Bekijk het origineel

De Zondag

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Zondag

De zondag bedreigd

8 minuten leestijd

Allerlei ontwikkelingen in de maatschappij dragen ertoe bij dat de zondag wordt bedreigd. De dag des Heeren komt al meer onder druk te staan. De verwereldlijking is na de Tweede Wereldoorlog heel snel gegaan. Procentueel gezien gaan er steeds minder mensen naar de kerk. In 1966 ging 50% van de Nederlanders regelmatig naar de kerk, in 1979 was dit nog maar 31% en in 1996 slechts 21%. Dat is een enorme verschuiving die zich ook uit in een anders denken over de waarde van de zondag. Bijbellezen en bidden zullen ook behoorlijk verminderd zijn. Veel kerken hebben zich op diverse terreinen aangepast aan het moderne levensgevoel. Allerlei moderne opvattingen hebben hun intrede in de kerken gedaan. Hierbij valt te denken aan de visie op huwelijk en echtscheiding, de vrouw in het ambt en ook zondagsarbeid. De godsdienst dreigt bij veel mensen al meer een prive-zaak te worden. De godsdienst is dan niet meer iets voor het openbare leven, maar alleen voor het prive- leven. Veel mensen menen dat zij onafhankelijk zijn van God. De kunde van de mens heeft immers een grote vlucht genomen. Voor veel zaken meent men de Heere niet meer nodig te hebben. Daardoor raken veel mensen losser van Gods Woord en de normen van Gods Woord. Men zal zelf wel uitmaken hoe men de tijd zal besteden. Men zal zelf ook wel bepalen wat men wel of niet zal doen op de zondag. De massamedia hebben bijgedragen aan de relativering van het christendom. Velen beschouwen het zo dat ieder godsdienst iets van de waarheid heeft. Zoals een moslim zijn schoenen uittrekt bij het betreden van de moskee, zo houdt een oudewetse christen vast aan het eerbiedigen van de zondag als rustdag. Maar als christenen de zondagsrust voor ieder verplicht stellen, is het gedaan met de veelgeroemde verdraagzaamheid.

Men wil niets voorgeschreven krijgen. Dat bepaalde mensen naar hun eigen opvattingen de zondag willen doorbrengen is goed, maar zij moeten dit niet aan anderen opleggen.

De 24-uurs-economie vormt ook een bedreiging voor de zondag. De winkeltijdenwet is zo veranderd dat een gemeente kan beslissen een 12-tal zondagen de winkels open te houden. Gemeenten met een toeristisch karakter mogen besluiten dat winkels alle zondagen geopend kunnen zijn. Dit heeft tot gevolg dat mensen in die winkels moeten werken, voorraden moeten aangeleverd worden, meer garage’s dienen dan open te zijn etc. Zal het geldverkeer ook in de toekomst op de zondag werkelijkheid worden?

De zondag verdedigd.

Ieder heeft ten deze een taak. We dienen principieel uit te komen voor de waarde en de inhoud van de zondag. De zondag is een gave van God. De zondag is de dag dat de Heere bijzonder wil werken door de prediking van Zijn Woord. Een groter belang is ten diepste niet denkbaar. Wat is er belangrijker en noodzakelijker dan dat er zondaren bekeerd worden? De Heere wil Zijn volk ook verder leiden en leren op deze dag. Concreet komt de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de zondagsrust en de zondagsheiliging op voor gehoorzaamheid aan het vierde gebod. Dit blijkt uit het jaarverslag over het jaar 1998 dat ons werd toegezonden. Deze vereniging bestaat al bijna 45 jaar en heeft veel goed werk mogen doen. In de tijd van haar bestaan heeft de zondagsont- heiliging steeds grotere vormen aangenomen. De overheid gaat het volk helaas niet voor in het eerbiedigen van de rustdag. Diverse protestschrijvens werden door deze vereniging verzonden. Soms kreeg men ten antwoord dat men geen prijs stelde op een gesprek over deze zaak. Soms schrijft men terug dat men het begrijpen kan dat er bezwaren zijn tegen zondagsopenstelling, maar dat men als commerciele instelling mee moet met commerciele ontwikkelingen, waaronder ook valt de incidentele zondag-openstelling.

Bij de C.S.M., een van de grootste sui- kerfabrikantenin Nederland, is het plan gerezen bij de eerstvolgende bietencampagne het laden en verladen ook op zondag te doen plaatsvinden.

Dit is nog nooit eerder gebeurd, waarom zou het nu ineens noodzakelijk zijn? Er is dan ook geprotesteerd. Boeren, vervoerders en kraanmachinisten kunnen in de problemen komen als zij krachtens hun geweten op de dag des Heeren deze arbeid niet kunnen verrichten. In november 1998 bleek dat de berekning van de C.S.M. letterlijk in het water gevallen was. Zou de Heere hierin niet duidelijk gesproken hebben?

Soms werd er als antwoord op een protest tegen een open dag op zondag geantwoord dat voortaan overwogen zal worden zo’n dag op zaterdag te houden. Niet alle protesten zijn dus bij voorbaat vruchteloos en tevergeefs.

Er is sprake van geweest dat de pont bi j Aalst op zondag zou moeten gaan varen. Men heeft echter van dit voornemen afgezien. Echter, door de komende gemeentelijke herindeling is niet duidelijk of dit in de toekomst zo gehandhaafd kan blijven

Het Bijbels Museum hield ter opening van een tenstoonstelling een feestelijke middag op zondag. Ook hiertegen is geprotesteerd. Het is immers treurig dat juist een Bijbels Museum opengesteld wordt op de dag des Heeren. Juist zo’n museum dient op zondag gesloten te zijn. Gods Woord spreekt toch duidelijk over de zondag.

Zelfs tegen de Evangelische Omroep is geprotesteerd. Zij werd voor de keuze gesteld of op zondagavond ‘life’ uitzenden of helemaal van Radio 3 af. Men heeft gekozen voor uitzenden. In het antwoordschrijven werd dit verdedigd en gesteld dat op dit moment televisie-uitzendingen op zondagavond niet aan de orde zijn.

De verhuizing van het provinciebestuur van Zuid-Holland naar het nieuwe provinciehuis heeft ondermeer plaatsgehad op een zondag. Ook de leden van het Koninklijk huis ontzien de dag des Heeren niet. Op zondag 31 augustus heeft H.M. de Koningin in Muiden bijvoorbeeld een vlootschouw afgenomen ter ere van de Kon. Ned. Zeil- en Roeivereniging.

We denken ook aan 4 mei. Deze dag viel op zondag. Een verzoek om deze dag of op zaterdag of op maandag te houden is slechts door enkele gemeenten gehonoreerd.

Veel protesten zijn uitgegaan. Soms hebben ze gehoor mogen vinden. Eertijds werd Nederland wel het Israel van het westen genoemd. Hoe ver zijn we daar nu ook op het punt van de zondagsviering van af.

Onze houding.

Wie heeft er nog verdriet over bovenstaande ontwikkelingen? Wie vindt het werkelijk erg dat de zondagsontheiliging drastisch toeneemt? De Heere brenge op de knieen in verootmoediging voor Zijn heilig Aangezicht. Bij sollicitaties kan het van veel belang zijn onze houding ten aanzien van de zondag duidelijk te maken. In de oude arbeidstijdenwet stond als criterium voor zondagsarbeid de aard van de werkzaamheden. Nu geldt er een ander criterium namelijk als de bedrijfsomstandigheden erom vragen. Dit kan betekenen dat bij het binnenslepen van een grote order die in zeer korte tijd dient te worden afgewerkt zondagsarbeid onder deze bepaling zal plaatsvinden. De leiding van het bedrijf dient dan overleg te plegen met de ondernemingsraad van het bedrijf. Is deze het eens met het voorstel van de leiding dan heeft de individuele werknemer niet veel rechten meer. Wie niet tijdig zijn bezwaren bij de directie heeft kenbaar gemaakt en dit vast heeft laten leggen kan het dan heel moeilijk krijgen. Hoe ervaren wij de zondag? Is het een dag waarop vele dingen moeten en vele dingen niet mogen? Of ervaren wij deze dag als een dag waarop we mogen rusten van onze dagelijkse werkzaamheden. Ervaren wij de zondag als een dag waarop we naar de kerk mogen gaan? De zondag is een rijke gave van de Heere. Moge de Heere daar de ogen voor openen zo ze daar nog voor gesloten zijn. Dat het Woord Gods rijke ingang zou mogen vinden in de harten van zondaren en zondaressen.

Mag u de zondag als een rijke gave waarderen? Wie weet heeft van onderwijs in Gods huis zal dit zo ervaren. Er zijn dan onvergetelijke zondagen die in het geheugen gegrift staan.

Het begin van de eeuwige sabbat.

Het leerboek der kerk schrijft ook dat de zondag het begin van de eeuwige sabbat is: “Ten andere dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste, en de Heere door Zijn Geest in mij werken late, en alzo den eeuwigen sabbat in dit leven aanvange.” Daarmee verbonden is de vraag hoe wij staan tegenover de boze werken. Van nature beminnnen wij de boze werken en bedrijven wij de boze werken. Wie zo leeft kent niet het begin van de eeuwige sabbat. Bekeert u daarvan! De Heere heeft recht op uw tijd en kracht, op uw ziel en lichaam.

Zalig het begin van de eeuwige sabbat in dit leven te mogen kennen. Dat is door de Heere gewerkt. Van binnen uit een hartgrondige afkeer van alle boze werken en een hartelijke lust en liefde tot de geboden Gods, ook tot het vierde gebod. Eenmaal zal de eeuwige sabbat voor Gods kinderen aanbreken. Eenmaal zullen zij eeuwig rusten van al hun boze werken om eeuwig en volmaakt de Heere te eren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 januari 1999

Bewaar het pand | 8 Pagina's

De Zondag

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 januari 1999

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken