Bekijk het origineel

De prediking van Robert Murray McCheyne (2)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De prediking van Robert Murray McCheyne (2)

7 minuten leestijd

Het werk van de Heilige Geest.

Dit wordt aan de orde gesteld in een preek (blz. 141-151) over Romeinen 5: 5 “En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons is gegeven.” Van nature heeft de mens rust. Dit geldt de weredling die rustig in de zonde voortleeft alsof er geen God en geen eeuwigheid is. Het geldt ook kerkmensen. Met name wanneer kerkmensen keurig leven, voelen zij zich veilig. Maar als de Heilige Geest zaligmakend van zonde gaat overtuigen wordt dit anders. McCheyne stelt terecht dat de Heilige Geest overtuigt van zonde. “Arme zondaar, u hebt eerst de heiligheid van God overtreden door Zijn wet te breken en daarna hebt u de genade van God vertreden door Zijn Evangelie te weigeren. Zowel de vloek van een verbroken wet als die van een veracht Evangelie rust op uw hoofd.”

De Heilige Geest overtuigt ook van gerechtigheid. De Heilige Geest werkt verslagenheid in het hart net als op de Pinksterdag. McCheyne haalt het voorbeeld aan van een boer wiens land een tijdlang braak heeft gelegen. Waar begint die boer mee? Die boer begint niet met zaad te zaaien. Dan zou er niets van terecht komen. Het zaad valt dan tussen de doornen en de struiken die op de onbewerkte akker te vinden zijn. De boer ploegt het land eerst om en zuivert het land van doornen en struiken. Dan pas kan er gezaaid worden. Zo zijn de harten van de hoorders van nature overwoekerd met de zorgvuldigheden van deze wereld en de verleiding van de rijkdom. Overtuiging van zonde is nodig, zal dit anders worden. Zo wordt de roep geboren: Wat moet ik doen opdat ik zalig worde? De overtuigde ziel is geneigd middelen buiten Christus aan te grijpen. Het is een gelukkige mislukking als dit niet meer kan. Als er geen schuilplaats en geen verberging meer overblijft tegen de toorn van God. “Gelukkig de ziel aan wie de Geest Jezus openbaart, de ware Verberging tegen de vloed, de enige Schuilplaats voor de toorn en de enige Rots die een blijvende schaduw geeft in een dorstig land. Gelukkig de ziel aan wie Hij openbaart dat Jezus als onze Gerechtigheid genoegzaam en gepast is en om niet geschonken wordt.”

De Heilige Geest werkt ook heiligmaking. De Heilige Geest neemt immers intrek in het hart en leven. Het middel tot heiligmaking is het Woord. De Heilige Geest doet verstaan wat de wil van God is onder alle omstandigheden. Het Woord van God is een lamp voor de voet en een licht voor het pad. De vraag leeft telkens opnieuw: Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Er is door genade onderwerping aan de wil van God. De begeerte leeft te doen wat de Heere vraaagt. God is het zo waard gediend en gevreesd te worden. McCheyne benadrukt de functie van het Woord en het onderzoek van het Woord ten aanzien van de heiligmaking. “Door het horen, het lezen, het overdenken en het overpeinzen van het Woord van God werkt de Geest in ons het willen en het werken naar Gods welbehagen.” McCheyne ziet ook de vraag onder ogen, waardoor het komt dat iemand niet opwast in heiligheid. Zijn antwoord op deze vraag is: “Omdat u niet in uw Bijbel leest, zoals u zou moeten doen. Als u het dag en nacht overlegt, dan zult u opwassen.”

Tenslotte schrijft McCheyne over de verzegeling tot de dag der verlossing. Hierbij haalt hij Romeinen 8: 16 aan ‘Dezelve Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.’ “U weet dat u een erfgenaam bent van de heerlijkheid, want u hebt het onderpand van de erfenis in uw hart.”

Kenmerken van het ware geloof.

Hierover spreekt McCheyne in een preek over Filippenzen 3: 3. “Want wij zijn de besnijding, wij die God in de Geest dienen, en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen.”

Paulus had in zijn eertijds in het vlees betrouwd. In Filippenzen 3: 4-6 schrijft hij hierover. Hij was besneden ten achtsten dage, hij was uit het geslacht van Israel, een Hebreeer uit de Hebreeen, naar de wet een farizeeër, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid, die in de wet is, zijnde onberispelijk. Wat is nu eigenlijk in het vlees betrouwen? Het wil zeggen dat een mens erop vertrouwt voor God te kunnen verschijnen zonder bedekt te zijn met de gerechtigheid van Christus Jezus. We kunnen denken aan hen die de gestalte vertonen van de rijke jongeling. Zonden kunnen niet bedekt worden door gebeden, door bekommerd zijn over de ziel. “En bedenk dat angst voor de storm iets anders is dan een schuilplaats hebben voor de storm.” Wat Paulus gewin was, heeft hij om Christus’ wil schade leren achten. De eigengerechtigheid dient te worden tot een wegwerpelijk kleed. “Als een bedelaar niets heeft dan lompen, zal hij ze goed om zich heen houden als bescherming tegen de regen en de kou, maar als u hem warme kleren geeft, allemaal nieuw en ongedragen, werpt hij zijn lompen ‘als schade’ weg. Zo klampen de natuurlijke mensen onder u zich aan hun lompen vast. Al uw gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Niets dat u hebt, zal u voor God staande houden. Toch houdt u het vast alsof uw leven ervan afhangt. Het is alles wat u hebt. Maar als de Heere Jezus Zich aan u zou openbaren, zou u het alles schade achten. O, doe er afstand van! Heb geen betrouwen in het vlees.”

Een ander kenmerk van het ware geloof is roemen in Christus Jezus. Als Christus Zich openbaart is het hart zo vol dat woorden tekort schieten. De Zaligmaker is door God verkoren en gegeven. In Hem is afdoende bescherming tegen de toorn van God. Zijn volbrachte werk is een betrouwbare schuilplaats. Christus is een zeer gepaste Zaligmaker. “Hij kan in iedere behoefte voorzien. Zondaar, hebt u de wet overtreden en ligt u onder de vloek? Dat is waar, maar Christus is een vloek voor ons gemaakt. U kunt God geen leven vol gehoorzaamheid aanbieden. Dat is waar, maar Christus heeft een leven vol heilige gehoorzaamheid dat Hij u aanbiedt. U ligt onder de Goddelijke toorn, maar Hij is een Goddelijke Zaligmaker Die u kan beschutten. U gaat gebukt onder een wereld van zonde. Dat is waar, maar zie het Lam Gods dat de zonde wereld wegneemt. U hebt iemand nodig die u kan verlossen van de zonde en de hel. Hij kan volkomen zalig maken. U hebt iemand nodig die de grootste der zondaren kan verlossen. Dat is waar, maar Hij kwam in de wereld om zondaren zalig te maken, zelfs de voornaamste zondaar. O, Hij is een zeer dierbare en kostelijke Zaligmaker. U die gelooft, is Hij dierbaar. ‘Mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid’ (Filipp. 4: 19). Hij kan in iedere behoefte van de ziel voorzien.” Het laatste kenmerk van het ware geloof is God in de Geest dienen. Het doel van de schepping van de mens was God dienen en bedoelen. Het loven en prijzen van Hem. Door genade begeert de ziel zich geheel aan God te wijden. McCheyne besluit zijn preek over Filippenzen 3: 3 als volgt: “Zo willen christenen vandaag God graag de beste uren van de dag, hun beste talenten geven om te tonen dat ze allemaal aan Hem toebehoren. Lieve vrienden, voor u opstaat om te bidden, moet u zichzelf geheel aan God geven. Is er een christen binnen deze muren die niet al het zijne heeft weggegeven? Het zal de hemel uitmaken om de eeuwigheid zo door te brengen!”

N.a.v. Robert Murray McCheyne,

De blinkende Morgenster, Uitgave den Hertog.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 augustus 1999

Bewaar het pand | 8 Pagina's

De prediking van Robert Murray McCheyne (2)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 augustus 1999

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken