Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uw Koninkrijk kome

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uw Koninkrijk kome

8 minuten leestijd

De tweede bede van het volmaakte gebed vraagt onze aandacht. Boston schrijft daarover in het boek “Leer ons bidden” op de blz. 76- 99. Enkele hoofdzaken hieruit willen wij in dit artikeltje doorgeven en tevens daar ook wat lijnen uit trekken. In de tweede bede gaat het over het Koninkrijk van God. Gods kinderen verlangen naar de uitbreiding van dit Koninkrijk. Zij zien uit naar de voortgang van dit Koninkrijk. Mag u daar ook naar uitzien? De Heere gebruikt instrumenten om Zijn Koninkrijk uit te breiden. Maar ten diepste is het Zijn Eigen werk als dode zondaren tot nieuw leven worden gewekt. Van nature liggen wij allen in het graf van de zonde en de ongerechtigheid. Het is God, Die zulke graven gaat openen. Hij doet dat door Zijn almacht en naar Zijn vrijmacht. Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er. Als de Heere werkt, wie zal het dan keren? Zelfs de duivel kan dit niet tegenhouden. Wie dit mag beleven zal bidden om de toebrenging van zondaren en zondaressen. Dan zal gebeden worden om opening van graven waar alle mensen van nature in liggen. De Heere wil daar ook om gebeden zijn. Zoals het graf van Jezus Christus op de Paasmorgen is geopend, zal de Heere naar Zijn welbehagen graven blijven openen, door Zijn kracht opwekken tot een nieuw leven, totdat de laatste zal zijn toegebracht.

Het Koninkrijk van God,

Boston onderscheidt in vier zaken: Het Koninkrijk van Gods macht, het Koninkrijk van het Evangelie, het Koninkrijk der genade en het Koninkrijk der heerlijkheid.

Het Koninkrijk van Gods macht strekt zich uit over de gehele wereld. Dit staat bijvoorbeeld in Psalm 103: 19 b “en Zijn Koninkrijk heerst over alles.” De Heere heeft alles geschapen en voert over alles heerschappij. Koningen en keizers zijn slechts leenmannen van God. Het Koninkrijk van Gods Evangelie omvat de gehele zichtbare kerk. De onderdanen van dit Koninkrijk zijn bevoorrecht vergeleken met de kinderen der wereld. In Mattheus 13: 47 wordt dit Koninkrijk vergeleken met een net, geworpen in de zee, dat allerlei soorten van vissen samenbrengt. Christus is Koning van dit Koninkrijk, geen paus of wie dan ook. De Wet van dat Koninkrijk is Gods Woord. Wie de wetten overtreedt zal gestraft worden. Wie mag gehoorzamen aan die wetten zal uit vrije genade het eeuwige leven geschonken worden. De ambtenaren van dit Koninkrijk zijn ambtsdragers. Het Koninkrijk van Gods genade is kleiner dan het vorige Koninkrijk. Dit omvat alleen de onzichtbare Kerk. Het is een inwendig Koninkrijk. Alleen de ware gelovigen zijn onderdanen van dit Koninkrijk. De onderdanen van dit Koninkrijk zijn verlost uit het graf van de zonde en de geestelijke dood en zijn gaan heersen over hun geestelijke vijanden. De Koning van dit Koninkrijk is Christus, Die in het hart van Zijn onderdanen woont en troont. De Wetten van dit koninkrijk staan geschreven in de harten van de onderdanen. Wat bij anderen alleen in de Bijbel staat, staat bij hen in de Bijbel en in het hart. Het hart is door genade geneigd tot de vreze Gods. De ziel wordt al meer vernieuwd naar het beeld van Christus. De Heilige Geest onderwijst in de Wetten van dit Koninkrijk.

Tenslotte kan er ook gesproken worden van het Koninkrijk van Gods heerlijkheid. Dit Koninkrijk zal pas volkomen zijn bij de wederkomst van Christus. De onderdanen van dit Koninkrijk zijn alle uitverkorenen. Ook de heilige engelen maken deel uit van dit Koninkrijk. De Koning van dit Koninkrijk is de drieenige God. In het Koninkrijk van Gods macht zijn veel ontevreden mensen. Het Koninkrijk van het Evangelie heeft vele tegenstanders. Het Koninkrijk der genade heeft geen toegang tot alle hoorders van het Woord. In het Koninkrijk der heerlijkheid is alles en zijn allen volmaakt onderworpen. De vraag dient gesteld te worden: Tot welk Koninkrijk behoren u en ik? Het zal alleen wel zijn als we door genade mogen behoren tot het Koninkrijk der genade om eenmaal eeuwig onderdaan te zijn in het Koninkrijk van Gods heerlijkheid. Zulke onderdanen overdenken Gods Woord en hebben een vermaak in Zijn wetten. Onbekeerden, kust de Zoon, opdat Hij niet toorne.

Verlangen naarde wederkomst.

Het Koninkrijk der heerlijkheid is nog niet gekomen. Sommigen moeten nog bekeerd worden. Anderen zijn nog op de smalle weg in dit leven. Anderen zijn slechts half thuis, want alleen hun ziel is in de eeuwige heerlijkheid. Het Koninkrijk der heerlijkheid zal zeker komen. Als het gekomen is, zal het er altijd zijn. De koninkrijken van deze aarde zijn vergankelijk. Het is met deze koninkrijken: Opgaan, blinken en verzinken. Het Koninkrijk der heerlijkheid zal eeuwig zijn. De bede om de komst van het Koninkrijk der heerlijkheid houdt veel in. Het bevat het verlangen naar de wederkomst van Christus. Dan zal de laatste vijand, namelijk de dood, vernietigd worden. De deuren van de graven zullen geopend worden. De opstanding van Christus is een zeker pand van de zalige opstanding van Gods kinderen. Mag u zich daar weleens in verheugen? Alles begeert zijn eigen volmaaktheid. Zo staat genade naar heerlijkhheid. Mag u het herkennen?

Wie zich thuis voelt in deze tegenwoordige wereld en bij alles wat deze zondige wereld te bieden heeft, zal niet verlangen naar de komst van het Koninkrijk van Gods heerlijkheid. Hij zal daar juist met schrik aan denken. Een vis verlangt toch ook niet haar het droge? Gods kinderen kunnen enerzijds verlangen naar de komst van het Koninkrijk van Gods heerlijkheid, maar kunnen daar anderzijds ook tegenop zien. Gods kinderen zullen volkomen verlost zijn van de zonde als het Koninkrijk van Gods heerlijkheid zal gekomen zijn. Dan zal alle zonde en smart zijn weggenomen en eeuwige gelukzaligheid het deel mogen zijn.

Verlangen naar bekering.

Alleen onderdanen van het Koninkrijk der genade kunnen ingaan in het Koninkrijk der heerlijkheid. Van nature is ieder buiten het Koninkrijk van genade. Ieder is van nature onder de heerschappij van de satan. God alleen kan in het Koninkrijk van genade brengen. Geen mensenkind is daartoe in staat. De mens kan wel de middelen gebruiken, hij kan anderen aansporen en opwekken, maar verder kan hij niets doen. Mensen kunnen dit Koninkrijk ook niet verdedigen of tot grotere bloei brengen. Maar Gods kinderen zien wel uit naar de uitbreiding van het Koninkrijk der genade. Zij verlangen naar het verbreken van de macht van de satan en de zonde in het hart en leven van mensen. Hiermee hangt ook het verlangen naar de komst van het Koninkrijk van het Evangelie samen. De duivel weet dat de Heere de prediking wil gebruiken tot waarachtige bekering. Daarom probeert hij de prediking te belemmeren. De Heere zorgt voor de voortgang van de prediking. Daarom bidden Gods kinderen om de voortgang van de verkondiging j van het Woord onder joden en heidenen opdat er nog velen toegebracht zouden worden. Hiermee hangt tenslotte ook het gebed samen om de aanwending van Gods macht. De Almachtige draagt er zorg voor dat het Evangelie gepredikt wordt en dat het Koninkrijk van genade daardoor wordt uitgebreid. Mogen deze zaken een plaats hebben in uw gebed?

Gods kinderen streven naar de uitbreiding van Gods Koninkrijk, want het is het Koninkrijk van hun Vader. De eer van hun Vader is hun lief.

Toepassing.

Het Koninkrijk Gods is voortreffelijker dan alle koninkrijken der aarde.

Van nature wil niemand buigen onder de Koning en onder de Wetten van dit Koninkrijk. De satan verzet zich tegen dit Koninkrijk. Maar het Koninkrijk Gods zal zegevieren over alle vijanden. Het is mogelijk te bidden of Gods Koninkrijk mag komen terwijl men zelf niet wil buigen. Dan is het Koninkrijk Gods niet binnen in het hart, maar dan heerst de zonde in het hart. Moet u zich herkennen? Smeek dan zelf een onderdaan van het Koninkrijk Gods te mogen worden.

Gaat de komst van het Koninkrijk Gods u echt ter harte? Dan zult u al het mogelijke doen om de komst van het Koninkrijk te bevorderen. Dat betekent strijd met de duivel, de wereld en al uw lusten. De Heere Zelf breidt Zijn Koninkrijk uit. Als de Heere werkt, wie zal het dan keren? Gods kinderen verlangen dat het Evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld. Het Koninkrijk van het Evangelie kan weggenomen worden uit bepaalde delen of landen van de wereld. We denken aan Klein-Azie. Daar werd eens het Evangelie verkondigd en waren er gemeenten. Nu heerst daar de Islam. Gods kinderen ijveren voor de uitbreiding van het Koninkrijk der genade. Nuchterheid en waakzaamheid in de gebeden is nodig. Er dient tot de Koning van dit Koninkrijk geroepen te worden. Hij zal redden en de vijanden overwinnen. De tegenstanders kunnen het Koninkrijk Gods nooit ten val brengen. De poorten der hel zullen het niet overweldigen.

Ook dienen Gods kinderen te ijveren voor de komst van het Koninkrijk der heerlijkheid. Daar zal een einde zijn aan alle zonde en moeite. Een einde aan alle verdorvenheid, verzoeking en verval. Alle lichamelijke moeite en geestelijke nood zullen voorbij zijn. Alle onderdanen van Christus zullen dan volkomen zalig zijn en zullen zich voor eeuwig in de Heere mogen verblijden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 april 2001

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Uw Koninkrijk kome

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 april 2001

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken