Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verontrustende ontwikkelingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Verontrustende ontwikkelingen

7 minuten leestijd

Voorop in het kwade.

In het verleden hebben we meer dan eens artikelen met dit opschrift geschreven. Nu het laatste nummer van ons blad in het jaar 2000 verschijnt, kwam ons dit in gedachten. Misschien zijn er lezers die zich nog het een en ander uit deze artikelen herinneren. Vele zaken hebben we indertijd gesignaleerd. We hebben de vinger gelegd bij verontrustende ontwikkelingen op meer dan een gebied. Hoe staat her er nu voor aan het einde van het jaar 2000? Is er sprake van verbetering of van verslechtering? Is er een keer ten goede gekomen of niet? Helaas moeten we constateren dat verontrustende zaken al verder zijn voortgeschreden. Land en volk van Nederland waren rijk beweldadigd in het verleden. De Heere heeft rijke bemoeienissen met land en volk gehad in de voorbijgegane eeuwen. Het wonder van de Reformatie mocht plaatsvinden. De Nadere Reformatie heeft veel nagelaten. Maar wat hebben we ermee gedaan? Ontzettend dat Nederland geen voorbeeld is in het oproepen tot gehoorzamen aan Gods Woord en Wet. Moet het niet gezegd worden dat land en volk van Nederland voorop lopen in het kwade? We mogen wel zeggen dat we een schandvlek der natiën zijn geworden. Nederland is wereldwijd in het nieuws geweest vanwege de euthanasiewetgeving. Wennen we eraan? Denken we alleen maar dat het nu eenmaal niet anders is? Of grijpt het ons aan? Wenen we erom? Drijft het uit in de binnenkamer voor God?

Zondige oogst.

In de krant kunt u weleens lezen dat ‘Paars’ van mening is dat het de oogst binnenhaalt. Men is er trots op dat in ons land dingen mogelijk zijn die elders verboden zijn. Waarin een klein land niet denkt groot te kunnen zijn! Er is al heel wat gebeurd in ons vaderland. We denken aan de verruiming van de winkeltijdenwet waardoor de zondag, de dag des Heeren, al meer in het gedrang komt. We denken ook aan de opheffing van het bordeelverbod. De regering gaat de overtreding van het zevende gebod niet tegen, maar gaat het regelen en toelaten. Het wordt op zijn minst heel moeilijk voor gemeenten om bordelen te weren. Is het niet onzettend dat het huwelijk is opengesteld voor mensen van hetzelfde geslacht? Gaat dit niet rechtstreeks in tegen de scheppingsordinantie? Het heeft de Heere behaagd man en vrouw aan elkaar te verbinden in het huwelijk. Niet in het minst valt te denken aan de euthanasiewetgeving. De hoofdelijke stemming in de Tweede Kamer heeft laten zien dat honderd en vier stemmen voor waren en slechts veertig tegen deze wetgeving. Er is tevergeefs geprotesteerd door artsen en juristen uit Nederland en daarbuiten. We mogen wel spreken van een zwarte dag voor Nederland.

Afbraak huweli jk.

In 1998 heeft de wetgever het geregistreerde partnerschap ingevoerd. Dat maakt samenwonen zonder huwelijk mogelijk. Er werd gemorreld aan het huwelijk. We schreven al over de openstelling van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht. Maar dat is het einde niet van de zondige ontwikkeling. De wens is uitgesproken om de rechten en plichten in het huwelijk te vereenvoudigen. Wat wordt daaronder verstaan? Wat wordt daarmee bedoeld? Wat beoogt men hiermee? Het is de bedoeling de samenlevingsplicht voor gehuwden uit de wet te schrappen. Alsof samenleving in het huwelijk geen gewone zaak zou zijn. Het is een wezenlijk kenmerk van het huwelijk. Bovendien is deze wetgeving overbodig omdat er vanwege dringende omstandigheden uitzonderingen op de regel tot verplichte samenwoning mogelijk zijn.

Embryowet.

Het denken over embryo’s is ook aan verandering onderhevig. Zo’n vijfjaar geleden werd het gebruik van embryo’s beschouwd als een inbreuk op het respect dat er diende te zijn voor het menselijk leven. Nu staat er een wet op stapel die er anders over denkt. Is het niet huiveringwekkend dit alles te moeten signaleren? Waar zal het einde van deze ontwikkeling liggen? Er is zelfs al sprake van het testen van de intelligentie van nog ongeboren kinderen. We hebben zo onze bange vermoedens waar dit heen kan gaan, welke zaken hieruit voort kunnen komen.

Euthanasiewet.

We noemden al de euthanasiewetgeving. Een zwarte bladzijde uit onze geschiedenis. Wie tegen deze wetgeving zijn stem verhief werd onbarmhartigheid verweten. Bij velen in ons vaderland leeft het niet meer dat sterven God ontmoeten is. Het wordt door velen niet meer gezien dat sterven betekent voor de Rechter verantwoording te moeten afleggen van al onze gedachten, woorden en werken. De dood wordt door velen gezien als een afsluiting van het leven, als een natuurlijke zaak en niet meer als de bezoldiging der zonde. Door de wet die is aangenomen kan nu onder bepaalde omstandigheden straffeloos euthanasie worden gepleegd. Hoelang zal het nog duren voor een zelfmoordpil vrij beschikbaar zal dienen te zijn? Hoe zal het met wilsonbekwamen gaan die zich niet meer kunnen uiten? Is het niet schrikbarend wat er gezegd is over euthanasie op dementerenden? Hoe te handelen als oude mensen vinden dat zij lang genoeg geleefd hebben, zonder dat zij ernstig ziek of stervende zijn? We bevinden ons op een hellend vlak.

De eindtijd.

In de tijd voorafgaande aan de wederkomst zal de zonde vermenigvuldigd worden. Het zal zijn als in de dagen voor de zondvloed. In de geschetste ontwikkelingen beluisteren wij de voetstappen van Christus, Die zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. De belissendende vraag voor u en voor mij zal dan zijn of we ons nog thuisvoelen op deze wereld en bij al datgene wat de wereld heeft te bieden of dat wij door genade al vreemdelingen geworden zijn op deze aarde. Want alleen voor deze vreemdelingen is er toekomst. Van hen geldt: O, hoe groot is Uw goed, dat Gij weggelegd hebt voor degenen die U vrezen. Anderzijds geldt ook: Hoe groot is de toorn van God voor hen die vijanden blijven en voor hen die blijven gaan op de brede weg der zonde en der ongerechtigheid. Het gebed moge vermenigvuldigd worden voor hen die zich nog thuis voelen op deze aarde en er zij het uitzien naar de uitbreiding van Gods Koninkrijk ook in het nieuwe jaar dat D.V. weer komen gaat. Er is rijke troost voor Gods kinderen: de HEERE regeert en zal Zijn almacht tonen. Troost voor hen van wie het geldt: De HEERE zal in dit moeilijk leven, Zijn volk en erfdeel nooit begeven. Hij houdt trouw tot in der eeuwigheid. De Heere gaat door met Zijn kerkvergaderend werk totdat de laatste zal zijn toegebracht. Indien het jaar 2001 mag aanbreken zal er veel zijn meegegaan. Ook zullen de zon en demaan zijn meegegaan. Dat heeft diepe betekenis. Hebt u daar weleens bij stilgestaan? Het meegaan van zon en maan bepaalt bij de inhoud van Psalm 72: “Zij zullen U vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht.” De Heere zal de vreze Gods nog werken op het rond der aarde opdat Zijn Naam verheerlijkt worde. Daarbij komt niets van de mens in aanmerking. Het uitdenken van de zaligheid, het verwerven van de zaligheid en het toepassen van de zaligheid is het werk Gods. Wel wil de Heere de prediking zegenen. Dat we in het gebed de vinger mogen leggen bi j de inhoud van Psalm 72. Dan zijn er niet alleen verontrustende ontwikkelingen te constateren op welk gebied dan ook, maar dan mag verstaan worden dat het toch goed gaat, want de Heere gaat door met Zijn werk. Dat werk zal volvoerd worden. Het gaat immers heen naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Moge de verkondiging van het Woord Gods in rijke mate gezegend worden onder jong en oud. Allen die geschreven staan in het boek des levens des Lams zullen toegebracht worden. De pogingen van de satan en de zijnen dit te verhinderen zullen verijdeld worden. De Heere zal de eer krijgen van Zijn Eigen werk. Het zal verstaan worden: Door U, door U alleen, om ‘t eeuwig welbehagen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 december 2000

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Verontrustende ontwikkelingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 december 2000

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken