Bekijk het origineel

Generale Synode van Haarlem-Noord (8)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Generale Synode van Haarlem-Noord (8)

7 minuten leestijd

Donderdagmorgen 19 november zingen de synodeleden Psalm 16: 3 en 4. De voorzitter leest 2 Corinthe 9 en vraagt in gebed Gods zegen. Eerst maakt ds. Westerink melding van het feit dat zijn woorden die hij de vorige avond had gesproken n.a.v. de beslissing over de vrouw en het ambt niet bij iedereen goed zijn overgekomen. Het is niet zijn bedoeling geweest in een soort triomfalisme te spreken. Hij heeft zijn dankbaarheid willen uiten voor de waardige wijze waarop tot besluitvorming kon worden gekomen in een zaak waarbij we zo emotioneel zijn betrokken. Aan de orde is daarna rapport 10 van commissie 7 en het rapport van Deputaten Onderlinge Bijstand en Advies. Deputaten hebben voor informatieverstrekking een brochure aan de kerken toegezonden. Voor ondersteuning van gemeenten in hun predikantskosten willen deputaten in de komende jaren die steun alleen verlenen boven een bijdrage per lid van gemiddeld f 500,-. Voorts wordt de steun in predikantskosten aan gemeenten groter dan 250 leden geleidelijk beëindigd. Vanuit de synode wordt er op gewezen dat in de brochure diverse bepalingen staan die niet in overeenstemming zijn met de instructie van deputaten. Als de derde preekbeurt niet voor vergoeding in aanmerking komt, wie moet dat dan betalen? Hoe komen deputaten aan het bedrag van f 500,-? Gevraagd wordt of deputaten normbedragen gaan stellen voor kerken die een verzoek indienen voor nieuwbouw van hun kerk.

De rapporteur van de commissie wijst er op dat ook in het deputatenrapport aan de vorige G.S. beleidsregels voorkwamen die deputaten zelf hadden bedacht. De vorige Generale Synode heeft deputaten die ruimte gegeven voor de praktijk van hun werk.

De secretaris van deputaten verklaart dat zij het bedrag van f 500,- alleszins redelijk achten, gelet op het cijfermateriaal van de steunvragende kerken. De voorzitter van deputaten zegt dat bij ongewijzigd beleid de lasten van dit deputaatschap in de toekomst groeien naar f 1 miljoen. Deputaten willen het beleid voortzetten, maar de realiteit zal dit niet kunnen bijhouden. Met pijn in het hart passen we dus restricties toe. Hoe kun je de beperkte middelen zo eerlijk mogelijk verdelen? Daarom hebben we in ons rapport uitvoerig gedocumenteerd om de situatie te laten zien en wat we kunnen doen. We gaan na of gemeenten boven de 200 zielen nog wel echt steun nodig hebben. We brengen tevens een ondergrens aan. Een gemeente van minder dan 150 zielen heeft niet een full-time predikant nodig. Een gemeente krijgt nooit meer dan het exploitatie-tekort. Deputaten werken met een richtlijn van f 500,- om de offervaardigheid te toetsen. Na meerdere afwegingen hebben we besloten om in die gevallen waar een predikant in twee gemeenten staat, de extra vergoeding voor de derde preekbeurt toch te laten staan. Wat in de brochure aan uitwerkingen staat vermeld is niet nieuw. Daarmee werken deputaten al jaren.

Nadat enkele voorstellen zijn ingediend, wordt deze bespreking nu besloten en zal de commissie zich er weer over buigen. De rest van de mor- genvergadering wordt in comité gehouden.

In de middagvergadering wordt eerst de behandeling van rapport 9.09 afgehandeld. Een drietal ingediende voorstellen vanuit de vergadering wordt verworpen, en de voorstellen van de commissie aanvaard. Daarin wordt o.a. bepaald dat de steuntoezegging en uitkering beperkt blijven tot de som van 25% van het netto totaal der predi- kantskosten. Deze steun geldt uitsluitend voor kerken die minder dan 250 (doop)leden hebben, en zal niet meer bedragen dan f 200,- per (doop)lid per jaar.

Vervolgens gaat de vergadering in comité voor het rapport van deputaten Financiële Zaken. Voordat - eveneens in comité - het rapport van de quaestor wordt besproken, wordt in openbare zitting rapport 11 van commissie 7 behandeld. Hierin beoordeelt de commissie wat deputaten Financiële Zaken melden aangaande de rechtspersoonlijkheid van kerkelijke vergaderingen en deputaatschappen. Er blijkt geen reden te zijn om over te gaan tot het instellen van “zelfstandige onderdelen” zoals de wet die kent. Deputaatschappen zijn wettige vertegenwoordigers van de rechtspersoon die wordt gevormd door alle plaatselijke kerken tesamen. Dit is 1 van de weinige rapporten die zonder bespreking en unaniem wordt aanvaard. Als het rapport van de quaestor is besproken, blijft de synode in comité om te spreken over een financiële regeling voor losgemaakte predikanten. In de avondvergadering wordt een bezwaarschrift in comité behandeld. Na een pauze vraagt een afgevaardigde schorsing van de vergadering aan, hetgeen de voorzitter toestaat. Er vindt vervolgens beraad plaats tussen het modera- men en de afgevaardigden van de Particuliere Synode van het noorden.

Aan het einde van de avond komen alle medewerkers in de kerk. Ongeveer 100 gemeenteleden van Nunspeet hebben zich ingezet om de synodeleden te verzorgen. Ds. Westerink zegt dat de synode heeft gemerkt dat het voor hen een vreugde was om dat werk te doen. Hij bedankt ieder hartelijk voor zijn bijdrage. Oud. F. v.d. Beek spreekt als voorzitter van de commissie van voorbereiding. Met heel veel genoegen hebben we het werk gedaan. Het heeft samenbindend gewerkt. U mag opnieuw een beroep op ons doen. Van Psalm 19 zingen we de verzen 6 en 7, waarna de synodevoorzitter met dankgebed besluit.

Vrijdag 20 november opent de voorzitter de 14e zitting met Schriftlezing van Psalm 132. Er ligt al een lange en zware week achter de synodeleden. Het moderamen heeft zich bezonnen en acht het wijs om niet heel deze dag nog te vergaderen. Bij de zaken die commissie 7 behandelt bestaat een problematiek tussen de financiele haalbaarheid en kerkrechtelijke principes. Het zal nuttig zijn een studie- en adviescommissie in te stellen die o.a. de positie van de predikanten onderzoekt.

Allereerst worden de voorstellen van commissie 2 besproken over de Evangelieverkondiging onder Israel. De synode besluit deputaten op te dragen in hun werk uiting te geven aan onze verbondenheid met Israel om mede langs deze weg mee te werken aan het wegnemen van het negatieve beeld van de christelijke kerk. Deputaten krijgen de opdracht om in hun contacten met messias-belijdende joden uiting te geven aan hun zorg en meeleven in situaties waarin hun positie en identiteit onder spanning komt te staan. Deputaten moeten attent blijven op publicaties die de Persoon en het verzoenend werk van Christus tekort doen en nagaan hoe hiermee in het Joodse denken wordt omgegaan.

Hierna neemt de synode een beslissing over de benoeming van de evangelisa- tieconsulent. In een eerdere zitting had de synode al besloten dat deputaten tot zo’n benoeming konden overgaan, maar er moesten nog wat aanvullingen op komen. Nu wordt vastgesteld dat deze benoeming zal geschieden voor de periode van zes jaar. Daarna zal een evaluatie plaats vinden op grond waarvan besloten zal worden of de functie wordt gecontinueerd of wordt opgeheven. In het geval voor deze functie niet een predikant wordt benoemd, zal er een arbeidsovereenkomst voor een periode van zes jaar worden aangegaan, waarna evaluatie zal plaatsvinden.

Enige bespreking vraagt nog het voorstel een toevoeging te plaatsen bij bijlage 48 van de kerkorde, artikel 4. De synode besluit toe te voegen, dat wanneer een predikant uit zijn dienst in de krijgsmacht terug keert en geen beroep uit de kerken meer in overweging wil nemen, de kerkenraad en de classis ontslagen zijn van de financiele verantwoordelijkheid voor het levensonderhoud van de predikant en zijn gezin. In comite doet de synode een aantal benoemingen. De voorzitter spreekt de wens uit dat de Heere rust zal geven in onze harten, na deze zware vergaderweek. We zingen Psalm 103: 4 en 7, waarna de assessor voorgaat in dankgebed.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 februari 1999

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Generale Synode van Haarlem-Noord (8)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 februari 1999

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken