Bekijk het origineel

Naarden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Naarden

7 minuten leestijd

Het was vrijdag 24 september j.1. voor de kerkenraad en gemeente van Naarden een bijzondere dag toen ds. A.K. Wallet bevestigd werd en intrede mocht doen als predikant van de Chr. Geref. kerk te Naarden. Aan een vakante periode van zo’n vier jaar kwam daardoor een einde. Voor de classis Amsterdam, waar veel vakante gemeenten zijn, betekent dit een versterking. Moge de Heere de arbeid van ds. Wallet in de gemeente van Naarden tot rijke zegen stellen alsook in de classis Amsterdam. De Heere gedenke ook het gezin in alle veranderingen die een nieuwe woonplaats en gemeente met zich meebrengen.

Bevestiger was prof. dr. T.M. Hofman, hoogleraar Nieuwe Testament in Apeldoorn. Deze was indertijd de opvolger van ds. Wallet in Ouderkerk a/d Amstel. De tekst voor de bevestiging was 2 Kronieken 6: 41 “En nu, HEERE God, maak U op tot Uw rust. Gij en de ark Uwer kracht; laat Uw priesters, HEERE God, met heil bekleed worden en laat Uw gunstgenoten over het goede blijde zijn.”

De gemeente heeft uitgezien naar een nieuwe predikant, heeft erom gebeden. Gebed blijft noodzakelijk. Onze tekst geeft gebedsonderwijs. Als de tempel klaar is, stijgt het gebed op tot God in beleving van afhankelijkheid van Hem.

Thema van de preek: Gebed om Gods nabijheid voor de priesters en voor het volk. Als de tempel gereed is, gaat het niet om de mooie tempel. Evenmin staat de mens centraal. De Heere staat centraal. In de tekst wordt teruggegrepen op oude woorden. Te denken valt aan Numeri 10: 35en 36

“Sta op, HEERE, en laat Uw vijanden verstrooid worden en Uw haters van Uw aangezicht vlieden. En als zij rustte, zeide hij: Kom weder, HEERE, tot de tienduizenden der duizenden Israels.” De ark is het symbool van de tegenwoordigheid van God, van Zijn leiding en bescherming. De ark spreekt van de vleugelen van God die over Israel zijn uitgebreid. Ook Psalm 132: 13 en 14 klinkt door. “Want de HEERE heeft Sion verkoren. Hij heeft het begeerd tot Zijn woonplaats, zeggende: Dit is Mijn rust tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want Ik heb ze begeerd.” Salomo is ervan doordrongen dat ieder op de Heere is aangewezen.

Salomo bidt voor de priesters. Hoe zouden zij immers hun taak kunnen verrichten zonder bekwaammaking door God? Wat zijn offers en gebeden zonder de Heere? Het gaat niet om het uitwendige, het komt op het hart aan. Er valt te denken aan Psalm 132: 16 “En haar priesters zal Ik met heil bekleden”.

Salomo bidt ook voor het volk: “En laat Uw gunstgenoten over het goede blijde zijn.” Laat hen proeven dat de Heere goed is. Het wonen van de Heere bij Zijn volk is een zaak van blijdschap. Psalm 132: 9b spreekt hiervan: “En dat Uw gunstgenoten juichen”. Dit kan alleen omdat het Bloed van de verzoening gestort is. Ik hoop dat u iets proeft van de rijkdom van de dienst des Heeren. Er zij gebed om de werking Gods in ons door Woord en Geest. De tegenwoordigheid Gods is nooit een vanzelfsprekendheid. De gunst en de genade Gods vallen niet te begrijpen. Er kan alleen gebeden worden omdat de Heere in de Immanuel onder ons heeft gewoond. Er is gebed om bekwaming en toerusting nodig. Een ervaren dominee is geen garantie dat het goed gaat. Het is nodig dat predikant, kerkenraad en gemeente bidden. Dat er groot en goed van God gesproken mag worden, dat de Koning mag worden aangeprezen. De Heere wil in Zijn huis geven wat zondaren nodig hebben. Hij zij geprezen. Hij laat nooit varen de werken Zijner handen.

Er werd door ds. Wallet intrede gedaan met 2 Kronieken 6: 42 “O HEERE God, wend het aangezicht van Uw gezalfde niet af; gedenk der weldadigheden van David, Uw knecht.”

Thema: Het gebed van een dienaar.

1. Een afhankelijke houding.

2. Een krachtige pleitgrond.

1. Een afhankelijke houding.

Er was voor de nieuwe predikant van Naarden geen profielschets opgesteld. Soms gebeurt dat. Dan wordt gevraagd naar sociale vaardigheden, het zich kunnen inleven in de problematiek van het postmodernisme etc. Er is wel een opdracht van Godswege: Prediken, bidden, bedienen van de sacramenten en het uitoefenen van de tucht. In de tekst staat het bidden, dus het tweede deel van de Goddelijke opdracht, centraal. De dienaar weet zich afhankelijk: “Wend het aangezicht van Uw gezalfde niet af.” Formeel kan alles in orde zijn, maar de werking van de Heilige Geest is nodig. De liefde van Christus moge dringen bij het werk. Een predikant is profeet en priester. Ook koning: zo dient hij te ijveren voor de eer des Heeren. Een predikant dient te hangen aan de hemel. De predikant dient vol gebeden te worden. Dan zal de Heere Zijn zegen schenken. De tekst is vaak het persoonlijk gebed. De tollenaarsgestalte dient ingenomen te worden. Een predikant heeft te bidden voor zichzelf en voor de gemeente. Je hebt het niet als predikant, er is veel knieenwerk nodig. De vraag kan opkomen of Salomo bad uit bezorgdheid voor zichzelf. Was hij bang dat het alsnog mis zou gaan na zeven jaar gebouwd te hebben aan de tempel? Daar gaat het Salomo echter niet om.

Het gaat hem om de naam en de zaak des Heeren. Het is mijn hartelijke wens dat zondaren bekeerd mogen worden. De tekst zegt: “Uw gezalfde”. Dit mag toegepast worden op de predikant. Maar ook op de doop. Het is nodig de doop te leren verstaan. De Heere maakt waar: Wie Mij aanroept in de nood, vindt Mijn gunst oneindig groot. Het is alles onverdiend. Het gebed stijgt op : Ga niet in het gericht met Uw knecht. Hoe meer zelfkennis er komt, hoe meer gebed er opstijgt. We hebben te bedenken dat Christus voor Zijn Kerk bidt. De Kerk heeft toekomst, want de Heere is getrouw.

2. Een krachtige pleitgrond.

Er kan niet gepleit worden op eigen werken, op leeftijd of op ervaring. Salomo denkt met respect terug aan zijn vader David. De tekst zegt: “Gedenk der weldadigheden van David, Uw knecht.” Er kan ook vertaald worden: AAN David, Uw knecht. Salomo ziet terug op alles wat God aan David gaf. De Heere riep David en heeft hem ook vastgehouden. Nu smeekt Salomo dat ook voor zichzelf. Weldadigheden staan tegenover misdaden. Er is geen enkele grond in predikant, kerkenraad en gemeente. Het kan alleen door Christus Die goeddoende het land doortrok. Met mensen komen we vaak teleurgesteld uit. Maar met de Heere niet: Zijn gedenken is doen. Het gaat over de weldadigheden van de verkiezende God, Die zondaren mint. Een predikant heeft te wijzen op Gods weldadigheid en op de misdaden der mensen. Naarden heeft een kerk in de vesting. Napoleon heeft als eerste de vesting Naarden ingenomen. De Heilige Geest neemt krachtdadig en onweder-standelijk harten en levens in. De Heere geve dat in de prediking doorklinke dat Hij goed is. Kent u de Heere Jezus? Kent u worstelingen in de binnenkamer? De Heere maakt waar: Hij hoort wanneer er in ellenden geroepen wordt naar omhoog. Het gebed stijge op als wierook naar Boven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 oktober 1999

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Naarden

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 oktober 1999

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken