Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Generale Synode (5)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Generale Synode (5)

6 minuten leestijd

Donderdagavond 4 oktober komt het rapport van deputaten Evangelisatie aan de orde. De brochure over Willow Creek geeft evenwichtige informatie en een kritische beoordeling. Br. S. Paas is tot evangelisatieconsulent benoemd. Er is dankbaarheid over zijn inzet en de kwaliteit van zijn werk. Er verschijnt een boek van zijn hand over gereformeerde evangelisatie. Deputaten menen dat Nederland een zen-dingsland wordt. Samenwerking met deputaten Zending en Hulpverlening is gewenst. Vanuit de synode worden vele vragen gesteld. Deputaten hebben het principebesluit genomen om het lidmaatschap van de Evangelische Alliantie aan te vragen. Hoe konden zij dit doen? In het verleden heeft de synode zich daarover kritisch uitgelaten. Er wordt meer informatie gevraagd over de situatie van Rotterdam-Charlois, waar een soort zendingsge-meente is ontstaan Wat is de relatie met ons kerkverband? Welke positie heeft de evangelist die daar werkzaam is? Namens deputaten gaat de voorzitter ds. H.J.Th. Velema op de vragen in. Deputaten willen lid worden van de EA om te weten wat zich voordoet op het gebied van evangelisatie. We zijn het niet met alles eens. We kunnen reformatorische invloed uitoefenen op deze stichting. Deputaten zijn nog bezig met een beleidsnota over de zen-dingsgemeenten. Over de gemeente van Rotterdam-Charlois zijn we verwonderd. Er ontstaat daar een gemeente van buitenlanders die overtuigd christen zijn geworden. Het feit dat de evangelist daar geen sacramenten mag bedienen ondermijnt zijn positie als verkondiger van het Woord. Vandaar dat we voorstellen een tijdelijke beslissing te nemen tot opbouw van de gemeente.

Prof. Peels is van mening dat de vreugde van deputaten niet gepaard gaat met uitgebalanceerde voorstellen. Er moet duidelijkheid komen over de positie van die zendingsgemeente en de evangelist. De commissie wijst in haar voorzichtige voorstellen de juiste weg. Hoewel deze behandeling nog niet afgerond kan worden is het tijd om te sluiten.Na Schriftlezing en dankgebed zingen we Psalm 68: 10.

Vrijdagmorgen 5 oktober is als gast ter synode prof. A. Ie Roux du Plooy uit Zuid Afrika. Hij spreekt de vergadering toe namens de Gereformeerde Kerk van Suid Africa, synode Potchef-stroom. Paulus bidt voor Gods volk wereldwijd; in zijn brieven richt hij zich tot allen die de Heere aanroepen. Het raamwerk van Gods Woord en de drie formulieren van enigheid blijft onze gemeenschappelijke norm. Ds. Kater beantwoordt deze toespraak; we bidden dat Gods werk zal voortgaan en hopen dat de band bestendigd mag blijven. Het rapport van deputaten kerkelijke archieven wordt besproken. Op het terrein van archiefbeheer voeren deputaten een actief beleid.

De verzameling in het documentatiecentrum wordt gedurig uitgebreid.

Vanuit de synode wordt gevraagd in hoeverre kerkelijke vergaderingen van e-mail gebruik kunnen maken. Moeten er hierover geen afspraken komen? Is het bij deputaten bekend dat men subsidie kan krijgen voor archiefbewer-king? Namens deputaten spreekt br. C.J. van Heel. Het gebruik van e-mail is nog in een begin-fase. Er kan mee gemanipuleerd worden. De besluitvorming moet schriftelijk gebeuren. Een digitaal archief moet worden voorkomen. Vanwege de veranderingen is het later niet meer leesbaar. De bewaring van archieven was lange tijd zonder kosten. De synode besluit dat deputaten onderzoek zullen doen naar een nieuwe verantwoorde archiefbewaarplaats. Tevens zullen ze zich bezinnen op de mogelijkheden en bezwaren van de moderne electronica, en in hoeverre een kerkelijke vergadering van e-mail gebruik kan maken.

Hierna dient het rapport van deputaten Radio- en Televisiediensten.

Gevraagd wordt naar de mogelijkheden die er plaatselijk en regionaal zijn om kerkdiensten uit te zenden. Wat zijn de mogelijkheden bij commerciële omroepen en internet voor het rechtstreeks uitzenden van kerkdiensten? Er wordt aandacht gevraagd voor dovendiensten.

Namens deputaten antwoordt ds. M. Groen. In de mediawet is vastgelegd dat op zaterdag alleen herhalingen worden uitgezonden. Een nieuw element is dat een predikant een korte meditatie mag uitspreken. Maar we kunnen dan geen dovendienst uitzenden. De synode draagt deputaten op een instructie op te stellen en zich te bezinnen op het uitzenden van kerkdiensten via commerciële omroepen en internet.

Hierna komt de rapportage van deputaten Gezondheidszorg aan de orde. Veel werk wordt verricht door de dovenpastor. Er is een gering aantal fulltime pastoraal werkers in de gezondheidszorg vanuit de reformatorische kerken.

Gevraagd wordt naar de avondmaalsviering tijdens de vakantieweek voor lichamelijk gehandicapten. Kan er studie gemaakt worden over het geven van een beperkte ambtelijke bevoegdheid aan werkers in de gezondheidszorg? Namens deputaten antwoordt br.G. v. Brenk. Het huidige beleid is dat gehandicapten steeds meer gaan wonen in kleinschalige wooneenheden. De gehouden toerustingsavonden over pastoraat en gehandicapten zijn goed geweest. In de kerken is er nog te weinig aandacht voor mensen met een handicap. De avondmaalsviering is al jaren gebruikelijk. Aandacht voor werkers in de gezondheidszorg is nodig. Zo organiseert bijv. een gemeente op de dag van de verpleging een maaltijd voor hen. Omdat er voorstellen komen vanuit de vergadering, zal de commissie zich hierop beraden.

In de middagvergadering wordt de bespreking over de Evangelisatie voortgezet. Verschillende voorstellen worden ingediend over het lidmaatschap van de EA en over de status van de zendingsgemeenten. Ook wordt voorgesteld contact te zoeken met de deputaten van de Gereformeerde Gemeenten en hun evangelisatie-materiaal te gebruiken. De voorzitter van deputaten gaat nog op enkele zaken in. Op de vorige synode is gevraagd hoe deputaten die kerken toerusten die in aanraking komen met asielzoekers die geen moslim-achtergrond hebben. Op de vraag van deputaten of er behoefte is aan ondersteuning, is er van de kerken geen reactie gekomen. Met de synode-commissie willen deputaten komen tot een voorstel over een tijdelijke regeling mbt het lidmaatschap van de EA. De commissie zal zich buigen over de voorstellen. In de volgende zittings-week komt dit terug.

Aan het eind van de middag rondt de synode de behandeling van Gezondheidszorg af. De synode besluit o.a. deputaten opdracht te geven predikanten en kerkenraden verder toe te rusten met het oog op de bearbeiding van gehandicapte leden; onderzoek te doen naar de mogelijkheid om vakantieweken voor verstandelijk gehandicapten te organiseren; onderzoek te doen naar de noodzaak van Avondmaalsviering tijdens de recreatieweek; aandacht te schenken aan de problematiek van het werken in de gezondheidszorg.

Met dankgebed en het lezen en zingen uit Psalm 48 wordt deze zittingsweek besloten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 november 2001

Bewaar het pand | 8 Pagina's

De Generale Synode (5)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 november 2001

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken