Bekijk het origineel

Trinitarian Bible Society

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Trinitarian Bible Society

7 minuten leestijd

Naam en doel

Nu er wat ruimte over is in ons blad is het misschien niet onaardig u in het kort iets mee te delen over de naam en het doel van de Trinitarian Bible Society. Zelf wonen wij doorgaans de jaarvergadering van deze organisatie bij met een collegapredikant uit de Ned. Herv. Kerk. Misschien hebt u nog nooit van bovenstaande organisatie gehoord. Het is ook mogelijk dat u in een onder ons niet onbekend dagblad weleens een verslag hebt gezien van een jaarvergadering van deze organisatie. Niet alleen vanuit Nederland, maar ook vanuit Engeland werden en worden Bijbels verspreid. Er zijn minstens 150 gebieden in de wereld waar de Trinitarian Bible Society (TBS) actief is in het verspreiden van Gods Woord. Ter illustratie noem ik enkele landen: Algerije, Angola, Argentinië, China, Cuba, Egypte, India, Indonesië, Libië, Malawi, Mozambique, Nigeria, Pakistan, Polen, Roemenië en Saoedi-Arabië.

De TBS werd opgericht in 1831. Waar komt de naam vandaan die deze organisatie draagt? Wat is de achtergrond van de naam die aan deze organisatie werd gegeven? Waarom juist deze naam aan haar toegekend? De stichting draagt niet de naam van een kerk of een kerkverband. De stichting draagt een naam die traditioneel verbonden is met het christen-zijn. In de naam klinkt immers duidelijk de belijdenis van de drieëenheid door. De naam geeft aan dat Jezus Christus waarachtig God is tezamen met God de Vader en met God de Heilige Geest. In de tijd van de oprichting van de TBS werd dit door velen bestreden. Daartegen wenste de TBS duidelijk positie te kiezen. Het doel van de TBS is Bijbels te verspreiden over de gehele wereld. Daarbij is het niet onverschillig welke vertalingen gemaakt en verspreid worden. De TBS streeft ernaar betrouwbare vertalingen onder de mensen te brengen. Die vertalingen zijn te vergelijken met de Oude Vertaling in Engeland, de zogenaamde King James Version, die weer goed te vergelijken is met onze Statenvertaling.

Omvangrijk werk

Het werk van de TBS is enorm toegenomen in de loop van de jaren. Enkele cijfers willen wij aan u doorgeven om een indruk te krijgen van de groei van het werk van de TBS. In de jaren 1931-1936 werden 25.500 Bijbels verspreid. De oorlogsjaren vormden begrijpelijkerwijze een dieptepunt: bijna 18.000 Bijbels. Van 1951-1956 werden ruim 46.000 Bijbels verspreid. In de jaren 1976-1981 ruim 1.577.500 Bijbels. Wie de waarde van de Bijbel in zijn persoonlijk leven heeft leren kennen zal het belang van dit werk verstaan. De Heere vergadert immers Zijn Kerk door Zijn Geest en Woord. Dan is het noodzakelijk dat de Bijbel wordt vertaald en verspreid over het rond van deze aarde. De Heere Zelf heeft de opdracht gegeven aan de apostelen en in hen aan Zijn Kerk het Woord te verkondigen in alle landen en onder alle volkeren. Op de laatste jaarvergadering van de TBS, die we met een collegapredikant hebben bijgewoond, werden de cijfers over 1997 gepubliceerd: 738.522 Bijbels werden er verspreid. De vraag zou gesteld kunnen worden of zo langzamerhand niet alle volkeren een Bijbel in hun eigen taal hebben. Misschien is deze gedachte ook weleens bij u bovengekomen. Hoe ligt dit eigenlijk? Er zijn ongeveer 5.500 talen in deze wereld. De Bijbel is slechts in 363 talen vertaald. Daaronder zijn vele vertalingen die de laatste honderd jaar gemaakt zijn vanuit een kritische Schriftopvatting en vanuit onjuiste opvattingen aangaande het vertaalwerk. Zodoende zijn slechts in een beperkt aantal talen Bijbels beschikbaar in betrouwbare vertalingen. Het Engelse en Nederlandse volk is dan ook rijk bevoorrecht. Beide volken mogen een Bijbel hebben in een betrouwbare vertaling.

Wereldwijd blijft er dus behoefte aan betrouwbare vertalingen. De TBS probeert hier haar bijdrage aan te leveren.

Jaarlijkse bijeenkomst

In juni 1998 werd de 167e jaarlijkse bijeenkomst gehouden in de Westminster Chapel te Londen. Dit is de kerk waar D. Martyn Lloyd Jones jarenlang heeft mogen prediken. Op zo’n jaarlijkse bijeenkomst wordt een overzicht gegeven van de verrichte werkzaamheden. De financiën worden ook aan de orde gesteld. De offervaardigheid onder de vrienden van de TBS is groot. Schriftelijk werden de groeten overgebracht van de TBS uit Australië, Brazilië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten. Mondeling werden de groeten overgebracht vanuit Canada en vanuit Nederland. De wens werd uitgesproken dat de Heere het werk van de TBS zou zegenen opdat er nog velen bekeerd zouden mogen worden op het rond van deze aarde en zouden gaan leven ter ere Gods. Moge de Heere vervullen wat we lezen in Mattheus 28:20 “En zie, Ik ben met ulieden, al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.”

De jaarlijkse preek werd gehouden door Ds. G. Hawkins. Deze predikant dient al ruim dertig jaren een kleine gemeente van omstreeks 80 leden. Voor Engelse begrippen nog niet eens de kleinste gemeente. Veel gemeenten bestaan uit zo’n 20 tot 40 leden. Daarbij vergeleken zijn wij als land en volk van Nederland nog rijk bevoorrecht. Waarderen we dat wel? Ds. Hawkins sprak over Jesaja 66:2 waarbij centraal stonden deze woorden: “Maar op deze zal Ik zien, op de arme en verslagene van geest en die voor. Mijn woord beeft.” Hij wees op het grote belang van de Bijbel.

Alle belangrijke zaken worden in Gods Woord aan de orde gesteld: de schepping, de val, de vijandschap van de gevallen mens en het Evangelie. Hemel en hel worden getekend. Gods Woord spreekt erover dat er een dag van rekenschap komt. Vervolgens werd gezegd wat een arme is: iemand die bankroet is gegaan, iemand die zichzelf niet meer kan oprichten, een arme tollenaar. Ook kwam naar voren wat verslagenen van geest zijn: het woord heeft hen doorwond, de Heilige Geest heeft hun hart verbroken, zij beleven het oordeel verdiend te hebben. Ook worden enkele dingen gezegd aangaande het beven voor Gods Woord. Voor zulken is er zaligheid: “maar op deze zal Ik zien.” De Heere zal in Christus lieflijk, goedkeurend en verlangend op hen zien. De Heere zal hen helpen tijdens de levensreis en op Zijn tijd opnemen in heerlijkheid. De predikant besloot met de wens dat het werk van de TBS voortgang zou mogen vinden ter ere van de Naam des Heeren.

Vernieuwing van de Oude Vertaling nodig?

We spraken met vertegenwoordigers van de TBS over de vraag die ook in Nederland leeft of er vernieuwing van de Oude Vertaling nodig is. Men staat hier van de zijde van de TBS zeer huiverig tegenover. Er werd op gewezen dat er naar de opvatting van hen die dit voorstaan vernieuwingen en aanpassingen nodig zullen blijven. Het zal een voortgaand proces blijken te zijn. Bovendien zijn er woorden die niet aangepast kunnen worden vanwege hun rijke inhoud en diepe betekenis. Van de zijde van de TBS werd ook opgemerkt dat een vernieuwing of aanpassing van de Bijbelvertaling niet op zichzelf staat. Het is in Engeland zo dat zij die een vernieuwing of aanpassing voorstaan er ook voor zijn andere liederen te gaan zingen in de eredienst en andere kleding te gaan dragen tijdens de eredienst. De TBS wil de Oude Vertaling handhaven (de zogenaamde King James Bijbel). Hooguit wil men erover denken onder aan de bladzijde een gemakkelijker woord te plaatsen voor een woord in de Bijbeltekst dat niet zonder meer begrepen kan worden. Ook werd nog opgemerkt dat onze jeugd veel beter geschoold is dan de eenvoudige mensen uit vroeger dagen. Zouden deze eenvoudige mensen dan de Oude Vertaling wel hebben kunnen begrijpen terwijl de tegenwoordige, goed opgeleide jeugd hier moeite mee heeft? Wellicht dat deze overwegingen vanuit Engeland dienstig kunnen zijn voor de bepaling van het standpunt onder ons aangaande deze zaak.

Onzes inziens zal een hertaling van de Statenvertaling de verwarring alleen maar doen toenemen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 juni 1998

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Trinitarian Bible Society

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 juni 1998

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken