Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Leid ons niet in verzoeking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Leid ons niet in verzoeking

9 minuten leestijd

Boston schrijft over de zesde bede van het volmaakte gebed op de blz. 148-158 van zijn boek “Leer ons bidden.” Deze bede handelt net als de vijfde bede over de ziel. In de vijfde bede gaat het over de verlossing van de schuld der zonde, in de zesde bede over de verlossing van de kracht der zonde. De zesde bede begint evenals de vijfde bede met het woordje en. Er is dus verband tussen de vijfde en de zesde bede. Het is onmogelijk met een goed geweten om vergeving te bidden als het voornemen ontbreekt om te strijden tegen de zonde en te waken tegen de zonde. Als het goed ligt is Gods kind bang van de schuld der zonde en van de kracht der zonde. Gods kind bekommert zich niet alleen over de rechtvaardigmaking, maar ook over de heiligmaking. Die twee zaken mogen niet van elkaar gescheiden worden. Zou het in lichamelijk opzicht niet dwaas zijn niet te willen sterven en ondertussen gerust ziek te willen blijven? Zo dwaas is de zondaar die wel vergeving wil ontvangen, maar niet wil strijden tegen de zonde en waken tegen het kwade. Gods kinderen leven op gevaarlijk terrein. Al mogen zij weten van vergeving, de satan legt zich erop toe Gods kinderen te verleiden.

Verwoording.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. In de Engelse vertaling staat: verlos ons van het kwade. Wat is verzoeking? In de zesde bede wordt de verzoeking tot zonde bedoeld. Wie worden aan verzoeking er gevreesd te worden voor de rechtvaardige oordelen Gods over ons vaderland. Het is een onbegrijpelijk groot wonder van Gods lankmoedigheid dat het nog is in ons land zoals het is. Mag u zich er ook over verwonderen? Gaat u gebukt onder de zonden van land en volk? Is het uw smeking dat de Heere bekering zou werken in ons vaderland?

Verschijningsdatum volgende nummer.

Het volgende nummer zal D.V. 5 juli verschijnen. Zouden de scribenten ervoor willen zorgen dat de copy donderdag 28 juni in ons bezit is? Bij voorbaat dank voor de medewerking. blootgesteld? De eerste en de tweede Adam werden verzocht. De eerste kon staande blijven en de tweede kon niet vallen. Gods kinderen worden verzocht, want zij leven in een wereld vol valkuilen en strikken. De grote verzoeker is de duivel. Laten we de duivel niet onderschatten. Onderschatting van de vijand in de strijd is heel gevaarlijk. Voor een ervaren vijand dient men zeer op zijn hoede te zijn. De satan heeft veel ervaring. Duizenden jaren is hij al bezig met het helse werk van verzoekingen. Hij gebruikt listen en weet hoe hij zijn verzoekingen moet inkleden. Bovendien gebruikt de satan andere mensen om te verzoeken door middel van geweld of een vriendelijke nodiging. Ook zijn de lusten van het hart werktuigen van de satan. De duivel doet lokaas aan de haak van de verzoeking. Dit lokaas was voor Demas de tegenwoordige wereld en voor Judas het geld. Maar wat zou het een mens baten de gehele wereld te gewinnen en schade te lijden zijner ziel? Mag u oog hebben voor het doel wat de grote verleider voor ogen staat? De duivel wil u echt niet gelukkig maken, De satan zoekt het goede niet voor u. Juist het tegendeel. Hij zoekt uw eeuwige ondergang. Hij zoekt uw eeuwige verderf. De Heere daarentegen beoogt het behoud van zondaren en zondaressen. Telkens laat Hij daartoe roepstemmen uitgaan. Dat deze roepstemmen door genade ter harte genomen zouden mogen worden. Wat wordt bedoeld met het in verzoeking leiden? Boston schrijft op blz. 152 dat de Heere op twee manieren in verzoeking leidt. Door Zijn voorzienigheid brengt Hi j in zulke omstandigheden dat het hart daarin aanleiding kan vinden om te zondigen. Zo werd Jozef verzocht toen hij alleen in huis was met de overspelige vrouw van Potifar. Jozef mocht de verzoeking weerstaan. Achan werd in verzoeking gebracht toen hij de gouden tong zag en viel. Ook kan de Heere de satan of zijn werktuigen toestaan tot zonde te verleiden. Boston snijdt ook de vraag aan hoe het met Gods heiligheid kan bestaan dat Hij mensen in verzoeking leidt. Hierop antwoordt hij: God gaf de mens macht om de verzoeking te trotseren, want Hij heeft de mens recht gemaakt. Ten tweede is God niemand iets verplicht. Hij hoeft de mens dus niet te bewaren voor aanleidingen tot zondigen. Van nature wil de mens niet eens afgehouden worden van de zonde. Ten derde kan God er goed uit doen voortkomen tot Zijn eigen eer en tot welzijn van de zondaar. Zo werd koning Hizkia beproefd vanwege zijn hoogmoed en vernederd. In de engelse vertaling staat maar verlos ons van het kwade. Hiermee wordt zonde bedoeld of alles wat de ziel tot de zonde trekt. Verlossing van het kwade betekent uit het kwaad gehaald worden, zodat we weer in het juiste spoor gebracht worden. Gods almacht is nodig om de voet uit de strik los te maken.

Draagwijdte.

We lopen altijd gevaar verleid te worden tot zonde. Er zijn overal verzoekingen in deze wereld. De duivel, de wereld en het vlees staan altijd gereed om ons aan te vallen en ons te bespringen. Als een soldaat in oorlogstijd zich omringd weet door talrijke vijanden, dan zal hij zeer op zijn hoede zijn. Gods kinderen zijn omringd door vijanden. Mag u er oog voor hebben? Wie dit beleven mag, zal op zijn hoede zijn. Anderzijds mag het ook gelden dat de satan een geketende vijand is. Hij kan wel brullen, maar kan niets doen zonder de toelating des Heeren. God heerst over de duivelen, over zijn trawanten en over de verdorven lusten van het hart. Als de Heere Zijn kind in verzoeking leidt, zal het zeker aangevallen worden. De satan zal zo’n gelegenheid om aan te vallen echt niet voorbij laten gaan. Het is bijzonder gevaarlijk met de verzoekingen te spelen. Een mens die dat doet valt te vergelijken met een vlinder die met zijn vleugels in de nabijheid van de kaarsvlam komt en daardoor groot gevaar loopt de vleugels te verbranden. Laat het een aansporing mogen zijn tot waakzaamheid. Ijdel zelfvertrouwen is ook heel gevaarlijk. Van zichzelf heeft Gods kind geen kracht om staande te blijven in de verzoekingen. Gebed is nodig om kracht te mogen verkrijgen. Gebed is ook nodig om te smeken dat de Heere de satan aan banden zal leggen en de zondige lusten wil beteugelen. Boston schrijft op blz. 154 dat Gods kinderen geen verzoekingen dienen te begeren, maar dienen te bidden of ze afgewend mogen worden. Als een mens zichzelf in verzoekingen begeeft kan hij niet verwachten bewaard te worden te midden van deze verzoekingen. Wie in de weg van zijn plicht met verzoekingen te maken krijgt, mag smeken om bewaring. Zo lezen wij van de godvrezende Obadja aan het hof van de goddeloze Achab.

De Heere zegt in Zijn Woord: Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt. Bidden zonder te waken is God verzoeken. Waken zonder bidden is een verachting van God en Zijn genade. Wat God ook ten deze heeft samengevoegd mogen wij niet scheiden.

Gods kinderen kunnen niet aan de verzoeking ontkomen zolang zij in deze wereld zijn. Dit geldt zelfs als er bijzondere waakzaamheid wordt betracht. De satan ligt altijd op de loer, de wereld is vol van strikken en het hart zit vol van verdorvenheid. Gods kind is nooit en nergens veilig. Wie is er niet geneigd in dagen van voorspoed ijdel en hoogmoedig te worden? Welk een murmureren wordt er in tegenspoed niet gevonden. In gezelschap gaat er al snel een slechte invloed van anderen op ons uit. In de eenzaamheid wordt Gods kind een prooi voor de verzoeker. Wat is onder dit alles de begeerte van Gods kinderen? Zij willen graag verlost worden van het kwaad, van de zonde en de verzoeking tot de zonde, zoals een balling verlost wil worden uit de ballingschap. Tijdens de verzoeking wordt er verlangd naar verlossing en wordt ondersteuning begeerd. Gods kinderen kunnen donkere tijden doormaken. Dan hebben zondige lusten en hartstochten de overhand. Door eigen schuld liggen zij dan in het moeras en kunnen er niet uitkomen. Maar hun smeking klimt op tot God Die op Zijn tijd helpen zal. Gods kinderen kennen het verlangen naar volkomen verlossing. We lezen op blz. 157 “De Heere behandelt Zijn volk hier hard, opdat ze daardoor naar de hemel zullen gaan verlangen.

Toepassing.

Hoe komt het dat Gods kinderen deze bede opzenden? Omdat zij er vast van overtuigd zijn dat alleen de Heere kan verlossen van het kwade. Als zij daar niet van overtuigd zouden zijn, zouden zij deze bede niet opzenden. De Heere is machtig en gewillig Zijn volk deze verlossing te schenken. In het volmaakte gebed worden Gods kinderen dan ook opgeroepen deze verlossing van de Heere te begeren. Het is de Heere aangenaam dat deze bede om verlossing dagelijks wordt opgezonden tot Hem. Zondigen is in de ogen van Gods kinderen erger dan lijden. Daarom is het zo nodig te bidden om verlossing van de zonde. We lezen op blz. 158 “Als we zondigen, worden we de duivel gelijk, maar als we lijden, vertonen we het beeld van Christus.” Wilt u niet scheiden van uw lusten? Wilt u niet verlost worden van uw zonden? Wilt u het kwade niet vaarwel zeggen? Wilt u er niet mee breken? Wandelt u zorgeloos en onbekommerd door deze wereld? Bent u er niet bang van in de strikken van de zonde terecht te komen? Dan blijkt hieruit dat u thuis bent in deze wereld en niet op reis bent naar Sion. Gods kinderen reizen door deze wereld als door een woestijn. Zij vrezen en beven voor de verleidingen. Zij zijn bevreesd voor de satan, de wereld en hel eigen verdorven hart. Daarom is de zesde bede zo noodzakelijk. Gods kinderen zullen de verleidingen pas te boven zijn als zij Boven mogen zijn. Daar strekt zich hun hart naar uit. Mag het ook uw en jouw begeerte zijn? Een begeerte naar de volkomen verlossing van de zonde. Die wens zullen al Gods kinderen verkrijgen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 juni 2001

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Leid ons niet in verzoeking

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 juni 2001

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken