Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Generale Synode van Haarlem-Noord (5)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Generale Synode van Haarlem-Noord (5)

10 minuten leestijd

Donderdagmorgen 23 oktober houdt ds. Graham van de Free Church of Scotland een toespraak tot de synode. Zijn kerk kent problemen, maar er is gebed om meer vreedzame tijden. Hij spreekt over de vrije genade waarin de bruid van het Hooglied zich mag verheugen.

Een delegatie van deputaten Hulpverlening binnen en buitenland wordt welkom geheten.

De voorzitter van deputaten ds. B. Loonstra wijst op de roeping om practisch dienstbaar te zijn. In diaconale presentie mogen we met onze steun als een getuigenis aanwezig zijn.

De synodale commissie heeft deputaten gevraagd naar hun visie op hulpverlening. Op grond waarvan maakt men de keuzes? Deputaten zijn bezig met een samenhangend beleidsplan. Het werk van deputaten neemt toe doordat zij steeds meer projecten van gemeenten ondersteunen.

Het deputaatschap van de varenden krijgt de aandacht. Gevraagd wordt naar de thuisgemeente van de predikant voor de varenden; om hoeveel kerkleden het gaat bij de varenden; of de catechese in de internaten nog wordt gehouden en wat het nut is van de reisattestatie. De voorzitter van deputaten ds. A. van Heteren gaat op de vragen in. Diverse gemeenten hebben gefungeerd als thuisgemeente voor de predikant. De catechese in het internaat wordt door een ander gegeven. Er zijn ongeveer 120 adressen met 400 leden. Er worden Bijbels en folders verspreid. De zondagsarbeid heeft de voortdurende aandacht.

In de middagvergadering spreekt ds. W. Smouter namens de Nederlands Gereformeerde kerken. Sinds het begin van de samensprekingen zijn beide kerken veranderd, hoewel de onderwerpen van gesprek hetzelfde zijn gebleven: binding aan de belijdenis, toeeigening, Vrouw En Ambt. De weging van deze verschillen is wel veranderd. We zijn in prediking en leer niet verder uit elkaar gegaan. We doen een beroep op u: breek niet met ons!

Ds. J. Westerink wijst in zijn beantwoording op het kerkvergaderend werk van Jezus Christus. Dit gaat door en wordt voltooid. We hebben de hartelijke begeerte de weg te gaan die de Heere wijst. De synodeleden krijgen gelegenheid vragen te stellen over de rapportage van de verhouding met de Nederlands Gereformeerde kerken.

Oud. D. Koole vraagt hoe er toch zo’n verschil kan bestaan tussen de landelijke en sommige plaatselijke situaties. Hoe diep gaat nu de confessionele kloof met de Ned. Geref. kerken? Is alles tegen elkaar gezegd? Hoe kunt u tot de slotsom komen dat verder spreken geen zin meer heeft? Meerdere broeders geven aan moeite te hebben met het voorstel dat het niet nuttig is om deputaten een nieuwe opdracht tot samenspreking met de Nederlands Gereformeerden te geven. Ds. J. Jonkman stelt dat de gereformeerde kerk staat of valt met Schrift en belijdenis. Vervalt nu het gebod tot eenheid omdat de Nederlands Gereformeerden niet gereformeerd meer zijn?

Vanuit de commissie wordt gesteld dat van Nederlands Gereformeerde zijde is toegegeven dat zij op het punt van de binding aan de belijdenis een andere koers zijn gaan varen. Hoe verhoudt zich dat met het schrijven van de Landelijke Vergadering van de nederlands Gereformeerde kerken waarin zij uitspreken trouw te willen zijn aan Gods Woord en de belijdenisgeschriften? Daarover hebben deputaten nog niet gesproken. Ds. J. Westerink spreekt namens deputaten. De ontwikkelingen in en de verschillen met de Nederlands Gereformeerde kerken zijn zodanig geworden dat deputaten voorstellen om niet verder te spreken met de Nederlands Gereformeerde kerken. Hij geeft uiting aan bezorgdheid inzake de binding aan de belijdenis. Als onze deputaten bijv. op de Dordtse Leerregels wezen, vroeg men: waar staat dat in de Schrift? We mogen elkaar toch aanspreken op de confessie? Maar dat werd niet geaccepteerd. We hebben moeite met de wijze waarop in de Nederlands Gereformeerde kerken met de belijdenis wordt omgegaan. Op dit moment zijn we uitgepraat over de toeeigening des heils. Bij de openstelling van het diakenambt voor de vrouw heeft de Landelijke Vergadering van de Ned. Geref. kerken een beslissing genomen zonder hermeneutische onderbouwing. Dit is kerkrechtelijk onjuist. Men heeft deze beslissing genomen omdat de kerken er naar vragen. Na nog een vragenronde worden er voorstellen ingediend die de commissie zal overwegen.

Na de avondmaaltijd krijgt eerst br. P. Versluis, de jeugdwerkeleider van het LCJ het woord. In het kader van de actie die deze jeugdorganisatie houdt, is er een fotoboek samen gesteld waarin alle kerken van ons kerkverband zijn opgenomen. Het is een bont geheel geworden, maar wat samen bindt is het Woord van God. Hij overhandigt een exemplaar van dit boek, dat de titel draagt: “Kijk op kerken”, aan het moderamen. De voorzitter bedankt daarvoor heel hartelijk en spreekt de wens uit dat dit schitterende boek samenbindend mag werken.

De synode duikt vervolgens de kerkelijke archieven in. Er wordt op een zorgvuldige wijze aan archiefbeheer gedaan. In het documentatiecentrum worden allerlei zaken van ons kerkelijk leven bewaard. Jaargangen van kerkbladen, brieven van hoogleraren, jubileumboekjes tot en met een kop en schotel van ds. H. de Cock. Deputaatschappen die worden opgeheven wordt opgedragen hun archief over te dragen aan deputaten kerkelijke archieven.

Aandacht krijgt de rechtspositie van de toekomstige evangelisatieconsulent. Kan Deze Persoon Een Tijdelijke benoeming krijgen? Is het mogelijk dit in de vorm van een contract te doen? Omdat hierover nog te veel vragen leven zal deze zaak opnieuw worden overdacht.

Verder wordt deze avond een drietal instructies besproken. De Particuliere Synode van het oosten verzoekt het mogelijk te maken dat een predikant emeritaat kan aanvragen bij het vervuld hebben van 40 dienstjaren, ook als de leeftijd van 65 jaar nog niet is bereikt. Dit wordt met algemene stemmen aanvaard. Zowel door de PS. van het westen als de PS. van het zuiden is een instructie ingediend over verschil tussen predikanten wat betreft hun rechtspositie en arbeidsverhoudingen. De synode besluit aan deputaten financiele zaken op te dragen naar deze verschillen onderzoek te doen. Alle aspecten, ook de relatie met de belastinginspecties moeten daarbij worden betrokken.

Opnieuw wordt gesproken over de instructie van de PS. van het westen inzake het huwelijk. Omdat in de toelichting de problematiek van het ongehuwd samenwonen niet is verwoord, heeft de commissie het ook niet opgenomen, aldus de rapporteur. Ter vergadering blijken hierover verschillende gedachten te leven.

Een voorstel dat afwijkt van het commissievoorstel wordt verworpen. De synode besluit om deputaten voor Contact met de overheid op te dragen een op bijbelse gronden gebaseerde aanbeveling voor de kerken op te stellen. Daarin moet duidelijk worden hoe de kerken kunnen omgaan met het feit dat door de wetgeving in ons land het bijbelse begrip over het huwelijk steeds meer wordt uitgehold.

Nadat is gezongen uit het gebed des Heeren: 9 en 10 wordt de zitting met dankgebed besloten.

De laatste morgen van deze tweede zittingsweek begint met psalmgezang en Schriftlezing uit psalm 119. Nadat ds. J. Westerink is voorgegaan in gebed gaat de vergadering in comité. Bijna twee uur later komt het rapport van deputaten onderwijs aan de orde. Zij zonden aan de kerken de brochure “Onderwijzen en doen onderwijzen”, in de verwachting dat de kerkenraden zien wat de nood en taak is. Deputaten hopen dat er plaatselijke commissies worden gevormd die zich bezig houden met het christelijk onderwijs. Een drietal predikanten die in het onderwijs werkzaam is, valt onder verantwoordelijkheid van dit deputaatschap. Nadat de weinige vragen zijn beantwoord, worden de voorstellen aanvaard. Daarmee is ook het besluit genomen dat de twee deputaatschappen zullen fuseren tot een nieuw deputaatschap. De voorzitter merkt op dat het kind nu is geboren, alleen heeft het nog geen naam. Voor de nieuwe naam van het gefuseerde deputaatschap worden verschillende voorstellen ingediend. Eerst is het echter tijd voor de lunch.

De middagvergadering begint met het zingen van psalm 65: 4 en 6. Na Schriftlezing en gebed stelt de voorzitter aan de orde de naam van het nieuwe deputaatschap. Het blijkt dat de commissie vast houdt aan haar eigen voorstel. Dat doen ook de deputaten. Daarnaast liggen er nog twee andere voorstellen vanuit de vergadering. Als ze om de beurt in stemming komen, heeft geen der voorstellen een meerderheid. Dan moet gekozen worden uit de twee die het hoogste aantal kregen: het voorstel van de commissie en dat van deputaten. Het laatste voorstel wordt met 32 stemmen voor, aangenomen, zodat het nieuwe deputaatschap “Kerkjeugd en Onderwijs” gaat heten. Opmerking van de eerste scriba: “Mag op het geboortekaartje staan: we noemen het Ko?” De lezers merken hieruit wel, dat de vergaderingen soms in gemoedelijke sfeer verlopen.

We worden echter direct weer tot de ernst geroepen, want nu komt het rapport van deputaten financieel voor de Theologische Universiteit aan de orde. De deputaten Stolk en Hurkmans zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Van hun kant wordt opgemerkt dat er onzekerheid bestaat over het beleid van onze overheid als het gaat over de subsidie, jaren geleden wilde men al een andere regeling hebben. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat er vermindering komt. Dus is er nog geen visie op hetgeen er moet gebeuren als dat wel een feit wordt.

Er kwam een verschil aan het licht tussen deputaten en de synodale commissie. Deputaten hebben nl. behoorlijk wat geld gestopt in het studiefonds, zonder dat de vorige synode daarvoor mandaat had gegeven. Deputaten wilden dat geld nu terug halen uit de kerken door verhoging van de omslag. Neen, zegt de synodale commissie, dat is niet verantwoord. Het curatorium is hiervoor verantwoordelijk en daar leggen we ook de rekening. Dat bedrag van hfl. 450.000,- moet ten koste gaan van het eigen vermogen. Over een ander voorstel moeten deputaten nog nadenken omdat ze er nog geen kennis van konden nemen.

Aan de orde komt nu het rapport over eventuele samenvoeging van de emeriteringsfondsen. Niemand vraagt hierover het woord. Ieder is het er mee eens om deze twee niet samen te voegen. Aldus wordt besloten.

Vervolgens wordt het rapport van deputaten Studiefonds besproken. De broeders Hol en Kok worden welkom geheten. Het blijkt dat dit fonds voor grote uitgaven staat. In verband hiermee komt de vraag aan de orde of er geen grens gesteld moet worden. Het is niet mogelijk onbeperkt steun te verlenen. De deputaten maken kenbaar dat, als wordt besloten wat nu wordt voorgesteld, ze een budget zullen krijgen dat nog lager is dan de verplichtingen die ze nu reeds hebben! Uiteindelijk blijven al de voorstellen nog liggen en moet de commisie zich over sommige nog buigen. Na de pauze spreekt de synode over de positie van het onderwijs ondersteunend personeel van de TU. Deputaten KAB melden dat het juridisch aanvaardbaar en technisch mogelijk is om deze personeelsleden formeel in dienst van het KAB te nemen. Maar Apeldoorn geeft er de voorkeur aan om hen zelf in dienst te hebben. Daarvoor is een wijziging in de betreffende bijlage in de kerkorde nodig. Op verzoek van de voorzitter zullen deputaten met de commissie zich nader bezinnen, zodat de synode hierover later een beslissing zal nemen. Opnieuw gaat de vergadering in comite. Daarna wordt deze dag en vergaderweek met dankgebed besloten. In de derde volle vergaderweek zal de synode al op maandagmiddag beginnen. Er zijn veel zaken die nog niet tot een einde zijn gebracht. Bijna alle commissies hebben nog het nodige huiswerk te doen.

Terugrijdend naar huis overdenk ik nog eens wat er in deze week is besproken. Wat gebeurt er veel in onze kleine kerkgemeenschap! Er is veel reden tot dankbaarheid. Maar er zijn ook veel zaken gepasseerd die zorg en verdriet geven. Hoe zullen onze kerken zich verder ontwikkelen? In mijn gedachten komt steeds terug een regel uit een Psalm die we deze week hebben gezongen: “HEERE, Uw Naam en Majesteit, blijven tot in eeuwigheid!” Dat geeft kracht. Dit zij onze hoop, ook voor onze kerken!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 december 1998

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Generale Synode van Haarlem-Noord (5)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 december 1998

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken