Bekijk het origineel

Bevestiging van Ds. C.J. Droger te Vlaardingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Bevestiging van Ds. C.J. Droger te Vlaardingen

8 minuten leestijd

De kerk was vol op zaterdag 4 september jl. Het was voor allen een bijzondere dag, want in Ds. Droger ontving de gemeente een nieuwe predikant. De bevestiger was de voormalige predikant Ds. A. Stehouwer. De tekst voor de bevestiging was Hebreeën 4:12 en het thema: “Levend is Gods Woord en krachtig.” De apostel schrijft dat, nadat hij in de voorafgaande verzen en hoofdstukken vrij uitvoerig het O.T. heeft geciteerd. Ten diepste is heel de Bijbel het werk van God en Zijn Geest. Daarom zegt de tekst: Levend is Gods Woord!

Dat is het unieke van de Schrift. Het geldt dan ook van geen ander boek. De mensen en hun geschriften van de Reformatie en de Nadere Reformatie dwingen ook nu nog respect af. Van hun geschriften geldt echter niet, dat ze levend zijn. De apostel schrijft letterlijk in zijn tweede brief aan Timotheus: Al de Schrift is van God en Zijn Geest doorademd (3:16). In vers 7 van hoofdstuk 3 wordt Psalm 95 aangehaald. Dat is een psalm van David. Wat staat er nu? “Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt: Heden indien gij Zijn stem hoort, Zo verhardt uw harten niet.” En opnieuw in hoofdstuk 10: “De Heilige Geest getuigt het ons”(vs. 15). Het is dus de Heilige Geest Zelf, Die toen tot het volk sprak en Die nu in het Woord tot ons spreekt. Gods Woord is dus levend, omdat de levende God er in spreekt door de kracht van de Heilige Geest.

Het volk Israel in zijn ongeloof en ongehoorzaamheid is een goddelijke waarschuwing de eeuwen door. Dit waarschuwend element mag dan ook in geen spreek ontbreken. Door de sleutelmacht van het levende Woord gaat de deur voor ons open of blijft hij dicht.

Maar er is meer. Want de levende God geeft ook het leven door Zijn Woord. Dat is het leven uit God, in verbondenheid met Hem, door de Heere Jezus Christus. Dit leven missen wij van nature. Nodig is dat we gered worden vanuit de geestelijke dood en bekeerd worden tot God. Dit leven geeft God door het levende Woord en Zijn Geest. Van wat de Heere Israel schonk in Zijn bevelen en beloften, zegt Mozes: “Dit is geen vergeefs woord voor u, maar het is uw leven” (Deut. 32:47). In de weg van wedergeboorte, door Zijn levend Woord en Geest wil de Heere het echte leven ons schenken.

Dat is niet vanzelfsprekend, maar het bepaalt ons bij het wonder van Gods genade. Het is vrucht van de dood van Christus aan het kruis. Het maakt en houdt ons afhankelijk. Daarom bidden we samen in de kerkenraadskamer voor elke dienst en voor iedere preek. In de verkondiging van het Woord gaat het er om, dat het levenwekkend en levenversterkend zal werken door de kracht en genade van de Heilige Geest. Als het goed is weet een predikant zich een dienaar van dit levende Woord en is het door zijn eigen ziel gegaan. Hij moet zelf eerst horen en dan pas spreken. Eerst horen naar Gods spreken geldt ook voor u en jou. Maar Gods Woord is ook krachtig. Het Grieks heeft ‘energiek’, kracht in werking. Het wordt zo gebruikt in verband met de opstanding van Christus uit de doden. Hoe krachtig het is zien wij in de vele bekeerlingen op de Pinksterdag en daarna, alsook in de lange geschiedenis van de kerk. Wat er door de jaren ook veranderd is, maar Gods Woord is nog even levend en krachtig. Wij belijden het, maar wordt het zo ook beleefd door ambtsdragers, door ouderen en jongeren?

Vervolgens zegt de tekst, dat Gods Woord scherpsnijdender is dan enig tweesnijdend scherp zwaard of mes. Het gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen en des mergs. Wat wij niet uit elkaar kunnen halen, dat scheidt Gods Woord. Zo krachtig en scherp is het. Het is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Het gebruikte woord voor ‘oordeler’ is ‘criticos’. Het betekent dat de buitenkant en ons binnenste komt onder de kritiek van het levende en krachtige Woord van God. Alle dingen zijn naakt en geopend voor Gods ogen (vs. 13). Laten wij het altijd weer bedenken op en onder de kansel.

Het is dan ook een ernstige zaak, als in de kerk de show van de wereld het moet doen. Het is echter niet minder ernstig, als mensen onder de verkondiging van het levende en krachtige Woord van God niet tot bekering en geloof komen. Het getuigt van verzet en verharding.

Gods woord is levend en krachtiger dan alle krachten die er tegenop komen. Door Zijn Woord en Geest schenkt Hij niet alleen het leven, maar Hij onderhoudt en sterkt het tevens. Dan gaan we er van zingen:

“Ik roem in God; ik prijs ’t onfeilbaar woord.

Tijdens het zingen van de Morgenzang^,6 wisselen Ds. Stehouwer en Droger van plaats. Vervolgens leest Ds. Droger Hebreeën 4:14-16 en spreekt hij zijn intredepreek uit. In de inleiding daarvan wijst hij op de wonderlijke leiding van de HEERE, waardoor hij aan de gemeente van Vlaardingen verbonden is. Hij roept de gemeente op om in de komende tijd het van de HEERE te verwachten, opdat Hij door middel van Zijn dienaar in de harten werke. Als thema wordt boven de tekst geschreven: ‘Door een helpende Hogepriester een gunstrijke genadetroon’.

De preek zet in bij de opmerking, dat het vanaf Hebreeën 4:14 vooral over het priesterlijk ambt van Christus gaat. En dat ambt heeft Hij van Zijn Vader in de Raad des vredes ontvangen. En daarom is Hij ook een grote Hogepriester. Hij is de grootste van alle hogepriesters die er ooit zijn geweest! Christus als Hogepriester is ook groot in liefde. En in barmhartigheid en trouw, bewogenheid en medelijden, heiligheid en heerlijkheid. Hij is ook een grote Hogepriester, omdat Hij de hemelen is doorgegaan. Met die woorden wordt herinnerd aan de Grote Verzoendag èn aan Christus’ hemelvaart. Toen is Hij de hemelen doorgegaan en heeft Hij Zijn offer aan Zijn Vader gepresenteerd. En zó een eeuwige verlossing voor de Zijnen teweeggebracht. De Hebreeën moeten in hun moeiten en strijd de belijdenis van Christus als de grote Hogepriester vasthouden. Ze mogen schuilen bij Hem, Die medelijden kan hebben met hun zwakheden, met de zwakheden van hun zondige bestaan, omdat Hij net zoals zij verzocht is geweest in alle dingen, doch zonder zonde. En zó brengt de schrijver van de Hebreeënbrief Christus heel dicht bij zijn lezers, opdat zij zich aan Hem zouden toe vertrouwen. Aan Hem, Die hen verstaat, omdat Hij weet, wat ze doormaken.

En zó mag Christus óók dichtbij de hoorders van de intredepreek worden gebracht. De nodiging mag uitgaan om tot Hem te komen met onze zonden, schuld en zondige zwakheden. En dan wil Hij Zich betonen als de grote Hogepriester, Die Zich ontfermt over arme zondaren. Die ook in lichamelijke zwakheden wil ondersteunen en sterken. En door de gemeenschap met Hem het ook in de avond van het leven goed wil maken. En wat wij nu niet willen en kunnen van nature, dat kan en wil Hij werken! Op grond van Christus’ bloed, dat in Zijn voorbede Zijn Vader wordt getoond.

En als Gods Geest in het leven gaat werken, dan worden we biddende mensen. Dan mogen we met vrijmoedigheid gaan tot de troon van Gods genade. Een genadetroon die eigenlijk een troon van toorn moet zijn, maar door Christus een genadetroon wordt. En bij die troon mogen we alles aan de HEERE voor- en overleggen en mogen we uit Zijn Vaderlijke hand barmhartigheid verkrijgen en in die hand genade vinden. En Hij schenkt dat ter bekwamer, d.w.z. op de goede tijd. En op Zijn wijze. En in Zijn mate (W. a Brakel). De nodiging mag uitgaan om veel de toevlucht tot Gods genadetroon te nemen.

De tekst in z’n geheel overziende, mag worden opgemerkt, dat Christus daarin verheerlijkt wordt. Ds. Droger spreekt als z’n veringen uit, dat dat in de komende tijd óók op de kansel van Vlaardingen mag gebeuren. Hij begeert niets anders dan als een nederige dienaar van Christus Zijn Meester groot te maken. Met de wens en bede, dat dat zal mogen leiden tot geloof in Hem Die gepredikt wordt. En tot opwas in de kennis en genade van Christus.

Na de preek wordt gezongen Psalm 119:1,4 en wordt de HEERE gebeden om Zijn zegen en gedankt voor wat Hij gaf. Vervolgens wordt gezongen Psalm 145:6 en legt Ds. Droger voor het eerst Gods zegen op zijn nieuwe gemeente. Daarna volgen er toespraken door Ds. J. Schoonderwoerd namens de classis en als consulent, door Ds. J.E. de Groot namens de plaatselijke kerken en door oud. L. Duifhuizen namens kerkenraad en gemeente. Staande wordt de nieuwe predikant Psalm 17:4 (gew.) toegezongen, waarna Ds. Droger een dankwoord uitspreekt. De dienst wordt afgesloten met het zingen van Psalm 52:7.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 september 1999

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Bevestiging van Ds. C.J. Droger te Vlaardingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 september 1999

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken