Bekijk het origineel

Daniël Rowlands -1713-1790 (4)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Daniël Rowlands -1713-1790 (4)

9 minuten leestijd

Prediking

Hoe was de prediking van Rowlands? Tenslotte nog een enkel woord hierover. Hoe de prediking naar de mening van Rowlands behoort te zijn weten we bijvoorbeeld uit een brief, die hij eens schreef aan een vrouw van wie hij wist dat zij vaak twijfelde. Hij schreef: ‘Ik hoop dat het niet nodig is u te berispen over nalatigheid in het luisteren naar het Woord. Ik vertrouw erop, dat u zich innerlijk gedrongen gevoelt, geregeld onder een gezonde en krachtige prediking op te gaan; een prediking die de zonde blootlegt, die het hart ontmaskert, die ons eigen ik en alle menselijke wijsheid veroordeelt en die in goddelijke eenvoud Christus als ons alles naar voren brengt. Zo’n prediking is gevaarlijk voor twijfel en ongeloof; ja, onder zulke prediking zal uw kleine mosterdzaadje in korte tijd uitgroeien tot een grote boom’. Het is duidelijk dat Rowlands van zulke prediking veel verwachtte. Beantwoordde zijn prediking hieraan?

Mensen die hem gekend hebben, hebben om strijd getuigd, dat zijn prediking eigenlijk met die van niemand anders te vergelijken was. Als dan toch een vergelijking gemaakt wordt is het het beste om Rowlands naast Whitefield te plaatsen. Zowel Whitefield als Rowlands hadden grote gaven ontvangen om de aandacht van de hoorders te boeien en op een indringende wijze te spreken en het hart te raken. Beiden hadden de gave van een helder en ver-reikend stemgeluid en beiden waren ook op het allernauwst betrokken bij het werk dat zij verrichtten. Maar terwijl Whitefield nog al eens de draad van zijn betoog kwijt raakte, zeker als hij sterk geëmotioneerd raakte, was Rowlands in staat de lijn vast te houden.

Als ik een aantal kenmerken van zijn prediking mag geven dan is het eerste wat genoemd mag worden zijn taalgebruik. Rowlands was gewoon in korte zinnen te spreken; zinnen die gemakkelijk in het geheugen blijven hangen. Daarbij citeerde hij veelvuldig de Schrift om zo te bewijzen wat hij beweerde. Hij sprak de taal van het volk. Hij zegt zijn kracht niet in retoriek, maar in een taal, die iedereen verstond. Net als de Heere Jezus maakte hij veelvuldig gebruik van voorbeelden en gelijkenissen.

Bij dat alles kwam hem zijn stem, die een bijzondere gave genoemd mag worden, goed van pas. Hij had een krachtige, heldere, welluidende stem. Met die stem kon hij mensen in beweging zetten. Zelfs als hij zelf tot tranen toe bewogen was was hij in staat zijn stem te beheersen en voort te spreken op een duidelijke wijze.

Als tweede kenmerk van zijn prediking kan genoemd worden de rijkdom aan gedachten. Rowlands was gewoon ijverig te studeren. Hij gebruikte veel tijd bij de voorbereiding van zijn preken. Zijn geliefde lectuur daarbij waren de reformatoren en de puriteinen. In de preekstoel had hij vaak zo’n rijkdom aan gedachten, dat hij het niet eens allemaal tot uitdrukking kon brengen. De Schriften gingen open en de mensen werden onderwezen in de heilgeheimen Gods.

Ten aanzien van de inhoud van zijn prediking kan erop gewezen worden, dat het centrum van zijn boodschap altijd Christus was.

Christus, Zijn bloed, Zijn offer, Zijn gerechtigheid. Zijn geduld. Zijn genade, Zijn voorbeeld, Zijn grootheid. Hem heeft hij in zijn preken voortdurend aanbevolen, zeker nadat hij zelf tot kennis van Gods genade in Christus gekomen was. En is het niet te verwachten dat een prediking die Christus verheerlijkt en aanprijst, door de Heilige Geest gebruikt zal worden om grote dingen mee te verrichten? Daar waar Christus verborgen gehouden wordt en waar iets anders in het middelpunt komt te staan kan de Geest niet doen, wat Zijn ambt is: Die zal Mij verheerlijken.

Tenslotte werd de prediking van Rowlands ook nog gekenmerkt als een praktische en bevindelijke. Hij had niet alleen oog voor onbekeerden, die tot bekering moesten komen. Rowlands zag onder de hoorders ook Gods kinderen, die verder geleid moesten worden en wier geloof moest worden gebouwd. Rowlands had inzicht in de wijze waarop de Heilige Geest in een zondaar werkt en dat werk van de Geest bracht hij naar voren in zijn prediking. Daarbij gaf hij praktische lessen voor het geloofsleven en voor de wandel van Gods kinderen temidden van een krom en verdraaid geslacht.

Het was deze prediking waar de Heere gebruik van maakte om een groot werk te doen in Wales. De apostel van Wales mag dan verder onbekend zijn gebleven bij de volgende generaties, zijn werk is in de hemel niet vergeten. En, wat nog veel belangrijker is, het werk, dat God door middel van hem heeft willen verrichten, zal in de eeuwigheid vruchten blijken te dragen. Geve de God van Daniel Rowlands vandaag ook nog mannen, die mee mogen werken aan de bevordering van Gods zaak in deze wereld. Mensen, die weten waar ze het over hebben als ze Jezus Christus en Dien gekruisigd aan het volk voorstellen. Mensen die ook weten wat het is om bewogen te zijn met medemensen, die van nature op weg zijn naar het eeuwig verderf. Bidt dan de Heere des oogstes dat Hij arbeiders uitstote in Zijn wijngaard!

Om duidelijk te maken hoe Rowlands preekte is het misschien het beste iets uit zijn preken te citeren. Het is al eerder gezegd, dat er niet veel preken van hem zijn overgebleven. Maar wat er nog voorhanden is laat ons iets zien van de wijze waarop Rowlands het Woord bediende en hoe hij in dat werk erop bedacht was geestelijk onderricht te geven.

In een preek over de bekende woorden in Rom. 8:28 “En wij weten, dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede” zegt hij:

“Let erop wat Paulus zegt. Maak geen uitzonderingen waar hij ze ook niet maakt. Alle dingen. Denk eraan, dat hij niets uitsluit (.....). Zijn heerlijkheid wordt gezien als Hij werkt door middelen; zij wordt nog meer gezien als Hij zonder middelen werkt; bovenal wordt zij gezien wanneer Hij werkt tegengesteld aan de middelen. Het was een groot werk toen Hij de ogen van de blinde opende; het was een nog groter werk toen Hij dat deed door slijk op de ogen te smeren - een middel dat volgens ons veel geschikter was om het gezichtsvermogen weg te nemen dan om het te herstellen. Hij zond een schrik en een grote duisternis op Abraham, toen Hij bezig was Hem het beste licht te geven. Hij raakte de heup van Jacob aan en verlamde hem terwijl Hij bezig was hem te zegenen. Hij sloeg Paulus met blindheid, toen Hij van plan was de ogen van zijn verstand te openen. Hij weigerde het verzoek van de Kananese vrouw, terwijl Hij achteraf haar haar wens gaf. Zie daarom dat al de wegen des Heeren genade zijn en dat alle dingen medewerken ten goede degenen die Hem liefhebben”.

Even verder zegt hij in dezelfde preek:

“Er kan geen kunstig bewerkt goud of zilver zijn of het moet eerst gezuiverd zijn in het vuur; er kan geen mooi huis gebouwd worden met stenen voordat die stenen bewerkt zijn. Zo kunnen wij geen vaten ter ere zijn in het huis van onze Vader voordat we gesmolten zijn in de oven der beproeving; geen levende stenen in de muren van het nieuwe Jeruzalem voordat de hand des Heeren de hamer gehanteerd heeft om onze trotse oneffenheden eraf te slaan.

De apostel zegt niet dat alle dingen zullen medewerken, maar dat ze dat metterdaad doen. Niet alleen de engelen, die zich om u legeren, of de heiligen die gedurig voor u bidden, maar ook uw vijanden, de oude draak en zijn engelen, zijn bij de zaak betrokken. Het is waar, dat behoort.niet bij hun opzet. Nee! Zij denken dat zij bezig zijn hun eigen werk uit te voeren als ze u zoeken te vernietigen. Maar toch voeren alle gebeurtenissen, die in de wereld plaats vinden hetzelfde werk uit - ze dienen het doel van de eer van de Vader en de zaligheid van Zijn kinderen. Elke ziekte en zwakheid die u aangrijpt, elk verlies dat u lijdt, elke krenking die u verdraagt, elke schaamte die uw wangen rood kleurt, elk verdriet in uw hart, elke pijn in uw vlees of in uw beenderen zijn u ten goede. Elke verandering in uw omstandigheden - mooi weer en ruw weer, zonneschijn of bewolking, eb of vloed, vrijheid of gevangenschap, alles werkt uit ten goede.

O christenen, zie toch wat een oogst van zegeningen in deze tekst rijpt. De Heere is aan het werk; de hele schepping is aan het werk; mensen en engelen, vriend en vijand, allen zijn aan het werk en werken in uw voordeel. O, geliefde Heere Jezus, wat hebt U in ons gezien, dat U alle dingen zo wonderlijk zoudt ordenen voor ons en ervoor zoudt zorgen dat alle dingen - ja, alle dingen, zouden medewerken ten goede!” Een ander voorbeeld is uit een preek over Hebr. 1:9. In die preek spreekt Rowlands over de medelijdende Hogepriester. Hij zegt:

“Hoeveel zal een mens doen voor een van zijn ledematen voordat hij een amputatie zal toestaan? Denk dan niet, dat u meer zou doen voor uw ledematen dan de Zoon van God voor de Zijne. Hij is op de hoogte met alle verzoekingen, omdat Hij in alle dingen verzocht is geweest, zoals u. Wordt u verzocht om God te ontkennen? Daarmee is Hij ook verzocht. Wordt u verzocht om uzelf te doden? Daarmee is Hij ook verzocht. Wordt u verzocht door de ijdelheden van de wereld? Die verzoeking kwam ook tot Hem. Wordt u verzocht om afgoden te dienen? Hij is daarmee ook verzocht. Hij is zelfs verzocht om de duivel te aanbidden. Van de kribbe tot het kruis heeft Hij voortdurend verzoekingen moeten verdragen. Hij was een Man van smarten en verzocht in krankheden. Het Hoofd in de hemel is bewogen met die voeten die op aarde doorboord en gepij nigd worden en zegt: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?”

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 juli 1998

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Daniël Rowlands -1713-1790 (4)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 juli 1998

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken