Bekijk het origineel

Generale Synode van Haarlem-Noord (1)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Generale Synode van Haarlem-Noord (1)

9 minuten leestijd

Dinsdagmorgen 29 september was het zo ver: de eerste plenaire zittingsweek van de synode begint. In de Oenenburgkerk te Nunspeet verzamelen zich de afgevaardigden. De begroeting is hartelijk en er is voor ieder koffie. Om 10.00 uur opent de voorzitter, ds. J. Westerink de vergadering. We komen bijeen als synode in rouw. We zingen Psalm 103: 8 en 9, waarna de preses Psalm 90 leest. Hij herinnert aan het overlijden van br. D. Lokhorst, die door de synode van 1995 tot quaestor was benoemd. Nu is plotseling overleden br. J. Boer, die op de eerste zittingsdag van deze synode tot penningmeester was benoemd. Br. Boer was tevens voorzitter van het studie-fonds. Voor de 4e keer was hij als diaken afgevaardigd naar de synode. Hij zocht van harte heel de kerken te dienen. Zo gedenken we hem met dankbaarheid. Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen moeten de lege plaats verwerken.

Zijn sterven wijst op de vergankelijkheid van ons leven en de betrekkelijkheid van ons werk. Psalm 90 wijst ook op de eeuwige God. Kunnen wij voor Hem bestaan?

Niet anders dan door het Lam, van Wie de verloste kerk zingt: Gij hebt ons Gode gekocht met Uw bloed. Staande worden de overleden broeders herdacht, waarna ds. Westerink voorgaat in gebed.

Aan het begin van elke zitting wordt appel-nominaal gehouden. Daarbij wordt per particuliere synode nagegaan of al de afgevaardigden aanwezig zijn. Diaken W. Overduin heeft de plaats ingenomen van br. Boer.

De voorzitter uit zijn dankbaarheid voor de voorbereidingen die door de gemeente Nunspeet zijn gedaan. Het moderamen stelt voor om tot quaestor te benoemen: Br. G.P. Groeneveld te Hendrik Ido Ambacht, en als secundus: br. J. Boer jr., zoon van de overleden quaestor. De vergadering gaat hiermee accoord. Van prof. J. van Genderen is een brief binnen gekomen waarin hij meedeelt niet meer deel te nemen aan het werk van de synode.

Allereerst is nu een rapport van commissie 7 aan de orde. Deze commissie behartigt de financiële zaken en stelt voor dat de synode uitspreekt dat er geen besluiten met financiele gevolgen worden genomen, dan nadat het advies over de begrotingen van de deputaatschappen en de minimumbij-drage voor de kerken is behandeld.

Dit wordt met algemene stemmen besloten.

Huishoudelijk reglement.

Deputaten voor de vertegenwoordiging van de kerken hebben de huishoudelijke regeling van de generale synode herzien. Daarin wordt heel de structuur van het synodale werk geregeld, zoals de taken van het moderamen en de commissies, de behandeling van rapporten en voorstellen, de manier van stemmen, enz. In totaal bestaat het reglement uit 78 artikelen. Bij de bespreking vraagt diaken A. Heijstek naar de plaats van diakenen op de synode, waarvan in art. 40 wordt gesteld dat ze in een commissie kunnen worden benoemd die zaken van algemeen kerkelijk beleid behandelt. Vallen daaronder ook zaken van opzicht en tucht? Oud. P. de Jong wijst er op dat bij het staken van stemmen een hoogleraarsbenoeming plaats vindt door loting na gebed. Hoe moet die loting plaats vinden? Oud. G.K. van ’t Spijker vraagt of de bepalingen bij art. 50 K.O. niet bij de huishoudelijke regeling moeten worden ondergebracht en of heel de regeling niet in de kerkorde een plaats moet hebben. Nadat de rapporteur op de vragen is ingegaan, wordt door deputaten gesteld dat het niet de bedoeling is het huishoudelijk regelement in de kerkorde op te nemen. Wat betreft de plaats van de diakenen op de meerdere vergaderingen, dat komt op deze synode nog aan de orde. Overeenkomstig het voorstel wordt de huishoudelijke regeling vastgesteld. Deputaten vertegenwoordiging van de kerken krijgen de opdracht om na te gaan of de bepalingen bij art. 50 K.O. ook thuis horen in het huishoudelijk regelement.

Theologische Universiteit.

De voorzitter stelt aan de orde het rapport van het curatorium. Commissie 1 heeft de synode gediend met een rapport hierover. Het is gewoonte dat op de eerste dag van de volle zittingsweek de zaken van de TU te Apeldoorn worden behandeld. Al de hoogleraren zijn aanwezig, alsmede emeritus hoogleraren W. van ’t Spijker en W.H. Velema. Namens het curatorium nemen ds. J. van Amstel en ds. J. Brons plaats aan de moderamentafel. Zij zijn resp. voorzitter en secretaris van het curatorium. Enkele studenten uit Apeldoorn zijn als belangstellenden aanwezig. De preses van de synode memoreert hoe ds. H. v.d. Schaaf wegens ziekte zijn werk als secretaris van het curatorium niet langer kon verrichten. Met dankbaarheid wordt melding gemaakt van zijn inzet en het vele werk dat hij heeft gedaan. Ds. J.W. v. Pelt vraagt naar het mentoraat. Welke mogelijkheden heeft een curator als mentor van een student? Oud. L. Groenewold vraagt of de gestelde maximum-leeftijd voor deelname aan het admissie-examen wel overeenkomt met de roeping tot het ambt. Waarom worden de overwegingen bij afwijzing niet kenbaar gemaakt? Ds. R. Kok wijst op de cursus voor conflictbeheersing en management. Wordt hier voldoende aandacht aan gegeven? Hij onderstreept dat gaststudenten een uitzondering moeten zijn. Is het nodig kostbare tekstedities in onze bibliotheek te hebben? Zou de schooldag niet alleen ’smiddags moeten worden gehouden? Hoe gaat het curatorium om met de gegevens van de psychologische test? Ook oud. G.F. v.d. Beek vraagt naar de betrouwbaarheidsgraad van zo‘n rapport. Proberen we met zo’n psychologische test een garantie in te bouwen? Oud. A.J. de Jong meent dat de hoogleraren als woonplaats Apeldoorn behoren te hebben. Het is goed om studenten in een andere gemeente stage te laten lopen dan waar ze vandaan komen. Volgens ds. J.Jonkman bestaat er onbehagen over het feit dat er geen redenen worden bekend gemaakt bij afwijzing van een aspirant voor het admissie-examen. Moet er ook geen terugkoppeling plaats vinden naar de kerkenraad? Er zijn zorgen in de gemeenten over de beschouwende prediking van studenten. Ds. B. de Romph wijst op de geestelijke diepgang van de preken van de studenten. Welk gewicht wordt gegeven aan het vak spiritualistiek? Oud. Versluis is dankbaar voor de laatste schooldag en pleit er voor die dag zo te blijven houden. Ds. J. Bosch vraagt of er samenwerking is met het seminarie van de nederlands Gereformeerde kerken. Is er beleid om jongeren te stimuleren om predikant te worden? Waarom geven verschillende hoogleraren het vak gemeenteopbouw?

Het is tijd voor de middagmaaltijd. Deze wordt gebruikt in een zaal van de kerk en is uitstekend verzorgd. Bij het begin van de middagvergadering zingen we Psalm 119: 7 en 9. Na Schriftlezing en gebed krijgen nog enkele vraagstellers het woord. Oud. C.J. van Westen informeert naar het vak gemeenteopbouw en de procedure voor benoeming van hoogleraren. Ds. P. den Butter merkt in verband met college-verzuim door studenten op dat de docenten er alles aan moeten doen om dit te voorkomen, door bijv. niet tijdens de collegeperiode naar het buitenland te gaan. Hij vraagt naar het tijdplan dat is opgesteld voor ds. A. Baars om zijn promotie-onderzoek af te ronden. Wat is er concreet afgesproken? Gaat de uitslag van de psychologische test niet het admissie-examen domineren? Kan het niet ergens anders in de opleiding een plaats krijgen?

De rapporteur van de commissie, ds. H. Korving, gaat op de vragen in. De psychologische test is onderdeel van het admissie-examen, maar mag niet uitgespeeld worden tegen de roeping tot het ambt. Hij benadrukt het vertrouwelijk karakter van het admissie-examen.

Ds. van Amstel zegt als president-curator dat het curatorium nog niet geheel klaar is met het denken over het psychologisch onderzoek. De roeping tot het ambt blijft voorop staan. Als een aspirant wordt afgewezen gaat een curator of hoogleraar mee voor opvang en gesprek. De mentor houdt contact met zijn student en spreekt bijv. over de preken. Of de kerken goede herders en leraars mogen krijgen, hangt van meer factoren af: kunnen kerkenraden de kandidaten begeleiden? Hoe is de situatie in de gemeente e.d. Er wordt meer aan vorming gedaan dan in het verleden. Maar ieder moet van Boven geleerd worden! De procedure tot hoogleraarsbenoe-ming wordt nog nader onderzocht. Hoe kunnen we jongeren meer bij de universteit betrekken? Gedacht wordt in de kerstvacantie een dag voor jongeren te organiseren. De studenten moeten groeien in het brengen van Gods Woord. De stageplaats is altijd in een andere gemeente. Bij verschillende vakken is er ruimte voor geestelijke leiding.

De rector prof. H.J. Selderhuis deelt mee dat er 7 tot 8 studiemiddagen worden gehouden aan de Vijverberg en dat is vrij veel. Er is wel zorg over de wijze waarop kerkenraden met de studenten omgaan. Zij komen niet om lege plaatsen in het preekrooster op te vullen, maar om te oefenen. Soms wordt er later op een kerkenraadsvergadering doorgesproken over de prediking, dat is een goede zaak. Wat betreft het collegeverzuim: er wordt nu een presentielijst aangelegd. Het vak gemeenteopbouw komt meer tot z’n recht als het verspreid is over verschillende disciplines. Aan docent Baars wordt per 1 januari a.s. een half jaar studieverlof gegeven.

De bibliothecaris prof. J.W. Maris merkt op dat elke bibliotheek er mee worstelt, wat wel of niet moet worden aangeschaft. In een volgende ronde worden nog verschillende vragen gesteld en beantwoord en worden een paar voorstellen ingediend. Dan komt de synode tot besluitvorming. Verschillende docenten worden opnieuw benoemd. Het akkoord met de vrijgemaakte Hogeschool te Kampen inzake de vooropleiding wordt goedgekeurd. De leeftijd voor het verlenen van emeritaat aan een hoogleraar wordt 65 in plaats van 70 jaar. Het curatorium zal zich bezinnen op de procedure voor benoeming van hoogleraar. Over het psychologisch onderzoek zal de synodecommissie zich nog nader beraden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 oktober 1998

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Generale Synode van Haarlem-Noord (1)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 oktober 1998

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken