Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Boekbesprekingen

15 minuten leestijd

Een lamp voor de voet, 64 blz., ƒ 8,50, Uitgave Gereformeerde Bijbelstichting, Leerdam. Een boekje met 57 kernachtige teksten en gedichten van diverse theologen uit vroeger eeuwen over de onschatbare waarde en betekenis van de Bijbel. De naam van de auteur en de vindplaats van het citaat zijn weergegeven. We hebben het boekje met belangstelling gelezen. Het moge brengen tot het lezen van de geschriften van auteurs uit wier geschriften een klein stukje is weergegeven.

Een gerijpte korenschoof, J. Bout en N.J. Spaan, Het leven van Thomas Halyburton (1674-1712), 234 blz., ƒ 37,50, Uitgave den Hertog, Houten. Het keurig uitgegeven boek bevat een schat aan gegevens over het leven en de arbeid van Thomas Halyburton. Het is van dezelfde opzet als het boek wat eerder van de hand van dezelfde auteurs verscheen over Matthew Henry (“Een getuige van het Licht”). Er is veel passend fotomateriaal opgenomen. Er is een preek afgedrukt over Hooglied 2:8. Achterin treffen we een persoons- en plaatsregister aan. Aangrijpend is de beschrijving van het sterfbed van Halyburton. Hij overleed op de jonge leeftijd van 38 jaar. Hij sprak zijn kinderen ernstig toe op zijn sterfbed. We lezen daarvan op blz. 201: “Janet! O zoek de Heere. Hij is zo goed. Hij zal een betere Vader voor je zijn dan ik ooit geweest ben. Je bent in Zijn huis geboren. Ik bezit geen kinderen meer. Ik heb jullie allen aan de Heere gegeven en ik beveel je aan de rijkdom van Zijn genade.” Tot een zoon sprak hij: “Mijn kind, als je de God van je vader, Die hem zoveel goeds bewezen heeft, zult verlaten, zal dit tegen je getuigen. Ik wens dat Hij de Rotssteen van je hart mag worden”. Van zichzelf getuigde hij op zijn sterfbed het volgende: “Ik ben als een korenschoof die ten volle rijp is om ingezameld te worden in de schuur.”Neem en lees.

“Uw getrouwheid is van geslacht tot geslacht”

50 jaar Christelijke Gereformeerde Kerk te Oud-Vossemeer 1946-1996. Met belangstelling hebben we kennis genomen van de inhoud van dit boek. Na een voorwoord van ds. M.C. Tanis wordt de geschiedenis van de gemeente aan de orde gesteld. De wortels liggen in de tijd van de afscheiding. In 1946 werd aangesloten bij de Chr. Geref. Kerken. De droeve scheuring in de jaren vijftig wordt niet voorbijgegaan. We kunnen lezen van predikanten en ambtsdragers die de gemeente gediend hebben. Er zijn preken opgenomen van ds. W. Baaij, ds. H. van Leeuwen, ds. J. van Doorn en ds. A.G. Boogaard. Oud-Vossemeer is een kleine gemeente waar nog steeds ‘s zondags driemaal dienst wordt gehouden. In het laatste hoofdstuk getiteld “Toekomstverwachting van de kerk” wordt het vertrouwen uitgesproken dat de Heere ook in de toekomst zal zorgen. Het boek besluit met de bede: “Heere, geef ons wijsheid, liefde, getrouwheid, geduld, verdraagzaamheid, vrijmoedigheid. Geef ons kinderlijk vertrouwen voor de toekomst, om het alles in Uw Vaderlijke hand te mogen leggen.” “O, dat we dan mogen strijden, die goede strijd des geloofs, om eenmaal met onze kinderen, daar te mogen zijn, waar geen inwoner zal zeggen: ik ben ziek. Dat geve God.” Wie lid is van de gemeente of wie vroeger tot de gemeente behoord heeft doet er goed aan dit keurig verzorgde boek van 155 blz. Aan te schaffen. Het is nog te verkrijgen bij de scriba van de gemeente:

D.F. Duine, C. Frankenstraat 39, 4698 CE Oud-Vossemeer, tel. 0166-672298.

Waarom was ‘t op mij gemunt?

J. Groene wegen, J. van Lodenstein e.a., veel geciteerde bevindelijke gedichten, 112 blz., ƒ 19,90, Uitgave den Hertog, Houten. De bundel is samengesteld door dr. S.D. Post. Vaak worden enkele bekende regels op de kansel of bij andere gelegenheden aangehaald. Vaak is de rest van zo’n gedicht onbekend. In dit boekje zijn 45 gedichten opgenomen (of een aantal strofen ervan) waarin de bekende regels voorkomen. De dichters zijn erbij vermeld. Het boek begint met gedeelten van Psalm 42, 73, 119 en 138 in de berijming van Datheen. Ook enkele gedichten van Revius zijn opgenomen. Achterin het boekje vinden we de namen van de dichters met een korte levensbeschrijving. Van Witsius is het gedicht “Is er nog o groot Ontfermer” opgenomen, van Rijer Pothoeven “Als onder ‘t heilig recht””. We geloven dat het boekje zeker in een behoefte voorziet en aftrek zal vinden.

Dr. C. van Sliedregt en mevr. J.A. van Sliedregt-Hoksbergen, Is het wel voor mij?, 76 blz., ƒ 19,95, Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, Heerenveen.

Ondertitel: Geloofs(on)zekerheid vanuit de verkiezingsleer. Het boekje bevat een bespreking van Romeinen 9 doordr. C. van Sliedregt, waarin wordt gesteld dat het daar niet allereerst over de verkiezing gaat. Zijn vrouw geeft dagboeknotities en briefwisselingen weer. Het is enerzijds waar dat een verkeerd opgevatte verkiezingsleer tot lijdelijkheid en verontschuldiging voor ongeloof kan leiden. We moeten ons oog daar niet voor sluiten. Anderzijds hebben we toch grote bedenkingen tegen de inhoud van dit boekje. Er klinkt kritiek in door op de Dordtse Leerregels (bijv. op blz. 14 en 75), terwijl de Leerregels toch duidelijk uiteenzetten dat de zondaar door eigen schuld verloren gaat en een ruim Evangelie prediken met bevel van bekering en geloof. Ook Calvijn wordt bekritiseerd. Op blz. 75 lezen we over Calvijns vergaande uitspraken over de dubbele predestinatie. Om nog iets te noemen: De inhoud van de kanttekeningen op Romeinen 9 verschilt nogal van de inhoud van dit boekje. Laten we mogen blijven bij Calvijn en de Dordtse Leerregels.

Ds. C. Harinck, Het leven van Maria Magdalena,

97 blz., ƒ 19,95, Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, Heerenveen, in samenwerking met de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten. Het boekje bevat 4 hoofdstukken: Maria Magdalena, bezeten van zeven duivelen. Maria Magdalena, een discipelin van Jezus. Maria Magdalena, zoekende haar Heere en Zaligmaker. Maria Magdalena, de boodschapster van goede tijding. Op blz. 25 worden onder het kopje ‘de zeven duivelen in ons hart’ de zeven afschuwelijkheden die Bunyan in zijn hart vond weergegeven: 1. Geneigdheid tot ongeloof. 2. Het plotseling vergeten van de liefde en barmhartigheid welke Christus openbaart. 3. Een neiging tot de werken der wet. 4. Afdwalingen en koelheid in het gebed. 5. Vergeten te waken voor datgene waarom ik bid. 6. Geneigd te murmureren, omdat ik niet meer bezit; en toch gereed te misbruiken wat ik heb. 7. Ik kan geen van de dingen doen, welke God mij gebiedt, maar mijn bedorvenheden dringen zich steeds in “Wanneer ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij.”

Gods wijsheid heeft die zeven boosheden ten goede gekeerd voor Bunyan:

1. Zij doen mij mijzelf verfoeien. 2. Zij weerhouden mij van op mijn hart te vertrouwen. 3. Zij overtuigen mij van het ongenoegzame van alle gerechtigheid van mijzelf. 4. Zij tonen mij de noodzakelijkheid van het vluchten tot Jezus. 5. Zij dwingen mij om tot God te bidden. 6. Zij tonen mij hoe noodzakelijk het is te waken en nuchter te zijn. 7. Zij nopen mij om door Christus tot God op te zien om mij te helpen en om mij door deze wereld te voeren. Een goede zaak dit boek te lezen dat duidelijk onder meer beschrijft hoe de duivel werkelijkheid is in het leven van Gods kinderen onder meer door zijn bo ze inwerpingen (blz. 13-17).

De kerkenraad van de Eben-Haëzer-kerk te Urk stelde mij ter hand een prekenbundel met als titel “De dagen van ouds”. Hij verzocht om een recensie in ons blad. Gaarne wordt daaraan voldaan. “De dagen van ouds” is, zoals vermeld wordt, een heruitgave verzameling preken van diverse Christelijke Gereformeerde predikanten. In de bundel vinden we een zevental preken. In het voorwoord wordt gezegd dat die preken zonder enige voorkeur zijn uitgekozen. Van een tiental predikanten wordt een korte levensschets gegeven. Drie van die dienaren des Woords hebben op Urk mogen arbeiden. Het boek omvat 244 pagina’s, ’t Is dus geen boekje!

Verder treffen we aan een elftal gedichten. Die zijn van inhoud prachtig! Soms op onze verenigingen wil men een gedicht voordragen. Wel -hier kan men een keuze maken. Van Ds. W.F. van der Kodde is er een persoonlijke belijdenis, en wel bij Bethlehems kribbe, bij Golgotha’s kruis en bij het graf van de verrezen Heiland. Die belijdenis is aangrijpend en ontroerend. Verder vinden we in dit boek “mengelwerk”: “Praktische preken”, “Uit het dagboek van een predikant” en “Voorwerpelijk onderwerpelijkheid”. Voorts zijn er foto’s van de predikanten. Soms ook een foto van hun graf. Er is ook een plaatje van het “oude” kerkje. Kerkstraat 101, en een van de tegenwoordige kerk.

Enkele van de schrijvers van de preken wil ik noemen. Ze zijn onder ons zo bekend. Ds. Baan, Ds. Dubois, Ds. Van der Meiden, Ds. Zuidersma. Uiteraard wil ik niet tekort doen aan de anderen. “De dagen van ouds” geeft duidelijk aan hoe er vroeger gepreekt werd. Die verkondiging van het Woord was voor velen tot rijke zegen. Natuurlijk verschillen de genoemde dienaren des Woords. Maar die zijn niet wezenlijk. Ze zijn uiteindelijk één. Er is geen oppervlakkigheid. Er is geen idealistische gemeentebeschouwing. Er wordt onderscheid gemaakt. Ze staan in de werkelijkheid van het gemeente - zijn: ‘t is niet alles Israel dat de naam heeft. Tegelijkertijd zijn ze lokkend, nodigend, bewogen. Soms is een preek te beschrijvend en te weinig verkondigend. Er is een thema dat luidt: Sions pelgrim. Als thema had ik gekozen: De Heere brengt pelgrims in Sion. Dan zou de boodschap duidelijker geweest zijn. We bevelen het boek hartelijk bij u aan. Het kost ƒ 29,75 en is te bestellen bij P. Visscher, Molenkamp 20, 8321 HS Urk, tel. 0527-685571. De opbrengst van “De dagen van ouds”” is bestemd voor de nieuw te bouwen kerk in het Urkerhard te Urk.

Dalene Matthee, Fiela’s kind, roman vertaald door Rika Vliek, 350 blz., ƒ 39,90, Uitgeverij de Groot Goudriaan - Kampen.

Dalene Matthee is een succesvol Zuid-Afrikaans schrijfster. Voor haar werk ontving zij een aantal belangrijke prijzen. Haar boeken zijn in veertien talen vertaald. Het boek dat we nu bespreken gaat over een blank kind dat na verdwaald te zijn in het bos door een christelijke zwarte vrouw wordt opgevoed. Later eist een blanke vrouw hem op als haar zoontje. Maar is dit wel zo? Een boeiend en verantwoord boek.

Dr. J. Stolk eindredactie, Pubers begrijpen, verschenen in de serie Christelijke opvoeding deel 8, 148 blz., ƒ 26,95, Uitgeverij J.J. Groen en Zoon - Heerenveen. De zogenaamde puberteit is een moeilijke periode uit de opvoeding. Ieder die in de praktijk hiermee te maken krijgt zal dit onderschrijven. Er kunnen gemakkelijk conflicten ontstaan tussen ouders en hun kinderen. Er kan zelfs sprake zijn van vastgelopen opvoedingssituaties. Een treffende stelregel lazen we op blz. 83: “Kritiek breekt af en waardering bouwt op.” Hoe moeten moeilijkheden opgelost worden? In ieder geval zijn belangstelling en meeleven van grote betekenis. Ook wordt aan de orde gesteld dat er op verantwoorde wijze grenzen gesteld moeten worden. Het slothoofdstuk is gewijd aan vrije tijd. Dit boek voorziet in een behoefte en geeft waarde volle adviezen aangaande de opvoeding van en de omgang met kinderen in de leeftijd van 12-16 jaar.

Ds. A. Elshout (1923-1991, predikant van de Gereformeerde Gemeenten), Doet dat tot Mijn gedachtenis, 138 blz., ƒ 19,50, Uitgave den Hertog - Houten, tweede druk. De ondertitel luidt: ‘Iets over het werkzaam zijn met het Heilig Avondmaal des Heeren.’ Het boekje wil een helpende hand bieden aan hen die bekommerd zijn vanwege hun zonde. De vraag kan leven in het hart of men wel tot Gods kinderen behoort. Er kan vrees zijn voor het onwaardig eten en drinken van het lichaam en bloed des Heeren. Moge de inhoud van dit boekje, bestaande uit 10 hoofdstukken, tot onderwijs zijn. Aan elk hoofdstuk zijn een aantal gespreksvragen toegevoegd. Tenslotte een enkel citaat, blz. 61 en 62: “De ware arme, verslagene van geest, die voor Gods Woord beeft, kan, durft, wil van geen andere grond voor hoop weten dan Jezus Christus en Die gekruisigd. Alles daarbuiten werd hem ontnomen. Daardoor en door de trekkingen van de Heilige Geest door middel van het Evangelie werd en wordt hij of zij getrokken om tot Christus’ Persoon en Bloed de toevlucht te nemen, voor het eerst en bij vernieuwing. Zij kunnen en durven, noch willen op eigen werk betrouwen. Tot hun leedwezen worden zij nog zoveel ongeloof, twijfel en wetticisme in zichzelf gewaar - zij zuchten om ervan verlost te worden door de Heere.”

L. Capelle, De weg der bekering, 216 blz., ƒ 36,50, Uitgave den Hertog - Houten, 10e druk.

Zelf waren we in het bezit van de 2e druk van dit boek dat dus nu de tiende druk mag beleven. Er zijn nu enkele zwart-wit foto’s opgenomen. Vergeleken met de tweede druk is het boek overzichtelijker en leesbaarder geworden door de tekst in kopjes in te delen. Het viel mij bij vergelijking op dat de weergave van de ondervonden zaken in de tweede druk achterin in de bewoordingen althans niet hetzelfde is als in de 10e druk, hoewel het zakelijk wel hetzelfde betreft. L. Capelle beschrijft de weg die de Heere met hem is gegaan. Treffend wordt weergegeven wat ervaren mocht worden aan wonderen en uitreddingen. De schrijver heeft het boek nagelaten aan zijn familie en vrienden met de wens en bede dat de Heere de lezing ervan zou mogen zegenen. Om u een indruk te geven van de inhoud van het boek geven wij een citaat, we lezen op blz. 61 over aanvechtingen: “De eerste inbreuk in mijn ziel was de volgende. Wij moesten een molenroede maken en zouden dat stuk hout zagen. Daaraan bezig zijnde met een scherpe, pas gevijlde kraanzaag, zaagden wij opeens in volle gang op een spijker. Doordat ik enigszins verschrok, of hoe het zij, ik gebruikte ijdel Gods heilige Naam, hoewel ik niet weet of ik het dadelijk uitdrukte of dat het in mijn hart was, maar het was of ik door de grond heenzakte. Ik liep van mijn werk af, kon niet anders roepen dan: ‘Wat zal er nu met mij gebeuren? Doch ik moest weer aan mijn werk. O, wat was ik bitter bedroefd, ik wist geen raad, temeer daar mijn zielsvijand dadelijk ook zijn vurige pijlen op mij afschoot, dat dat in geen bekeerd mens kon voorvallen, dat het geen recht werk was bij mij. Na het beëindigen van mijn werk zocht ik het verborgene, stortte mijn bittere klachten voor het aangezicht des Heeren uit, waarop de Heere mij voorkwam met deze woorden: ‘Ik zal helpen en redden.’ Ik dacht nu te zorgen dat het mij niet meer zou gebeuren. Daarna kwam er een man op het dorp met een draaiorgel, en wat deed er in mij op? Hoe harder die man zijn wereldse deunen speelde, nog harder gingen die in mijn hart zingen. O, nu wist ik het niet meer, in plaats van heilig te leven en de Heere te dienen en te vrezen, was ik de wereld gelijk. Ik heb het wel uit mijn hart vandaan willen halen en riep uit: ‘O God, wat zal er nu met mijn gebeuren?’ want dat sloeg mij geheel teneer.” “In die tijd dat ik zo moedeloos daarheen ging, viel ik voor God neer op mijn knieën en zei: ‘O God, wat zal er nog van mij worden? Ik zal nog wederkeren met de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk, en met de hond tot zijn eigen uitbraaksel.’ Waarop het dat lieve hoogwaardige Wezen behaagde, in deze moedeloze toestand dadelijk tot mij, arm mismoedig schepsel, af te komen met de woorden uit Maleachi 3:6 “Ik Heere, word niet veranderd; daarom zijt gij, o kinderen Jakobs, niet verteerd’, waaronder ik zeer verootmoedigd werd voor ‘s Heeren aangezicht. Het was of ik er met de vinger op gewezen werd, dat de grond van mijn zaligheid alleen lag in die trouw en onveranderlijkheid Gods; voor mij was dit op dat ogenblik als een hart onder de riem. Het was als een vingerwijzing en ik teerde hier weereen poosje op voort.”

Mary Winslow, Leven met Christus, 302 blz., ƒ 45,-, Uitgave De Groot - Goudriaan, 3e druk.

Het boek is oorspronkelijk in het Engels geschreven door Octavius Winslow, zoon van Mary Winslow. Hij heeft geput uit nagelaten brieven en dagboeknotities. Dhr. W. van der Zwaag heeft het boek vertaald en voorzien van een verhelderende inleiding waarin hij ondermeer de kenmerken van het geestelijk leven van Mary Winslow beschrijft op de blz. 21 en 22. In de inleiding wordt ook de tijd waarin Mary Winslow leefde beschreven. Mary Winslow heft veel wederwaardigheden ondervonden. Rijke bemoeienissen Gods waren ook haar deel. We lezen van huiselijke godsdienstoefening en innig gebedsleven. Het geestelijke leven van Mary Winslow wordt getekend. Een goede zaak om kennis te nemen van dit inhoudsvolle boek waarin het veelbewogen leven van Mary Winslow beschreven wordt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 mei 1998

Bewaar het pand | 16 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 mei 1998

Bewaar het pand | 16 Pagina's

PDF Bekijken