen; ook dit jaar in Grote-Letteruitgave ƒ 19,95). Beide dagboeken zijn uitgegeven door J.J. Groen en Zoon, Leeuwarden. Tevens verscheen Bijbels Dagboek 1998 ‘Leven en Licht’, bij Uitgeverij den Hertog Houten ƒ 14,95, waaraan medewerkten Ds. C. Harinck en Ds. W. Harinck (Geref. Hem), Ds. P. den Butter en Ds. A. van de Weerd (Chr. Geref.) en Ds. G.C. Kunz en Ds.L.W.Ch. Ruijgrok (Ned. Herv.). De dagboeken zullen hun weg onder ons wel vinden. Moge de Heere de lezing ervan zegenen.

We ontvingen het Jaarboek LCJ 1997. Sinds enige jaren is het de gewoonte zo’n jaarboek uit te geven met informatie over de LCJ (Landelijke Commissie Jeugdcontacten Christelijke Gereformeerde Kerken). Ds. L.W. van der Meij schrijft over Bidden.. Of niet?”, Ds. A. van Ek over “Bidden... maar wat?” en Ds. W.N. Middelkoop over “Bidden... en dan..”. Verder het jaarverslag LCJ 1996/97 en een overzicht van de verschenen schetsen. Dan de programma’s van de jeugdcontacten voor het seizoen 1997/98 en een lijst van aangesloten jeugdverenigingen en tenslotte een organisatie model van de LCJ.

Alexander Comrie, Maak mij levend om Uws Naams wil, 94 blz., ƒ 19,50, Uitgeverij de Groot Goudriaan -Kampen.

Leerrede over Psalm 143:11 “O HEERE, maak mij levend om Uws Naams wil; voer mijn ziel uit de benauwdheid om Uw gerechtigheid.” Ondertitel: Een dodige en benauwde ziel biddend om levendmaking en troost, voorgehouden in een leerrede over Psalm 143:11. De preek is herschreven door dhr. C. Bregman. Van extreem lange zinnen zijn kortere zinnen gemaakt. De preek is van tussenkopjes voorzien wat de opbouw van de preek duidelijker doet uitkomen. In de tijd van Comrie was er sprake van ingezonkenheid, ook in onze dagen is dat werkelijkheid. Alexander Comrie is een belangrijk theoloog in de 18e eeuw geweest. Hij leefde van 1706-1774. Comrie werd in Perth (Schotland) geboren en ging in 1727 naar Rotterdam. In 1735 werd hij predikant in Woubrugge. Daar heeft hij bijna veertig jaar mogen arbeiden. In 1773 moest Comrie emeritaat aanvragen. In 1774 is hij overleden te Gouda en daar ook begraven. Comrie heeft in zijn leven veel gepubliceerd. De preek die nu opnieuw is uitgegeven is afkomstig uit zijn verzameling van leerredenen (1749-1750). Als basis voor de herschrijving diende de derde druk van het eerste stuk van bovengenoemd boek uit 1758. Eind vorige eeuw verscheen van de hand van Dr. A.G. Honig een biografie over Comrie waarin deze het belang tekende van de geschriften van Comrie. Comrie zag dat kerken in Nederland steeds achteruit gingen, dat een geest van diepe slaap over het volk werd uitgegoten, dat de zedeloosheid toenam en de ketterijen en de ‘Atheïstigheit’, steeds meer inslopen. Comrie begeerde heel het volk terug te roepen tot het Woord des Heeren. Daarmee stond hij in de traditie van de Nadere Reformatie. Comrie voelde zich ook bijzonder aangetrokken tot een man als Lodenstein. In de nu opnieuw gepubliceerde preek staat de dodigheid en de wederkeer van Gods kinderen tot de Heere centraal. Comrie heeft deze preek in 1741 te Woubrugge uitgesproken. De oorspronkelijk uitgesproken preek zal ongetwijfeld korter zijn geweest dan de uitgegeven preek. Comrie begeert ingezonken gelovigen te ontdekken aan hun kwaal, te bestraffen, te onderwijzen en te bemoedigen. Comrie moest in zijn tijd al klagen over dorheid en dodigheid in het geestelijke leven. Het is in onze tijd niet beter gesteld. Op de blz. 40-62 worden 23 oorzaken van dodigheid genoemd. Grote onkunde van God en van de dierbare waarheid van het Evangelie. Er is weinig verstandelijke kennis en nog minder bevindelijke kennis van de waarheid van het Evangelie. Er wordt niet nauwkeurig gelet op pas bekeerden, er wordt meer op hun spreken dan op hun levenswandel gelet. Er wordt niet gelet op de kenmerken van genade en van een wedergeboren mens. Comrie wijst ook op ingezonken gezelschappen die als een dode zee zijn. Hij wijst op nalatigheid in de beoefening van de plichten der godzaligheid. Hij noemt een roerloos rusten op gedane plicht. Er was weinig waakzaamheid. Men ging zich onafhankelijk voelen door te vertrouwen op ontvangen genade. Een blijven staan bij de eerste beginselen van het christelijke geloof. Een teveel op de buitenkant gericht zijn met veronachtzaming van het inwendig en verborgen werk. Verdeeldheid onder de godzaligen. Het uitblussen, wederstaan en bedroeven van de Heilige Geest. Zondige eigenliefde. Het niet kunnen verdra-gen dat de dodigheid onder ogen wordt gebracht. Uit de hoogte oordelen over anderen. Kritiek hebben op hen die aandringen op een heilige levenswandel. Rusten op de naam en de achting die men gekregen heeft in zijn eerste geloofsijver en levendige gestalte. Vanaf blz. 86 volgt de toepassing. Onbekeerden: Zij moeten de achting voor een dodige gelovige niet verliezen. Zij moeten ook niet denken dat wanneer Gods volk zo dodig is zij dan ook wel genade kunnen bezitten. Zij mogen dodige godzaligen niet hard vallen. Zij dienen eigen jammerlijke toestand voor God te beklagen.

Indien de ziel enigermate aan de doodsheid is ontdekt dient zo iemand ernaar te staan dat de indrukken van het dood-zijn in de ziel diep wortel-schieten. Tenslotte worden de oprechten aangesproken. Hun dodige toestand is beklagenswaardig. De oorzaken van dodigheid dienen onderzocht te worden. Zulken worden aangespoord te roepen en hun gedaante aan de Heere te vertonen. Zij dienen na genezing door toepassing van het bloed van Christus te staan naar meer nauwgezetheid en levendigheid. Een goede zaak deze inhoudsvolle preek te lezen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 december 1997

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 december 1997

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken