Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

OPVOEDING (2)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

OPVOEDING (2)

8 minuten leestijd

Bidden

Ouders hebben tot taak hun kinderen veel te leren. Niet alleen wat de tijdelijke dingen betreft, de dingen van dit leven, maar ook wat de geestelijke zaken betreft, de zaken die met Gods Woord verband houden. Veel wordt beloofd wanneer het ja- woord bij de bediening van het sacrament van de Heilige Doop wordt uitgesproken. Een van de eerste dingen die ouders aan hun kinderen leren is bidden. Wie zelf de waarde en de betekenis van het gebed heeft leren kennen, zal dit ook aan zijn kinderen willen doorgeven en begeren dat zij dit zelf ook persoonlijk leren kennen door de Geest der genade en der gebeden. Gebed is het eenvoudigste middel dat een mens kan gebruiken om tot God te komen, zo schrijft Ryle. Het is een middel dat onder ieders bereik is: zieken en gezonden, armen en rijken, geleerden en ongeletterden. We lezen op blz. 19 “Zolang als u een tong in uw mond hebt om de toestand van uw ziel aan God bekend te maken, kunt en behoort u te bidden.” Ouders dienen alles te doen wat in hun vermogen is om hen te leren bidden. Kinderen dienen aangemoedigd te worden, Bij zorgeloosheid en slordigheid dienen zij gewaarschuwd te worden. Het is een goede zaak dat een kind nazegt wat moeder voorzegt. Er hangt middellijkerwijs gesproken veel van af wat een kind in de jonge jaren leren mag. Ryle schrijft op blz. 20 “Een moeder die zich niet bekommert om dit hoogst belangrijke deel van het dagelijks leven van haar kind, kan ik niet waarderen.” Een grijsaard kan nog vertellen hoe zijn moeder hem als kind heeft leren bidden. Hoe staat het met ons gebedsonderwijs aan onze kinderen? Gaan we hen voor in eerbied en diepe afhankelijkheid? Gevoelen onze kinderen dat het gebed voor ons een wezenlijke zaak is?

Genademiddelen

Hieronder valt allereerst de prediking. Het is heel belangrijk te luisteren naar de prediking. De prediking is immers het middel dat de Heere wil gebruiken tot wedergeboorte, bekering en heiligmaking. Reeds in de tijd van het Nieuwe Testament was het nodig te waarschuwen en te vermanen. We lezen immers in Hebr. 10: 25 En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet dat de dag nadert. De tekenen der tijden die wijzen op de wederkomst van de Zone Gods vermenigvuldigen zich in onze dagen. In het algemeen gesproken neemt de kerkgang af en wordt een trouwe kerkgang minder. Hoe nodig is het te luisteren naar de zojuist weergegeven vermaning. Kinderen mogen geen uitvluchten hanteren om thuis te blijven. Zolang zij onder het dak van de ouders zijn, hebben zij te luisteren naar de ouders. Ryle noemt de sabbatschender een moordenaar van zijn eigen ziel. Ook wijst Ryle erop dat het een goede zaak is dat de kinderen bij de ouders zitten. Er is geen waarborg voor een goed gedrag als ouders hun kinderen niet onder ogen hebben. De aandacht is zomaar afgeleid. Ryle waarschuwt er ook voor dat er een aparte hoek voor jonge mensen in de kerk is. Daar wordt doorgaans oneerbiedigheid en onoplettendheid geleerd en het kost jaren het weer af te leren, zo dat al mogelijk is. We lezen op blz. 23 “Wat ik graag wil zien, is een hele familie bij elkaar, oud en jong, zij aan zij, mannen, vrouwen en kinderen, als gezin God dienende.” Dit zijn practische zaken waar wij onze winst mee kunnen doen.

Ook komt een tegenwerping aan de orde. Het zou zinloos zijn kinderen op jonge leeftijd mee te nemen naar de kerk, daar zij er toch niets van begrijpen. In de Bijbel komen wij juist het tegenovergestelde tegen. De kleine kinderen zijn ook betrokken bij de dienst des Heeren. Zo lezen wij bijvoorbeeld in Jozua 8:35 dat Jozua de geboden van Mozes las voor de gehele gemeente Israels, en de vrouwen en de kleine kinderen en de vreemdelingen die in het midden van hen wandelden. Samuel heeft in zijn prille jeugd de Heere gediend voordat hij Hem werkelijk kende, 1 Sam. 3:7. Wij herinneren ons nog goed dat het bij ons thuis de gewoonte was eenmaal mee te gaan als men op de kleuterschool zat (de groepen 1 en 2 van de basisschool) en dat je tweemaal meeging zodra ja naar de lagere school ging (dus vanaf groep 3). We denken dat dit een goede algemene stelregel is. Het is een heilige en dure roeping naar Gods huis te gaan. Daarbij is het van groot belang dat ouders zelf begeerte hebben om de prediking te beluisteren. Dat het moge leven in het hart van jong en oud: Hoe branden mijn genegenheen om ’s Heeren voorhof in te treen, mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen, mijn hart roept uit tot God Die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Is de zondag al de belangrijkste dag in uw leven geworden?

Gehoorzaamheid

Ouders dienen te verlangen van hun kinderen dat zij gehoorzaam zijn. Dat is van groot belang voor heel het verdere leven. Een jong aangeleerde gewoonte is in dit opzicht van grote betekenis. We lezen op blz. 27 “Laat er geen gevraag zijn, geen waaroms en geruzie, geen getalm,en weer antwoorden. Als u hun iets opdraagt, moeten zij duidelijk merken dat u dat gedaan wilt hebben!” Dit behoort tot de gehoorzaamheid aan het vijfde gebod: Eert uw vader en uw moeder. De Zaligmaker heeft daarin het volmaakte voorbeeld gegeven. In Lucas 2:51 staat dat Hij Maria en Jozef onderdanig was. De apostel Paulus noemt ongehoorzaamheid aan de ouders als een van de tekenen der laatste dagen (1 Tim. 3:2). Niemand is geschikt voor volkomen onafhankelijkheid van anderen, ook kinderen niet. Een ouder moet niet toegeven, een kind moet niet altijd zijn zin krijgen. Het gevolg hiervan zal zijn: zelfzucht, trots en verwaandheid.

De waarheid

Ook dienen ouders aan hun kinderen te leren altijd de waarheid te spreken. De duivel is de vader der leugen. Hij verleidde Eva door een brutale leugen. Bij het weergeven van de woorden van anderen wordt er overdreven en worden er zaken weggelaten. Ook dat staat op gespannen voet met de waarheid, ook dat is leugen. De natuur van de mens is zondig. Hij liegt omdat hij van nature een leugenaar is en de vader der leugen is toegevallen. De God der Waarheid verfoeit leugen en onoprechtheid. Ontwijken, uitvluchten verzinnen en overdrijven behoren tot het terrein van de leugen. De kinderen dienen aangemoedigd te worden de waarheid te spreken, wat de gevolgen ook zullen zijn. Het is een goede zaak wanneer kinderen op hun woord geloofd kunnen worden. Mag dit bij de ouders ook zo zijn? Mogen zij het voorbeeld geven aan hun kinderen? Hebt u de waarheid van harte lief en hebt u een afkeer van de leugen?

De tijd

We krijgen de tijd niet zomaar. De tijd dient goed gebruikt te worden. Ledigheid is des duivels oorkussen. Ryle schrijft dat geen enkel geschapen wezen bestemd was tot ledigheid. We lezen op blz. 31 “De engelen in de hemel arbeiden, zij zijn des Heeren gewillige dienaren, die altijd Zijn wil doen. Adam, in het paradijs, moest ook werken, hij moest de hof bouwen en bewaren. De verloste heiligen in de heerlijkheid moeten ook arbeiden, zij rusten dag noch nacht; zingend tot lof en eer van Hem Die hen gekocht heeft. En de mens, de zwakke zondige mens, moet iets te doen hebben, of anders zal zijn ziel spoedig in een ongezonde toestand raken. Onze handen moeten gevuld en onze geesten bezet zijn met iets, want anders gaat onze verbeelding spoedig werken en brengt dan onheil voort.” Woorden die het waard zijn ter harte genomen te worden. De Joden noemen ledigheid een duidelijke zonde. Iedere man had tot taak zijn zoon op te leiden tot een nuttig beroep. Ledigheid in het leven van David heeft grote zonden veroorzaakt. David had mee moeten uittrekken met zijn leger, maar bleef te Jeruzalem. Het gevolg was overspel met Bathseba en de dood van Uria. Ledigheid is de moeder van veel werken van het vlees, de moeder van overspel, ontucht, dronkenschap en veel andere duistere praktijken. Wanneer iemand niets te doen heeft, klopt de duivel aan de deur en komt binnen. Stilstaand water wordt troebel, snelstromend water is echter altijd helder. Beweging voor het lichaam is goed, voor de ziel is het ook goed om bezig te zijn. Hoe erg is het als kinderen luieren. Leer hen de tijd goed te gebruiken. Geef zelf het goede voorbeeld. De tijd die wij toegemeten krijgen is voorbereidingstijd op de eeuwigheid. Dat de bede van jong en oud zij: Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 april 2002

Bewaar het pand | 8 Pagina's

OPVOEDING (2)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 april 2002

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken