Bekijk het origineel

John Brown - “Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven” (24)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

John Brown - “Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven” (24)

5 minuten leestijd

We mogen tot Christus gaan met al onze noden. Wat is het goed om dat dagelijks te doen.

Ds. Brown zegt het als volgt: “Laten de gelovigen tot Christus gaan met al hun noden, dat ze alles op Hem leggen, en dat ze dit tot hun dagelijkse oefening maken. Dat kan hun harten terughouden van te bezwijken, ja ook hun zielen vervullen met blijdschap: want dat is dadelijk de oefening des geloofs en de grote en genadige beloften zijn gedaan aan hen die geloven.

“Ds. Brown merkt terecht op dat er onder Gods kinderen zijn die soms geen troost trekken uit de beloften die betrekking hebben op hen die in duisternis verkeren.

Hoe dat komt. legt hij in het achttiende hoofdstuk uit. “Zij kunnen geen rechte en betamelijke gedachten van God krijgen, welke zij ernstig begeren te hebben; zij weten niet, hoe daartoe te geraken. En het is zeker, Hij alleen die de Waarheid is, die uit de schoot des Vaders kwam, kan ons hier helpen.” Derhalve, opdat wij Hem tot dit einde gebruiken, moeten wij bedenken:

1. Dat het verstand van de mens door de val niet anders is dan één enkele onwetendheid en blindheid; dat het verstand verduisterd is en dat wij van nature in de duisternis zijn.

2. Dat ’t kwaad van vooroordeel tegen God zelfs bij de vromen niet geheel en al is weggenomen.

3. Dat een gelovige van uit zichzelf geen rechte en goede gedachte van God heeft.

4. Dat wij God niet kunnen zien, want niemand heeft God gezien. Hij is een onzienlijke God. “Den Koning nu der eeuwen, den onverderfelijken, den on zienlijken, den alleen wijzen God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid”

(1 Tim. 1:17).

5. Dat al wat van God te kennen is, in Christus te vinden is, die het afschijnsel is van Zijn heerlijkheid en het uitgedrukte Beeld van Zi jn zelfstandigheid. Christus is gekomen om ons God bekend te maken. Hij is de hoogste Profeet en Leraar die ons de verborgen wil en raad van God voor onze verlossing volkomen heeft geopenbaard. Hij brengt het Godswoord rechtstreeks uit het hart van de Vader. Hij alleen kan ons de Vader openbaren. “Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid” (Joh. 1:14).

6. Dat wij derhalve, indien wij God willen zien en kennen tot Christus moeten gaan. Hij is de Tempel, waarin God woont. In Hem openbaart God Zijn heerlijkheid. Het licht, dat wij krijgen van de kennis der heerlijkheid Gods moet zijn in het aangezicht van Jezus Christus. 2 Korinthe 4:6 zegt het als volgt: Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. “Zodan, indien wij van Christus tot dit einde gebruik willen maken, opdat wij een recht gezicht van God mochten verkrijgen en zuivere bevattingen van Zijn heerlijkheid, zo dienen wij op deze dingen te letten:

1. Wij dienen te leven onder het gevoel en de volle overtuiging van de grootheid en onbegrijpelijkheid Gods. Onze onbekwaamheid om de Heere recht te verstaan is veel groter dan wij ooit gedacht hebben.

2. Wij dienen te weten dat de werken van de Schepping en van de Voorzienigheid ons alle onschuld benemen. We verwijzen naar artikel 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Daar staat: “Wij kennen Hem door twee middelen. Ten eerste, door de schepping, onderhouding en regering der gehele wereld: overmits deze voor onze ogen is als een schoon boek in hetwelk alle schepselen, grote en kleine, gelijk als letteren zijn, die ons de onzienlijke dingen Gods geven te aanschouwen, namelijk “zijn eeuwige kracht en goddelijkheid”, als de apostel Paulus zegt, Rom. 1:20 “welke dingen alle genoegzaam zijn om de mensen te overtuigen, en hun alle onschuld te benemen.” Ten tweede, geeft Hij Zichzelf ons nog klaarder en volkomener te kennen door Zijn heilig en Goddelijk Woord, te weten, zo veel als ons van node is in dit leven, tot Zijn eer en de zaligheid der Zijnen.” Niemand zal straks, als hij voor Gods rechterstoel gedagvaard wordt, kunnen zeggen dat hij niet wist dat God er was en Hem anders zeker zou hebben vereerd.

3. Wij dienen te weten dat hetgeen aan gaande God is te tasten in de werken van de Schepping en van de Voorzienigheid, meer volkomen en onderscheiden te zien is in Christus en in het Evangelie. Hier is een groter en veel heerlijker ontdekking van God en van Zijn heerlijke eigenschappen, van Zijn gerechtigheid, kracht, wijsheid, goedheid, heiligheid, waarheid enz. dan gevonden kan worden door de diepst doordringende natuurkundige.

4. Ja, in het Evangelie is iets te zien in Christus, in het Evangelie, hetwelk in geen van Zijn werken der Schepping of der Voorzienigheid kan opgemerkt worden. En wel de genade Gods! Arme, verloren zondaren wordt de barmhartigheid van God getoond. Er wordt gepredikt dat de Heere de zonden wil en kan vergeven. De menigvuldige wijsheid Gods, die van den beginne der wereld in God verborgen was, wordt door het Evangelie geopenbaard. Welaan dan, lees toch biddend Gods Woord, opdat het u welga!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 november 1999

Bewaar het pand | 8 Pagina's

John Brown - “Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven” (24)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 november 1999

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken